Theory Of Love (Non-faction) Sinhala BL ONGOING

Theory Of Love (Non-faction) Sinhala BL ONGOING

Updating 881
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
"ඉතින් ඔයා මුහුදක් වෙන්න"

"අහ්"

"මං කිව්වෙ ඔයා රැල්ලක් වෙන්න කැමති නැත්තම් මුහුදක් වෙන්න.එතකොට ඔයාට සැරින් සැරේ වෙරලට ඇවිල්ලා යන්න ඕනි නැහැනේ අයියේ"

"මුහුදක්.... ඒත් දෙකම එකක් නේ"

"නැහැ අයියෝ.තමුසෙට සාමාන්‍ය දැනීම නැද්ද මෝඩ ඌරු පැටියෝ. දැන් බලන්න රැල්ල ගොඩබිමට එන්නෙ සැරින් සැරේනේ,ඒක නිසා ගොඩබිමට රැල්ල කියන්නේ හරි normal දෙයක්.ඒත් ගොඩබිමත් ආසයි රැල්ල එනවට.ඒ වුනාට, මුහුද හැමවෙලේම ගොඩබිමට එන්නෙ නැහැනේ.එයා එන්නේ හරීම කලාතුරකින්.ඒක නිසා ගොඩබිමට දරාගන්න බැහැ මුහුද එකපාරටම ආවම...තේරුනාද උබර්ට දැන්"

"ම්ම්"

omg මෙන්න මූ තනියෙන් හිනා වෙනවා.මට වෙලාවකට පිස්සු වගේ.ඇස් හීනි කරලා කට දෙපැත්තටම ඇදෙන්න හිනාවෙලා ඉන්න මේ මනුස්පයව දැක්කම🌚❤️

Related stories

Silence

When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was for sure, this boarding school was no ordinary school. One day when police roll in and search the place effectively shutting down the school, she is forced to go to the family that sent her away. The ones who abandoned her in her own personal hell.One thing is for sure, she is no longer happy and bubbly, she is silent and dangerous. What happens when she see the family who abandoned her all those years ago? What happens when she meets a cold hearted mafia don? 🫣~~~Ok yall idk abt the description but please give this book a chance!
Unconditionally- The Beginning Of Revelation

BOOK 1 in the UNCONDITIONALLY SERIES |COMPLETED| I listened expectantly as he spoke the next words, "There are many, many presumptions about the Alpha, most of which may be true for others, but it isn't so for you" I furrowed my eyebrows, not comprehending what he meant. He smiled, "Simply put, expect the unexpected" **** Suzzanah Winters is just about to find out that everything is NOT as it seems. Happy about having nailed a job in the prestigious ROYALE Industries, she could never have even imagined what she would have by the end of her very first day of work, which are: ▪ One less garment ▪ One more injury ▪ Several mind-boggling experiences ▪ And a permanent blush Add to it : ▪ A mysterious riddle-throwing boss who has an unhealthy obsession with wolves ▪ A perpetually jittery co-employee whose list of rules is longer than his frame ▪ And a handsome CEO named Zuerien Kai Royale aka ALPHA aka KING, on whom she doesn't make the best first impression What does all this spell? PANDEMONIUM And this is just the beginning... Step into a world filled with werewolves, romance, humor, mystery and lots of hot paranormal chaos! And remember, in the Supernatural world, there is but one guiding principle: Expect the Unexpected! ------ Highest Ranking: #1 in Werewolf Cover Credits: alicesingh31 STRONG LANGUAGE AND INTIMATE CONTENT IN A FEW CHAPTERS THIS STORY PROGRESSES SLOWLY. PLEASE READ ONLY IF YOU ARE OKAY WITH THAT :)
Nepo daughter | dd Osama

T.K Kang aka Txunamy Kardashian Kang is a 17 year old girl born in La but grew up in Korea who moved back home when she started her music career with three other friends.Dd Osama aka David Reyes is a 17 year old boy born and raised in New York continuing him and his brother's dreams of being a successful rapper. What happens when the two accidentally meet at Txunamy's boy best friend's house?
Her Heart, His obsession

