Search: non-fiction
56,060 stories
අරලිය || Non-fic BL

අරලිය....... පැහැයෙන් සුදු මලක් වන අතර විටක නිවී පහන් වී ගිය සිල්වත් බවකුත් තවත් විටක කැරකෝපුවක දැනෙන මූසල බවකුත් ගුප්ත අදුරු බවකුත් සිතට එක් අතර ජිවිතයේ කළු හා සුදු පැහැය නියෝජනය කරන මලක් යැයි මා විශ්වාස කරමි.....

18.7K 51 2.4K Full
~දේදුණු වර්ෂා~ (TK Non-fic)✔️

~ "එයා තමයි මගේ පළවෙනි ආදරේ වගේම අවසාන ආදරෙත්..." ~

3.5K 10 444 Full
𝐍𝐨𝐧-𝐒𝐭𝐨𝐩 || 𝐋𝐚𝐦𝐬

i wrote it in 5th grade im sorry

16.2K 23 343 Full
Saiki𝚡Non-Binary! Reader

RAAAA I WROTE THIS FIC SO LONG AGOIt became rly popular, so I'm reposting it and editing the chapters

71.6K 20 2K Full
කඩදාසි මල් ✔️ [SINHALA NON-FIC BL]

හමුවීම ම හිමිවීම නොවූ ලෝකයකඅහිමිවීම ට හෝඔබ හමු වූජීවිතය ට ආදරය කරමි..

7.2K 9 833 Full
A Non-Aloof President is Not a Good Male Lead

MACHINE TRANSLATED [MTL]Upon waking up, as the chief secretary of a Fortune 500 company's CEO, Fang Mo miraculously discovered that she could hear her boss's inner thoughts as long as she was within one meter of him.During a shareholders' meeting,While the CEO wore a serious expression, attentively listening to the work reports from the subordinates, Fang Mo heard:[Damn it, who turned the air conditioning so low? Is it necessary for the air vent to blow directly on my back? I'm freezing!]Fang Mo: "..."Silently, she adjusted the temperature and changed the airflow direction.During a charity dinner,The CEO, clad in an expensive tailored suit, engaged in a conversation with a prominent figure about the investment direction for the next quarter, earning admiration from the surrounding individuals. However, what Fang Mo heard was:[I really want to eat that strawberry cake I just saw! When will this conversation be over?! This suit is so uncomfortable!]Fang Mo: "..."After the dinner ended, the CEO spotted the casual attire prepared by Fang Mo and a strawberry cake that was supposedly mistakenly ordered in the car.After some time passed, upon hearing her boss's complaints again, Fang Mo silently changed the office's curtains that he found distasteful and tacky. Then she overheard this remark:[Secretary Fang really understands me. Is this what they call a soulmate in novels? What should I do? Should I start thinking about baby names?]Fang Mo: "..."Resignation! Right now!

94.3K 31 1.7K Full
𝐍𝐎𝐍-𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐒𝐎𝐍𝐆𝐒

«Tenderness is forbidden with you. Sometimes I feel like your only desire is to be shattered»Language EN March 13 2020 - June 15 2020

85.6K 40 1.7K Full
Non-binary memes {Complete}

This is just some Non-binary stuff! I have made a bunch of different LGBTQ+ books if you want to check them out! Disclaimer- I did not make anything, I got everything from Pintrest! 💖

6.1K 7 271 Full
Non-binary Sero Hanta

sero decided to finally tell their friends that they are non-binary but whill them accept themI wrote this because I did not find many like this abovt sero or that someone in mha is non-binaryart arent mine

2.3K 10 51 Full
𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗹𝘆 ❄️🤍 (𝙽𝙾𝙽-𝙵𝙸𝙲) ᵒⁿᵍᵒⁱⁿ

එන්න අපි යමු සුදු පාට ලෝකයකට ඒකත් සුදු පාටට වෛර කරන සුදු සුරදූතයෙක්ගේ ඇස් වලින්ම 🤍𝘉𝘠 𝘈𝘒𝘌𝘚𝘏𝘐 𝘙𝘈𝘛𝘏𝘕𝘈𝘠𝘈𝘒𝘈 𓆉︎

