නෙතු අද්දර (On Going)

නෙතු අද්දර (On Going)

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
"මොකද්ද බන් උබ අද අර කරා කියන්නෙ? මොනා නැතත් උබට මතීෂ අයියට අර බෝලෙ පාස් කරන්න තිබ්බා."

"ඇයි ඌ මහරජ්ජුරුවොද?" මුන් සේරම අද එකම බණේ එකේක විදියට ඇවිත් කියද්දිනම් දවසම එපා වෙනවා. මොන වදයක්ද? ඒ ගමන අනුත්තරත් පටන් අරන්.

"ඔය කිව්වෙ ඉතින් එකක්. ඔය මතීෂ කියන්නෙ ඔය වගේ ඇරියස් තියාගෙන පස්සෙ පන්න පන්න දශ්ට කරන විස පිරුණ නයෙක්. ඒ නිසා කාත් එක්ක සෙල්ලම් කරත් තෝ ඌ එක්කනම් ප්‍රශ්ණ දාගන්නෙපා."

අනුත්තර එහෙම කියද්දිනම් මගෙ හිතටත් දැනුනෙ මහ අමුත්තක්. ඒත් ඉතින් ඌ නයෙක් වුනා කියලා මට පාන්ද....ඌ නයෙක්නම් මම හැපින්නක් වෙලා හරි ගිහින් ඌට කරන්න තියෙන සේරම දුෂ්ටකම් ටික කරනවා.


~~~~🌸🌸🌸~~~~

මෙය හුදෙක් අහඹුවක් නොවන හමුවීමක්.

Chapter list

- Last updated at 17:09 29-04-2024

Related stories

My Bosses (18+)

Highest Ranking - #1 in Forbidden Romance Highest Ranking - #1 in LoveHighest Ranking - #2 in ForeverHighest Ranking - #7 in MatureHighest Ranking - #27 in Boss࿎࿎࿎࿎࿎Annabelle Parsons is a normal girl. A normal job, a normal life. But she dreams about getting an opportunity at the biggest editing company in New York. C&C Editing.Kane and Austin Carter, owners of C&C Editing, know they are the biggest bachelor's of New York, yet they don't want the endless supply of girls that throw themselves at them. Little do they know, the next personal assistant of theirs is going to give their world a spin. **THIS IS A COMPLETED STORY**
𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃, k. bakugo

"𝘺𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘴𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯 𝘪'𝘥 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩."╰┈ ➤ katsuki bakugo x fem!reader ☆彡╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ⋆.ೃ࿔*˗ˏˋ 𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃 ˊˎ˗in which (y/n) fakes a relationship to make her ex, shoto, jealous╰┈ ➤𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵𝘦𝘥, 2/9/2023𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘥,
𝔖𝔱𝔬𝔯𝔶 𝔯𝔢𝔭𝔢𝔞𝔱 𝔦𝔱𝔰𝔢𝔩𝔣 | 𝐇𝐏 ʷᵗᵐ

𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲. 𝗛𝗶𝘀 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗴𝗼𝗮𝗹 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗵𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗵𝗶𝗺, 𝗺𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗮𝘀 𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗻 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿.𝖨𝗇 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗍 𝗐𝖺𝗍𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗂𝖿𝖾𝗈𝖿 Antares Black & 𝖢𝗈𝗏𝖾𝗇𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖯𝗈𝗍𝗍𝖾𝗋.p"𝗘𝘃𝗲𝗻 𝗜𝗳 𝗜 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗺𝘆 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗱𝗶𝗿𝘁𝘆 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗺𝗶𝗻𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗻, 𝗜 𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹 𝘀𝗶𝗻."Copyright• Cold_introvert I DO NOT OWN HARRY POTTER'SSERIESI ONLY OWN MY OC'S AND SOME OF MY PLOT
Married To The Devil'S Son 2 (SAMPLE)

Starting from chapter 26 (SAMPLE)
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 // 𝐖𝐓𝐌¹︎

"𝐓𝐞𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐭𝐞𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐬 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐜𝐥𝐨𝐰𝐧 𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞"Elijah Mikaelson, known as the noble Original vampire. Nora Potter, known as the Girl-Who-Lived.What if Elijah, his family and the Scooby-Doo gang, get the chance to watch the story of Nora Potter, AKA Elijah's daughter?{HP x TVD}{book one of the Nora Potter series}𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍𝖾𝖽: 𝖩𝖺𝗇𝗎𝖺𝗋𝗒 1, 2024 𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽:Sorcerer's Stone - finished✅Chamber of Secrets - writing✍🏼Prisoner of Azkaban - starting soon Goblet of Fire - not startedOrder of Phoenix - not startedHalf-Blood Prince - not startedDeathly Hallows - not started
On The Run

'It is horrible outside, and with the short time it took to take me in the car, I'm soaked. It's too dark to know what car it is. I wonder if that's why he didn't blind fold me. I spoke too soon, because he flips down my hood and slides the material over my eyes... I'm suddenly thankful for the warm car and cover from the storm. He shuts the door and gets in on the other side. Oh gosh. I'm being kidnapped...'-------------------------------------------------------Iz lives with her loving brother, dead beat dad, and greedy mother. Her life is far from perfect, yet, nothing to complain about.It all changes when a mystery man shows up soaked at her for step one day. Why'd she let him in? Maybe it was the part of her that wanted ease her curiosity. Maybe it was the thrill of defiance. Or, maybe it was familiarity? Whatever it was, her life drastically changes after being kidnapped.
