නිවාලන්න මා අවුරුදු Special 👉👈

නිවාලන්න මා අවුරුදු Special 👉👈

Updating 943
 • Reads
 • Likes
 • Chapters
Category: Non-Fiction
මේකටයි ඔරිජිනල් කතාවෙ අලුත් අවුරුදු දවසටයි කිසිම අයුරක සම්බන්ධයක් නොමැති බව මතක තබාගන්න❤️

මේක ඔයාලට විනෝද වෙන්න වගේම අවුරුදු දවසට කැමීලියා ඔයාලට දෙන හුදෙක් නිකම්ම නිකම් ගිෆ්ට් එකක් කියලා හිතාගන්න🥹❤️

Related stories

The Great Indian Wedding Romance

Siddharth Kashyap is roped into attending a destination wedding by his mother and he expects nothing but annoying relatives and boredom.That is until he meets the spunky Chetna Haldar, sister of the bride and an outcast much like himself. He is enamoured by her spirit and amused by her antics. Chetna Haldar can't wait for her sister's wedding to be done with. It is basically a tailor-made torture session from hell. For the brief moments she can get away from her family, she finds respite with Siddharth who actually listens to her for a change. What will happen to this strange bond when it is time to part ways? Is it a happy ending for our Black Sheep or are they saying goodbyes forever?(This is a spin-off of The Great Indian College Romance. You do not need to read that before diving into this one. Works just as well as a standalone. Minor spoilers only.)
My Paranormal Life

This is a book filled with my paranormal experiences.Ever since I was a kid, I've been able to see ghosts and other things, not as a normal day-to-day basis, but more than the average person.I've always known the paranormal existed, specifically ghosts.These are all true events.
𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗺𝗲- 𝗶 𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂                  {𝗃.𝗁}

IN WHICH Nova Swan moves to Forks and changes the life of a blonde vampire. [Twilight - Breaking Dawn Part Two]Jasper Hale x fem!oc
my ma is famous ~ katie mccabe x child reader

in this story, ava (katie mccabe's daughter) gives you an insight into her life. these chapters are not linked to eachother, so you will get a different story each chapter.
Being Neighborly

What's worse than beginning your senior year in a new town? The reason for having to start over.After being relocated from her hometown of 17 years, Leila Garner must juggle the stress of a new school, new friends, new living arrangements, and her past. Things seem to be going well, or as well as you can expect a teenager to adjust to change, until she crosses paths with Tristan Johnson, resident mysterious bad boy. Also, her new neighbor.Will Leila be able to navigate her way through a new life, or will her recent past come back to haunt her? Moving forward isn't easy when you have a nosey neighbor to deal with..._____________________________Thank you so much to @FiftyShadesofTimmy for the beautiful cover ❤️*first few chapters of the sequel "Love Thy Neighbor" are out for those who binge read:)
wlw oneshots 💋

lesbian oneshots !!includes smut and fluff, chapters near the beginning are AWFUL. enjoy!
Malika

This book is a sequel to Khalifa and cannot be read as a standalone. To avoid spoilers, description and excerpt are added inside the book.✵Started: May 2, 2022.Completed: December 3, 2022.✵cover by @xniftykayx

You may also like

☞상암비닉스필름구매후기❤️0IØ↔75Ø4↔6Ø45㏇비아그라당일구매❤️#중화동남성성기단련기구구입후기☞강변역뿌리는남자정력제100mg처방❤️0IØ↔7

⭐시알리스파는곳『0IØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️서빙고동정품비아그라약국판매가격❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#벡스코역필름형시알리스효능,#동숭동남성정력제구매후기,#길음조루방지제품구매후기⭐시알리스파는곳『0IØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️천호동남성발기제품구매❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#은평사정지연크림처방전없이구입,#서초구사정지연크림종류,#창동발기부전영양제구입후기,#양재남자강직도영양제100mg처방,#남현동vinix구입,#은천동사정지연크림온라인약국,#화곡발기부전치료제구입,#문래동센포스복제약가격,#홍지남성발기제품퀵배송가격,#상왕십리동발기부전용품사용법,#구로발기부전영양제처방전없이구매,⭐시알리스파는곳『0IØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️은천동킹콩효능❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#월드컵경기장역뿌리는남자정력제당일수령,#조원동사정지연크림온라인약국,#신논현카마그라판매처,#염창동남자강직도영양제100mg약국가격,#신교발기부전비아그라퀵가격,#동소문발기유지약판매처,#서울성기능향상영양제사는곳,#압구정로데오비아그라필름구입,#신월동롱타임크림효능,#궁동액상형비아그라구매,#학동역킹콩퀵,⭐시알리스파는곳0IØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️신정네거리역조루치료제구매후기❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#서강카마그라당일배송,#사당역남자강직도영양제판매처,#운니한방비아그라효능,#논현센포스구입후기,#구기동정품비아그라효과,#개화산역신기환퀵배송가격,#회현역남성발기제품퀵구입,#방이동약국용시알리스당일구매,#내곡동비아그라복제약복용법,#삼각지역발기부전영양제효능,#

1 1 0
The Great Indian Wedding Romance

Siddharth Kashyap is roped into attending a destination wedding by his mother and he expects nothing but annoying relatives and boredom.That is until he meets the spunky Chetna Haldar, sister of the bride and an outcast much like himself. He is enamoured by her spirit and amused by her antics. Chetna Haldar can't wait for her sister's wedding to be done with. It is basically a tailor-made torture session from hell. For the brief moments she can get away from her family, she finds respite with Siddharth who actually listens to her for a change. What will happen to this strange bond when it is time to part ways? Is it a happy ending for our Black Sheep or are they saying goodbyes forever?(This is a spin-off of The Great Indian College Romance. You do not need to read that before diving into this one. Works just as well as a standalone. Minor spoilers only.)

