Essays, Etc.

Essays, Etc.

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction

Related stories

Deja Vu _BL Non-Fic_ [Ongoing]

දෙහදක නිපන් නොකියූ ආදරය 🥀❤️ආදරය සුන්දර හැඟීමක්. ආදරයට සම්මතයක් ගොඩනැගුවේ කවුරුන්ද? ආදරය කිරීම ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවීමට තරම් වරදක්ද? ~තේව් යුගාන්~ආදරයක් සෙනෙහසක් නොලැබුණු මට ඒ ආදරය ලැබුණේ නුඹෙන්ම පමණයි.~නෙත්රු අභින්ස~

Всё произошло в клубе,там работал Тэхён.А Чонгук как раз пришёл в клуб когда была его смена.Произошла не очень хорошая ситуация,после которой Тэхён очень хорошо вмазал Чонгуку.Но он не знал кто такой Чонгук,и потом очень сильно пожалел что это сделал....
Stormfall

Embark on a journey with the Varadorian 181st, a fresh regiment joining the Imperium of Man's Crusade - "The Purge of Apostasy." Witness their quest to cleanse planets fallen to Chaos and corruption on the fringes of the Segmentum Obscurus and reclaim a strategic foothold. Join these warriors as they strive to etch their names into the annals of history.
Alpha Theo || ✓

Holly was always aware of the Alpha of the Black Dawn pack, with that pack being the very pack that had taken away many she loved. She thought she knew how deadly the pack was, she thought she knew about of the deadly and cold-hearted things the Alpha had done. She thought she knew it all. The only thing she didn't know was his name.⭐ beautiful cover created by @sinadana ⭐
The ShadowHunter

She's Bucky Barnes' daughter. She just doesn't know it yet. Vera has the meaning of faith... she just doesn't have it.Marvel but add a little ✨spice✨A Bucky Barnes Daughter Story!Vera Zola-Barnes has only gone by one name.Shadow HunterHer past is a blur as all she has ever known is inside the walls of HYDRA.On a mission to assassinate the Winter Solider, she finds more than she expects. But, does that change the life she has now? Find out by reading The ShadowHunter. Or ya know don't what ever floats your boatBook 1 of The ShadowHunter SeriesStatus: CompletedStarted: 11.3.2020Ended: 11.27.2020Finished editing: 12.19.2020Ratings: #8 in buckybarnes as of Dec. 2, 2020#1 in buckybarnesdaughter as of Nov. 30, 2020#3 in samwilson as of Nov. 30, 2020#1 in vera as of Dec. 4, 2020#1 in hydra as of Dec. 13, 2020#1 in vision as of Dec. 19, 2020#59 in avengers as of Dec. 23, 2020#19 in marvel as of Jan. 2, 2021#8 in warriors as of Jun. 19, 2021#1 in scarletwitch as of Jan. 27, 2021(EDITED).... enough
Two Worlds Apart

An unlikely friendship turned into something more when two paths are crossed. Both from different world's trying to cope with the reality of their lives and make things work.Copyright © 2016 by Chrystal-Ann Eversley.All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the author except for the use of brief quotations in a book review.
Princess on the Loose [Completed]

Clarissa Marie Valdez, a daughter of a con man, was chosen by King and Queen Academy, a prestigious school full of princes, princesses', heirs, and heiresses. Why was she chosen? Who chose her? How could she get out? And most of all what are they hiding from her?
Back to you | ✔

Best friends are torn apart, one moving away without explanation. Four years later, they are reunited. Family secrets and hidden letters are discovered threatening to ruin everything.*****When Josh moved away, he took with it everything Bonnie knew.He was her best friend, her neighbor, her everything. Four years ago, he left without even a goodbye and no explanation.Now he's home, and he's determined to win her back, no matter what it takes.Gone is the light-hearted, rambunctious boy she knew, replaced with a brooding, broken guy.A kiss, dark family secrets, and hidden letters will threaten to destroy everything.Falling in love with her best friend was never in Bonnies' plan, but some things are inevitable.*****"Not to spoil the ending for you, BonBon, but everything is going to be okay."(Word Count - 55,000 - 60,000.)

You may also like

𝓐𝓭𝓸𝓻𝓮  𝔂𝓸𝓾

A remake short story based on a work titled Love KJH by myself which was published previously in 2018. This used to be a story about Junhwan (iKONIC/ iDKONICS will surely get this). Now, it is a rework based on the feeling I got from iKON's song, Adore You. To the readers, I leave Nara and Hanna to you.

288 17 66 Full
She Had Green Eyes

So this is mainly about a woman who loses their daughter due to heart problems when the daughter is very young (a baby). The Woman is still very confused about the whole situation and is still struggling to accept the situation.

