Category: Horror
1,890 stories
 သက်တံ့🌈

၍ficတွင် 🔞🔞များနှင့် ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးများပါပါသည်။ မကြိုက်နှစ်သက်ပါက မဖတ်ပါနဲ့။ ပြီးမှ လာ မwarပါနဲ့ ၍ficတြင္ 🔞🔞မ်ားႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းတဲ့စကားလံုးမ်ားပါပါသည္။ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက မဖတ္ပါနဲ႔။ ၿပီးမွ လာ မwarပါနဲ႔

382.7K 77 10.3K
Patient Twelve

Diana wakes up in pain, tied to a bed and unable to escape. She's been trapped by a group of surgeons with a twisted passion and she's their next victim. ***** Diana Slater, a typical University student, wakes up in pain, tied to a bed and unable to see. After a mysterious figure, known only as Dr. Sweeney, nurses her back to health she finds out the truth. The Doctor has kidnapped her and given her a cat's eyes as part of a larger ploy to turn humans into collectibles. Now she's being trained by Ben, another patient, with the skin of a snake, on how to behave. Diana and Ben are forced to work together to try to escape the murderous doctors - until she discovers Ben might not be the victim he makes himself out to be. The only person Diana can trust is herself, and if she fails, her eyes won't give her another nine lives. [[Winner of the 2018 Fiction Awards for Best Horror Story]][[word count: 80,000-90,000 words]]Cover designed by Holly Thurston

1.6M 41 60.2K Full
Recrudescence (✓)

It's nearly easy as breathing (for six of them, at least) for BTS to pretend to be just like everyone else - humans with big dreams and aspirations. But one person brings the façade crashing to the ground and for some reason, they just can't let her go.Soulmate OT7 x ReaderAlso posted on Tumblr at @chimchimsauce

429.8K 41 22.4K Full
BLOOD BONDED: AN ALPHA NEGAN SERIES

You are an Omega, Negan is an Alpha and he has been waiting a long time to find you. [AU]

19.4K 21 423
Unexpected Text Messages : Stu Macher x reader

Y/n gets pulled into some crazy shit when they get added to a gc they probably shouldn't have been a part of

446.8K 24 13.7K Full
Trapped With A Killer

"You must be a very lonely person," I said. He leaned over to cup my cheek, and I flinched at his touch, but allowed it."Maybe, but most people aren't worth the shit they flush. So, I don't mind being alone. But I don't feel lonely with you," he whispered, drawing closer to my lips."You're absolutely insane, and I will never love you," I stated very matter-of-factly. My blunt tone caused him to blink in surprise, but he barely missed a beat before he grinned back at me once more. "That's fine. Because I have you here. So, it doesn't really matter whether you feel anything for me or not." With that he began to kiss me passionately. It made my stomach churn. *****Reyna is a girl obsessed with her local serial killer. She has maps and diagrams marking his territory, and she really believes she might be able to catch him, but if she's not careful, she's going to get a closer look at the monster than she bargained for.*****Warning: Depictions of non-consensual sexual activities, severe abuse, murder, and mutilation. Please use discretion*****Highest Ranking: #3 Kidnapped 12/6/22

15.1K 30 404 Full
Yandere Santa Clause x Female Reader

[COMPLETE] What happens when a you, catch the all seeing eyes of Santa Clause?"Vulnerability, trepidation, and anxiety run rampant as I feel naked in the spirit of his primal eyes. I try to think; think of anything that will stop this Yuletide foe from doing his worst to me.""You better watch out, you better not cry......I'm telling you whySanta Claus is coming to town."#1 in #santaclaus 12/29/22#1 in horrorfanfic 1/14/23#1 in holidayromance 2/5/23#1 in #horrorfiction 2/5/23#1 in #horrorromance 2/5/23#3 in #holyspirit 12/20/22#3 in #yandere 1/5/23#4 in #horror 3/20/23#8 in #yanderexreader 1/1/23#16 in #readerx 1/4/23#1 in #horrorfanfic for over three weeks straight! WARNINGS!Mentions of...• Sexually explicit content • Abuse• GORE!• Murder• Insanity • Drugs{First Draft}Started: December 16th 2022Finished: February 26th 2023

