Related stories

Expiration Date (Books 1 and 2)

Now a digital pilot for SYFYThe Society knows when we're going to die. They imprint it on our arms at birth. I was supposed to die yesterday. I'm the girl who's Expired.Winner of the 2020 Readers Choice AwardsCover by @Forcade
~බිඟු සෙන්~ || BL - Nonfiction  ||

අපේ ජීවිතත් හරියට මී වදයක් වගේ..අසම්පූර්ණ තැන් අපිට ටික ටික සම්පූර්ණ කරගන්න වෙනවා..එතකොට ජීවිතේ වටිනාකම වැඩිවෙනව..මට හිතෙනව මාත් නිකම් මී මැස්සෙක් වගේ කියලා..ඒ නිසා වෙන්නැති මන් මගෙ බ්ලූසම් නිසා ටික ටික මගෙ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරගත්තෙ...ᴮᵉᵉ ᵃˡʷᵃʸˢ ᶠᵃˡˡⁱⁿᵍ ˡᵒᵛᵉ ʷⁱᵗʰ ʰⁱˢ ᵇˡᵒˢˢᵒᵐ 💗🌸█▓▒▒░░░Abhish Nethmanyu Fernando & Nikil Arusha Adhikari░░░▒▒▓█~බිඟු සෙන්~ || අනුරාගික සිත් - 2 ||
𝑀𝑦 𝑀𝑟. 𝐻𝑜𝑡 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 | 𝐬𝐥𝐨𝐰 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝑯𝒊𝒂𝒕𝒖𝒔

𝑴𝒆𝒍𝒊𝒔𝒔𝒂 𝒂𝒒𝒊𝒍𝒂 | 𝒔𝒊𝒓 𝑹𝒂𝒚𝒚𝒂𝒏 𝒛𝒂𝒌𝒘𝒂𝒏Cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Melissa aqila dan juga seseorang jejaka rayyan zakwan. Mereka dikenali sebagai "Mel" dan rayyan pula dikenali sebagai "sir Ryan" ye betul sekali sir ryan ialah professor atau pensyarah bagi satu college. Cerita dia ialah Mel ni suka kan sir ryan begitu Lama sejak nya kedatangan sir ryan dihari pertama Melissa juga seorang yang ceria dan perangai seperti belum matang manakala sir ryan pula berperangai beku seperti peti ais dan cukup matang. Mel Sudah banyak kali mengungkapkan rasa cintanya tetapi... Banyak kali kena tolak dengan sir ryan. Sampai kan Mel Sudah putus asa untuk menyukai sir ryan. "Saya suka sir..." -Melissa aqila"Sorry Mel... Kita beza umur...." - sir ryanTiba-tiba farhan boyfriend Melissa selepas Melissa Sudah penat mengejar Cinta sir ryan. Farhan orang yang baik dan green flag sangat. Tapi... Apa kah daya tiba-tiba sahaja sir ryan mula merasakan Cinta terhadap Melissa. Sir ryan berusaha untuk nendapatkan hati Mel balik. "U mine Melissa aqila....." -sir ryan"U crazy sir!" -Melissa aqilaAkhirnya Cinta sir ryan diterima balik oleh Melissa tetapi korang ingat habis macam tu je ke? Pfff.... Banyak rintangan yang harus mereka lalui bersama jika mereka ingin menahan rumah tangga mereka bersama. "Kenapa abang terima lamaran Dina?? Why abang! Why!??" -Melissa aqila"I'm sorry precious....." -sir ryan"Mel nak cerai...." -Melissa aqila"No.... No... Mel..." -sir ryanTertarik tak nak Baca? Jom la kita Baca sama-sama. I hope u guys like it mwah >33 Insyaallah korang akan suka cerita niDengan lafaz Bismillahirahmanirrahim Jom kita sama-sama sakit hati sama-sama blushing semua sama-sama jom! >.<Start {6/6}End {-}
Bully's girl | Choi Hyunwook

❝𝐌𝐲 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞❝ ❝𝐈 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐬𝐞!❝Wanna know how life feels with an absolute crazy high school bully as boyfriend?Yes?Then take a look in Kang Yeoji's life and see what her boyfriend Choi Hyunwook gets her into.Started: 16.04.24Ended: - _____________Actor Choi Hyunwook ff.His character in this book is a bit based of his character Park Seungtae from Taxidriver so be aware of what is to come!TW beforehand:-Violence-mature scenes-alcohol-drugsHighest rankings:1# Ahn Suho1# korea2# kdramas 1# Choi Hyunwook5# weakheroclass7# Korean dramas7# Suho
The Last Dance

