The Red Rose

The Red Rose

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
අහම්බෙන් දැක්ක
අහංකාර ඇස් අස්සේ
අතරමං උනේ මන්
මටත් නොදැනීම....

දිලිසෙන ඇස්වලින්
හොරෙන් කී කතාවෙ
තේරුම අදටත්
හොයනවා මන් තාම....

දනිමි මන්
අහසක් තරම්
විසල් ඔය පපුවෙ
ලියා ඇත්තේ මගෙ නම....

ඉතින් මම ආදරෙයි
කියන්නට බැරි තරම්
මගේ හිත හොරා ගත්
ඔය නපුරු හදවතට ❤️

🍁රෝස මලෙන් මියෑව් තාත්තිට

Related stories

stray kids Little space

boy x boy Little space - self harm (few)- fluff- angst - cursing
𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐂𝐀𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 ~ Tale Of Three Girls Journey Through Time

The story of three reincarnated Girls from 21st century tied the knot in the pre historical time of 13th century what will happend when three water personalities meet with the fire!!!Will they dissolve or not?or will evaporate like gas?" Dont try to seduce us prince we aren't fragile like your soldiers "" So l need to show you how powerful l am? " scanning the body he Said" Boys get one for yourself and leave HER for me "....Historical book!!fictional with magic!!Will start after my current ongoing book THE LOVE ARRANGE#3 fictional#1 old
𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗰𝘂𝗽𝗶𝗱. dating applyfic

⁀➷ in which six (broke) uni studentsaccidentally create the latest datingapp sensation... for a class project.. . . all the while being single themselves.ㅡ ⭏⭏ rune ⊹ 2024. open for testing !
DC: I am Bruce Wayne

I am not really that good at writing a synopsis but here goes nothing,* * *Synopsis :Its about a guy who transmigates into Bruce Wayne's body after the original gets killed along with his parents. Now, the only way he can survive is to be what the original would have been one day and more. He would have to be the best Bruce Wayne there is if he even wants a chance to survive in this dark world full of danger. And the only 'cheat' he has to make all this possible is Intuitive Intelligence, an ability of his favourite marvel mutant character, Forge. But is it truly all there is to his power?Will he be able to survive with it? Will he be an overpowered character or will he get killed way before he even realizes his own potential. Will he become the strongest being in DC or will he die trying? Read on to know.* * *Note :Alternate Universe(s)* * *You can also read advance chapters by visiting my Pa treon page,pat reon.com/God_Doom* * *You can also join my discord channel through this link: https://discord.gg/WYVfYe2KNS * * *Author's note :I do not own DC or any of its characters other than my own OC.The cover art is not mine, if you want me to take it down, please notify me.
A Guy who always Smile

Jerome never thought that one day he will be a mother.And that he will no longer live on Earth.But the scenery is just different, there are not much change in his environment and he now has a cute white tiger cub as a son.A life full of malice and scheme but Jerome wants to remain true to himself and just be happy, be glad and always smile.◇◇[My own story]◇◇
Empowered (Unbound, Book 6)

Noreena Fallyn has overcome the grief of her mother's death, embracing her abilities, discovering family, and life-threatening events.Zachariah is no longer keeping his distance as he recovers from his death. He takes Nora to where she will cement her role within the magical community and finally discover the missing pieces she's been searching for. With her family's mentor at her side, Nora discovers why she's burdened with the obligation to keep everyone in line and why she's the only one capable of it--and the secrets she once desired to know are bigger than she ever imagined.Power breeds enemies, though, and Nora has to fight to discover hers before they are able to take her down like they had her mother and grandparents. Fighting against her own fears after barely escaping her kidnapper, Nora continues her journey to learn how to handle the strength of her power, tap into her heritage, oust her father and fix the corruption in Wickenton.Can she win back her half-sister and keep Calin along the way? Or will she be like many leaders before her and be destined to rule alone?
A Maxley fic (I can't title books)😭✊

⚠️Cover art is not mine⚠️It's a Maxley fic because I can't find any😭 It's probably gonna be really cringe. Have fun I guess✊🥲

You may also like

my pansexual stories (one-shots)

Hello my names Lottie request a story all members of the LGBT community are welcome.

134 1 2
The Superfamily - Stony

Tony and Steve have always had a weird friendship. Tony has now like Steve for a full year and it's finally the time to tell him about his love and his son... (SUPERFAMILY)When Peter joins their life and the Avengers it's different. He's the only one that knows about the relationship but Peter has a secret one of his own (SPIDEYPOOL)

252.8K 30 7.3K Full
The BadBoy New Friend

Kaya and her family had just moved into a new town, everything new. Kaya already had to leave her friends back home and now she has to make some new ones and it's a little hard when some white bitchy girls are attempting to make your life hell and make sure you don't make no friends for some reason that no one knows why.This where Ty comes in, he's a typical bad boy and doesn't follow rules and it's more destructive when he have 3 other friends right by his side. The core four. When Ty see that kaya isn't adjusting the new school well he befriends her. Will the world end when this happen? Keep on reading UNLESS you're already dead_______________\___"Being friends with you going to cause some trouble isn't it?" I asked Ty"You haven't even met trouble" he replied.

11 2 4
[[bandana boy]]robin arellano x Y/n blake

u move to town and you're new in everything and you have a brother and a sister (finney and gwen) u have a new school where you meet finn and Gwen's friends but this guy named robin what will happen next?

4.1K 16 41 Full
• out of time ∞ the maze runner au •

∞ why do you fight like you're running out of time? are you running out of time? ∞[ in which two girls become more than anyone bargained for ]º WWIII AU º[ all rights for the maze runner go to james dashner. all rights for the title inspiration go to lin-manuel miranda. we do not own any current world leaders, the maze runner series, or actors in the series. we only own our OCs. ] © hey-stephen 2017

154 4 14
Судьба сага клуба Винкс

Книга по первому сезону судьба сага винкс ( текст сериала )

19 1 0
A Sister's Love

Her siblings do not know that she's been crying every night. Why?PUBLISHED ON : 29 NOVEMBER 2015Copyright, ⓒmissnd21

132 1 5 Full
Auto Accident Lawyer Riverside

The sooner you start working with an Auto Accident Lawyer, the sooner they can begin investigating the accident and building a case on your behalf.

1 1 0
Leading Ladies

Bianca, Elsa, and Sabrina are triplets. Identical triplets that dance. At their dance studio, Abby Lee Dance Company, their the leading ladies of the Junior Elite Team. And now the world is going to see that.Disclaimer: This is a fictional alternative universe, and the characters that share names likeness of those from the real world are fictional versions of them. It is in no way meant to represent them, but instead, I am "borrowing " their likeness to tell a story. I don't own pictures, nor am I using them for profit.Starts Season One

56.9K 45 1.4K
Shut up, Malfoy (Draco x Harry)

-this story is complete--there is ron x hermione --all student depicted unless stated otherwise are 16--warning for cursing and use of homophobic slurs briefly-Did you think this was entertaining? Go check out my other Drarry story "Anything For You." on my page!! It's still being updated <3thank you

88K 11 1.7K Full