The Color of Hate

The Color of Hate

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Romance

Related stories

Touch my soul (yizhan )

"මම අර වගේ ආදරෙයි ,මේ වගේ ආදරෙයි කියන්න මම දන්නේ නැ..එත් මම ආදරෙයි ....ආදරෙයි ..එච්චරයි ..."
The Girl He Never Noticed

When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in love again?****** When Jade Collins goes to work for billionaire bad boy Eros Petrakis, all she thinks she'll be doing is making his coffee...but when sparks fly, the shy Jade (who wears a disguise to mask her beauty and the secrets of her past) and the fiery, cocky Eros (who is solely focused on business and doesn't believe in the distractions of love) begin to grow closer and closer. Will Eros be able to see past her disguise to the beauty within? And will Jade be able to tame his heart -- and her own -- once the man of her dreams finally notices her?******Officially now a series! Watch it for free on MediaCorp's Youtube Channel- MediaCorp Drama.[[Word Count: 150,000 - 200,000]]The Girl He Never Noticed (Book 1 + 2) by Neilani Alejandrino (Sweetdreamer33)Copyright © 2015. All Rights Reserved.
Days Are Numbered

NOAH MERRIDEW is your typical popular kid who can't keep his emotions composed. Being the only child of a rich couple he is spoilt and rotten to the core with all his caprices being answered. However, thing takes a different turn when his father dies. Noah becomes even rebellious towards his mother unaware of his fate. He finds himself in an unknown environment after he had a fight with his mother and had set out. He knew for sure that he was kidnapped but what comes after is like a nightmare coming to live... Will he survive?
Genshin Impact Reacts

It was a normal day for Lumine. Well, as normal as it can be with abyss mages and hilichurls attacking her path to Sumeru as Paimon kept complaining about how slow they were. Really, she just wanted to find her brother again and ask him why he joined the abyss. Is that too much to ask? Apparently, it is because after killing a hydro abyss mage, a black hole appeared below her which swallowed both her and Paimon and brought them to a large room filled with both familiar and unfamiliar people with a bear who claimed to show them her travels, both the past and the future. Can Teyvat get any weirder? ~~~Spoiler alert! This book will consists of spoilers from the game and theories made by different people!Note: There is no ships here.Disclaimer: I don't own Genshin Impact. All rights belong to the original creator, Hoyoverse. I also don't own the cover picture, it belongs to Ebbifuri which I saw on the internet by chance. I just edited it a little.Update: Once every two weeks until further noticeOctober 17, 2022 - ???
𝐺𝑒𝑛𝑖𝑒

I've replayed the video about a hundred times now staring at my boyfriend and his girl best friend in bed together.She had him moaning like crazy.I kept rewatching it over and over trying to find a reason why Ayo would cheat on me and post it on twitter like it was nothing. Like our two year relationship meant nothing to him.
Sounds of Murder

When Psychology Professor Pamela Barnes discovers her department's star researcher strangled to death in the computer lab, she's determined to find out who did it. Will an accidental recording of the murder allow Pamela to use her expertise in acoustics to identify the killer? A unique cozy mystery--set in the world of academia and high-stakes research--full of excitement, humor, and romance.
Beautiful Tragedy ✔️

**Highest Ranking : #1 in Chicklit** [ A WATTPAD FEATURED STORY ] Mabel Carter traveled half way across the country to attend college and get away from her dark past. After so many years she finally feels as though she's the one in control of her own life and she's on the way to mending her fragile heart. Until she meets Alexander Woods that is. A friendship sparks between the two of them, and he begins to make her feel things she never thought were possible. But what happens when the past comes knocking?Alex Woods doesn't do girlfriends. He's convinced that the girls he attends school with only want him based off looks, and would prefer him to be "arm candy." When he meets Mabel he's caught between wanting to be her friend and craving so much more than that. He's convinced himself that friendship is all that will ever come of their relationship, but as she shows the vulnerability beneath the sassy temper of hers, his feelings for her begin to grow in an unexpected way.✖️✖️✖️WATTPAD FEATURED STORY (3/1/18)Ranking | Chicklit: HR: #1 (4/21/18, 6/25/18)
VICES AND VIRTUES | Thomas Shelby

𝙑𝙞𝙘𝙚: 𝙞𝙢𝙢𝙤𝙧𝙖𝙡 𝙤𝙧 𝙬𝙞𝙘𝙠𝙚𝙙 𝙗𝙚𝙝𝙖𝙫𝙞𝙤𝙪𝙧 𝙤𝙧 𝙖 𝙬𝙚𝙖𝙠𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙗𝙚𝙝𝙖𝙫𝙞𝙤𝙪𝙧 𝙤𝙧 𝙝𝙖𝙗𝙞𝙩. 𝙑𝙞𝙧𝙩𝙪𝙚: 𝙗𝙚𝙝𝙖𝙫𝙞𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙜𝙝 𝙢𝙤𝙧𝙖𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙧, 𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙤𝙧 𝙢𝙤𝙧𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙧𝙖𝙗𝙡𝙚.𝘛𝘰 𝘍𝘭𝘰𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦, 𝘛𝘰𝘮𝘮𝘺 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘷𝘪𝘤𝘦. 𝘛𝘰 𝘛𝘰𝘮𝘮𝘺, 𝘍𝘭𝘰𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘷𝘪𝘳𝘵𝘶𝘦.[STARTED: FEB 2024]

You may also like

I'm Not a Violent Dog, I Don't Know Why I Bite (Sally Face Fic)

