Related stories

Two Mothers 💘 || GL Short Story || (COMPLETED ✅)

තමන්ව බඩදරු කරලා අතෑරලා ගිය මනුස්සයෙක් නිසා දුක් වෙන කෙල්ලෙක්. හිතේ තියෙන ආදරේ කියාගන්න බැරුව විඳවන තවත් කෙල්ලෙක්. ඒ දෙන්නටම මැදි වෙලා ඉන්න චූටිම චූටි පුංචි රෝස මලක්. ........................................................................~මං ඔයාට ආදරෙයි ශිනී... පොරොන්දු වෙනවා, හැමදාටම ඔයාව පරිස්සමට බලාගන්නවා~ GL short storyPublished date -: 06/08/2022
Princess Of The Two Kingdoms

People have darkness inside.You, to be specific, have a demon inside.The only question looming around here is... how bad is it. Can you overcome it?.___Kylie Zayne Vergara is just a typical high school student raised by love and secret. She was forced to forget bad things she did in past just to remain her hands clean. She also went in extent of forgetting her half evil self just to forget her most nightmare day when she pushed her grandmother to death and secret it to her parents.What if her evil half become her?. That she would just wake up one day... she already learned to embrace she feared and hated 'darkness' as what she supposed to be.Can she overcome it? Can she escape her own destiny to become a literal half daugther of Hell or will the shine of love still win?.*****Written in Tagalog(Completed but under revision)Date Started: 05/16/16Date Completed: 11/13/16Editing Started: 12/13/19Editing Completed:
A Pirate's Kiss  (Wattys Winner 2011)

(The Trilogy is now complete)This novel was written in 2011 when I was 15 - I'm slowly editing but please forgive misspells , plot holes etc. Any similarities APK has to any other Wattpad series, especially those written after 2011 are purely coincidental. My writing is mine and mine alone! Winner of the Adventure category and Best Hero in the Watty Awards 2011.All Rights Reserved.___________________It is Dangerous to deal with Pirates.Circe's Father has always told her so. So when a mysterious shadowy figure with gold and silver eyes appears on her balcony and attempts to steal her away the first thing that she wonders is why? Why does this mysterious stranger seem to know her more than she knows herself with just one look? Why does her Father pity Pirates? And why does she feel a strange pull towards the sea?Two years will go by before she finds the answers she is looking for, by then Circe is certain that the Pirate will have forgotten all about her and the promise he made and sealed, with a stolen kiss.Unfortunatly there is still one other thing she needs to learn.A Pirate never forgets.Join Circe on her journey for truth as she discovers a world of lands and beings that she never believed to exist. Will she find all the answers that she is looking for? Or is something dark and deadly coming her way, determined that she should never for fill her true destiny.
Into The Spider-Verse X Male Reader

Meet Y/n Watson Parker. He comes from a universe where his parents, Peter Parker, the original Spider-Man, and Mary Jane, a renowned model settled down and had family. After the birth of Y/n, Peter gave up being Spider-Man leaving it up to his clone Ben Reilly to be Spider-Man. At the age of 13, Y/n began to develop spider powers like his father. When he turned 14, Y/n was ready and he became his worlds new Spider-Man. One day when fighting one of his villains a strange portal appeared out of nowhere and dragged him in to a another universe. Will Y/n find a way home or will he be trapped in this universe forever?
【1】Small Days Of Farming In Another World

Author: Moon on the Galaxy/月上銀河Type: Danmei novelsStatus: Chapter 925 FinaleIntroduction to the work:Zhu Zeqing, the most outstanding doctoral student at the best agricultural university in China, has always had a simple wish in his heart. After turning 47, he would return to his hometown to contract a piece of land and become a farmer, so as to try out what it was like to be a local owner.Then his wish came true in advance:the twenty-seven-year-old turned seventeen overnight. Not only was he younger, but he also changed the world.He invented agricultural tools, transformed terraced fields, and scientifically cultivated crops, becoming a great agricultural tycoon in ancient times.Many years later, Daliang's grain output has doubled several times, and the people are basically no longer hungry. Zhu Zeqing's name has also been deeply engraved in the history of Daliang and in the hearts of the people.The second brother was a shrewd man and a business genius, and later became the richest man in the country.The third younger brother, Little One, is extremely talented in medical skills. He has become the number one miracle doctor at a young age and is world-famous.From then on, life became more ideal for Zhu Zeqing, who had raised his brothers so well. ps: This is the story of a doctoral student from an agricultural university who traveled through ancient times to become a top student, farming, raising children, and taking scientific exams, and became a great farmer.Keywords for Farming in Another World: Farming in Another World, Milky Way on the Moon, Double Cleansing, Mutual Favor, 1v1, Farming, Getting Rich, Lord 1
Forbidden Love

