Search: kimreaksa
53,434 stories
ភរិយាសម័យថ្មី

ស្នេហាដែល កេីតឡេីង រវាងស្វាមីភរិយា មួយគូរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងកុងត្រាដេីម្បីបំភាន់ភ្នែកមនុស្សគ្រប់គ្នា ភរិយាដែលមានឈ្មោះក្នុងកុងត្រា ហេីយក៏ជាភរិយាក្នុងបេះដូងគេដូចគ្នា...

2.6K 11 80 Full
ពង្រាត់បេះដូង

ពង្រាត់បេះដូង ផាក ជីមីន + ផាក ឆេយ៉ុង

804 9 28
ព្រហ្មលិខិតស្នេហ៍

ព្រហ្មលិខិតចារឡេីងអោយពួកគេបានជួបគ្នាហេីយបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពួកគេអោយកាន់តែមានភាពសុីជម្រៅនឹងគ្នារហូតដល់ខ្វះគ្នាមិនបាន ពីម៉ាហ្វៀរឈាមត្រជាក់ម្នាក់ដែលអ្នកណាៗក៏ខ្លាចរអាក្លាយមកជាបុរសដែលមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាបេះដូងដែលរឹងដូចថ្មប្រែមកក្លាយជាបេះដូងទន់ភ្លន់ដែលគេនឹងផ្តល់អោយមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូង

521 5 24
The four spirits

ភារៈកិច្ចដែលនាងទទួលបានលេីកនេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេមកជួបជាមួយមនុស្សដែលលាក់ធាតុស្រដៀងនឹងគ្នា ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៅពីមុខមិនថាវាពិបាកបន្តិចសម្រាប់នាងមែនតែវាជាភារៈកិច្ចមិនអាចប្រកែក...

1.5K 8 47
Secrets [NAMJIN]

A bestselling authorA popular politicianA secret

127.5K 38 7.4K Full
End with you(hyunlix)

မင်းနဲ့စပြီးမင်းနဲ့ဘဲအဆုံးသက်ချင်တယ်

1.5K 8 139 Full
Mermaid Legacy

Kim Rok Soo was surrounded by the darkness before he open his eyes, to see he became a merman.Nulho: I'm sorry, I'm lazy for this story synopsis 😭 Don't know how to explain. 😭Kim Rok Soo x Paseton.

11.3K 9 1.2K
For the damned | ✓

"You are such a Capricorn, I love that." "I am literally the Grim Reaper."

237.2K 42 13.9K Full
LOST SOUL

This Kimchay Fanfic was all about the Grim Reaper who got to encounter this stubborn little soul that he needed to make it cross the bridge to the afterlife for him to be able to return to his life in the underworld.

4.4K 17 412 Full
 Death can't do us apart (chihiro x reader fic)

It chihiro fic

2.6K 13 33 Full
grim reaper || s.coups

[HIGHEST RANKING: #110-grimreaper]" i can't let her die like this. i just can't."

6.4K 10 207 Full
Stay with me(joengbin)

Hyung I love you

567 10 45 Full
Hwang sibling's lovers(hyunlix)(Ryeji)

Hwang siblingRyeji-friend to loverHyunlix-enemy to lover

4.9K 22 377 Full
Overcoming The Past

[Completed]*Spoilers Ahead for Trash of the Count's Family**Fanfic*

37.9K 13 2.3K Full
BABTQFTIM Characters x reader one shots (DISCONTINUED)

The title says it all.. Enjoy!! :3

5.8K 6 42 Full
Human Reaper..?

Goblin x Reaper. Sunny, his "girl friend" leaves him for an unacceptable reason which led the reaper's life to fall apart. The almighty grim reaper has turned into a weak state of human as a punishment. But..why is he falling for Goblin...

2.3K 7 114
The World Of Survival [A TCF Fanfiction]

Two worlds called him at the same time.Cale lamented about his lack of rest but chose one of them anyway. The world to offer him more benefits would win, after all.*****Kim dokja looked at the fluttering red hair and recalled the line written in The Ways Of Survival.The character who could slap Yoo Jonghyuk more than thrice with his beauty and twice with his wit, had finally appeared.**************Spoilers from part 2 of TCF!

13.2K 11 1.1K
R𝐞w𝐫i𝐭e t𝐡e s𝐭a𝐫s

The people live under the creation of destiny ...

2.3K 17 373
The list (Vmin)

What would be on your to do list if you're given a second chance in life?

630 16 103 Full
Photograph

"Photographs open doors to the past but they allow a look Into the future"- Sally Mann. The resurfacing of some old photos makes Kimberley deeply regret breaking things off with her ex girlfriend Cheryl five years ago. Kimberley had believed that Cheryl had forgotten about her but she soon finds out that she does have everything that she wanted in life and that's because Kimberley isn't in it. But for them to rekindle the flame, they would disrupt their current lives and that's a risk that Kimberley is certainly willing to take.

10.8K 22 552 Full
I love you (Silver x Reader) (COMPLETE)

ONE! I do NOT do lemons.ALSO!!Y/n = Your nameDawn = My nameE/C = Eye colorB/n = Bully's nameBf/n = Best friends nameLet us BEGIN!! :3

19.3K 20 401 Full
When My Manager Fall In Love With Me ▶KimSoHyun and Rowoon◀ (COMPLETED)

Rowoon has been Sohyun's manager for 4 years already. Throughout the years that they have worked together, Rowoon's feeling developed. Will he confess?What will happen to them if he do? Kim So Hyun X SF9 Kim Rowoon #1

7.5K 32 510 Full
Shitty Uncle? I'm No Difference.

I just ride my motorcycle to get back from the tiring work...Tinn! Tinn!Carsh!And I get hit by truck.No, not the truck...It's car!Did I just die like this?'Ahh... I don't want to die yet...'I don't know that, my wish make me hope I just die that day.

34.8K 16 2.8K
🍓fate

[completed]in which, the normal girl with the normal life is chat noir's fate.i dont own miraculous{swearing warning}{lowercase intended}

25.6K 17 947 Full
Deal with the Devil || K.Th ft. P.Jm ✓

❝You have got 15 days...❞ He said, his eyes not leaving mine as he grinned which made me annoyed.❝15 days for what?❞ I asked confused.❝15 days to make me fall in love with you. If you succeed, I'll spare your life temporarily. And if you don't, ❞ He paused a little before smirking and saying.❝I'll give you a slow, painful death. So, do we have a deal or what? ❞ He asked. If he's making a deal, then there's a high chance he'll win. But either way, I'll die. Might as well just accept.❝Deal.❞-This is purely a work of fiction. Any other story the same as mine is PURELY CO-INCIDENCE. And please don't copy my work. Thank you.#40 in devil out of 14k stories (5/6/20)#99 in demon out of 33.8k stories (5/6/20)#1 in taehyungff out of 1.24k stories (3/7/20)50k reads : 06/03/21Ended:©2019 by @smolbabydiva

209.2K 32 11.3K Full
💬˖ ࣪ ⿻ 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖨𝖦☆𝖬𝖨 :: 𝗚𝗥𝗜𝗠 𝗥𝗘★𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗢𝗠𝗟 ꒰⩇⩇:⩇⩇꒱

@𝗲𝘄𝘆𝘂𝗵 𝗂𝗌 𝗍𝗒𝗉𝗂𝗇𝗀...ps: stop copying this book istg

887 6 42 Full