නිහඬ 🌼 || [season 1♡]

නිහඬ 🌼 || [season 1♡]

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
ඔයාටත් දැනෙනවද?

මහා ලොකු තනිකමක්... අඩුම තමන්ට දැනෙන දේ කියන්න,තමන් කියන දේ අහන්න කෙනෙක්වත් නැති තරමේ අසරණකමක්...

එහෙනම් අහිංසක ළමයෝ මන් මේ කතා කරන්නෙ ඔයාට.කාටවත් නොකියපු ඒත් හිර කරන් ඉන්න බැරි තරමේ ඒ දුක මන් කැමති අහන්න... ලෝකෙටම හොරෙන් ඔයාගෙ කතාව ලෝකෙටම කියන්න එන්න මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න...

නිහඬ හිතක හද ගැස්මේ රිද්මය...♡

_නිහඬ_
𝓫𝔂 𝓴𝓲𝓶𝓼𝓸𝓱𝓪7

Chapter list

- Last updated at 07:57 09-06-2024

Related stories

90 days of submission.

EXPLICIT STORY!! READ!!CONTAINS-BDSM-NON-CON-LGBT-OBSESSIVE/POSESSIVE SEME-VIOLENCE-GORE-USE OF ILLEGAL SUBSTANCES~Read at your own risk.~Summary: 90 days of submission is a love-sick story with many triggering issues. A story about the mindbreak of a boy.A boy who couldn't understand the feeling of love. When his soul felt intertwined with the one he truly wanted, he did everything in his power to take it. Everything in his power. Everything. 90 days of submission is a story about an obsessive young male who tortures his loved one into submission. Growing jealously and superiority leads him into doing a lot of horrible stuff, stuff a normal sane human could never have done.The writing will progressively get more and more explicit. *This story isnt for the weak-hearted.*
Slag Gong, Your Father Is Here!

Title: 渣攻,你爹来咯!Author:不吃姜糖Status: CompletedDescription:Qi Qingyun encountered his wife's dystocia in his previous life and was killed by a car on the way to the hospital in desperation.After he woke up from a very long like dream, Qi Qingyun was surprised to find that he had traveled sixteen years later. He later met a scumbag whose eyebrows and eyes were exactly like him.This slag Gong is extremely poor in study and has a bad personality, but these are not the point. The point is that in this life, the person who was crazily targeted by the slag Gong as a deadly enemy and even bullied, has the same name and surname as Zhong Xuejin, the wife Qi Qingyun married in his previous life. Even the red mole between the eyebrows is exactly the same.Qi Qingyun: "...."He rolled up his sleeves instantly with a smile and was about to beat up this scumbag until he couldn't take care of himself, but the scumbag's eyes widened when he saw him for the first time and blurted out:"Dad!"Qi Qingyun: "...?".....READING GUIDE:1. Same-sex can marry and men can have children.2. Zha Gong is the son of Gong, and after 16 years of time travel, Gong educates his son to grow into a good young man who is beneficial to social development and national construction.3. Gong and Shou double wear, Shou is Zhong Xuejin;4. Family affection + love, emotional flow campus texts, both Gongshou and Shou were adults when they recognized each other and fell in love._________JUST IN CASE, THIS STORY IS:✓ PURELY MTL(means this is not edited, so expect the incorrect pronouns, indents, and grammatical errors. :D)✓ FOR OFFLINE PURPOSE ONLY ( just uploaded here for my smooth offline reading)✓ Do Not Report, Do Not Vote, Just Read✓ DISCLAIMER: I do not own the cover nor the story, this is all for offline reading.✓ All Rights and Credits to the original author, google translator, and link(s).
The System Forces Me to Show off My Wealth [Book Two]

