Sweetener

Sweetener

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Romance

Related stories

~බිඟු සෙන්~ || BL - Nonfiction  ||

අපේ ජීවිතත් හරියට මී වදයක් වගේ..අසම්පූර්ණ තැන් අපිට ටික ටික සම්පූර්ණ කරගන්න වෙනවා..එතකොට ජීවිතේ වටිනාකම වැඩිවෙනව..මට හිතෙනව මාත් නිකම් මී මැස්සෙක් වගේ කියලා..ඒ නිසා වෙන්නැති මන් මගෙ බ්ලූසම් නිසා ටික ටික මගෙ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරගත්තෙ...ᴮᵉᵉ ᵃˡʷᵃʸˢ ᶠᵃˡˡⁱⁿᵍ ˡᵒᵛᵉ ʷⁱᵗʰ ʰⁱˢ ᵇˡᵒˢˢᵒᵐ 💗🌸█▓▒▒░░░Abhish Nethmanyu Fernando & Nikil Arusha Adhikari░░░▒▒▓█~බිඟු සෙන්~ || අනුරාගික සිත් - 2 ||
𝑀𝑦 𝑀𝑟. 𝐻𝑜𝑡 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 | 𝐬𝐥𝐨𝐰 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝑯𝒊𝒂𝒕𝒖𝒔

𝑴𝒆𝒍𝒊𝒔𝒔𝒂 𝒂𝒒𝒊𝒍𝒂 | 𝒔𝒊𝒓 𝑹𝒂𝒚𝒚𝒂𝒏 𝒛𝒂𝒌𝒘𝒂𝒏Cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Melissa aqila dan juga seseorang jejaka rayyan zakwan. Mereka dikenali sebagai "Mel" dan rayyan pula dikenali sebagai "sir Ryan" ye betul sekali sir ryan ialah professor atau pensyarah bagi satu college. Cerita dia ialah Mel ni suka kan sir ryan begitu Lama sejak nya kedatangan sir ryan dihari pertama Melissa juga seorang yang ceria dan perangai seperti belum matang manakala sir ryan pula berperangai beku seperti peti ais dan cukup matang. Mel Sudah banyak kali mengungkapkan rasa cintanya tetapi... Banyak kali kena tolak dengan sir ryan. Sampai kan Mel Sudah putus asa untuk menyukai sir ryan. "Saya suka sir..." -Melissa aqila"Sorry Mel... Kita beza umur...." - sir ryanTiba-tiba farhan boyfriend Melissa selepas Melissa Sudah penat mengejar Cinta sir ryan. Farhan orang yang baik dan green flag sangat. Tapi... Apa kah daya tiba-tiba sahaja sir ryan mula merasakan Cinta terhadap Melissa. Sir ryan berusaha untuk nendapatkan hati Mel balik. "U mine Melissa aqila....." -sir ryan"U crazy sir!" -Melissa aqilaAkhirnya Cinta sir ryan diterima balik oleh Melissa tetapi korang ingat habis macam tu je ke? Pfff.... Banyak rintangan yang harus mereka lalui bersama jika mereka ingin menahan rumah tangga mereka bersama. "Kenapa abang terima lamaran Dina?? Why abang! Why!??" -Melissa aqila"I'm sorry precious....." -sir ryan"Mel nak cerai...." -Melissa aqila"No.... No... Mel..." -sir ryanTertarik tak nak Baca? Jom la kita Baca sama-sama. I hope u guys like it mwah >33 Insyaallah korang akan suka cerita niDengan lafaz Bismillahirahmanirrahim Jom kita sama-sama sakit hati sama-sama blushing semua sama-sama jom! >.<Start {6/6}End {-}
Bully's girl | Choi Hyunwook

❝𝐌𝐲 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞❝ ❝𝐈 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐬𝐞!❝Wanna know how life feels with an absolute crazy high school bully as boyfriend?Yes?Then take a look in Kang Yeoji's life and see what her boyfriend Choi Hyunwook gets her into.Started: 16.04.24Ended: - _____________Actor Choi Hyunwook ff.His character in this book is a bit based of his character Park Seungtae from Taxidriver so be aware of what is to come!TW beforehand:-Violence-mature scenes-alcohol-drugsHighest rankings:1# Ahn Suho1# korea2# kdramas 1# Choi Hyunwook5# weakheroclass7# Korean dramas7# Suho
The Last Dance

Prince John's biggest fear? Becoming King, and everything to do with it, from the sheltered life, to someday having to get married. Celia, a lady knight, minus the 'Lady' if she can help it, is not looking forward to coming of age and attending the High Ball which she thinks is nothing more than a market for single girls. The two have hated each other since childhood, but when the stress gets to John and he does something drastic, Celia's the only one who can help.
ALIYA

Maybe she's meant for Bilal, or maybe Fawad. But all she knows is she has feelings for Bilal that she can't explain.Read the story of Aliya Bello, a very beautiful girl with men trailing her. Until now, she doesn't believe in true love. Add this book to your library to read more about her life and how she ends up being with someone she least expect.************This is not a true life story, it is purely a product of my own imagination hence any resemblance to an actual event is a mere coincidence. Also there are lots of questionable behaviors in this book, with some of the characters acting beyond natural. Ignore all flaws and focus on the lessons only.Dedicated to all my fans💖
Reality warper in Gensokyo (Touhou x OP)

