🌸මිහිරාවී 🌸

🌸මිහිරාවී 🌸

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Romance
ජීවතයට මිහිර කියාදුන් මිහිරාවියේ...

සත්සමුදුරෙන් එහා මා තනිකර ගිය ප්රේමාදරියේ...

නැවත මා දිවිය තුලට ඇතුලු වූ දගකාරියේ........
කිසිදු බැදීමක් නැතැයි කියා සිතුවද නුබව වෙනකෙනුගෙ වනු දැකීමට මා හට නොහැකී 🥀

Related stories

𝒢𝑜𝓁𝒹𝑒𝓃𝒷𝑒𝓇𝓎𝓁.

This is an Oshi no Ko x COTE ( Classroom of the eElite ) crossover fanfiction. I can't think of a good synopsis to work as a description for this idea BUT if you're a fan of COTE or Oshi no Ko, or both! Then try and give this horrible fic a shot!Ah, but before that. Do read the first chapter. It mustn't be skipped~All rights are reserved to the creators of COTE and Oshi no Ko respectively, and all rights for this cringe fanfiction is only reserved to me!
After Dark

《 This is a BoyxBoy story 》William Caddel wants to live. Between crushing expectations and the strictness that comes with them that seems like such an impossible thing to do. He has so much of the world he wants to see, so much he wants to experience. He's a kid who is expected to act like anything but.With the help of a friend he gets a tiny taste of freedom. He gets a grasp of what life could be like away from his pretentious private school and snobby parents. He gets to experience the life he's dreamed of and gets hooked fast.For Ian Morrison it didn't take long to see through the boy his sister brought along to hangout one day. The awkward, anxious, shy type. The kid grew on him, faster than he could've imagined.After learning about everything Liam has missed out on, Ian wants to help him. Doing things you've never done before with someone else as a guide opens up a whole new life. Liam is already trying many new things and getting opportunities he's never had before, so why not offer up one more?
The Forgotten Duchess

After fleeing her burnt village, a woman with a mysterious past takes refuge in the home of a reticent duke. Soon, feelings develop, but secrets that link them threaten their fragile trust. *****Vivienne, a young woman from Flaxpool, is on the run after her village burns to the ground. On a chance encounter, she meets James, the stoic and reserved Duke of Lennox, at his countryside manor and he agrees to keep her safe. James offers Vivienne the chance to make her debut in society to land a husband. Between the soirees, operas, and balls of the season, the two grow closer, neither resisting the invisible tug that pulls them together. Regrettably the Duke of Lennox is already betrothed, and his station as a gentleman requires him to uphold the promise. James will need to choose between his mind, his sense of duty, and his heart. Will the two star-crossed lovers come together, or will their secrets tear them apart?(#1 in Historical Fiction)(#7 in Historical Romance)© 2020 MoonlightHunter3 All Rights Reserved.
The Serpent Princess - Riverdale ✔️

"I knew we shouldn't trusted you! You just like your father! Typical Lodge! All of you are the same manipulative, selfish, power hungry son of bitches! Like father, like daughter!" Calista Jones"He started war with the wrong person, I don't care If it takes days, weeks, months or even years I'm going to take everything from him piece by piece... and then I'm taking him down." Calista JonesOC x OCSeason 2- ✔️Season 3- ✔️Season 4- ✔️
A LOVE UNTOLD

DONBELLLE POV STORYDid You Believe in FOREVER?"I dont care and i dont even give a damn if FOREVER exist, but im willing to fight like hell for it"-Arianaaa Author
ABHIMAAN : arranged to love

Hii guys, my new story is on Abhimaan, it's based on their arrange marriage.
The Rich Boy's Assistant

