shakespeare . dallas winston

shakespeare . dallas winston

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fanfiction
❝ i'm not like them
but i can pretend ❞

[dallas winston x oc]

creds to @alicnstae for cover templates

Related stories

🌹රෝ ස🌹 YIZHAN

ඔයාව දැක්ක මුල්ම වතාවෙයි මට හිතුනෙ.. ඔයා රෝස කියලා..එක පාරටම මගෙ ඇස් ඉස්සරහට කඩන් පාත් වෙලා මගෙ ඇස් දිහා බලලා ඔයා යන්න ගියා..ම්ම්.. හැමදාම මාව හොයාගෙන ආව ඔයා..මගේ රෝස...🌹🌹Yizhan Fanfiction Love &Romance story 💚❤️
The Yandere Came During The Night

!!!DISCLAIMER!!!For offline reading purposes onlyNot my story or translationAll rights go to original OwnerAuthor(s): Casanovanic Bookworm Feng Liu Shu Dai 風流書呆 风流书呆Translators: Foxaholic Oinkoink and Jellylynn Status in COO: 139 Chapters(Completed) Completely Translated: Yes*************************************Two families' children were switched at birth. One of the families is a household that does business, and the other is a household of a marquis. There is a vast difference in status.Unfortunately, Yu Xiang transmigrated as a person that was originally from a business household and was brought up in marquis's residence. As soon as she arrived, the truth about her lineage was exposed, her legs were disabled, and she was still bearing the reputation of "the unlucky star". In desperation, she had to hug her elder brother's thigh firmly and attempt to live her days first. When the original daughter of the marquis's family returns, Yu Xiang will return the position to her.A few years later, the original daughter returned, Yu Xiang was prepared to leave, but she found that her technique of holding his thighs was too professional. Her older brother refused to let her go!The marquis concealed his smile with the wine cup: How can his pampered wife, that grew up with him, leave whenever she wants?
Paradise Thriller

Alison's sister disappeared filming a reality show, so she goes undercover as a contestant, discovering that in some cases reality tv is all too real. ***** Alison's sister disappeared while shooting a Survivor-style reality series, so when the show gets a reboot, Alison gets herself cast as a contestant. Arriving on the island, none of the organizers seem to be giving her straight answers. Forced to manipulate the situation to stay on the show, she starts an uneasy alliance with the handsome and physically capable Travis. They even act like they're falling in love, hoping their romantic appeal will keep them on the show. But as more challenges take place, and contestants go from being injured to dying in front of the camera, Alison and Travis realize that something is wrong. They have to win this game, or they won't make it off the island alive.[[word count: 100,000-150,000 words]]
Veins of Verse

Echoes of the night
Perigee [bxb] | Bad Moon Book II

It's not often I turn my back to the moon. But for him, I'd make friends with the darkness.Or I'd fight it and all of its monsters.☾Nine months have passed since the Bad Moon. The gang's back and making their way to California to meet with Qamar concerning Ziya and the events of that night. There, in the luxurious Opulence Rose hotel, hundreds of wolves gather to celebrate the exposition. But a time for festivity could soon become the era of a new war.Will Jaylin be able to heal from the emotional lacerations of his recent hardships? Will he manage to find his way over the pain of his past to find happiness with Quentin Bronx, or will the beast in him only bring new chaos over his life?
Milf hunting In Another World

meet Y/n. a regular teenager, is what I would say, but the kid is a prodigy of a dancer and fighter and also partakes in an ancient practice, although unintentionally because of his stupid good looks, known as MILF huntinghowever he is suddenly pulled into a completely different world compared to that of his own, and now must fend for himself. from unknown dangers and thirsty cougars
Twisted Wonderland x Mairimashita! Iruma-kun!

After the tight fight to secure the throne for demon kings and because of that change their human side fully to demon side. Now, both Iruma and his twin will face something more challenging. Of course involved the invitation for a new school in different realm.What gonna happen now? This story will follow Iruma twin sister as she capture many boy heart. Well I pity those boys because they also need to compete wiyh a demon boys that want her affection.Although to be fair, they were no rule that say the demon king cannot have an Harem.
𝖕𝖔𝖕𝖚𝖑𝖆𝖗 | heartbreak high

popular.2022.oc x dusty/spider/malakai.

You may also like

The Guardian

Percy is betrayed, dragged to Tartarus and back. He's made the Guardian of...Not good with descriptions so you will have to read to find out what it's about. It's a Percy Jackson FanFiction and it's Pertemis.

51.7K 7 801
Dreams Of The Sea

After having a dream about a beautiful merman, Kale, Dakota is sure it was just a dream. Until his swimming teacher is turns out to be the same boy from his dream. But it had to have been a dream, right? Merman, merpeople aren't real, right?(boyxboy, don't like it? don't read it.)

35.3K 12 1.4K Full
Tutor

Kacy Distrade is one of those girls who speaks her mind and doesn't care about what others think of her. She is a party girl and her grades in school have dropped. Her parents are now forcing her to have tutoring lessons. But what Kacy doesn't realize is that her tutor is a boy her age from her school who is extremely attractive.Will she fall for her tutor?• "Did you just admit to being a fuck boy?" He laughs and nods placing his hands on my hips. I look down at them then back at his eyes. He smirks more. "Sorry buddy." I say but place my hands on his hard stomach.He looks at me confused. I pull his shirt up to reveal to perfectly toned abs and I can see his V line. Holy shit sexy. I drop his shirt and look at his face. I lay down on the bed and he raises his eyebrows in confusion."What just happened?" he asks very confused. "Did you just check my body and Did you just turn me down?" I shake my head. "No, I was just curious to see your six pack."

87 5 0
WebHosting

Gexhost is a top Pakistan-based best web hosting company that provides you high quality, authentic, user-satisfactory web hosting services.http://gexhost.com/

2 1 0 Full
King

Supernaturals take over the planet and make humans slaves. The main character is the Alpha King''s mate ,and the only reason he keeps her is to ease his wolf. This isn't cliche in some ways. In some parts its very cliche but there is a major twist. So if you decide to read it. keep an eye out for characters and clues to what is happening.(Please read it. I had to retype this like five times so i am sorry about this. Just please give it a shot.)

443.7K 44 16.4K Full
Wenclair - Unexpected

A Wednesday and Enid Sinclair story that takes place after the first season of the show. This is during the unexpected break due to the loss of the principal at Nevermore academy. This fic is meant for people who ship Wenclair :) This story includes lots of Wenclair fluff and realistic interactions between the two.I hope you guys enjoy the fic! I intend to update frequently.Happy reads!

260 4 6
200:2218:THE WAR

The war between the Republic and the Capital Federation has begun. Devastating secrets will be revealed. Can the Republic survive or will the Capital Federation take advantage?

12 10 0
Трудная жизнь

Это пара очень давно вместе..Гуляют, живут вместе .Вроде бы все отлично ,но что то явно не так .Им что то мешает быть счастливыми вместе и как бы они не пытались все тщетно.Смогут ли они остаться вместе или же нет ...Все это вы прочитаете в этой книге..

8 1 0