|| අසම්මත || 𝐍𝐨𝐧𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 || 𝐆𝐋 || Ongoing ||

|| අසම්මත || 𝐍𝐨𝐧𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 || 𝐆𝐋 || Ongoing ||

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
ඇයි තමුසෙ මට කැමති නැත්තෙ.....?? මම පොඩි නිසාද....? නැත්තම් තමුසෙ මගේ අම්මා නිසාද අක්කේ....

ආදරේ කියන්නෙ හැමෝටම දැනෙන හැඟීමක්.... ඒකට කවදාවත් සීමා දාන්න එපා.... මගේ කතාවෙ පළමු පරිච්ඡේදයෙ ඉදන් අවසානය වෙනකම්ම ලියවෙන්නෙ තමුසෙගෙ නම විතරයි අක්කේ....

Related stories

The Things We Couldn't Forget

Growing up with a nickname like Misery can seem like the worst thing to happen to a girl. That is, until you find out that your father is a serial killer. Ten years after escaping the town that would never allow her to escape her father's dark shadow, Missouri Jacobs returns to Faulkner Montana with one mission in mind. She needs to settle her family's estates, then she can take that money and start a new life, maybe even with a new name, someplace no one knows her or the stories that surrounded her family. However, returning to her childhood home brings back all of the memories Missouri has been spending years trying to forget. And a chance run in with a boy she once loved with all of her heart makes not drowning in those memories over and over even harder. All set to leave, Missouri wants nothing more than to put Faulkner and everything that happened there truly in the past once and for all, but then...Another girl goes missing. Then another. Then another. Wrapped in a fog of déjà vu and separating the present from her past, Missouri is determined not to be blindsided this time. This new killer might be playing games with her, but this time, she's going to be the one to end this all, or she'll die trying.
broken beyond repair

Emma Lopez, looks like a typical 16-year-old girl. Except, her problems aren't the typical 16-year-olds problems. She has had to worry about her abusive foster father for the past 8 years then is whisked across the country to meet her five new brothers. Keep reading to find out how she maneuvers her new life."You ruined my life! I wish that you were dead"I looked down at the arm grasping my wrist and shrugged it off."You think I didn't try?"⚠️trigger warning⚠️ self harmabusesexual assault/rapemature language/cussing
A Solemn Promise

As Lord Adam Beresford left Ashwood, Hertfordshire for the training and education of a gentleman, he promised to return and marry his childhood best friend, and the only girl he could see himself marrying, Grace Denham. Neither of them foresaw that it would be twelve years until they would meet again. A lot has changed in that time, and their lives are vastly different. Adam became a gentleman, and everything that the heir to a Dukedom ought to be. Grace remained in Ashwood and became a housemaid to support her family.But as their lives intertwine once more, their childhood promise bubbles to the surface, throwing their lives, the lives of their families, and the village of Ashwood into chaos.
Omoriboy's Blog

I'm just writing what was on the blog...Update: Added images, Mewo's commentary, Omocat's commentary, the original captions, and a part that was scrapped.
Ishq Ki Kahani

"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (The badass girl) gets tied in an arranged marriage to Zain (The reserved one) but he makes it very clear he wants nothing to do with her while she can't help falling for him. Alizeh X Zain : •Arranged Marriage• Forced Proximity • Grumpy X Sunshine-----------"Go die!" I shouted "Dying for you is very easy Meri Jaan. I want to live, for you, with you. But if I ever have to live without you again I WILL die." He replied like he meant every word of it. - Dua (the heartbroken girl) comes across Azaan (the playboy) who broke her years ago. Now that they meet again he is determined to get her back but she isn't ready to give him another chance but a truth from the past crushes all their chances. Dua X Azaan • Second Chance • Soulmates • Forbidden Love ----------"That rich brat-!" I was complaining to my friend when a voice interrupted me from behind "Yes, sweetheart" it was that rich brat winking at me. -Noor (the good girl) meets her perfect match Ahaan (the bad boy) who challenges her in everything. He doesn't care about anyone except her but she cares about everyone except him. Noor X Ahaan • Enemies to lovers • Fake Dating • Good girl X Bad boy----------"We are nothing to each other" I said "Yes we are, you're my future girlfriend" he replied flashing his brightest smile. -Shayra (The grumpy sarcastic one) comes across Kabir (The golden retriever). He is the one who can bring light to her darkness. He falls for her but she only pretends to fall. Shayra X Kabir•Reverse Grumpy X Sunshine • Love at First Sight* Office Romance---The four best friends ( Alizeh, Dua, Noor and Shayra ) meet up after five years at a former classmate's wedding but this wedding turns out to be a life changer for all of them as they come across the Aziz brothers.
A and D

