Every Kind Of Way

Every Kind Of Way

Full 391
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Teen Fiction

Related stories

𝐇𝟐𝐎 ⁿᵒᵗᵗⁱᵒˢᵃᵐᵃ

"𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘰𝘵𝘵𝘰𝘮 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘤𝘦𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘤𝘦𝘢𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦"
නූබී.. ( BL )

නොනවත්වා එන මුහුදු හුලග නිසා නලලට වැටිලා තියෙන කොන්ඩෙ එක අතකින් පිටිපස්සට කරලා එයා මන් දිහා බැලුවා." බෝනික්කියො වගේ කෙල්ලො අතරේ මන් දැක්කේ උබේ ඔය පිරිමි රූපෙ විතරයි කිව්වොත් විශ්වාස කරනවද.." එයා මගේ දිග ඇහි පිහාටු දිගෙ එයාගෙ ලොකු ඇගිල්ලක් අරන් ගියා. " උබේ ආදරේ හරි තිත්තයි නුබී.." එයා ඔහේ කියවනවා. සමහර වෙලාවට එයාගෙ දෙබස් තේරුම් ගන්න මන් පැය ගනන් වැල්ලට වෙලා කල්පනා කරනවා.Start - 13.04.2024 End -
Genshin Impact React (Book 1)

What happens when everything the Travelers are comes to light?? What happens if the truth about them is shown to the people of Teyvat
RWBY: The 13 Elemental Forces. *ON HIATUS*

In the world of Remnant many stories and legends are considered nothing more then fairy tales. But to most people in this world, they know these fairy tales are real. Witness as a fairy tale lost in time slowly reveals itself, with old and new characters. How will the story of Rwby be effected by this old legend? and what new dangers will come from this?The Extra characters in this story are created by me and any art I use for those characters are drawn by me.(I don't own RWBY, Rwby and it's original characters are owned by Rooster Teeth)(I do not own any of the videos or art. unless it's my own.)#1 Tag:#1 in Escanor - July 31st 2022#1 in Yangxiaolong - January 30th 2023#1 in Blakebelladonna - March 2nd 2023
Daughter on his Doorstep (HC #2)

Daniel Vincent Humphrey has never been entirely comfortable. His family loves him, but he's very aware that the rest of the world only tolerates his slow, stuttered speech. When a baby girl appears on his doorstep one evening, his carefully constructed life begins to fray at the edges, and he vows to uncover her true identity and return his life to normal. To make matters worse, the ever-charming Thomas Thorne has ingratiated himself into the Humphrey family, leaving Vincent almost permanently off-kilter. And the most unsettling thought of all: perhaps he won't want either to leave.This is the 2nd book of the Humphrey Chronicles. It will make much more sense if you read Husband Wanted first!
Little Memories

DISCLAIMER! Idk if I'm actually good at poetry sooo 🐿️Poetry Book!
AURORA (Original Novel)

The sleepy life of the inhabitants of a small Norwegian village turns into a nightmare when a strange creature with amber eyes appears in a quiet settlement. Terrible events and sudden deaths of local residents begin to occur. The center of all mysterious events becomes an unsociable litle girl living on the outskirts, in a dysfunctional family. Her classmates bully her and her life takes on darker shades because her parents begin to behave strangely and, to top it all off, there is always an amber-eyed something nearby that plays its own game.
The Kids Aren't Alright

The year is 1988, and Finn, Ronan, Becca and Jasper are spending the summer at a reformatory camp located deep in the Alaskan wilderness. The camp, named Lightlake, is the last chance the teens have to get their lives back on track, but changing for the better isn't easy - and especially not at a place like Lightlake, where secrets outnumber the campers and myths have a way of coming to life.This story is now free on Wattpad. [[word count: 200,000-250,000 words]]

You may also like

Can I Have An Amen : Season 1

When Shara Young returns to America to become a pastor of a church, she learns that she is the sole wielder of the Excalibur, a weapon used to defeat demons. Alongside her brother, childhood friend, and other church members, she defends the church from rampant demons.

29 13 0
The future is very surprising

When a little boy ends up at Fairy Tail and it turns out that he somehow came from the future nothing will stay how it was and everyone is confused then his older brother shows up as well followed by a few others. Read if you want to know how all that chaos turns out and what secrets are to be revealed.Except for most of the future kids none of the characters and pictures belong to me!!MAY CONTAIN SPOILERS FROM THE MANGA!!