100 1 5 Full
 𝟯:𝟭𝟱 𝗔𝗠 ➛ 𝐅.𝐖

┊ - 𝗙𝗶𝗻𝗻 𝗪𝗼𝗹𝗳𝗵𝗮𝗿𝗱 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 : ̗̀➛ ┊ 𝐁𝐨𝐨𝐤 #𝟏𝗜𝗻 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗼𝗽 𝗶𝗻, 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗳𝗶𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴.𝒮𝓉𝒶𝓇𝓉𝑒𝒹: 𝟎𝟒/ 𝟏𝟗 / 𝟐𝟎𝟐𝟐𝐸𝓃𝒹𝑒𝒹:

3.9K 33 68
Social Casualty

He needs to save her from who she's supposed to be,because she knows she'll always be another social casualty.

125 6 0 Full
(Ed Elric x OC) He's So Oblivious. ...Remind Me Again Why I Like Him?

A veerrry old one-shot requested by a reader on Quizilla. Told in 1st-person P.O.V.[Ed x OC] = Main PairingEnjoy!

61 1 2 Full
My Heartthrob Ex-Boyfriend (COMPLETED)

EX BA KAMO? Armelle Reyes isang babaeng inakalang niloko siya ng ex-boyfriend niyang si Dale Ramirez, Simula nang makipaghiwalay siya rito ay umpisa rin ng pagbago ng mga buhay nilang dalawa. Pero paano kung tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magkalapit ang dalawang taong hindi ganon' ka perfect ang relasyon. Ngunit bidang-bida pa rin ang kwento nila ngayong henerasyon.Maitatama pa ba ang mga pagkakamali nila? Ito na nga ang perfect timing para sa kanilang dalawa? Samahan sina Dale at Ella, sa kanilang mala- roller coaster na love life.

49.4K 41 1.2K
Bunny Hotlines

Ау, в котором, чонгук, гибрид кролика, который работает в крольичем колл центре и шуга сварливая задница, который одновременно прекрасный и самый знаменитый репер Кореи, который случайно ошибся номеромАвтор оригинала: @myglossier

1.4K 5 56
Strings (BNHA x OC)

Puppet's quirk is limited due to laws and she just wants to be able to use it to her hearts content, so she is part of the League of Villains. She gets along with most of the villains and life is better for her than it could have been if she were still roaming the streets and allies alone. Then a certain new recruit with wings shows up... Can she trust him? Why does he keep following her? And what happens when an angry Eraser Head starts to hunt her down? Read to find out.•••In this timeline the first meeting with Overhaul didn't go south but everything else in the Shie Hassikai arc still occurs and Kurogiri never went looking for Gigantomachia.This book is in the process of being rewritten. The rewrite is a separate publication on my profile and I encourage reading it.⚠️ I do not own My Hero Academia ⚠️Hawks x OCOC is based off of a character from FNaF (but you don't need to know anything about FNaF to read this story.[Disclaimer: Strong language use, Violence, Blood, Graphic Imagery and Death/Murder]No spoilers for those who have watched through all the anime seasons.

361.1K 129 10.3K Full
WA.081-3344-15874,Produsen Pengrajin  Marmer Dinding Luar Rumah Palangkaraya

Produsen Pengrajin Marmer Dinding Luar Rumah Palangkaraya , Wallboard, Panel Dinding, Décor Wall, Wall Décor, Backdrop, Marmer, Marble, Onyx, Granit , Untuk Dapur, Untuk Rumah, Untuk Teras, Untuk Ruang Tv, Untuk Ruang Tamu, Untuk Lift, Untuk Elevator, Untuk Lobby Kantor, Untuk Ruang Meeting, Untuk Lobby Hotel, Untuk Lobby Kampus, Untuk Lobby Rumah Sakit, Untuk Lobby Sekolah, Untuk Ruang Direktur, Untuk Penthouse, Untuk Presidential Suite, Untuk Kantor Gubernur, Untuk Kantor Bupati, Untuk Masjid, Untuk Lobby Pondok Pesantren, Untuk Receptionist, Untuk Ruang TungguMelayani Pembuatan, Penjualan , dan Pengiriman dari Malang : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bengkulu, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Tanjung Selor, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Mataram, Gorontalo, Mamuju, Palu, Manado, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura,

1 1 0
Neverland's Princess

Fayette, the twin sister of Rumpelstiltskin, is raised alongside her brother by two kind spinsters after being abandoned by their father.However, on their fifteenth birthday, a shadow arrives to take Fay from her home and bring her back to the one place she hoped she would never return to, Neverland.Reunited with her father, Fay agrees to help him form his group of Lost Boys and search for the truest believer. But after years of lies and betrayals Fey reconsiders the agreement and decides to side with her brother to take their father down.---------------------------All OUaT characters and storylines belong to ABC.Fayette and her story belong to me.Some of the original storyline will have to be changed to fit in the extra character/events.

457 5 10