Two Mothers 💘 || GL Short Story || (COMPLETED ✅)

Two Mothers 💘 || GL Short Story || (COMPLETED ✅)

Full 536
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
තමන්ව බඩදරු කරලා අතෑරලා ගිය මනුස්සයෙක් නිසා දුක් වෙන කෙල්ලෙක්. හිතේ තියෙන ආදරේ කියාගන්න බැරුව විඳවන තවත් කෙල්ලෙක්. ඒ දෙන්නටම මැදි වෙලා ඉන්න චූටිම චූටි පුංචි රෝස මලක්.

........................................................................

~මං ඔයාට ආදරෙයි ශිනී... පොරොන්දු වෙනවා, හැමදාටම ඔයාව පරිස්සමට බලාගන්නවා~GL short storyPublished date -: 06/08/2022

Related stories

Princess Of The Two Kingdoms

People have darkness inside.You, to be specific, have a demon inside.The only question looming around here is... how bad is it. Can you overcome it?.___Kylie Zayne Vergara is just a typical high school student raised by love and secret. She was forced to forget bad things she did in past just to remain her hands clean. She also went in extent of forgetting her half evil self just to forget her most nightmare day when she pushed her grandmother to death and secret it to her parents.What if her evil half become her?. That she would just wake up one day... she already learned to embrace she feared and hated 'darkness' as what she supposed to be.Can she overcome it? Can she escape her own destiny to become a literal half daugther of Hell or will the shine of love still win?.*****Written in Tagalog(Completed but under revision)Date Started: 05/16/16Date Completed: 11/13/16Editing Started: 12/13/19Editing Completed:
A Pirate's Kiss  (Wattys Winner 2011)

(The Trilogy is now complete)This novel was written in 2011 when I was 15 - I'm slowly editing but please forgive misspells , plot holes etc. Any similarities APK has to any other Wattpad series, especially those written after 2011 are purely coincidental. My writing is mine and mine alone! Winner of the Adventure category and Best Hero in the Watty Awards 2011.All Rights Reserved.___________________It is Dangerous to deal with Pirates.Circe's Father has always told her so. So when a mysterious shadowy figure with gold and silver eyes appears on her balcony and attempts to steal her away the first thing that she wonders is why? Why does this mysterious stranger seem to know her more than she knows herself with just one look? Why does her Father pity Pirates? And why does she feel a strange pull towards the sea?Two years will go by before she finds the answers she is looking for, by then Circe is certain that the Pirate will have forgotten all about her and the promise he made and sealed, with a stolen kiss.Unfortunatly there is still one other thing she needs to learn.A Pirate never forgets.Join Circe on her journey for truth as she discovers a world of lands and beings that she never believed to exist. Will she find all the answers that she is looking for? Or is something dark and deadly coming her way, determined that she should never for fill her true destiny.
Into The Spider-Verse X Male Reader

Meet Y/n Watson Parker. He comes from a universe where his parents, Peter Parker, the original Spider-Man, and Mary Jane, a renowned model settled down and had family. After the birth of Y/n, Peter gave up being Spider-Man leaving it up to his clone Ben Reilly to be Spider-Man. At the age of 13, Y/n began to develop spider powers like his father. When he turned 14, Y/n was ready and he became his worlds new Spider-Man. One day when fighting one of his villains a strange portal appeared out of nowhere and dragged him in to a another universe. Will Y/n find a way home or will he be trapped in this universe forever?
【1】Small Days Of Farming In Another World

Author: Moon on the Galaxy/月上銀河Type: Danmei novelsStatus: Chapter 925 FinaleIntroduction to the work:Zhu Zeqing, the most outstanding doctoral student at the best agricultural university in China, has always had a simple wish in his heart. After turning 47, he would return to his hometown to contract a piece of land and become a farmer, so as to try out what it was like to be a local owner.Then his wish came true in advance:the twenty-seven-year-old turned seventeen overnight. Not only was he younger, but he also changed the world.He invented agricultural tools, transformed terraced fields, and scientifically cultivated crops, becoming a great agricultural tycoon in ancient times.Many years later, Daliang's grain output has doubled several times, and the people are basically no longer hungry. Zhu Zeqing's name has also been deeply engraved in the history of Daliang and in the hearts of the people.The second brother was a shrewd man and a business genius, and later became the richest man in the country.The third younger brother, Little One, is extremely talented in medical skills. He has become the number one miracle doctor at a young age and is world-famous.From then on, life became more ideal for Zhu Zeqing, who had raised his brothers so well. ps: This is the story of a doctoral student from an agricultural university who traveled through ancient times to become a top student, farming, raising children, and taking scientific exams, and became a great farmer.Keywords for Farming in Another World: Farming in Another World, Milky Way on the Moon, Double Cleansing, Mutual Favor, 1v1, Farming, Getting Rich, Lord 1
Forbidden Love

"Do you love me?" She asked with her devious smile."I don't know." I answered quietly.She walked closer to me causing me to back up. When my back hit the wall, I looked away from her. Her hand lifted my chin, forcing me to look at her. "Then why do you look at me like you want more hm?" She whispered in my ear sending chills throughout my body.Seraphine is in an arranged marriage. Sure it upset her, but when she met the guy, she thought maybe she could be happy with him. At least that's what she thought before she met his sister.(Going through editing process)
The Last Dance

Prince John's biggest fear? Becoming King, and everything to do with it, from the sheltered life, to someday having to get married. Celia, a lady knight, minus the 'Lady' if she can help it, is not looking forward to coming of age and attending the High Ball which she thinks is nothing more than a market for single girls. The two have hated each other since childhood, but when the stress gets to John and he does something drastic, Celia's the only one who can help.
LGBTQ+: Labels and more