Author: Ting Bing/停冰Category: Danmei FictionStatus: 348 Chapter (Complete) Introducing:Qiushui is bound to the system of showing off wealth. Other people's system: Ask the host to buy, buy, buy within the specified time. Qiushui's system: the host is asked to complete the learning tasks within the specified time, and get rewards to show off their wealth. If the task fails, the host will be obliterated. This book is also called "The System Tricks Me into Learning" and "Learning Makes Me Rich". A brief introduction to the modern overhead cool text of the face-slapping system: Learning made me rich...Note: Starting from chapter 31, this chapter is going to be a mess. I don't know what Wattpad does. I'm lazy to copy and paste to a new story, so I just have to update as usual... there are more than 100 chapters that need to be copied so it's a waste of time..Machine translation. Cover picture is not mine!Source from Pinterest
Transmigration as an Unknown Character! | 僕の妹の大好きな乙女ゲームで, 未知のキャラクターとして移住しました!

I, Miyazaki Daichi was transported inside my sister's favorite otome game as an unknown character.And that said character is the brother of one of the Villainess' underlings.Which by the way, wasn't supposed to exist!!!WARNING!!! MANY SPELLING, GRAMMAR ERRORS, AND PLOT HOLES. READ AT YOUR OWN RISK!!!If you like interesting or something new about this kind of story, sorry to burst your bubble but this isn't one. This is your typical transmigration story, but if you don't care then I hope you enjoy this story. (・∀・)Written on May 15 2019Ended on March 24 2022Official Title: Transmigrated in my sister's favorite Otome game as an Unknown Character! | 僕の妹の大好きな乙女ゲームで, 未知のキャラクターとして移住しました!
𝐑𝐎𝐎𝐌 553 | Yeongyu X Taebin

❝When a normal guy 𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐁𝐞𝐨𝐦𝐠𝐲𝐮, living a normal life gets kidnapped by four Mafias, his life changes forever. 𝐋𝐢𝐞𝐬, 𝐂𝐡𝐚𝐨𝐬 and 𝐃𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐬 unfold in the Process. Together, they find the secrets of the Forbidden 𝐑𝐨𝐨𝐦 553. ❞"Why did you even kidnap me?""You will see Sweetheart."✰. . . Started: 22/05/2022Re-published: 09/02/2023Ended: 17/03/2023WARNING⚠️Mentions of Blood, Guns, Graphic things, Killing and Abuse.
RANJISH HI SAHI [𝕮𝖔𝖒𝖕𝖑𝖊𝖙𝖊𝖉]

تم سے رنجش بھی ہے اختلاف بھی اور کچھ ع ش ق بھی ᴍᴀɴʏ ʟɪᴠᴇs ᴇɴᴛᴀɢʟᴇᴅ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ; ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄɪɴɢ ʙᴏɴᴅs, ᴀᴅᴠᴇɴᴛᴜʀᴇs, ғᴜɴ, ʟᴏᴠᴇ, ᴘʀᴏᴍɪsᴇs ᴀɴᴅ ʜᴇᴀʀᴛʙʀᴇᴀᴋs. ᴡʜᴏ ᴡɪʟʟ ᴡɪɴ? ʜᴜʀᴛ? ᴛʀᴜsᴛ? ʟᴏᴠᴇ?꧁ʙᴏᴏᴋ ɪs ɪɴ ᴇɴɢʟɪsʜ ᴡɪᴛʜ ʀᴏᴍᴀɴ ᴜʀᴅᴜ ᴛᴏᴜᴄʜ (ᴀs ʏᴏᴜ sᴇᴇ ɪɴ ᴛɪᴛʟᴇ ᴀɴᴅ ᴅɪᴀʟᴏɢᴜᴇs). sᴏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ʙᴇᴀʀ ɪᴛ. ʙᴜᴛ ᴅᴇғɪɴɪᴛᴇʟʏ ʜᴏᴘᴇ ᴛᴏ ᴛᴜʀɴ ᴛʜɪs ᴀ ᴡᴏɴᴅᴇʀғᴜʟ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ғᴏʀ ʏᴏᴜ꧂ ══════•❁❀❁•══════ RATINGS☆ #1 morals | 09/16/2021|© copyrights belong to Nawaal.
70s: Return to the day before receiving the certificate with the scumbag

