Hostage | Eyeless Jack x Reader

Hostage | Eyeless Jack x Reader

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fanfiction

Related stories

දඬු මොණරු

"ඒයි ඇටිකිච්ච ඔහොම ඉන්නවා""නේත්‍ර, නේත්‍ර... මගේ නම නේත්‍ර""මොකද උඹේ කට ඔච්චර සද්දෙ, මට ඔය වයසට වඩා උඩ පනින්න දඟලන ඇටි කිච්චන්ව පේන්න බෑ. ඒ නිසා මට කියල උඹේ ඔය ලස්සන මූණත් තහඩුව තලා ගන්නෙ නැතුව ඉඳපන්"
Villainess is a Face Slapping Monster (MTL) [COMPLETED]

*WARNING!! a machine translation novel. So don't come at me about a bad grammar*Original Title : 女配是打脸狂魔Author : 画星河 (Painting Galaxy)Status : Completed (191 chapters)I haven't finished reading this yet, but the story is really interesting.MC transmigrated to a body of villainess (Chu Cheng). The original FL (Wei Kexin) is her half-sister, the illegitimate daughter of her scum father. The original ML (He Chuan) will fight MC because the previous owner kept bullying FL for being ambiguous with her fiance (Li Mu). Long story short, she'll died and all her family will end up miserably because of the original ML.When MC transmigrated, she's tied up with a lie system that will turn a lie energy to a point, which she can used to cultivate. Yes, she can become a cultivator even tho' the background story is a modern days (precisely an overhead-modern-days).The journey of her searching for people to lie is really interesting and even more her journey to take down the evil of the original ML. She didn't rush up to break the original ML and FL but more on to protecting her family, which i really fond of. And she didn't try to hug another big thigh but used her family resources since she's already a big rich lady.Overall the story is really interesting. I don't know if there'll be a real ML but even without him, the story is already interesting. Be careful tho' since the reviewer said author will make a rushed up ending so don't have to much hope for this story to be a real perfect.*cover art by @ao+beni*
Return to the small mountain village in 1981

for offline reading purpose only credits to the original authorBack in 1981, the four husband and brothers had not yet separated.Yang Chunyan didn't want to be alone and helpless for the rest of her life, so she wanted to help her family get better off as soon as possible bit by bit.Farm, collect herbs, plant, get rich...[Chronology, daily life in a mountain village in southwestern China, the best]Group number 101334683Keywords of the novel: Return to the Small Mountain Village of 1981 without pop-up windows, Download the full txt version of Return to the Small Mountain Village of 1981, Read the latest chapters of Return to the Small Mountain Village of 1981
floating | ✓

Gwen Bradbury has seen the end. Gwen Bradbury has learned fighting again. ******Gwen Bradbury's life is torture to her. She is floating above everyone else. Her existence is like a void, eating her up from the inside, little by little every day. Gwen wants freedom. She wants to escape. But she is not one to give up. The darkness and demons can't do anything to her, not again. She will fight till she can't take it anymore.Oliver Carlson isn't your typical boy next door. He isn't the popular bad boy with a dark past you will find in every book. Oliver is not cocky, not famous, not one with eight pack abs. He is quiet, silent, hiding in shadows, away from everyone else, on his own. He has learned to keep to himself, build his suits of armors up, and shut everyone out. Nobody really knows him. He doesn't care. What hurts is that when his popular brother Owen Carlson gets everything he wants, leaving Oliver nothing.So when Gwen Bradbury unintentionally unexpectedly crashes into Oliver Carlson's life, she tries to convince him that life is beautiful with her broad smile and crazy endeavors. Oliver does quite the opposite by shutting her out on the outside but maybe secretly slowly letting her own a piece of his heart.But what happens when both Oliver and Gwen are faced with disasters that make their second skin fall apart in front of their eyes abandoning only the truth?Completed.@girlofthetrees is the editor of this book."How is it possible for someone already have written such an amazing book and on top of it write another one," - @Nani2096, A reader of 'In Too Deep' about Floating."I love you and your books so muchh. The recent Floating chapter almost made me cry because it was so beautiful. I hope one day your books will get published and I'll be sure to buy them." - @sel__hHighest Ranking:#1 in depression#1 in hot#1 in slowburn#1 in friends#1 in sarcasm#1 in sad#1 in loneliness
Classroom of the Elite: The 100 Elites Who Really, Really, Really Love Him