Hearts Intertwined - Evie Grimhilde

Princess Bella, the first and only daughter of the famous rulers of the United Kingdom of Auradon, Belle and Beast. The twin sister of Prince Ben, younger by 12 minutes. And the royal advisor to her brother, the soon-to-be-king. Returning from her long trip in London to accompany her brother in Auradon prep and help him in making a change to the kingdom. The proclamation that Ben had installed to the kingdom will change everything forever. Would it end good or badly to the two royal twins. [Evie Grimhilde x fem! oc][Started: 01/31/24]
𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑢𝑛    HP× PJO WTM/RTB

Being born as a demigod isn't easy. Half of the time you die young and painfully..... being born as a daughter of apollo with unique powers and a prophecy ? You are so dead..... Life as a witch or wizard isn't that bad. But born in the middle of war and live through the second..... you don't want to be a witch or wizard. All this while born in the most ancient and noble house of black with dark lord trying to kill you? Forget it. This is the story of alecsandrean black. The past watching her life story where she balanced two worlds between finding home, family, friends and love .percy jackson🌊 🗡️× oc ☀️🏹 books in order..... 👓💎 HP - TPS ( ❌) 🌊⚡ PJO - TLT( ...🖋️) 👓 🐍 HP - COS 🌊 🌲 PJO - SOM 👓 🏚️ HP - POA 👓🏆️ HP - GOF 🌊⛰️ PJO - TTC 🌊🐲 PJO - BOL 👓🔮 HP - OOP 🌊 ⚔️ PJO - TLO 🌊⚔️ HOO - TSN .... TBO 👓📖️ HP -HBP 👓 🪄 HP - DH 1 & DH 2

You may also like

SBI Bingo Season One

The Sleepy Bois Inc. Bingo.I am participating in SBI Bingo on Twitter and Ao3!!! Thought I would post it here too so that you guys aren't left high and dry.

2.8K 25 47 Full
Revolutionizing Local Transport: Vizhil's Taxi Service and Car Rental Solutions

Vizhil's taxi service is designed to provide customers with a convenient and hassle-free way to get around town. Whether you need a ride to work, a trip to the airport, or a night out with friends, Vizhil's fleet of well-maintained vehicles and professional drivers are ready to take you where you need to go. With easy booking options and transparent pricing, Vizhil ensures a seamless and enjoyable travel experience for all passengers.For More Details:https://riders.vizhil.com/9360326970

1 1 0
Random English Idioms (Book 4)

(Book 4) of the (Random Tips Series)As a person who is NOT a native English speaker, I've always thought English idioms are fun and interesting. I decided to create this collection of idioms and expressions to share the fun with everyone and to learn how to use idiomatic English.¶¶ Special thanks to @MartaxSofia for making the wonderful covers of the series...¶¶***I DO NOT OWN THE COPYRIGHT to the material I'm posting in this book. The credit goes to various websites and I try to leave the links on the media to give them their due credit.

46.9K 200 2.2K Full
kady x kay [LESBIAN] uwuwuuwuw 🥺🥺

omg yassie katie x kay 🥺🥺🥺🥺

4 1 0
Aiko x Reader cause revenge

fuck you Aikowhy must you make Sain x Rose x Mestfu and read this amazing story UWUWUWUUWU

30 1 1
My Bosses (18+)

Highest Ranking - #1 in Forbidden Romance Highest Ranking - #1 in LoveHighest Ranking - #2 in ForeverHighest Ranking - #7 in MatureHighest Ranking - #27 in Boss࿎࿎࿎࿎࿎Annabelle Parsons is a normal girl. A normal job, a normal life. But she dreams about getting an opportunity at the biggest editing company in New York. C&C Editing.Kane and Austin Carter, owners of C&C Editing, know they are the biggest bachelor's of New York, yet they don't want the endless supply of girls that throw themselves at them. Little do they know, the next personal assistant of theirs is going to give their world a spin. **THIS IS A COMPLETED STORY**

7.2M 37 147.3K Full
kfc mukbang (bye gingerbrave)

damn guys this was so yummy

174 2 7
What could I say?

All the youngsters out there, yeah you teens. Life's still young isn't it? All those adults are telling us we're not really into the "real world" yet. That we're still young, that we don't know a thing of what actual life is, that we're still oh so naive. They say we don't know true suffering, true trauma, true pain. What do you have to say about that?Well,I say bullshit.

14 2 0
Y/N x big buffy mafia daddy rob

big buffy ddaddy mafia rob harry potter y/n isnt like other girls uwuwuwuwuuw

67 2 1
エクシア合同会社とは?山本もやっている「返戻率30%以上(過去4年間毎年)」の資産運用

こんにちは。不動産投資の教科書の山本です。今回は、不動産投資ではないものの、非常にオススメの資産運用手法があるのでご紹介させて下さい!ビックリするくらいリターンの高い資産運用で、実は僕自身もやってます(^ ^)

1 1 0