(Highest Rank #1 Adventure 29th November 2015 & #17 Paranormal 31st May 2016 & #46 Fantasy 19th June 2016) This is a dystopian future when humans with magic powers and mythical creatures have suppressed humans with no super abilities. There are very few neutral territories where all beings can live in peace. But for how long? The days got darker from the day Athena met Dante. She got a glimpse of the waves of his dark powers instantly and vowed to herself to protect the innocents against him with the help of her healer coven. Suddenly, life changed dramatically for all Athena knew and loved all because of Dante's quest for power. Could she save them from this dark warlock? After all Dante had no weakness but there was one person who had a place in his cold heart. That place belonged to Athena. Cover by @LucyFace ( I won a cover make cover from Lucy from a giveaway in September issue of @wattmagmagazine
Pjo soulmates wts

Oc female Jackson x Hermes x Apollo x Ares
PIGGY: The First War

Long ago, A Wise Girl (take a guess who hehe) had an Idea. Inspired by a Roleplay that she has partaken in on Accurate Piggy Roleplay on Roblox, she decided to create a book. A book to journal her experience, and the roleplay. Okay, enough of the sob story... maybe. (More sob story !!!) I've been waiting ages to finally show people this book. I started in early December, planning it out on Google Docs. Eventually I shared it with my friends who took part in the roleplay, and they were keen to see it published. Working every week, practically giving them a new chapter every. single. week. Mental Health struck, and I stopped touching it, but I'm back, and brought up the courage to publish it (thanks mum!). DISCLAIMER:This book will include Mental Health topics such as Self Harm, Disorders, ViOlEnCe!!, swearing etc. If this is not your sort of stuff, please do not read this book, I do not want you to feel uncomfortable. DISCLAIMER 2:This book is in NO way related to the main Piggy game, much like all the others, it is merely an AU that has come from a group of bright minds.CREDITS:Minitoon: Piggy (Main developer)IK3AS: Piggy (Builder)PGHLFilms: His Daughter (Iykyk)HannahB458: Mr PThe_Nexo1: Zompiggy (Technically)TenuousFlea: Billy, Kraxicorde, Silzous, APRPAxel_Glow: Umbra, TIO, Sentinels, Distorted Piggy and MiserySupernob123: Distorted TIOKaiudex: DuocaraMidnight: BudgeyRussell_0207: Marley RussellLesheroMorrazo: GlennYoutalkfirst: For that amazing fanart for the cover (which I totally didn't swipe off google..heh..)Roleplayers On Roblox:@Lilybuggirlie (Marley Russel & Traveller)@Yourbestzara (Zara)@PROJECTROBLOX6 (Samuel)@FoolingSix (Jason & TIO)@Piggyworld2022 (Laura)@kirinsatsu (Rin) @WaffleBaba (Glenn)@lavenderZpotatoes ( Zizzy & Willow)@LDPanda2011 (Madeline & Bots)Note: All these people have also been different characters, I do thank them a lot for all they have done thus far. Follow Zara:Zara45196
𝐓𝐄𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐄𝐖𝐀𝐍𝐈 [𝖳𝗁𝖾 𝖨𝗇𝗇𝗈𝖼𝖾𝗇𝗍 𝖫𝗈𝗏𝖾]

