ආරු...  ( BL )  COMPLETED ✓

ආරු... ( BL ) COMPLETED ✓

Updating 39
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
මන් අදටත් කියනවා ඒක මහ පුදුමාකාර ඇස් දෙකක්..


උබේ ඇස්.. ඒවට පුලුවන් මාව සම්පූර්ණෙන්ම පාලනෙ කරන්න.ඒත් ගොඩක් කල් ගන්න එපා ආරු.. උබ මගේ අහසෙ හදක් වෙලා පායද්දි මන් අමාවකට ආස වෙලා තියෙන්න එපා කියලා මන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා

- යුග්ම අවින්ද්‍ය

කාලකන්නි වෙච්ච ජීවිතෙකට ආදරෙ කරන්න ලේසි නෑ මගෙ යුග්..

- ආරෝන් අයාන්


# 1 in sl
# 1 in sinhala
# 1 in sinhalabl

Start - 12.02.2024
End - 19.04.2024


* Cover credits goes to - Miku_Sasuke

Chapter list

- Last updated at 13:11 21-05-2024

Related stories

3 am ' thoughts

Just a book filled with things I failed to say
Sugar-Daddy (mxm Cheating Cuckolding 21+)

WARNING! PERINGATAN!TOLONG DIPERHATIKAN BATASAN UMUR SEBELUM MEMBACA!BILA TOPIK TIDAK COCOK, JANGAN DITERUSKAN!1. Cerita mengandung unsur lgbt, mxm, bxb, mxb, gays love, boys love, shounenai, smut, nsfw 21+!2. Cerita banyak memuat adegan dewasa dengan kink CHEATING CUCKOLDING PERSELINGKUHAN yg mungkin tidak cocok utk sebagian orang.2. Bila tidak cocok, jangan diteruskan!3. Dilarang plagiat!Greg adalah suami yg baik.Selama 10thn kami bersama, semua tampak indah n baik2 saja.Hanya perasaan ini menyadari ada sesuatu yg terjadi di belakang layar.
Burning in Revenge

Story of a boy who wants to destroy enemy's family for revenge by trapping enemy's daughter. Actual story starts when he succeeded. Circumstances made her live with his family who love her. She couldn't tell about their son's deception. He yearns for her love. Can she forgive his betrayal and accept him?
Winter-Rose

Winter was born and breed to become the Queen of Rogues. She was never going back down. Winter didn't care if you were the best of the best she will show you what the future Queen can do. Since the age of ten, she has been training. Over the years she has become known as the Demon Princess. Not many see her face but when they do. They say her beauty is as dangerous as her. When she goes on a mission on enemy territory she finds out a few things. 1: Wayland is her mate. Her enemy, King of Wolves her mate.2: He has a fiancee. What does she do now? Easy. Pretend as nothing happened. They always said she was born without emotions. When there two kingdoms are forced to become one what happens them?Marry the two to form one big Alpha Kingdom. But will any of them allow that to happen?Read and find out. READ AND FIND OUT Started: March 12, 2018End: 12 June 2020
Double the Trouble, and Maybe the Fun

Haven was an alphas daughter. Although she thought she was just an ordinary girl, her father always told her she was destined for greatness. When news of a great pack invading reached her, Haven couldn't believe her ears. She quickly left her pack work, and went out to fight off the intruders. She prepared for a war, but what she got was much worse. Well, at least to her.Having one mate is hard enough, and an alpha at is one of the hardest. Imagine having two alpha mates. That's what the one girl who didn't want one mate, got. Is it double trouble or just more fun? •"I have twin mates?" I asked out loud, shit this was confusing. "Yes, baby girl." Kiran whispered softly in my ear. I hadn't even noticed him lean forward. "But I'm not a twin." I asked, voicing my confusion, I'm not a twin. Am I? I don't think I am. Wait, yesterday, my mate. He was alpha. Oh shit. "We're alphas honey. We only need one, and that one is you."•Best ranking: #1 in Werewolf 12/06/2018#1 in twins 12/06/2018
Lost In Ice (Various x Fem. Reader)

Y/n awoke in a bed made of ice that was covered in blankets. Now she's the daughter of a crazed wizard who kidnaps princesses to try and marry.In short: Y/n wakes up with no memory and is now Ice King's daughter~Adventure Time doesn't belong to me. Some art will be made by me~(This story was taken straight from my Quotev account)
THE ROSE AMONG THE THORNS

Miracle Hope is an ordinary girl with a simple life with her grandma. Not until she got into a prestigious school, and there she will meet the people who will change her life.
Heaven Warrior

"Just fight a little while longer baby boy.""I'm tired."

You may also like

King Kaneki [Kaneki X Fem. Reader]

"Heavy is the head that wears the crown.""and heavier is the head that wears the bounty."-Your main goal was to kill, and it was to kill the king.Your reasons seemed justified by the fact that he executed your parents, made your commoner life poorer than it already was and took away your best friend; Kaneki. Leaving you with the only two friends you can trust, your dog and Jackson.The task of assassinating the king isn't as easy as you've learned after you and your best companion dog are later captured for attempted murder of Komaji Kingdom's ruler.This unfortunate fate making you the kings royal maid and court lady.Who would've thought that the boy you were searching for the most has now grown into the devil you despised since you were eight.He is King Kaneki, now your worst enemy.Since 2019|Lollipopsarecul

36.5K 51 1.4K Full
Saturnine Days

Raw emotions, feelings and heartfelt poems written by me. This isn't a regular story, it's poems that come straight from the heart, which is where I believe poems should come from.

242 10 28 Full
The Obsessive Villainess Vol. 2

Without even realizing, Nora had been living a sheltered life in the capital.Now it's time to enter Ilaria....But why is the main villain of the book with her?

112.8K 20 8.8K
3 am ' thoughts

Just a book filled with things I failed to say

212.4K 67 7.5K Full
Afterlife (Second Book To Choice)

Rose changed during the time she has been ruling. She named her kingdom Terene, following the traditional of changing its name. She also changed her name to Annabel. She is now 28 years old as ten years as past. Her mother keeps on nagging her, telling her to get married and find her special someone. But Annabel is reluctant to find him because she doesn't even know where to look. One day while Annabel was doing some paperwork for the kingdom. Jason suddenly burst inside her office room, which was rare. Jason had some horrible news for her which makes her go back to her old town, to face the new threat that awaits her there. Read to find out more. Ps: This book will make more sense then the first book and I will try to make it better.

749 35 33 Full
SHOT CLOCK (Mashikyu)

ငါ့မှာ ဂိုးဝင်အောင်လုပ်ဖို့ ၂၄ စက္ကန့်အချိန်ရတယ် မင်းကရော ငါ့ကိုယုံဖို့ဆို အချိန်ဘယ်လောက်ယူမှာလဲ?--------------ငါ့မွာ ဂိုးဝင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ၂၄ စကၠန႔္အခ်ိန္ရတယ္ မင္းကေရာ ငါ့ကိုယုံဖို႔ဆို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူမွာလဲ?

8.5K 43 1.6K Full
Dibujos de la crew SWEET

se quema ok no aca hare dibujos de personajes de la crew o tambien ships ahre :v

1.4K 31 195
Barbie Lyrics

Includes pretty much every Barbie song there is! If you want me to add a song, just write it in the comments! :D

414.2K 112 3.3K
The Nativity Scene

Remembering a revelation while putting up my sister's nativity scene during the Christmas of 2016.

34 2 1
My own Backrooms levels

I made some of my own backrooms levels! I have been watching a bunch of videos about the backrooms and the hundreds and thousands of levels in the backrooms. Hope you enjoy it!

115 3 3 Full