Seventy: Return to the day before receiving the certificate with the domestic violence scumbag[Complete]Author: Yiyi JiuluoMTLPost for offline readingSynopsis:Gu Yuehuai was reborn and returned to the day before he and his scumbag ex-husband received the certificate! In her previous life, in order to provide her with fine food, her father went to the black market to do small business to make money. He was reported and became a speculator. He was paraded on the streets and imprisoned;  In the previous life, for her, the eldest brother beat her domestically violent husband to death, became a murderer, and was shot; for her in the previous life, the second brother caused family disharmony, separated his wife and children, and finally died in a car accident; ... In the previous life, the one who loved her the most For her, a man betrayed all his relatives and remained alone for the rest of his life;  The sky has eyes, giving her the opportunity to make up for the mistakes of her previous life and stand at the most important fork in the road in life. * Later she found out that she was the heroine in a book, the "original heroine" to be precise. Her supposedly harmonious and happy life was stolen away.
~අනුරාගික සිත්~ || BL || Nonfic ✔️

" දන්නවද අභී..! එයා හරියට වැස්සක් වගේ...!"" වැස්සක් !?...'''' ඔව් වැස්සක්...එයාගෙ ආදරෙත් හරියට වැස්සක් වගේ...කාලයක් මාව ඒ වැස්සෙන් තෙම්මලා....එයා යන්නම ගියා..! මගෙ ජීවිතේ කාන්තාරයක් කරලම..!"" මට බැරිවෙයිද ඒ වැස්ස වහිනකම් බලාගෙන ඉන්න කාන්තාරයට වැටෙන පළවෙනි වැහි බිංදුව වෙන්න! මන් පොරොන්දු වෙන්නම්...! හැමදාම ඔයාව ඒ වැස්සෙන් තෙම්මනවා කියලා...තෙමුණා ඇතියි කියලා හිතෙනකම්ම! "" ඔයාට විශ්වාසද ! "" ඔව්...! මට විශ්වාසයි! කවදාවත් ඔය හිතේ පළවෙනි තැනක් මට ඕනි නැහැ...ඒක අයිති ඔයාගෙ පළවෙනි ආදරේට විතරමයි...ඒත් මට එක දෙයක් පොරොන්දු වෙන්න පුළුවන් ...!"" ඒ මොකක්ද ! "" ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හැම සතුටක්ම මන් දෙනව කියන එක! කවදාවත් ඔය බෝල ඇස්වල සතුටු කඳුලු මිස වෙන කිසිම කඳුලු බිංදුවකට තහනම් තැනක් කරනව මම..."

You may also like

We'll Have Our Little Secret

I wrap my fingers in his shirt and pull him even closer locking our lips. His hands slide down to my hips and I pull away. "This is wrong. We're not supposed to be together. If they knew-" I say locking eyes with him. He leans down and whispers in my ear "It will be our little secret." As he crashes our lips together.

274.7K 40 9.6K Full
Daddy Niall

Niall James Horan.Directioners know that name. Who wouldn't? He's famous and is 1/5 of the world's biggest boy band, One Direction.The Directioners have managed to get a hold of as much information about Niall as possible. That includes- but is not limited to- knowing the exact time of his birth, leaking sonogram pictures of Niall, childhood pictures of Niall, and even leads to knowing some rather inappropriate things that they shouldn't know.But one thing Niall has been able to keep from the light of the Directioners is that he has a four year old daughter.*** THANK YOU so much for getting Daddy Niall to 100K reads. I love you all so much ❤️❤️

227.4K 29 3.6K Full
Cô gái xinh đẹp và chàng trai công tử

Cô gái xinh đẹp này tên : Axiko . Còn chàng trai công tử tên là : Sumao .Cô gái xinh đẹp rất ham học nhưng cá tính thì bướng bỉnhChành trai công tử cũng rất ham học cá tính thì sao cũng chịu . Các bạn nhớ xem nhé.

