🥀 සස්වාමිකයි ඈ 🥀 ( සඳ අහිමි අහසක් 🌙❤) Completed

🥀 සස්වාමිකයි ඈ 🥀 ( සඳ අහිමි අහසක් 🌙❤) Completed

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Romance
පෙරදින රාත්රියේ නින්දක් නොලැබි නිසත්, අද කාර්යාලය බෙහෙවින් කාර්යබහුල වූ නිසත්, ගතට වගේම මනසටද දැනුනෙ අවිවේකී බවක්. හිත ඉල්ලුවෙම සුවබර නින්දක්." ඔයා බොරුවටනෙ බස් ගානෙ දුක් විඳින්නේ බේබි ඩෝල්.... "


අධික වෙහෙස නිසාම ඇස් පියවුනු එක තප්පරෙට ඇහුනු ඒ මූසල හඬින් මම දෑස් විවර කර ගත්තෙ බෙහෙවින් කලබලව. මා කෙතරම් ඒ හඬට බිය වූවාද කිවහොත් මා වෙවුලන්නත් තදින් හුස්ම ගන්නත් පටන්ගත්තෙ එය මගීන් පිරුණු බස් රථයක් බවද අමතක කරලා.

හීනෙන් බය වූවෙකු සේ බස් රථයේ උන්න මිනිස්සු අතරින් මම හෙව්වේ දකින්න අකමැති ඒත් මගේ දෛවයෙ ලියවිලා තිබුණු ඒ රූපය. බස් රථයේ උන්න හැම මගියෙක් දිහාම මම බැලුවෙ සැකයෙන්. කොහෙ හරි ඒ යක්ෂයා සැගවිලා ඇති කියලමයි මගේ හිත කිවුවේ.

Related stories

Short horror stories

You'll get a variety of short horror stories here. I'm not a writer so I have collected these stories from different sources. I hope you won't mind until you're enjoying reading them.
Little Memories

DISCLAIMER! Idk if I'm actually good at poetry sooo 🐿️Poetry Book!
Twisted Wonderland x Mairimashita! Iruma-kun!

After the tight fight to secure the throne for demon kings and because of that change their human side fully to demon side. Now, both Iruma and his twin will face something more challenging. Of course involved the invitation for a new school in different realm.What gonna happen now? This story will follow Iruma twin sister as she capture many boy heart. Well I pity those boys because they also need to compete wiyh a demon boys that want her affection.Although to be fair, they were no rule that say the demon king cannot have an Harem.
My Rejected Mate

What happens when enemies become mates?Cassie Dawson a sarcastic teenage werewolf with the alpha blood running through her veins. A menace to society and a tad bit crazy. No one could stop her, well maybe her mom could. Throughout her life she heard about this mate thing. Hwever Cassie thinks at the age of 17 is too young to find your soul mate. Why does she think like this? Well she simply doesn't like the idea of being tied down. Especially being tied down to the person she hates the most in the whole entire world. Cassie may need a prayer. "Um what are you doing." Elliot asked worriedly. My face went back to normal and I rolled my eyes. A sarcastic laughed came out of my mouth. This piece of shit I swear I want to beat him up now. "Oh I wasn't suppose to cry maybe I should go on my knees and beg for you to accept me being your mate. Ok then, hold up." I said I got on my knees and held my hand together. "Y-You don't need to do that." Elliot stuttered. Oh yes, I definitely want to do this for sure. **Slow editing**
The Divorced Heiress' Revenge

I do not own this story. It is for offline purposes only. If you like this story, please support the real author. Thank you. Anna Brown finds herself facing divorce papers that her husband, Justin Salvador, has already signed. Justin, seemingly indifferent and cold, informs her about the divorce and offers her $20 million and a villa as compensation. Anna, desperately in love with Justin, pleads for them to stay married, but he insists on divorcing her to marry his childhood sweetheart, Rosalind Gold.As Justin rushes to pick up Rosalind, Anna feels heartbroken and abandoned. Later, Justin discovers that Anna has left, seemingly in a hurry, and is picked up by a black Rolls-Royce belonging to Asher Thompson, the CEO of KS Group. Justin, frustrated and thinking Anna has found a rebound, learns that it was Anna's birthday. In the car with Asher, Anna, revealing her true identity as Bella Thompson, decides to let go of Justin and embrace her role as the heiress of KS Group, declaring she's over him and won't go back to him...
Dragon Born

|| Book 2 of Adventures of Wala series ||**FIRST DRAFT**Lyla Feyton is a healer, an alchemist, and, when backed into a corner, a fighter. When she meets Quinnton Acker, her skills are put to the test around every corner. Some call Quinn a dreamer, others call him delusional. He likes to see himself as an adventurous romantic--and he's taking Lyla along for the ride.
It's Only Temporary

After his personal assistant quits, a Wall Street financier must decide whether to break all the rules and track her down.
Dragon Kin

Alicja is turning 21, and yet she has still not felt even a tingle, or a twitch or anything. She should have received the dragon mark by now. But, nothing. It wasn't cut in stone, but few ever did after their 21st birthday. Victor's father was killed. He wants the killer. And if the murderer chose to hide on the Earth side of the veil, then he would go there as well.