"Do you love me?" She asked with her devious smile."I don't know." I answered quietly.She walked closer to me causing me to back up. When my back hit the wall, I looked away from her. Her hand lifted my chin, forcing me to look at her. "Then why do you look at me like you want more hm?" She whispered in my ear sending chills throughout my body.Seraphine is in an arranged marriage. Sure it upset her, but when she met the guy, she thought maybe she could be happy with him. At least that's what she thought before she met his sister.(Going through editing process)
The Last Dance

Prince John's biggest fear? Becoming King, and everything to do with it, from the sheltered life, to someday having to get married. Celia, a lady knight, minus the 'Lady' if she can help it, is not looking forward to coming of age and attending the High Ball which she thinks is nothing more than a market for single girls. The two have hated each other since childhood, but when the stress gets to John and he does something drastic, Celia's the only one who can help.
LGBTQ+: Labels and more

Hey guys, gals and non-binary pals! This book filled with labels, their definitions, as well as things and art themed around them like aesthetics and pride flag arts (i own nothing, of course. Credit to the amazing artists)! I will also be including one of their awareness/visibility days or week. This book's main purpose is to be educational, not hateful or anything of the sort. I am going into everything with an open, accepting mind. REQUESTS ARE VERY WELCOME!Feel free to reach out if you need help figuring out your own identity. I'll try my best to help you ^•^ my pms, comments, and mb are open

You may also like

NCT Imagines and Preferences

Some imagines of NCT members. Soulmate au's.

139 6 0
𝐈𝐋𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓 𝐀𝐅𝐅𝐀𝐈𝐑𝐒, finn wolfhard

IN WHICH, years since trouble in paradise ensued, a spark of lust lights up when two ex-lovers are united: One fateful night can change everything. Sink past the surface of Y/n's issues. Pick apart the pieces of Finn's broken heart. See how a dreadful, illicit affair happens to be too crucial to forget....Finn Wolfhard x (fem!)readerstart: Feb. 23rd end:DISCLAIMERS: this story will contain strong language, sensitive themes, & sexual innuendo + smut. i do not support infidelity but that is a major theme in this story.

5.6K 13 262
Discover healthy learning options for your children at Saint Paul

private high schools in worcester, ma

1 1 0
Debilní kecy, které se říkají, když máte sourozence

No, kdo z vás má sourozence? No určitě se tady nějaký najde. Pokud v příběhu uvidíte nějakou hlášku, kterou třeba svému sourozenci říkáte, nebo naopak on to říká vám, tak napište jakou! Příjemné čtení.

23 1 1
Bits & Pieces: Some Short Story Bits

Ya know how sometimes you have a GREAT idea for a character's line in a story? With no other context? Well, in this book, I will be writing those down.I hope you enjoy reading!

90 6 5
Ninjago Jole :Love On Halloween

This was the first ever fanfiction I had written and published. It is still very special to me to this day, though the grammar and storyline may not be that great; it was an experience that I will not forget. Ninjago was also the first fandom I ever became a part of, the first gay ships I discovered and also that fanfics were a thing. I'm very happy that there are still people that read this and enjoy the story till this day, after many years of me publishing it. It almost doesn't feel real.

45.9K 10 1.1K Full
maple got isekai to a new world with all her skills and equipment (bofuri) OP

after the 4th event truck-kun decided to visit Maple and I know you guys already know what happened so let's skip that partMaple then meets the god of reincarnation and tells her that she will get reincarnated to another world (because she was bored and wanted some entertainment) with all of her skills and equipment in the gameMaple then agreed because what else would she do? Now let's see what crazy adventure our main character will have in this new world

5.3K 10 124
Two Mothers 💘 || GL Short Story || (COMPLETED ✅)

තමන්ව බඩදරු කරලා අතෑරලා ගිය මනුස්සයෙක් නිසා දුක් වෙන කෙල්ලෙක්. හිතේ තියෙන ආදරේ කියාගන්න බැරුව විඳවන තවත් කෙල්ලෙක්. ඒ දෙන්නටම මැදි වෙලා ඉන්න චූටිම චූටි පුංචි රෝස මලක්. ........................................................................~මං ඔයාට ආදරෙයි ශිනී... පොරොන්දු වෙනවා, හැමදාටම ඔයාව පරිස්සමට බලාගන්නවා~ GL short storyPublished date -: 06/08/2022

1.4K 7 269 Full
How To Find The Best Wedding Planner In Puri?

Planning a wedding is a time-consuming and stressful task. From selecting the right venue to choosing the perfect flowers, there are countless decisions to be made. Hiring a wedding planner can alleviate some of the stress and ensure that your special day runs smoothly. However, finding the best wedding planner in Puri can be a daunting task. Let's explore how to find the best wedding planner in Puri:

2 1 0