4.6K 12 696
රුද්‍ර | Non-FF | Slow Update

"දන්නවා ද රුද්‍ර . කවදා හරි රුද්‍ර ආදරය කරන කෙල්ල මාරම වාසනවන්ත වෙයි ." "අහ්හ්.. ඒ ඇයි.?"" මොකද මම දැකපු ආදරණීයම පිරිමියා ඔයයි රුද්‍ර ...." "එහෙනම් ඔයා කියපු දේ පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. මොකද මම ආදරය කරන්නෙ පිරිමි ළමයෙක්ට මගේ පුංචි කැළෑ මල." "රු-රුද්‍ර ""මොකද මගේ කැළෑ මලට පුදුම හිතුණ ද ? ම්ම්... ආදරයට සම්මතයක් තියෙන්නම ඕනේ ද මගේ පුංචි කැළෑ මල..."Started :- 2024 - 02 - 111st Chp :- End :-

385 4 40 Full
-It's you...                  Sero X Non-Binary!Reader

All your life you never really thought much about becoming a hero like most people your age would've. You just wanted to do what you wanted, to build support items.But sometimes on the road you take can sometimes be bumpy.A Sero X Non-Binary!Reader(BTW, even if you're not non-binary, tho this should be obvious. you can switch the pronouns to your liking:))None of these characters belong to me. They all belong to the creator of MHA.

19.6K 16 916 Full
Non-Stop || Lin-Manuel Miranda

Fame. A simple word that holds different meanings to many people across the world. To some this is what they strive for; this is exactly what they want in life. To others it is simply something that seems silly or unattainable. There are people who were born for fame; the charismatic and outspoken people. There are people who don't even want to begin to see the spotlight. Follow Lena Hamilton navigate her overnight success from being a world class gymnast to an A-list movie star. Follow as she finds both herself and the love of her life Lin-Manuel Miranda.

150.9K 57 4.7K Full
The Mistake of Non-Existent Love | ✍🏼

Ellery Cohen A 3-year-old little girl that was born because two people couldn't keep their hands from one another for one night. One night that Ellery is constantly reminded of for 2 years before she is dragged to an unknown state to be left with people she doesn't have a clue about. "Standing there, watching all these people rush past me, made me wonder why I was so small and they were so big and scary" Left by her mother for her father, whom she has no clue about, to look after her while he has a busy schedule himself. A busy schedule leaves room for things to be forgotten, or rather little people to be forgotten by people you have just met. "I understood why he left me in this stinky room, but I just hope he comes back soon because I can't stand this stench and being alone for any longer than what feels like hours on end" How will Miles cope with his little girl? Will he keep her or leave her for someone else to look after, just like her mother did? All Ellery wants is to be kept by someone who is related to her for more than 2 years. ___________________________________________________________________*TW: some themes may be distressing to some people*___________________________________________________________________Started: 6.01.23Finished:Rankings: -

89.6K 28 2.6K
I am Non- Binary, Yes I Fucking exist

Just about me being Non- Binary and my experiences. DISCREATION IS ADVISED! I wrote I am Non-Binary, Yes I Fucking Exist in middle school! Safe to say what I have said in this story may not affect my beliefs now! Be careful! I said some things that I am not proud of in this story! I am keeping it up for History's sake but please do not take everything in this story at face value!!!!

20.3K 65 950 Full
Non-Consensual Marks

[A COLLECTION OF PROSE POEMS]In walking down various paths, you can never be sure of what lies ahead.You'll meet strangers, and cats, and haunting statues, and waving plants, and whatnot. The moments sewn into your feet as you take steps down the road will remind you of the fleeting conspirations the universe holds for you; 'til supernovae occur before your very eyes as it all becomes a memory that will forever live as a glimpse of the stars that aligned at your will. The nights and days that passed by with either wrinkles from smiles or dried-up paths of tears can soon be forgotten to no attempt, yet those unexpected events that caught us by surprise will bury themselves deep within our cores.And because life is as poetic as the hums of mating birds, we are mesmerized by the inevitable melodies of metaphors that build up our own stories, though sometimes we can't fully comprehend what is happening. We are guided by the blinding ecstasy, winding us up to a question of how'd we end up here.Now, looking back would be the best option to see how far have you already embarked, and realizations will linger on you like non-consensual marks.