Prince John's biggest fear? Becoming King, and everything to do with it, from the sheltered life, to someday having to get married. Celia, a lady knight, minus the 'Lady' if she can help it, is not looking forward to coming of age and attending the High Ball which she thinks is nothing more than a market for single girls. The two have hated each other since childhood, but when the stress gets to John and he does something drastic, Celia's the only one who can help.
ALIYA

Maybe she's meant for Bilal, or maybe Fawad. But all she knows is she has feelings for Bilal that she can't explain.Read the story of Aliya Bello, a very beautiful girl with men trailing her. Until now, she doesn't believe in true love. Add this book to your library to read more about her life and how she ends up being with someone she least expect.************This is not a true life story, it is purely a product of my own imagination hence any resemblance to an actual event is a mere coincidence. Also there are lots of questionable behaviors in this book, with some of the characters acting beyond natural. Ignore all flaws and focus on the lessons only.Dedicated to all my fans💖
Reality warper in Gensokyo (Touhou x OP)

What would you do if you were an omnipotent metaphysical being? Personally, I would do COMPLETE bullshit just like the mc of this book. Simply put, a dude named Xand got bored and decided to visit his favorite fictional universes (unfortunately for them).A/N: I want to say right away that this is my first story and English is not my native language. Also, in this story, nothing belongs to me except my OC and a couple of other small details.
TIMELESS TEMPTATION

As modern-day Tara finds herself inexplicably thrust into the tumultuous era of the Mahabharata, she becomes ensnared in the intricate web of time and love. Caught in the midst of the Pandavas' desperate flight after the tragic wax house incident, Tara grapples with the harsh realities of ancient India while struggling to navigate the complexities of her own heart.

You may also like

Expiration Date (Books 1 and 2)

Now a digital pilot for SYFYThe Society knows when we're going to die. They imprint it on our arms at birth. I was supposed to die yesterday. I'm the girl who's Expired.Winner of the 2020 Readers Choice AwardsCover by @Forcade

24.3M 173 1.2M Full
Celebrities Kid| Park Jimin x Reader

In which Y/n is a single mother and Park Jimin, a famous choreographer, is just a memory of her past. What'll happen when Y/n signs her kid up for dance lessons and his father is his instructor?

598.2K 26 18.8K Full
The Show Must Go On - Being with an Australian Travelling Zoo

'Ladies and Gentlemen, Boys and Girls! Welcome to tonight's show!' Have you ever wondered what its like to run away with the circus?.....ok maybe not quite run away...but to delve into the rollercoaster world of fantasia, wonderment or just plain carnage in working with a travelling animal zoo in the rugged and unpredictable world of 'fair dinkum' 'too easy' and 'mate' - the Land Down Under? Based on journal notes, memoirs and good old fashioned inspired storytelling, Sal Bolton pieces together and shares fragments of a travelogue story inspired by her unique experience as a 'pommie backpacker' working for a travelling Australian Petting Zoo - and all the trials and tribulations that accompany a colossal menagerie of hungry pigs, adventurous ducklings, a special dog named Skip and the scintillating human circus acts under the neighbouring dazzling show of the big top - including sleeping next to the world's most deadliest snakes! Sal shares a fascinating light hearted journey into the exclusive whimsical reality of an Australian carnival life and the characters she encounters in her fanciful world; the comedic antics and charisma of Aussie showman and performers alike as she learns of mystic tales of fairground days gone by, surviving daily life in the dynamic showground as a 'Pommie Sheila' and the moving heart ache that comes with show business and sacrifice. An adaptation of 'The Show Must Go On - Being With An Australian Travelling Zoo' was first published in German for travel book 'Australien wie es sehen'. Now this full length English edition hopes to inspire other pioneering spirits to venture on their own wacky wanderings in the wonderful Land of Oz.

5 1 0
An English Rose

Four years after the burning of the Opera Populaire, a young English woman pursues the mystery surrounding the phantom of the opera.

47.4K 15 2.5K Full
Love under The Rules

"Yang satu sibuk OSIS. Satunya lagi sibuk cari masalah sama anak OSIS. Bisa gak sih kisah kalian tuh normal selayaknya kenormalan remaja?""Gak bisa""Gak bisa"---Gak ada yang tau kalau ternyata mereka berdua itu beda??

