සුදු අරලිය...

සුදු අරලිය...

Updating 14
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
" ඇයි අයියෙ ඔයා කොයි වෙලෙත් මාව සුදු අරලිය මලකට සමාන කරන්නෙ.."
මං අයියගෙ මූන දිහා බලන් අහනකොට එයා මගෙ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා.. මගෙ අයියගෙ මූනෙ ඇඳිලා තිබ්බෙ හරි ලස්සන නිවිච්ච හිනාවක්..
" ම්ම්ම් මොකද මගෙ චූටි මහත්තයා මට සුදු අරලිය මලක් නිසා.."
" අනේ.. හේතුව කියන්නකො අයියේ.."
මං කියනකොට අයියා අරලිය ගහට හේත්තු වෙන ගමන් ඇස් පියාගෙන හොඳ හුස්මක් ගත්තා.. මේ අරලිය මල් සුවඳ මගෙ හිත නිවනවා වගේම එයාගෙ හිතත් නිවනවා ඇති..

මමත් ඇස් පියාගෙන අයියගෙ පපුවට හේත්තු වුනේ හීතල හුලඟත් එක්ක එන මගෙ ආසම අරලිය මල් සුවඳ විඳින ගමන්..
" සයාෂ් දන්නවද.."
" අරලිය මලට තියෙන්නෙ වෙන කිසිම මලකට නැති හරි අමුතුම සුවඳක්.."
" ඒ සුවඳ මගෙ හිත නිවනවා.."
" හරියට ඔයා මගේ හිත නිවනවා වගේ.."
ඒකද මම තේව් අයියගෙ සුදු අරලිය මල වුනේ..

අයියගෙ පපුව ගැහෙන රිද්මයට කන් දෙන ගමන්ම මම එයාගෙ ඇස් දිහා බැලුවා..

Chapter list

- Last updated at 07:25 15-06-2024

Related stories

A Tale In Session (City Series #1)

City Series #1Claude Noestro is a famous guy in a small city not only for his skill in sports but also his family background, with that comes a lot of pressure when it comes to his lovelife. Every move he makes, news spreads around the city like wildfire. Rafaela is a hard-headed girl trying to get over her first love. Will the two clash or compliment each other?Beginning: April 12, 2020End: July 16, 2020Background photo credits: C-Jhay Mapangdol
Trapped In Love ✓

"C- Can you move b- back a little?" My words made him smirk and if it's even possible, he came closer. Why do I always have to stuck between him and the desk?!"Why? Am I making you nervous?" "No." I lied. Ofcourse, he was making me nervous. His eyes had the power to hold a person on his place and that's what his eyes were doing to me. "Really?" He asked, putting his hands on my waist and pulling me closer towards him. On instinct, I put my hands on his chest. I didn't like it. I didn't like the way my body was responding to his touches. "T- This is un- unprofessional." I choked out the words, but I wish I couldn't have. He brought his face closer, so close that I could feel his minty breath on my lips. My lips parted accordingly in shock. "Oh, is it?" He said, mockingly.Oh god! What have I gotten myself into?••••Aaron Steele, the CEO of the multi billionaire Steele's Company was the eligible bachelor of 25. He always had his way among girls and having blue eyes, a chiseled jaw and a hot body, didn't help either. With new woman on her arms every other day, he was obviously not planning on falling on that cliché word also called love, but would his thoughts of not falling in love still remain the same, after meeting her? Sienna Collins was a girl of 22 with extremely shy personality. After completing her graduation, the only thing in her mind was to get a good job and settle on her own, but what she didn't expected was a job at Steele's Company. This is a story of the innocent and the sinful. Read inside to find out what happens when two persons from exactly opposite worlds collide together. #I would suggest 14+ to read this story as some part in the book contains mature scenes.~# 37 in Romance#12 in humor *I am not a grammer nazzy, so there would be grammatical mistakes.*
Traveling through space, the princess became rich in a frivolous way

Author: Tianlian Devouring Ghost Type: Time Travel Rebirth Status: CompletedWork introduction:[Ancient romance + time travel and face slapping + storage space + sudden wealth upgrade + protecting and pampering wife + love over time]Modern woman Wen Jinhe got a storage space due to a strange astronomical phenomenon. She knew in advance that she would travel through time and decided to sell her house and use her savings to fill the space.She traveled through time and became a princess in the cold palace and married Li Junche, the second prince of Beidi Kingdom.On the wedding day, Wen Jinhe raised her eyebrows and smiled softly: "Prince, should we ask Butler Li to consummate the marriage?"Li Junche raised his thin lips slightly and lifted Wen Jinhe's small chin, "It's beautiful, but it's not my favorite."Wen Jinhe looked at the assassin sent by Linyue Kingdom on the ground, "Prince, my damn father is here to trouble me again, I want to teach him a lesson."Li Junche hugged Wen Jinhe and comforted her: "How about destroying Linyue Kingdom to vent your anger?"Buy land, cultivate it, increase production; manufacture transportation vehicles, and develop gunpowder weapons.Steward Li hurriedly reported: "My Lord, the princess has become the richest person in the country."Wen Jinhe said contemptuously: "The prices of all the things sent to Linyue Kingdom have doubled. I will sanction them economically."Li Junche: "This king will use all his strength to seek justice for the princess."DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you
Poems Of Sadness