Nerdy Dakota Evans makes the biggest mistake of her life by falling in love with her best friend, Aaron Ford. Despite coming from entirely different cliques in school, will their relationship have a chance?***In a high school where everyone belongs to cliques, nerdy and boyish Dakota Evans' friendship with basketball jock, Aaron Ford, becomes a big issue. Aaron's highly protective of Dakota and doesn't realize that she's in love with him. With their friendship eventually going on the rocks, will Aaron finally realize his true feelings for Dakota before it's too late?[[word count: 90,000-100,000 words]]
The Bite (Book 1)

The Bite was published as a Paperback and E-book from W by Wattpad Books on February 7, 2023!As a Wattpad reader, you can access the Wattpad Books Published Edition here upon purchase and the Wattpad Original Edition for free. *****Charlotte is on the run from a troubled past to start a new life, turn a new page and begin again. Little does she know that the new life she is about to start, is one that is only supposed to exist only in fairy tales. What was a minor decision put her in the wrong place at the wrong time; a decision that will be burned into her memory, a decision that forced her to fight for her life, a decision that will turn her into a thing of fairy tales- and it only took one bite.
FOREVER • S.ROGERS

In which an Asgardian Goddess finds a Brooklyn Soldier, and they fall in love.''I love you.''''I love you too. I'll love you forever.'' ''Forever, wow. That's a long time.''Steve Rogers X OC Captain America: The First Avenger - Avengers: Endgame.We'll meet again - Vera Lynn.

You may also like

Serás mío

Un mundo condicionado por tu sexo, uno donde los Alfas dominaban y los Omegas no eran más queinsignificantes, solo sirviendo para poder tener crías.Pero no todos piensan de esa manera y en el Internado Namimori todos son tratados como iguales. Claro, que esto traerá un pequeño problema, dos grupos habn sido creados, dos de Alfas dispuestos a luchar...aunque todo iniciado por uno, haciendo que el otro este en la ignorancia por este hecho. No obstante, ¿qué pasa cuando al querer vengarte descubres el secreto más oculto del otro? Mucho más, ¿cuándo sientes que ese Omega disfrazado de Alfa es tuyo?- Voy a convertirte en mío.- ¡Jamás permitiré eso, imbécil! Yo nunca me emparejaré a un inútil Alfa como tú.Parejas:Giotto x TsunaG x GokuderaAsari Ugetsu x Yamamoto TakeshiKnuckle x RyoheiLampo x LamboDaemon Sapde x Mukuro RokudoAlaude x Hibari KyoyaRicardo x XanxusDenet (Primo Cavallone) x DinoKozart Shimon x Enma Kotazo

235 1 26
Jealous (dreamnotnap) [discontinued]

I do not support these creators anymore. Send support to victims always. If you or anyone else you know has gone through something similar to all of the brave men and women that have been coming out with their story's please know you have all of my love and support as well as everyone else's. Stay strong and always reach out for help if you need it.

3.9K 6 116 Full
Ella's Ending

Everyone's heard the Cinderella tale one too many times. But is this a retelling or a telling that has never been told?

14 1 0
NarutoxHinata Story Collection

A collection of NarutoxHinata stories. When one anon user asks the author what is their favorite anime couple, the question got all eyes from various audiences and did the same. They waited and waited and the day came, the answer came in a form of " My favorite anime couple is NarutoxHinata."

632 5 7
AshAangi OneShots

Just a collection of random OS of AshAangi 💜This is my only wattpad acc, do let me know if you find this story elsewhere.

20.2K 11 1.5K Full
Những truyện tranh đọc hay vẽ đẹp

Sau bao nhiêu tháng lăn lộn trong giới truyện tranh cuối cùng cũng có thể sàng lọc 1 ít cho chúng bạn tham khảo yên tâm truyện mà mình đọc phải đạt yêu cầu : ndung hay, vẽ đẹp, truyện có màu, k ngược :> Không dài dòng nữa giờ mời m.n thưởng thức nè.

400 2 1
Pick-Up Lines, Puns, and More

I love puns, bad jokes crack me up, and I LOOVVVEEEE pick-up lines!!!So...ENJOY!!!October 31, 2017... apparently I can't add any more chapters? I'm just going to have a second book. Thanks for reading and happy Halloween!!!

363.6K 200 9.7K Full
I am not her, I will never be her.

[ATHC series. Sequel to You did what ?] : After Henry's visit, the Queen begins to dream of things she never lived. Of a life which was never hers. Wish!Regina centric.

176 1 0 Full
Star Wars: Second Chance

Luke Skywalker survived his fight with the Emperor but his father didn't. After the battle of Endor, Luke gets a chance to go back in time and set things right. How will things go down? Will Luke save his father and re-write the future, or will everything happen like before?(This story is in the process of being posted on Ao3)Disclaimer: I don't own Star Wars. Lucas FIlm/Disney do.

94K 18 1.8K Full