Due to popular demand and requests, I have finally decided to do it.Thanks to @Exotic_Animator for making this story. It's hasn't been updated for a while, so I'll do it myself. Ayanokouji Kiyotaka has been cursed (blessed) by The God of Love who accidentally linked Ayanokouji and 100 different girls/women. They are to become soulmates bounded by love and fate. If their relationship with Ayanokouji fails, the girls are fated to die in an accident. It's a matter of life or death. Will Ayanokouji survive ANHS with 100 potential soulmates waiting for him? Will he get his wish of a peaceful and ordinary life? Disclaimer: This story is a fanfiction. The original story and characters are owned by Kinugasa Shōgo (Classroom of the Elite)The story was inspired by the manga series "100 Girlfriends who really, really, really, really, really love you" by Nakamura Rikito Disclaimer: I haven't caught to the 100 girlfriends manga (so, I might take some of scenes from it, but all characters are from COTE)
Within The Bonds

She is innocent They are manipulative She plays it safe They thrive in danger She likes her normal life They rule the world of crime She didn't know they existed They missed her every day After her mother's tragic death, 14- year-old Astoria Lisa Santos now has to move in with a bunch of complete strangers who she now knows as her brothers. What happens when her normal life collides with their not so normal one? Secrets will be unraveled, questions will arise and trust will be tested. But one thing that she learns and will never forget throughout this journey, is that family is not just an important thing, it's everything. All right reserved ©~ Awesome cover made by @annie1loves1you - thank you.
From Cheated Weak OC to Demon Lord

An alternate Jason Uchiha timeline
The Alpha Didn't Want Me

Tia wakes up everyday wondering if she'll meet her mate. When she finds out her mate and the alpha of her pack doesn't want anything to do with her, she's heartbroken. Until another puts the pieces back together.___________________________________________I take a step towards him, and say the only thing that comes out."Mate"His beautiful features harden, as he strides towards me until I can feel his breath on my freezing cheeks."Get the fuck out of my face!"--------------------------Started: 11/27/2021Finished: 3/9/2022

You may also like

Dramione.

I don't ship Dramione. I wrote this when I was an admin on a Harry Potter Facebook page after someone requested a Dramione story.

2.9K 1 60 Full
One-Shots

A collection of One-Shots and Songfics for different fandoms (Basically where I can go when I have a random fic idea)

711 9 15 Full
b r o k e n

It didn't come as much of a surprise for Sehun,He'd known it for quiet a while yet chose not to acknowledge it, denying the hints, turning a blind eye to the hurtful truth.But it was inevitable,

2.5K 3 124 Full
ZeeNuNew: The Confession

"Hia, don't tease me like this, it's too much."I was almost doubled over in embarrassment.My hands came to the front of my face, blocking my on screen partner and best friend from my face. I could feel the rush of adrenaline through my veins as a rapid heat rose from my chest, to my neck, eventually to my face, warming my hands. Even if Hia couldn't see me well, I knew he could tell by my ears how utterly shy I was right now. Hia, seriously, this is too muchAll rights reserved. Copyrighted CNF1996.This is my first time posting anything I write, so please be kind 🙏 Constructive feedback only. If you are rude I will take action.I feel like I need to say this here: this is purely for entertainment purposes only. I will admit I find ZeeNuNew to have insane chemistry and are so cute together, but they still deserve privacy and respect. #ZeeNuNew #Cutiepietheseries #BL

46.7K 14 1.4K Full
UMD: Granger Yet - Unexpected, Completely (Harry Potter Fanfic)

Molly figures out why Hermione broke up with Ron, though Ron didn't figure it out.Disclaimer - I don't own Harry Potter. This is written for the monthly Froday challenge for November 2021 and is my second go at a bingo card. This is for Card I, the last spot which is "Intolerant".

33 1 1 Full
This moment -  Ronance

When you live In Hawkins every thing is strange. And it's not exactly easy to be alone in it. Nancy has the party. Robin just became a part of it last year. Their both struggling from the trauma of last year. And they would both just want a moment of peace. One quiet moment. But so much has changed since they were they were younger. Would it be possible they could find this peace within each other?[ Art credit to @o314e on twitter ]

733 10 22
My Boyfriends Father || Kim Taehyung

"M-Mr. Kim!" I say as he moves closer to me."We shouldn't do this. I love your son!" I shout while spitting in his face. He wipes it off and says,"I can change that." Forming a devilish smirk on his face.A widower that's in love with his sons girlfriend.(y'all i made this book when i was 14/15...... give me a break LMAO)Started:9.23.2018Ended: Highest ranking#2 in vfanfic 1.3.20#1 in vfanfic 3.9.20 #1 in taehyung ff 6.15.20#3 in boyxgirl 7.9.21 #4 in taehyung ff 4.27.21 *******@Mei-maa 2018/2022

169K 23 5.6K
a million love songs | camren

❝every night the girl sings a new love song, her eyes search the crowd for the familiar green eyes with an encouraging smile. she strums her guitar and sings softly, every now and then locking gazes with the one with the eyes that held galaxies. the love song is not for her.❞ ONE SHOT

121 1 4 Full
Under her tail x Albert Artorias

Albert Artorias and Emerald herald

489 2 1
Blurb

Talking::Cover by @wydSam

3.4K 73 508 Full