You may also like

Short horror stories

You'll get a variety of short horror stories here. I'm not a writer so I have collected these stories from different sources. I hope you won't mind until you're enjoying reading them.

1M 88 28.5K Full
Hanging With The Bad Boys

Now available as an audiobook on Wehear, first 8 chapters are available.Type Afiya when you download the app._____________________Anastasia Montez is an average teenagers, she's also the nerd of the school, her only friend are her books, she socially awkward and has no taste fashion, not to mention the Queen bee of the school bullies her everyday. During her first week of senior year, she bump into the bad boys of the school, Kyle, Jordan& Jacob who are twins, Justin, Luke and Carlos. They took an interest in her and turn her world around. She wouldn't be the nerd who gets bullied anymore.______Ranking:11/04/2021 #14 in Bad boysRankings: 06/05/2021#8 in badboys#9 in trouble out of 14k plus books 23/07/2021#8 in teen#33 in teen fiction31/07/2021#1 in seniors#3 in badboys23/09/2021#17 in boys10/10/2021#27 in teenfiction20/10/2021#2 in heartbreak

852.1K 63 28.4K Full
Little Memories

DISCLAIMER! Idk if I'm actually good at poetry sooo 🐿️Poetry Book!

311 26 9
Regret

[EDITING] Growing up together, Adrien Agreste and Marinette Dupain-Cheng become inseperable. The classic trope of childhood best friends. Expectedly, Marinette takes a romantic interest in Adrien. On the other hand, Adrien does not see Marinette as anything more than just a friend and instead grows very dependent on her. However things take a turn for the worst when Adrien starts to bully Marinette. Why? She knows. She knows the real reason why and she accepts it. Blinded by his own suffering and succumbing to her own kindness. Two broken teens and so many regrets. But honestly, they wouldn't change a thing.[Highest rank: #11 for depressing; #1 for dependence; #3 for wishes]Disclaimer:This story was created during the wait of season 2 for Miraculous: Tales Of Ladybug And Chat Noir, so inaccuracies may occur. This fanfiction is an AU, meaning that it takes place in an alternate universe, without the existance of the superheroes, Ladybug and Chat Noir. This story is purely Adrienette and is my own story, plotwise. Characters in the story are not mine and I, in no means, take credit for any of the characters mentioned in the story.

61.9K 5 1.4K Full
I fell inlove with the Billionaire

Darcy is an ordinary girl who live in a simple life. Her parents left her to Aunt Melanie when she was 4yrs old. Aunt Melanie raised her with so much love and respect with other people. She graduated business administration and she start working in a Department Store owned by a Lawyer named Lilian Simone and she works as the Manger of the store. A year after she graduated Aunt Melanie died so she decided to fly to London and live with her cousin Sabrina who's a doctor in London. She believes in love, well she never had a boyfriend.. Then she met Mikael the Billionaire and a humored as an ultimate womanizer. How will she resist in his charm knowing that he's good in charming girls.Mikael live his life in a extravagant way. He's a happy go lucky man but he take serious in handling the Montenegro Industries and his shipping companies. He loves his family and protects them as much as he can. He's an ultimate womanizer coz he don't believe in love coz he was hurt the first time he fell inlove. Then she met Darcy, how will he stop himself from falling inlove with her knowing that he might get hurt again.Will they fall inlove and willing to change their lives just for love? Well find out yourself.

11K 21 370
Twisted Wonderland x Mairimashita! Iruma-kun!

After the tight fight to secure the throne for demon kings and because of that change their human side fully to demon side. Now, both Iruma and his twin will face something more challenging. Of course involved the invitation for a new school in different realm.What gonna happen now? This story will follow Iruma twin sister as she capture many boy heart. Well I pity those boys because they also need to compete wiyh a demon boys that want her affection.Although to be fair, they were no rule that say the demon king cannot have an Harem. <( ̄︶ ̄)>

137.3K 52 4.2K
эрроринк в школе :3

и так эрроринк также хоррордаст ластберри и найтдрим больше тут эрроринкав крации у инка дипрессия сорри😅 тут есть потухшие звёзды (если кто не знает это где ВСЯ команда звёздных в дипрессии) а так просто не кому не нужный эрроринк ಥ‿ಥ

5.7K 17 233
1994 // Luke Patterson  *COMPLETED*

*COMPLETED*The new girl in town, is thrown into a different life, to what she's used to. Changing to a brand new school, while also moving all your belongings half way across the country can be hard. Samantha Edwards, hasn't had the easiest life, to say the least. The last year and a half, has been almost unbearable for her, but somehow she pushes through. While she starts off her new life, she makes 4 new lifelong friends, but who knew that life would actually be so short.

168.4K 82 4.4K Full
Cute | taekook

In which taehyung thinks the boy that always wears pastels is cute.copyright 2016 © gvkkiestart ☼ may 11,2016finish ☾ january 31,2018

215.4K 10 8.9K Full
Worlds Colliding (Riverdale, Book One)

All rights go to the creators of Riverdale and the CW, except for the fanfiction characters and plots.Heartofice97: Valentina Blossom, KP Jones and Sebastian Lodge Katherinep97: Jessica Andrews

7.4K 14 268 Full