A poem for someone you lovedA poem for someone you missA poem for someone you caredA poem for someone you hateA poem for you
သရဲဆရာဝန် [Book_6 Completed]

Ghostly Doctor ManhuaMyanmar translation(part_6)Original author_Feng JiongArtist_Yuan Man DongmanIf you like this Manhua,pls also support original author & artists like as supporting me.This is only fan translation.I hope you will like this Manhua.Thanks
𝐑𝐍𝟒𝐋

A bunch of Atlanta shit A lil Chicago shitSome hoodrat shitA lil drug shit A little bit of love in this bitch , but most importantly a good ass read.Kiyari "Kash" a badass female who don't go for bullshit encounters Nahzir "Draco" someone who acts just like her. What happens when the two clash together and shit hits the fan?
A Maxley fic (I can't title books)😭✊

⚠️Cover art is not mine⚠️It's a Maxley fic because I can't find any😭 It's probably gonna be really cringe. Have fun I guess✊🥲
Anna Uzumaki( Naruto's Twin Sister)

This is the story of Naruto's fraternal twin sister, Anna Uzumaki who was separated from her brother at birth during the nine tails attack in order to save the village. The Third Hokage raised Naruto while he gave his twin sister Anna to Kakashi Hatake to cater for and to raise. This is her story. Note: I do not own Naruto. It belongs to Masashi Kishimoto.

You may also like

Ships

gay ships for all your fluffy needsIF YOU SAY ONE GODDAMN THING I'M GONNacry in a fucking corner ;w;dat miracle whip tho ;)

7 2 0
My name is Hope Davis

Hope Davis. Simple étudiante, ou presque. Elle ne ressent que mépris, colère, haine, tristesse mais surtout un vide immense. Ce vide qui la hante, qui ne cesse de faire augmenter sa haine. Comment Hope pourra-t-elle se défaire de toutes ces émotions négatives qui deviennent oppressantes ?Pourra-t-elle, un jour, ressentir ne serait-ce qu'une once de bonheur ? D'amour ? Comprendra-t-elle d'où lui vient toute cette haine ?Saura-t-elle un jour pourquoi elle est si spéciale ?

7 1 0
Second Chance In Love (Liam Payne x Dr. Mike)

Before anyone asks, I don't really know why or even how I came up with this idea but I wanted to write a fanfiction about these 3 anyway so enjoy{ Currently under re-construction :)}Mikhail VarshavskiLiam James Payne Richard Madden

1.6K 34 78
Marichat

Marinette esta enamorada de Adrien y Cat Noir de Ladybug. ¿Y si Marinette estuviera enamorada de Cat Noir y Cat Noir de Marinette?

85 5 7
Gobeth

Después de que el imperio de gobeth llegara a reprimir el pueblo Mareenense, 2 hermanos, Martí y Saru Kelló, empezarían un movimiento revolucionario para terminar de una vez por todas la represión.

3 1 0
Доброе утро и сладких снов

Даже если я скажу «Сладких снов», я смогу снова увидеть тебя, так?Если ты мой сон, то я не хочу просыпаться. Позволь остаться рядом.

115 1 10 Full
Murder Drones (N) x Reader (Worker Drone Ver)

You are best friends with Uzi and you two have grown by each other's side. Both of you hoping to find a way to fight against the murder drones so they don't have to hide behind the doors anymore. But what happens when you come across a weirdly sweet and (somewhat) non-murdery Murder Drone. And what will happen when he teams up with you and Uzi (V too, I love her don't worry). (Still debating if N should have a crush on V in this, might do what I did for my Lee x reader and say he doesn't).This is the Worker Drone Ver for this show, I'll make a Murder/Disassembly Drone Ver as soon as I can.Updates every Saturday or Sunday

6.3K 14 165
nurse's office

where renjun counts and writes about how many times he's been to the nurse's office.! lower case intended

54 2 6
How Lab Made Diamonds Are Created?

If you are interested in knowing how the diamonds are manufactured in the lab then read this story.

1 1 0 Full
Luca x Alberto One Shots

Don't like it? Easy! Don't read it. Like it? Easy! Read it. Enjoy!*Discontinued*

70.5K 54 1.2K Full