𝙏𝙪𝙣𝙚 𝙠𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙡𝙖 , 𝙈𝙖𝙧 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞𝙃𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞......♡ 𝙏𝙀𝙍𝙄 𝘿𝙀𝙀𝙒𝘼𝙉𝙄 ♡Shashwat Rajvansh - An introvert, calm and ambitious guy studies in class 12th. For him "Rules are meant to be followed". He is a bookworm and topper of his class . He is prince charming of almost all girls of school but never give a glance to them . His dream is to join Indian army and for that he is studying very hard . He has no time for Love. Siya Malhotra - An exovert and chirpy girl studies in class 11th . She is always ready to break the rules and have zero interest in study . She has promised herself to not to fall in love but a sudden encounter with her senior "Shashwat Rajvansh" Changed her perspective about love when she slowly started falling for him who doesn't seem to be interested in her. The more she is getting to know him the more she is falling for him. **************************************************"For me, Love is devotion." She said, her eyes were drawn to the resplendent Krishna idol."Then I am devoted to you, Siya, the way you are devoted to your Krishna." He replied looking at her with an intensity akin to how a priest gazes at an idol.***************************************************Jump inside the story to know more ❤️✨.______________________________________________There is no cheating, no toxicity and no love angle. It is just a simple school love story which includes Love, friendship and lots of fun that would probably take you back to your school days. ______________________________________________________
Halley's Comet

GxGHalley Serafina Comet is just a nineteen year old girl with really no purpose in life. She only has one true friend in her life and chooses to live her life spontaneously. Halley didn't know what love meant besides platonic love after not having the best childhood. But that's not all to the story. This story also involves the famous celebrity, Billie Eilish. The loved twenty year old singer brings more to the table than just singing but who would know that better than Halley Comet.Read and find out the story of Halley's Comet

You may also like

Video Games [kenma Kozume x Reader]

TW: Murder, Blood, Suicide, Mentions of other stuff, too. (Probably idk lol I'm just making this up as I go.)2016 humor rocks.I'm gonna make a bunch of Phineas and Ferb references in this. If you have a problem with that, don't read this.🛑 NONE OF THE CHARACTERS IN THIS ARE MINE. I DO NOT OWN ANYONE EXCEPT Y/N. ALL OF THE HAIKYUU CHARACTERS ARE BY THEIR RIGHTFUL OWNERS🛑

31 3 5
50 SHADES OF MALEC (Malec)

Alec slowly falls madly in love with Magnus, who seems to be in love with him as well. But to what extent will their relationship end up to be and where will it take them?

8.3K 8 263
my jokes

just some of my jokes i tried to come up with so i could make this story

2 1 0
Captured (Completed but editing)

While walking in her gardens, Robin Clarence was captured by the vampire general, Finn to the palace. When Robin had first arrived, she became a maid. Finn had never said a word to her and she dosen't know what he want from her. After lurking in the palace for days, she finally found out what the royalties intended to do. Will she escape from her horrors or to wait till certain death?

20.6K 20 1K Full
A Complicated Life

This story is about a young guy who falls inlove with a girl and her best friend is going through a really rough time at the moment.

25 2 8
Batfam, voltron, thunderbirds and more art book

🎨 A R T 🎨Batman 🦇 Thunderbirds are go 🚀Voltron 🛸And other stuff 🥳

113 1 3
Bitter

Kaylin Elise is a straight A Freshman at River Valley High. She starts out, not at all into boys, but as she attends school, she begins to enjoy the company they bring about. Kaylin's high school journey becomes a bit rocky when she encounters a guy she had been warned about. She becomes rebellious and disobedient. Kaylin thinks no one really understands her, while everyone else feels like they're trying to help her.

2.8K 45 138
Not your Typical Teen

Lexi Anderson; a 17-year-old girl starting her senior year at a new school. Moving across the country to California from New York. Lexi moves in with her mom, twin brother and not so recent step dad plus his sassy daughter-may I add she also our age-Lexi's twin stayed with their mom, while she went with her dad to New York after the divorce. She isn't popular per se but her brother and step-sister are. Living underneath their shadow 24/7 can be hard even if she has all the money in the world but that's not what she wants, what's she wants something she can't have...a true love because she's not your typical teen.*Start date: 5-20-18End date:

25 3 0
The Best Short Stories (By L.M.Montgomery)

Lucy Maud Montgomery, author of the beloved Anne series wrote 530 short stories over her lifetime, about humor, love, beauty and justice. This is a collection of the best stories more or less in chronological order.***All Credits To L.M.Montgomery***#10 in Classics 6/9/17

21.4K 47 1K