Sal grieves with the loss of a friend, having to deal with the emotions surrounding it in a not so positive way. Insight of his old and newer feelings, a deeper dive into my own person view for the funeral proceeding. SPOILER WARNING TO THE GAME, DON'T BE MAD IF THERE'S SPOILERS!!!! This isn't lore accurate or canon compliant because if you wanted that, just go replay the game. They're in character, as far as I know, but I mess with canon and make things up to fit with how I view the story going. There's no red eyed demon but there are still ghosts and the super gear boy because why not. I just wanted to ignore the lore accurate reasons why Larry khs because erm it's my fic and I can do what I wanna :3. Sal and Larry aren't brothers in this, it didn't fit the way I wrote it. No Sallarry reasons for it, I just didn't wanna write them as brothers so surprise I didn't. Violence warning, not very graphic but mentions of blood and stuff might make people queasy so be warned. No ships in this, please don't try to interpret any from my work. Mention of weed but no weed usage. If you don't like it, don't read! Very very simple.

7 1 0 Full
Nezushi plays the pocky game.

Some cute Nezushi fluff I wrote.

1.2K 1 68 Full
Book 2: An Assassins Tale. (Discontinued Until Book One is Finished)

Due to rapid evolution into the ecosystem, animals have been showing instances of supernatural powers. A corrupt King benefits and turns the animals into weapons, trying to control the entire world.

311 13 1
DEMON SLAYER SHIPS/HEADCANONS

DEMON SLAYER SHIPS AND HEADCANONS

193 8 13
𝔗𝔥𝔢 ℌ𝔲𝔫𝔤𝔢𝔯 𝔊𝔞𝔪𝔢𝔰 ➳ 𝔖𝔦𝔤𝔫 𝔘𝔭

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐧𝐞, 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐚𝐥𝐥, 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐲-𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬.𝐌𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐝𝐝𝐬 𝐛𝐞 𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫!

193 3 8
Reaction to Luffy

Who would have expected something like this to happen. People from different sides and even times have come to a place to watch Luffy and to help find an explanation to why Luffy affects the gods this way.Reaction style, please enjoy :D1# in future 14.11.2022 (thank you :3)Thank you so much for 10k 22.11.2022Thank you for 20k 01.12.20221# in pirates 09.12.202240k 16.12.202270k (ty :D) 16.01.2023We finally did it guys! 100k hit in 17.02.2023! Thank you so much

413.5K 32 6.9K Full
𝐇𝐈𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐎𝐎𝐊 | 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲

"𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐚𝐫𝐭𝐡 𝐡𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜, 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧" -𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬𝐩𝐞𝐚𝐫𝐞❀ 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲, 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬𝐡𝐢𝐩, 𝐥𝐨𝐲𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝, 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐲. ❀ 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐤𝐧𝐞𝐰 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜!❀ 𝐑𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞: 𝐁𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬, 𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐬, 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐞𝐬, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰𝐞𝐫𝐬, 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐬𝐨 𝐬𝐢𝐱 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦!! ❀ 𝐍𝐞𝐞𝐝 𝐚 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲, 𝐬𝐚𝐟𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐣𝐨𝐢𝐧? 𝐓𝐡𝐞𝐧, 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲'𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞.

309 5 42
a jizzie story ♡

lizzie, awkward and nerdy, falls head over heels for joel. he falls for her too, little do they know their story is wild, and bumpy. when they think they're going to make it out alive, another thing pops up. this 'thing' is names laura-jane, and she has it out for lizzie, and she's got her eyes on joel. will their story have a happy ending? will lizzie have the love story she deserves? or will she give up hope, and forget about the stupid story, and the stupid rollercoaster of a relationsip?TOP RANKINGS:#2 in Jizzie#4 LDShadowLady#1 Smallishbeans

11.1K 18 128 Full
MIND SHATTERING REALIZATIONS

Will break your brain with these mind shattering realizations I have!Enjoy suffering through this Lol jk But seriously, prepare to have your way of thinking broken.

25 6 1
kRzYk

OPOWIADANIE W TRAKCIE POPRAWEK !O tej samej porze. Codziennie. Przynajmniej nigdy się nie spóźnia. Jedyna trwała rzecz w moim życiu. Niezliczone dni w zamknięciu. Budzę się z krzykiem. Nie pamiętam nawet co mi się śniło, co spowodowałoby mnie do krzyku. Jestem wykończona. Jestem wykończona ciągłym czekaniem na przerwanie mojej egzystencji. Czekaniem na poprawę mojego nędznego losu. Zostaje mi czekać. Czy już zawsze tak będzie ? Czy jestem skazana na wieczne cierpienie ? Zostaję mi tylko jedno. Muszę zacząć szeptać. □□□□□□□□□Lydia Martin. Mieszkanka zakładu dla umysłowo chorych zwany Eichen Hause. Trzymana wbrew swojej woli. Poddawana licznym testom. Swoje życie spędziła odizolowana od reszty ludzi do czasu , gdy zostaje jej postawiona oferta nie do odrzucenia. Musi zacząć pracować dla rządu , który pragnie wykorzystać jej moce banshee. Na swej drodze spotyka Hellhounda , który zdaje się wiedzieć wszytko na jej temat. Ale on też prowadzi swoją własną grę. Czy Lydia i Stiles poradzą sobie z rosnącą liczbą wrogów^^^^^^^^^Z Teen Wolfem wspólnego ma tylko bohaterów, których ubóstwiam. Reszta to moja fantazja.

2.9K 51 643 Full