69.9K 40 5.2K Full
Electric Mobility

https://www.lslithiumbattery.com/lithium-batteries-forelectric-mobility/With the electrification of mobility accelerating, the electric vehicle has been expanding at a rapid speed. Our lithium ion battery products are widely used in electric mobilities to power electric vehicles. We mainly offer two types of lithium ion battery for electric vehicle. One solution is to upgrade lead-acid batteries to lithium ion batteries mainly for material handling equipment (forklifts), mainly including 24V,48V and 80V forklift lithium batteries. Another solution is to replace internal combustion engines with lithium ion battery-powered powertrain for trucks, buses, special function vehicles, and so on.

1 1 0
❤신촌역스페인여성출장마사지『Ø일O-4⓶O일-74⑶삼』가락동출장샵번호#이화페루여자출장안마가격❤염리러시아출장op『Ø일O-4⓶O일-74⑶삼』대방백마출

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️권선구백인여자출장안마추천❤️후불⭐#정릉동러시아출장안마후기,#강남역리투아니아여성출장마사지가격,#강서러시아출장맛사지후기⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️안암러시아여자출장번호❤️후불⭐#갈현외국인출장안마가격,#발산콜롬비아여성출장마사지번호,#원서러시아출장페이만남,#사이동백마출장마사지후기,#도림동남미여자출장안마추천,#유림동러시아모텔출장안마,#충현외국여성출장안마,#강남구러시아여성출장후기,#회현우루과이여성출장마사지번호,#이촌동러시아출장페이만남추천,#봉천역러시아출장마싸지,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️종로5가역외국인출장안마❤️후불⭐#불광동코스타리카여성출장마사지추천,#염리동호텔출장마사지가격,#이촌동예약금없는출장추천,#홍은일본인홈케어가격,#쌍림동호텔출장마사지추천,#다동스페인여성출장마사지,#행당역러시아걸출장마사지,#을지로페루여성출장마사지추천,#초동벨라루스여성출장마사지후기,#강동구청스페인여성출장마사지후기,#서초구남미여성출장마사지가격,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️용두역출장마사지추천❤️후불⭐#동숭동브라질여성출장마사지후기,#영등포구청역콜롬비아여자출장안마번호,#연건동멕시코여자출장안마후기,#사당동모텔출장후기,#산천우크라이나여성출장마사지가격,#대흥역칠례여성출장마사지번호,#동대문구러시아호텔출장안마후기,#행운러시아홈타이,#용산역외국인출장안마,#잠실나루호텔출장안마번호,#우장산코스타리카여성출장마사지후기

1 1 0
Mi mejor amiga

Microrelato.

11 1 0 Full
The boy with magical powers

Hello there and today you are going to meet a 13 yr old boy with magical powers who will tell you a bit about his life and I hope you will enjoy it!

196 4 14
~dancing in the rain~  Akaashi x f/n

hii :) so i want to go over some things and that is f/n= first namel/n- last nameno kuroo at the begging doesnt like f/n -_-

15 4 0
𝒯𝒽𝑒 𝒹𝒶𝓎 𝐼 𝓂𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊.... (Miyachinen x reader)

ミヤ・チネンY/n is shy, lonely, and quiet. That is..According to Miya. But what happens when she changes.WARNING: I DON'T OWN ANY OF THE SK8 THE INFINITY CHARCTERS, JUST THE ONES I CREATEDThis is a miya x femreader読んでくれてありがとうStart date: July 9,2021

3.9K 14 89
Scarlet Kinship (A Natza Fanfic)

Erza reads a magical book and is sent along with the guild to her past. Natsu accidentally messes something up altering their current time. When they get back, the guild is in complete disarray and more importantly...Erza is gone!Natsu must now do everything in his favor to help a certain red head be Erza again. Based off of OVA 3 of Fairytail. Natza, Nerza, Naza, or in short Natsu x Erza story! Definitely a Multi-chapter! Cringy edit :(

1.2K 1 21
The Queen (Kakegurui Girls x Female Reader)

"This school is a paradise and I intend to make it MINE."When (Y/N) (L/N) goes to Hyakkaou Private Academy, a lot changes in the school that already wasn't a normal one. Not only does the wealthy girl cause unrest among the students, but also between the Student Council. The moment they thought they would only have to deal with Yumeko Jabami, (Y/N) comes to make it even more "pleasant" for them. Everything becomes even more interesting when this girl conquers the hearts of many well-known members of the school. Can (Y/N) continue to do what she likes best without sharing her biggest secrets with the school?This story follows the anime 'Kakegurui'.The cover is made by me.STARTED: June 21, 2020

277.1K 22 8.9K