57.1K 30 2.1K Full
THE DANGEROUS PSYCHOPATH 🔞 || J.JK FF ✔

The eyes of a psychopath will deceive you; they will destroy you. They will take from you, your innocence, your pride, and eventually your soul._______________________________________________________________________________It's hard to recognize the devil when his hand is on your shoulder. That's because a psychopath is just a person before he becomes a headline. -Y/N Y/N is a normal high school student who lives alone. She befriends Jungkook. Jungkook seems normal, but then, he is not what the world thinks he is. There is a very dark story behind his smile that no one knows about.Who is Jungkook? Is he a normal human being or an inhuman monster? Read this story to find out.______________________________________________________________________________This story is very dark and messed up. I love writing stories about crime, psychos, and psychopaths. So, if you are sensitive to such dark topics, please don't read this story. There are so many triggering and horrifying scenes in this story.This story is not for people who like happy endings and happily ever after endings like Disney princess movies. It's pretty dark. Don't expect such bubbly, sunshine, and happily ever after endings.Brace yourself for a dark, triggering, horrifying and gruesome journey.Contains:SmutGory contentAbuseViolenceWarning: This story is not meant for people below 18 years of age as it is extremely dark and erotic.Psychopathic AUA Jungkook Fan Fiction.Highest rankings #1 in btssmut#1 in darklove#2 in psycho-thriller#2 in jungkookbts#2 in horror-thriller #2 in jungkook #2 in jeonjungkookbts #2 in jeonjungkook #3 in horror #5 in readerxjungkook#6 in jungkookxreaderStatus: Completed

19K 27 757 Full
•*+g h o s t f u c k+*• (ghostface x reader)

"whats your favorite scary movie?" "that one my little pony movie"

2.1M 26 54K Full
Serial Killer | Kim Taehyung FanFic

"How about we play a game? You have 30 seconds to run and hide and If I find you... you LOSE the game."When a serial Killer is on the lose and his next victim is.... Lee Y/N.[COMPLETED]Started 23/2/18End 17/3/2018[#128 in Horror]Highest Rank [#7 in Horror]

366.5K 28 14.6K Full
Please Don't  Eat Me (Hannibal Lecter x Reader)

When (y/n) is introduced to Dr. Hannibal Lecter. She unravels an emotional side to Hannibal no one has seen before. He grows very close to her. Some might even say obsessively. What happens when (y/n) discovers a darker side to Hannibal? What happens when Hannibal's infatuation with (y/n) crosses a line?

507.2K 31 18.4K Full
WHO TF IS THIS!? \ slashers

In which billy Loomis accidentally adds a random person in their killer chat. Instead of adding Jason , He adds a overly sarcastic , Gen z girl "heyyyy sluts " "uhh, Billy I don't think that's Jason""you guys got Roblox?""fuck yeah I do""whats Roblox?"fem readers x slasher

45.2K 15 1.3K
Graphic (Dylan O'Brien)

"Don't forget I'm in control, baby girl, now drop your pants" ~~~ WARNING- this book will mostly likely contain: swearing, violence, graphic scenes, sexual content (which I know you'll all love), triggering content, and all that other fun stuff.

483.4K 45 13.2K Full
DELIRIUM

After five years of heavy studying, Beverly Frazier finally graduated as a psychiatric nurse. When she, much sooner than she ever thought, got a job at one of England's biggest mental institutions, she realized that her life was about to begin for real. Spoiled with true friends, a rich father, guys flirting with her, and a new job, she believed after a rough childhood that her dream had now finally come true.But shortly after Beverly's arrival at St: Nicolai Psychiatric Hospital, a young, mysterious man stepped inside the gates in the grip of two escorting guards. If she only knew from the beginning what this new psychopath inmate would cause her, she wouldn't even have thought for a second about a dream coming true.Delirium; An acutely disturbed state of mind characterized by restlessness, illusions, and incoherence, occurring in intoxication, fever, and other disorders.-Mature content ✔️-Published 20/08/2022-Top ranks:#1 IN ASYLUM#1 IN MURDERER#1 IN KILLER