What would you do if you were an omnipotent metaphysical being? Personally, I would do COMPLETE bullshit just like the mc of this book. Simply put, a dude named Xand got bored and decided to visit his favorite fictional universes (unfortunately for them).A/N: I want to say right away that this is my first story and English is not my native language. Also, in this story, nothing belongs to me except my OC and a couple of other small details.
TIMELESS TEMPTATION

As modern-day Tara finds herself inexplicably thrust into the tumultuous era of the Mahabharata, she becomes ensnared in the intricate web of time and love. Caught in the midst of the Pandavas' desperate flight after the tragic wax house incident, Tara grapples with the harsh realities of ancient India while struggling to navigate the complexities of her own heart.
Remember Her? (an II au)

What makes a person lose their mind? Why does history repeat itself so maliciously?History repeats itself, tragedies included... But what if, when history repeated, it was worse? 9 years ago, she saved defeated a tyrant, but sacrificed herself in the process. Her friends haven't seen her since. She was presumed dead... But what if her friends could see her again? What if she was still alive somewhere, and never truly dead after all? But what if the tyrant, who SHOULD have been dead, was alive too? Would the heroes get their revenge? Or will he take over, once and for all?Story and art by meInanimate Insanity by AnimationepicBEGAN: October 25th, 2022ENDED: January 16th, 2023#5 in "paintbrush" - 12/11/22#1 in "cobs" - 12/11/22#15 in "bfb" - 12/13/22

You may also like

More Like Me | ✔

Sitting on the bathroom floor at 2:17 in the morning.

14.8K 57 619 Full
MSCWB Recruitment 2020 - 1119 Teacher & Other Posts

Municipal Service Commission, West Bengal Recruitment has been recently released by West Bengal Government to fulfill 1119 Vacancies. The candidates who are seeking for Govt Jobs in West Bengal can apply for above MSCWB Recruitment 2020. The interested aspirants should apply for the above jobs through online mode. The applicants who are willing to apply for the above MSCWB Recruitment should have completed Graduation passed or equivalent from a recognized University. As per MSCWB Recruitment, the applicant's age limit for above Teacher & Other posts should be in between 30-35 years according to the rules. The eligible candidates can find the MSCWB Recruitment Application Form from its official website.

1 1 0
Pain lasts Longer than love (Naegami)

One day Byakuya notices something is up With Makoto and decides to investigate...Cover art not by me(NON DESPAIR AU)All the Danganronpa 1 characters along with 2 and v3 go to the same school⚠️TRIGGER WARNING⚠️ Attempted SuicideSuicide mentionDepressing talkDepression Self harmAbuseSome Tokomaru btw

298.3K 46 9.8K Full
(EXO)Imperial Academy ( A Story Untold)

We are the kings...We are the elites....In this place, yes we reign...For we are IMPERIAL...

14 3 0
My omega mate

Soft brown eyes looking down on me. A familiar yet knowing feeling swept me off my feet. I stared into the stranger's eyes."Do i know you?" I asked himThere was evident hope in his eyes almost like he wanted me to identify him. His once hopeful stare turned into two pools of hatred. He unhooked his arms around me letting me fall to the ground." I didn't know you forgot faces Alpha" his voice has a hint of playfulness that doesn't really match his stoned expression" or maybe mine was a face you wanted to forget"Eira Summers is the most fearful alpha of all. Despite the young of her age she has accomplished many things. Being respected in a male's world was never easy, for everything had a price. Trying to erase any sign of weakness, she finds herself facing destiny, when she faces the only person who can see her as she is.. her mate. She has a choice to make, whether reject or love. But how can an Alpha and an Omega be together??Will Eira follow her heart or act like nothing happend? The only thing she knows for sure, is that no one can run from therself, Alpha or not.

46.1K 8 1.1K
A boy with a secret (cat boy life)

A super fun story that everyone will love. I hope you like!! Bestiesssssssssssssssssss *turns into cute cat maid* Anyways I hope uwu you like this uwu.

139 5 2
We Met In The Bar...-~-Natepat Fanfiction-~-

Nate had a terrible past which almost led him to suicide. But Turns out there's one more thing he wants to do. He wants to find the love of his life. A person who cares for him. A person who will love him and protect him...So He decided to sign up to a bar which would give him the money he needs, But while He does a gig, he meets up with a guy called matt. But now, as time is running out, Matt find something on his memo....Its called..."100 reason why I'm in love with Matt.." Will Matt feel the same way, or will Matthew push Nate away into Hell?

1.1K 14 11
We're Still Friend's

An alternate take of a scene from "The Royal School Fair." Hildegard Learns that Clio has chosen a different school then her. How will she react?

21 1 1 Full
The Sun Shines Again (ON HIATUS)

..𝘌𝘷𝘦𝘯 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 6 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘸𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘺𝘰𝘶. 𝘔𝘰𝘮 𝘸𝘢𝘴 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵..𝘠𝘰𝘶 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭.'People have really been freaking out about the sun dulling huh..' 'Well yea of course they would. Without the sun it'd just be complete darkness for us.' 'I wonder what caused it though...'When someone dies, they become a star in the sky for all to see and wish upon. The dulling sun was brightened once more by one person. 𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘩𝘢𝘴 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘥𝘪𝘦𝘥 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯.OOCNatsu in this story is 14 and not a little child. This is a Hinata x Harem story (for personal reasons, it's not including Kageyama) -Pictures will be added at a later date-

2.9K 10 132
Nix

A short story about Winter Solange who lives on the planet Nix567 in the Nix Belt, a Universe covered in Frost. For the BeyondSol Fire on Ice competition.

20 1 3 Full