Hey guys, gals and non-binary pals! This book filled with labels, their definitions, as well as things and art themed around them like aesthetics and pride flag arts (i own nothing, of course. Credit to the amazing artists)! I will also be including one of their awareness/visibility days or week. This book's main purpose is to be educational, not hateful or anything of the sort. I am going into everything with an open, accepting mind. REQUESTS ARE VERY WELCOME!Feel free to reach out if you need help figuring out your own identity. I'll try my best to help you ^•^ my pms, comments, and mb are open
Scary Urban Legends

A collection of equally terrifying stories for those readers that are easily scared 😈 My goal is to scare my readers shit lessAlso I just realized not all of these are like urban legends lmao woops(Stories are not mine unless stated, all content is credited from the original owner)#6 ranking in ghosts :o

You may also like

How To Find The Best Wedding Planner In Puri?

Planning a wedding is a time-consuming and stressful task. From selecting the right venue to choosing the perfect flowers, there are countless decisions to be made. Hiring a wedding planner can alleviate some of the stress and ensure that your special day runs smoothly. However, finding the best wedding planner in Puri can be a daunting task. Let's explore how to find the best wedding planner in Puri:

2 1 0
The Last One

Realization struck Nagato at Naruto's words. In his last moments, Nagato awakens Naruto's Rinnegan in an effort to atone for his mistakes. Now, unknown to Naruto and Konan, the last pair of Jiraiya's students are bound together by a higher calling to change the world for peace. This... is a bond like no other. True NarutoXKonan. COMPLETE!

129.6K 30 2.5K Full
No Escape, a Team Fortress 2 Story.

Can the mercenaries of Mann Co survive against something out of their world, or will they go down in flames? All characters are of property of Valve and etc....

2.2K 11 68 Full
Days of Confrontation with the Scum (Part 01)

与渣攻正面对决的日子Days of Confrontation with the ScumPart 01Author: Orange Cat BrotherCategory: Tanmei DoujinYu Baoyuan digs his heart and lungs for five years, but still ends up being driven away by the old attackers. Was knocked down? nonexistent. Even if I was told by the doctor, even if I was dumped by my old attacker, even if the old attacker picked up other little sluts home, even if my whole life was in a mess... Brother Yuanbao still persistently believed that the bones are hard, stubborn enough, and stubborn enough. Lang's self is the chosen son of heaven. Do you feel good about yourself? No, he feels good about himself! Therefore, when my own old attacker is pitiful, he regrets it and scratches his heart, "Daughter-in-law, can you forgive me? My husband will love you to the pit of my heart in the future!" Brother Yuanbao was unmoved, and even wanted to drink leisurely. The tea cat said, "It's cold, some men, it's time to be trained."

113.1K 199 1.8K
Just A Game

It started as a simple Dare to trick a girl to like him.But when he does the dare, he realizes he likes her.But she doesn't seem interested, at all.Cause' she knows it's just a game.

147 14 6
TeamOverfortress

A overwatch and tf2 crossover. Will there be fights or will their be friendships. Only time(& this account)will tell.

11.1K 9 158 Full
The Makeup Bible for Idiots and Pros

This is the ultimate makeup guide! The best part? IT'S FREEEEEE!!!!! Broke and can't afford a makeup artist or an expensive makeup book? Read this thing instead! I'll try to teach you about beauty products, applying makeup, techniques, different looks, product reviews, and terms in the makeup world. *Disclaimer: I am not a professional makeup artist but I know enough to write this book *Disclaimer: I use a lot of photos that I do not own and were found from Google. No copyright infringement intended. If you own a photo I used and are unhappy with it, please message me and I will take it down. Please don't sue me over a photo in a free book which I earn absolutely no money from. Thank you.*Disclaimer: If you somehow end up hurting yourself in any way with makeup after reading this book, I am not liable for your injury.

7.8K 31 173
False Lead: A Memoir of Ross Macdonald

Ross Macdonald--the pen name of Kenneth Millar--is widely considered one of the greatest crime novelists of all time. His Lew Archer series, which ran for nearly thirty years from the 1950s into the 1980s, broke new ground and influenced many of today's best mystery writers. In 1980, I went to California, wanting to meet Macdonald (and secretly hoping he would take me under his wing). Things did not quite work out that way, as you'll read in this memoir, written three years later when he died of Alzheimer's disease.

196 1 0
The haunting of wellerstown mansion.

▪️THE HAUNTING OF WELLERSMANSION▪️Starring: ben of the week ▪️A Ben of the week horror ffAndy (Ben of the week)tells Elle the horror tale of the girl who committed suicide and went crazy in the haunted mansion of wellerstown.After sneaking into her brothers college Halloween party, with her best friend Andy(ben of the week) and being caught by her brother Jose she must do this crazy dare with her best friend and move into one of the most said haunted mansion in wellerstown or he will tell their mother what Eleanor did so eleanor does not back down from the dare And ends up moving into the haunted mansion with her best friend what will happen to Eleanor and ande after moving in? Find out when you read the haunting of wellingtown mansion!Started: june 25th 2021.Ended: June 25th 2021 © @JustAnotherB3BE

191 15 18 Full
Storm of Bells

Never do what you're told, never boil your own head in vinegar and, most important of all, never ever marry a man-those have always been Lilly Linton's principles for a happy, carefree life. So, how the heck did she end up engaged to multinational industrial magnate Rikkard Ambrose?Right now she's too happy to care. But what happens when she discovers the dark secrets of her fiance's past? Can she still love him if she finds out the truth?The sixth volume of the award-winning "Storm and Silence" series.

17.9M 44 1.1M Full