159.9K 57 5K Full
Bones of the Demon King

[COMPLETED]"The search for my queen continues." He's known as the Demon King. He's a serial killer that brutally murders women. Eva Lewis is the reporter that named him...but is she also his next victim? The FBI must race against time to catch the Demon King before he claims his queen. **THIS IS PART OF A TRILOGY**Book 1: Bones of the Demon KingBook 2: The Deadly Disciple Book 3: Blood of the Demoncover art by @devmarksOFFICIALLY PUBLISHED AS AN AUDIOBOOK THROUGH HACHETTE AUDIO & WATTPAD! RELEASE DATE IS 05/30/2017 AND CAN BE FOUND AT WHEREVER AUDIOBOOKS ARE SOLD.*Wattpad version is unedited.

4.8M 39 213.2K Full
Here

⚠️ MATURE⚠️ This story contains strong use of language and mature scenes. If you are offended easily do not read. ________________________________________________I felt something tug my hair behind my ear and I snuggled my head deeper into the pillow. Suddenly I felt someone straddle my back. I gasped and my eyes flew open as I swung my hands forward to push myself up and whatever was on me off. I groaned as I fell back down to the heavy weight, someone was on top of me. The person grabbed my hands and held them above my head with a firm grip. "P-please let go of m-me" I choked out, tears starting to run down my face from fear. "You are so beautiful." A male voice whispered in my ear as he grabbed my bottom, squeezing it.I screamed but got cut off as he put his hand over my mouth, flipping my body around. He was now sitting on my middle section. He was wearing all black, I could tell that it was the man from earlier. He has a cloth mask on, opening for his eyes and mouth only. Cold brown eyes met my green ones and I whined in fear as he stayed deadly still, studying my face.My shirt had rode up past my belly button during the struggle and his eyes raked over my showing skin, lust filling them. I struggled, trying to move my legs and arms to get away but he was too strong. "If you scream again, I'm going to kill you." He growled. I groaned in response, tears running down my face. He slowly released his hand from my mouth and reached into his pocket pulling out a knife and zip tie. I figured that if I didn't scream I would want to die if this man took me so I did what I had to do. I let out a bloodcurdling scream loud enough to wake up the whole entire neighborhood.

356.2K 34 12.4K Full
Nightingale

[Yandere! Fathers x Mother! Reader](Y/N) (L/N) is a songstress. Caught between the war of two powerful nations, her husband dies in battle as the emperor seizes power throughout the peninsula. Now widowed, she is a mother of a young baby girl who is now, unfortunately, fatherless.Planning to perform at a banquet held to celebrate the successful return of the emperor, (Y/N) accidentally befriends the emperor's young son. Unwillingly drawing the attention of the emperor, (Y/N) is suddenly given the proposal of caring for his son in exchange for the wealth and care for her daughter.However, during her work (Y/N) accidentally draws the attention of the emperor, the royal advisor, and the imperial general, creating a dangerous love affair of men willing to do anything for her.

115.2K 30 6.1K
Isʟᴀɴᴅ Oғ Mᴇɴ|| Dᴀʀᴋ Rᴇᴠᴇʀsᴇ Hᴀʀᴇᴍ x Rᴇᴀᴅᴇʀ

After your ship sinks, the waves take you to a strange island filled with only men.(Don't own pictures, it belongs to their rightful owners)

668.8K 25 30.8K
Marked (Poly! Billy Loomis and Stu macher x reader)

No one truly knows what happened that night in Woodsboro, California. All the public knows was that two teenage boys, Billy Loomis and Stu Macher, went crazy. That the boys killed with no motive, that it was a case of crazy and peer pressure. Sidney Prescott, the "girlfriend" of Billy Loomis,Y/n L/n, the girl both boys were deeply obsessed with, and Gale weathers, a news reporter, where 3 of 5 witnesses that were willing to talk and tell their sides of the story to the public while Dewy Riley, the deputy sheriff of woodsboro, and tennager Randy Meeks refused to talk to law enforcements at the time. All the stories told to law enforcement seem to differ from person to person, but...in this tale, we will focus on Y/n, the obsessions, side of the story...