6.1K 1 114 Full
Curse of the Sennin(discontinued)

A girl who was trained as a ninja over the years has been discovered by kakashi's team. Who is she and how does she have the rinnegan! This is the story of Akiza no Sennin and maybe she grows like to like a certain baka...(Working with two other people on this on Quotev so I apologize for the terrible spelling and grammar on some chapters)

14.1K 20 423 Full
𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲 || 𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤

"𝑰 𝒈𝒖𝒆𝒔𝒔 𝒊𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒖𝒔 𝒕𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓"𝒀/𝒏 𝑲𝒊𝒎 𝑶𝒇 𝑩𝒂𝒏𝒈𝒕𝒂𝒏 𝑺𝒆𝒐𝒚𝒆𝒐𝒏𝒅𝒂𝒏[#1 in female members on 26/04/2023]

29.9K 55 564 Full
Two Letters That Change Everything

"What's the difference between love and in love?""Love is infinite. You can love multiple people at once. But when you're in love, it's always one person. And the rest can never compare." ➳ ☾ ➳ When the lines between friendship and love begin to blur, there's no telling what's going to happen. For as long as they can remember, it had always been Florence and Callum, best friends through thick and thin. But somewhere amidst the sleepovers, forehead kisses, and late-night conversations, some things began to change.When one's aware of the feelings while the other continues with their life, oblivious, what's it going to take for love to win?

27 7 0 Full
Random Character x reader. ⚠FINISHED⚠

Soo I made this cuz I was bored and also because I really needed to kinda practice my writing skills, I take requests so check out the first page (I put a template on what you need to put, but you don't have to use it!). This will include the following people and more:Jim Halpert (The Office)Marcel StylesHarry Styles Cory Wilson (Ackley Bridge)And the people you request!!I hope you enjoy it! ❤❤❤

2K 21 23 Full
what is kombucha?

Kombucha is a fizzy sweet-and-sour fermented tea. Growing consumer preference for functional drinks over carbonated drinks and juices, along with awareness regarding the essential nutritional benefits of the product, is expected to fuel the market growth. Kombucha is known to improve body functioning, digestive health, and lift mood and energy levels. The growing popularity of the product can be attributed to its unique flavor and fizzy taste, making it stand out amongst a wide array of beverages available in the market. The kombucha market size has been grown in last few years. Kombucha is made by adding specific strains of bacteria, yeast, and sugar to black or green tea, then allowing it to ferment for a week or more. Kombucha has been around for nearly 2,000 years. It was first brewed in China and then spread to Japan and Russia. It became popular in Europe in the early 20th century. Sales in the United States are on the rise because of its reputation as a health and energy drink.visit:https://www.blueweaveconsulting.com/kombucha-market-bwc19404

1 1 0
Our Little Beach Town//John B. Fanfic

- John B. x OCA group of teenagers from the wrong side of the tracks stumble upon a treasure map that unearths a long-buried secret.

51K 16 742
A Daft Life

An exciting sci-fi fantasy inspired by robot romance. Jump into a reality where something virtual finally becomes real. Is it real love, or is it all just imagination?

2.6K 15 51
The Wrong Girl

It's customary for Gothic romance novels to include a mysterious girl locked in the attic. Hannah Smith just wishes she wasn't that girl. As a narcoleptic and the companion to an earl's daughter with a strange affliction of her own, Hannah knows she's lucky to have a roof over her head and food in her belly when so many orphans starve on the streets. Yet freedom is something Hannah longs for. She did not, however, want her freedom to arrive in the form of kidnapping.Taken by handsome Jack Langley to a place known as Freak House, she finds herself under the same roof as a mad scientist, his niece, a mute servant and Jack, a fire starter with a mysterious past. They assure Hannah she is not a prisoner and that they want to help her. The problem is, they think she's the earl's daughter. What will they do when they discover they took the wrong girl?A NOTE FROM THE AUTHOR:When I set out to write the Freak House series, I wanted to put my own spin on the Gothic novels of the Victorian era. I've always loved their creepiness, the secrets, and the romance too, but I wanted to see the story from the perspective of the character that is often present but never the heroine - the girl kept in the attic.I hope you'll enjoy this trilogy as much as I enjoyed writing it.

181K 19 6.1K Full