469 22 27 Full
අහිමි මතක (Taekook Nonfanfiction)

මන් මේ හිතට හරි ආදරෙයි මහත්තයො.ඒත් මන් මේ වලව්වෙ වැඩකාර කොල්ලා.මන් මගෙ මහත්තයට ගැලපෙන කෙනෙක් නෙමෙයි.අනේ මට සමාවෙන්න මහත්තයො.සදහිරු මට උබ කවුරු වුණත් වැඩක් නැහැ.මට ඕනේ උබ විතරමයි.මේ දේවරාජ පොඩිහාමු ආදරේ කරන්නෙ සදහිරු කියන රෝසමලට විතරමයි.අභීශේක්

8.2K 10 822
Non-Binary Names

Hello! Welcome to Non-Binary Names. I hope you enjoy yourself and that you find a name you like <3You can: request chapters, read older ones, give name ideas, and more

182K 34 1.9K
Non-BL Reading List (BG novels, Non-Romance)

My reading list for novels with female leads, male leads, non-romance~~~

130.5K 167 786
Deja Vu _BL Non-Fic_ [Ongoing]

දෙහදක නිපන් නොකියූ ආදරය 🥀❤️ආදරය සුන්දර හැඟීමක්. ආදරයට සම්මතයක් ගොඩනැගුවේ කවුරුන්ද? ආදරය කිරීම ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවීමට තරම් වරදක්ද? ~තේව් යුගාන්~ආදරයක් සෙනෙහසක් නොලැබුණු මට ඒ ආදරය ලැබුණේ නුඹෙන්ම පමණයි.~නෙත්රු අභින්ස~

1.7K 20 85
Prisoner (Kidnapped By B.E. *Non-sexual*) ~completed~

---(nonsexual)---*This was my first whole book lol plz don't judge*

157.7K 43 3.7K Full
Pokemon Boiz, Gurlz, And Non-Binary Peoplez x Reader

Guess who learned how to write stories for EVERYONE regardless of gender or sexuality! (Because I stopped being in denial and came out as pansexual) This gurl right here!So this is out stereotypical oneshot book for Pokémon. Nothing else I really need to say except slower updates than normal because I actually started having a life.Without further delay....STORYTIME!!!

372.1K 120 4.9K Full
Non-binary Spidey Oneshots

these are some non-binary spidey oneshots. I hope you like it and this is my first story so go easy on me, will you?

41.3K 29 1.5K
NON-BETA || MinSung FF ||

An OMEGA who hates ALPHAs fell for a BETA at first sight. But the BETA he fell for, is he really a BETA? Nah, I don't think so. Let's find out together.

22.6K 27 2.4K Full
The Non-Frightening Ghost » h.s.

[halloween special: ✔]When I had decided to go to my best friend's boyfriend's Halloween party I hadn't expected five things to happen. One, that Blake would have me go dressed up as a "sexy vampire". Two, there would be a contest on who could scare me the most (damn you, Payne). Three, I would be ditched by my best friend so she could be all up on Mr. British. Four, my only company would be a non-frightening ghost that merely had a sheet draped over his head. And lastly, five,that I would find myself on an adventure with said ghost, and find myself falling for him.Well, this was clearly an eventful Halloween.©2015 TypicalFangirlxall rights reserved.

88.9K 23 5.7K Full
I'm Dressed as a Non-Human Again [Quick Wear]

MLTTitle: (我又穿成了非人类[快穿])Author: 糖莓...Jiang Tang is bound to the quick-wear system, and his task is to wear it to different worlds to save Mei Qiang."These are all easy to say, but..." Jiang Tang's expression was subtle, "Can't I be a normal person?"The system said with a deep face: "No way, your task object is relatively strange."World One: The Evil Spirit and his 'little pitiful' sacrifice.Facing the gloomy gaze of the mission target, Jiang Tang: "Tong, what if he wants my life?He seemed to want to eat me raw."System: "...wake up, you are the evil spirit."Later, Jiang Tang's consciousness was dim, and he heard the mission target whispering in his ear: "Can you be satisfied with the quality of such a sacrifice?"World Two: Peerless Succubus and his Decadent Sports Student Roommate.The system is full of confidence: "Don't worry, host! The goal of this mission is a straight man of steel!"With the help of Jiang Tang, the mission goal finally returned to the top of the game, but he hugged him at night and whispered in his ear: "Besides me, how many people have hugged you like this?"World Three: The AI Butler and his ignorant Young Master.Jiang Tang was full of worries: "Tong, this time..."The system patted his chest to make sure: "AI and humans have reproductive isolation, and there will be no more accidents!"So Jiang Tang let go of his mind, worked diligently, and urged the task goal to complete the counterattack, but......"Please stop searching for tricks that use artificial intelligence. Thank you."In the world after that, Jiang Tang: "Tong--"The system put on a bad face: "Host, for the task, some sacrifices cannot be avoided."Jiang Tang: "......"World Four: Gentle Old Cadre Demon Hunter x White Cut Black Outfit Good Vampire (Completed)World Five: Qingleng Abstinence Buddhist Cultivation x Ten Thousand Kinds of Snake Monsters (Completed)

91.5K 181 2.1K