Marc Williams started having some financial problems after his dad's job was cut short, he decided to get a part time job where someone gives him a life changing offer. Daniel Ferreira A rich boy with some anger issues who gets a new assistant who he totally hated at first, but as time goes on these duo gets even more closer than they expected....'We stood together in silence staring into each other's eyes, his beautiful ocean blue eyes were so captivating, He cane closer to me and I moved closer to him too, we were only inches apart and my heart beat became faster each passing second....'• i only publish my books on wattpad and no other website/app •- Achievements -#1 - lgbtfriction#1 - richboy #1 - mxm#1 - onc#1 - onc2024#2 - bisexual #2 - wattpad#2 - highschool #3 - gay#5 - richboy #5 - romance#6 - wattpadcontest#6 - boyxboy #6 - bxb #10 - gaylove (out of 1,000+ stories)#10 - wattys#18 - teenromance #23 - boyslove #34 - teen #39 - gaylove Started - 23 | 7 | 2020Completed - 31 | 3 | 2023
Slag Gong, Your Father Is Here!

Title: 渣攻,你爹来咯!Author:不吃姜糖Status: CompletedDescription:Qi Qingyun encountered his wife's dystocia in his previous life and was killed by a car on the way to the hospital in desperation.After he woke up from a very long like dream, Qi Qingyun was surprised to find that he had traveled sixteen years later. He later met a scumbag whose eyebrows and eyes were exactly like him.This slag Gong is extremely poor in study and has a bad personality, but these are not the point. The point is that in this life, the person who was crazily targeted by the slag Gong as a deadly enemy and even bullied, has the same name and surname as Zhong Xuejin, the wife Qi Qingyun married in his previous life. Even the red mole between the eyebrows is exactly the same.Qi Qingyun: "...."He rolled up his sleeves instantly with a smile and was about to beat up this scumbag until he couldn't take care of himself, but the scumbag's eyes widened when he saw him for the first time and blurted out:"Dad!"Qi Qingyun: "...?".....READING GUIDE:1. Same-sex can marry and men can have children.2. Zha Gong is the son of Gong, and after 16 years of time travel, Gong educates his son to grow into a good young man who is beneficial to social development and national construction.3. Gong and Shou double wear, Shou is Zhong Xuejin;4. Family affection + love, emotional flow campus texts, both Gongshou and Shou were adults when they recognized each other and fell in love._________JUST IN CASE, THIS STORY IS:✓ PURELY MTL(means this is not edited, so expect the incorrect pronouns, indents, and grammatical errors. :D)✓ FOR OFFLINE PURPOSE ONLY ( just uploaded here for my smooth offline reading)✓ Do Not Report, Do Not Vote, Just Read✓ DISCLAIMER: I do not own the cover nor the story, this is all for offline reading.✓ All Rights and Credits to the original author, google translator, and link(s).

You may also like

P O E T R Y .

Crappy poems (I totally did not steal the cover)

223 6 7 Full
OᑎᒪY ᖴOᖇ YOᑌ

America was a dangerous place. Many other people saw Americans as over the top, boisterous, and accepting. Friendly even, but everyone has skeletons in the closet. There was a reason American Pro Heroes were some of the highest-ranked and only a handful of people knew exactly why. You were a part of that handful--and boy how you wished you weren't.

442 3 57
Ổ nhỏ của Mèo Hoang

Một số tranh linh tinh mình vẽ lúc rảnh rỗi, xấu không chịu trách nhiệm đâu! (nhớ xem từ dưới lên) Cái bìa là mình lấy trên mạng đó, đừng để bị cái hình lừa tình đó!Mà dù mình cũng chẳng vẽ đẹp đẽ gì cho cam, nhưng nếu lấy tranh của mình thì nhớ hỏi mình một tiếng!Mọi người vote cho mình nha, mình sẽ vui lắm nên đừng xem chùa ok

388 10 47
Battle Between

Sapphire Summers have the perfect life as the Alpha Mark and Luna Autumn Summers of the Red Moon Pack. When she is new at Western High she but this all change when she meets Brandon Whitley. He claims she is his mate but she accepts and when he does notice that she gets beat by her pack. Sapphire has only 2 choices tell Brandon about her pack or Run away again and be held another 5 years by her pack again. Will Brandon get her out of her Hell Hole of a life and rescue her or will she just have to face her pack and kill them on her own.Will Brandon and his pack join her or will he walk out on her when she needs him the most. So please read it I just want to see if people would actually pick up or pick my book and read it.