2 1 0
Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma - Phong Lưu Thư Ngốc

Tấn giang siêu cao nhân khí VIP2015-08-11 kết thúcVăn vẻ tích phân: 912,958,976Xuyên nhanh - Bàn tay vàng - Sảng văn - 1×1 - HEVăn ánĐứng đầu hacker bị chủ thần lựa chọn đương mấy trăm gần ngàn thế nhân vật phản diện,Mỗi một thế đều không thể không chạy như điên tại tìm đường chết đường lớn thượng,Rơi vào cái bi thảm kết thúc.Rốt cục thoát khỏi nhân vật phản diện hệ thống khống chế,Hắn quyết định báo thù, ngược tra, thay đổi vận mệnh,Liền tính trong khung lạn thấu,Ở mặt ngoài cũng muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao.Quét mìn:1, chủ thụ, trong ngoài không đồng nhất thụ vs nhưng cao lãnh có thể biến đổi thái nhưng quỷ súc nhưng phúc hắc nhưng tà mị nhưng trung khuyển nhưng si hán nhưng người - thê công.2, 1v1, công từ đầu đến cuối là một người.3, tô tô tô, lôi lôi lôi, bàn tay vàng thô thô thô.4, nghĩ đến tái bổ sung.

5.1K 16 91
Funny Book 2: This time with memes.

A reboot of my other funny book, but now with memes off the internet

569 69 0 Full
The Rival

a MATVWLT fanficmostly about crumpet and his mate..***Do you think he'll make it?Personally, I dont.You see, I know him. Deep down, Through and over the core.I've been inside his mind.I've seen trough his soul.I've stained him, crush him. Ruined him.and I take pleasure in every singgle string, every single breath, scream and blood I pull out of him.trust me, bet on me.I'll win.I'l crush him again, break each and every boneempty his heart.and make sure he dies.Once again.**a girl meets a boy.not in the situation you would expect..and not the blissful continue, she had planned.He was over her demands and expectations. Almost beyond her reach..and its up to her to ressurect the ones that have died.AN: If you dont mind a mild amount of swearing, fucked up people, Imperfection and badass bitches here and there. Also included a ton of heartbreak.Than this book is made for you!If not, another book full of cliches and sweet endings is on the way. In the making.

915 4 41
Animal leader

Melissa is your average teen, except she is far from average! When her dad discovers she has an incredible power, Melissa is sent away to her mysterious aunts boarding school. But there is more than magic going on in and around the school... especially when the people are kidnapped...©Laura Animalgirl. all rights reservedrated PG for violence.

6.5K 21 426 Full
Another Reality (Danganronpa x OC)

Onigawara Shin is a shut-in boy who suddenly die because of some stupid reasons and got transported to Danganronpa World by God. What will he do when suddenly wake up in a classroom in Hope's Peak Academy? See the story to find out.Start: February 6th 2021End: ???Sorry if this story is bad, this is my first fanfiction I write.Also sorry for my bad English.I do not own every characters in this book except for my OC.I do not own any arts I use in this book.Danganronpa Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2 Goodbye Despair, Danganronpa V3: Killing Harmony belongs to Kodaka.Super Danganronpa Another 2 belongs to LINUJ.Cover image source: https://www.pixiv.net/en/artworks/64956077

242.3K 64 5.9K
You belong to me (Kim Taehyung FF)

Taehyung 'Y/N, You belong to me! You are mine! I won't let anyone take you from me!

50.4K 10 1.3K
TYPE II DIABETES

PLTW Biomedical ScienceActivity 2.3.1 A Day in the Life of a Diabetic

890 6 18 Full