92.6K 20 2K
 you're mine.. forever~ (obsessive yandere boyfriend x reader)

It's my first story so i hope you like it

81.3K 21 1.6K
𝘾𝙧𝙤𝙬𝙣𝙚𝙙 𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚 (𝙔𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚!𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚𝙭𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧)

People say he was a charming, young prince while other's say he was satan himself. A duke's daughter suddenly became the prince's fiancé overnight, but it was never what she had thought before. To be married to a prince was every ladies dream, but was it hers?

370.6K 47 14.9K Full
Stranded

Sinclair brothers x a stranded bimbo reader.

177K 54 7.1K
𝐒𝐋𝐈𝐏𝐏𝐄𝐑||Billy L. & Stu M.

Book 1Billy x Female! Reader x Stu"𝐖𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞,𝐝𝐨𝐥𝐥𝐟𝐚𝐜𝐞?" Created: 22nd of December 2022Published: 24th of December 2022Completed: 22nd of February 2023

43K 29 1.2K Full
Hope (House of wax x reader)

ᴊᴜsᴛ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴄʜᴜɴᴋ ᴏғ ʜᴏᴘᴇ●●●●A trip to the biggest football game of the year gone wrong. Drama between couples and siblings, broken down cars, and who could forget the murderers hunting everyone down? And you... you're too young to die, right?●●●●ᴋᴇᴇᴘs ᴍᴇ ɢᴏɪɴɢ, ᴋᴇᴇᴘs ᴍᴇ ɢᴏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅᴀʏ●●●●TW: death, murder, gore, bodily horror, dRaMa, smutty themes, heavy swearing, child abuse, probably more that I can't think of right nowReader discretion is advised●●●●ɪ ʜᴏᴘᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ, ᴛʜɪɴɢs ᴡɪʟʟ ᴄʜᴀɴɢᴇ●●●●THE READER IS A MINOR IN THIS, IT IS PLATONIC RATHER THAN ROMANTIC.●●●●ʙᴜᴛ ᴊᴜsᴛ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴄʜᴜɴᴋ ᴏғ ʜᴏᴘᴇ ᴋᴇᴇᴘs ᴍᴇ ɢᴏɪɴɢ, ᴋᴇᴇᴘs ᴍᴇ ɢᴏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅᴀʏ.

29.6K 31 1.2K
𝙄𝙩 𝙚𝙣𝙙'𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪- 𝙎𝙘𝙧𝙚𝙖𝙢

𝙨𝙘𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙭 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧"𝙃𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙢𝙧 𝙘𝙧𝙚𝙚𝙥𝙮 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚 𝙜𝙪𝙮""𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘺𝘰𝘶"They had been planning this for a year, now was there big break. News reporters and flashing lights filled the streets of woodsboro highschool, the death of Casey Becker and boyfriend Steven Orth shocked the small town. The sudden death of the two teenagers opened lots of conspiracies including that the killer could be the cause of Maureen Prescott, Sidney Prescott's mother. Little did they know it was only the begining to there new life IMPORTANTall rights go to the original scream writers I do not own any of theses charaters besides y/nTWsexual reference, violence, gore, mature languageFem reader (she her pronouns)IM SORRY FOR ANY MISSPELLING I DONT EDIT THESES LMFAO

177.2K 34 4K Full
THE INEVITABLE MICHAEL MYERS (Michael Myers X reader)

(18+) - FEMALE READER--------------------------------#2nd in horror (19/12/2022)#1st in killer (23/12/2022)#1 in Michael (01/02/2023)You lived in a small Town in Illinois known by the name of Haddonfield. Nothing bad ever happened. Michael Myers was just a fictional character from the movie, after all. But what happens when he turns out to be real, and has his eyes set on you.Could Michael Myers ever love or was he just pure evil?Started: 23 November 2022Ended: 4 January 2023

103.4K 30 2.7K Full