558 4 26
𝑫𝑶𝑷𝑬 // 𝑱𝑱𝑲 𝑿 𝑺𝑷𝑰𝑫𝑬𝑹𝑴𝑨𝑵 𝑹𝑬𝑨𝑫𝑬𝑹! ✔

short fic | completed '' 𝑶𝑲𝑨𝒀 𝑺𝑷𝑰𝑫𝑬𝑹𝑮𝑰𝑹𝑳, 𝑫𝑶 𝑨 𝑭𝑳𝑰𝑷! '' jujutsu kaisen x spiderman readerIn which, the friendly neighborhood spider girl who was in the middle of battle got snapped by the purple alien and was sent to another world of jujutsu sorcerers.please don't read

160.8K 16 5.7K Full
Advertising Jameskii's video

:/ i think i'm advertising Jameskii, well i'm a shit ad then

120 1 4 Full
Battles we fight

It was a nice, peaceful day at the bookshop, when a sudden call interrupts Aziraphale's relaxing day. It's Warlock, and Aziraphale is quite pleased to hear from him, but turns out the poor boy has some pressing questions and trusts his gardener to answer them.

29 1 6 Full
𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐊

"𝑯𝒆 𝒎𝒚 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌, 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒔"𝐂𝐎𝐍𝐍𝐈𝐄 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆𝐄𝐑

119.3K 24 2.2K Full
❤나루역외국여자출장마사지『Ø일O-2133-7544』흑석역러시아출장샵가격#광운대역모텔출장안마추천❤수유동외국여자출장마사지가격『Ø일O-2133-754

⭐서울&경기⭐O❶⓪-2133-7544❤️논현동호텔출장안마가격❤️후불⭐#이동러시아홈케어번호,#거여우크라이나여성출장마사지후기,#둔촌동출장샵⭐서울&경기⭐O➀O-2133-7544❤️신계동남미여성출장마사지번호❤️후불⭐#영등포남미여자출장안마,#서초백마출장마사지추천,#상봉동러시아모텔출장,#면목본동러시아호텔출장안마,#화곡동브라질여성출장마사지가격,#건대입구외국인출장안마후기,#남영역러시아걸출장,#양천구청역외국인출장안마,#한남외국인출장추천,#신논현역외국여자출장추천,#방산동러시아모텔출장추천,⭐서울&경기⭐O➀O-2133-7544❤️행당동호텔출장마사지후기❤️후불⭐#남태령역러시아홈케어,#강서구청러시아홈케어후기,#외발산출장샵추천,#범계역벨라루스여성출장마사지후기,#부평역모로코여자출장안마번호,#서초외국여성출장안마가격,#구의역출장마사지번호,#온천동선입금없는출장안마후기,#복익코스타리카여자출장안마번호,#대현코스타리카여자출장안마후기,#올림픽공원역출장샵번호,⭐서울&경기⭐O➀O-2133-7544❤️명동역아르헨티나여자출장안마후기❤️후불⭐#통인벨라루스여자출장안마,#목동역외국여자출장안마가격,#기흥역페루여자출장안마추천,#오산대원동러시아걸출장마사지가격,#세곡동백마출장마싸지가격,#잠실나루역러시아걸출장안마,#탑동리투아니아여자출장안마가격,#방학스페인여성출장마사지가격,#암사동우즈베키스탄여자출장안마번호,#양평외국여자출장후기,#미아동백인여자출장안마번호

1 1 0
Taken By An Engkanto

For Adira Morales, everything seems common in each day passing by, not until something improbable happened. With that, she saw him, and was taken by him.She was taken by an Engkanto.

11.5K 35 265