41 2 2
Amazing Benefits of Body Sculpting

Body sculpting is a word that refers to non- and minimally invasive methods intended to shape the body and eliminate fat deposits that are resistant to dietary and activity modifications. Adipose tissue is treated during body shaping using either cool or heat energy. Below mentioned are the amazing benefits of Body Sculpting near me:Non-invasive ProcessUnquestionably, surgical body-shaping procedures like liposuction can help you achieve outstanding results. Nevertheless, in order to give the outcomes you want and deserve, these therapies call for intrusive procedures and surgical incisions. To put it another way, surgical options need anesthesia, may result in scarring, carry a risk of problems and typically demand downtime so your body can heal.With body sculpting, you can achieve the silhouette you've been striving for without using any intrusive procedures like incisions or scalpels. This is so that body Sculpting can function, which involves freezing your subcutaneous fat without causing you any pain.Your fat cells are effectively killed by the freezing effect of these temperatures. The lymphatic system, which naturally rids your body of cellular waste, helps remove the dead fat cells from your body. You achieve fantastic results without having to cut your skin in any way.Address Multiple Problem AreasBody Sculpting can simultaneously treat several problem regions, even delicate ones like your inner arms. Body sculpting is used to treat the following body parts:• Waist and bottom• Armpits and inner arms• Inner and outer thighs• Knees and legs• Chin and jaw• Back and bottom• Belly and abdomen• Chest, including bra-line fat• Flanks (muffin tops or love handles)Slow and Steady Outcome

2 1 0
Four Brothers

Jaune Arc has a secret that he's kept from his friends at Beacon... He has another team and 3 younger brothers! Watch as these four take Beacon, and Vale, by storm.

710 1 8
Kaluž

Pondělí umí být den na nic. Hlavně když je to poslední den ve vašem životě, který byl normální.

117 3 2 Full
Black&White Transfer Nice - Cannes - Monaco - Saint tropez - Carros

+33634320393https://www.blackandwhite-transfer.fr/https://maps.app.goo.gl/Vxn6pvz8drHz23WD7 Keywords - Chauffeur privé NiceTransport privé NiceNavette aéroport NiceService VTC NiceTransfert aéroport NiceVoiture avec chauffeur NiceLocation de voiture avec chauffeur NiceTransfert gare NiceTransport VIP NiceNavette aéroport Nice Côte d'AzurTransport touristique NiceChauffeur professionnel NiceService de limousine NiceDéplacement professionnel NiceTransfert événementiel NiceTransport de luxe NiceNavette port de NiceTransfert hôtel NiceTransport mariage NiceLocation de voiture haut de gamme NiceTransport soirée NiceService de conciergerie NiceVoiture de prestige NiceTransfert longue distance NiceChauffeur bilingue NiceTransfert Nice vers CannesNavette Cannes NiceTransport Cannes NiceChauffeur Cannes NiceTransfert Cannes MonacoNavette Monaco NiceTransport Monaco NiceChauffeur Monaco NiceChauffeur privé NiceChauffeur VTC CannesTransferts aéroport NiceTransport privé Saint-TropezNavette aéroport CannesService de voiture avec chauffeur NiceTransferts VIP CannesLocation de voiture avec chauffeur Saint-TropezNavette aéroport Saint-TropezChauffeur professionnel CannesLimousine NiceTransfert de luxe CannesService de transport Saint-TropezVoiture avec chauffeur NiceTransferts privés CannesNavette aéroport Nice Cannes Saint-TropezChauffeur pour évènements CannesLocation de limousine Saint-TropezService de transfert VIP NiceTransfert de yacht CannesChauffeur pour mariage NiceTransport de groupe CannesNavette aéroport privée Saint-TropezTransfert professionnel CannesVoiture haut de gamme avec chauffeur NiceService de conciergerie CannesChauffeur de luxe Saint-TropezTransfert de port NiceTransport pour soirée CannesNavette vers les hôtels Saint-Tropez

2 1 0
Life is Just A Dream [CH fanfic]

hey guys I hope you like my book this is a Calum Hood fanfic. Its my first book and the first few chapter are kinda forward and might not make sense but they will start to get better if you just continue reading. If you wanna know what this book is about you'll just have to read it.(just to warn you guys the first few chapter's might sound a little forward and will probably not make sense but just keep reading they will, also the first few chapter's might sound really stupid to but please just keep reading they will make more sense in like chapter's 4 or 5 and so on okay thanks and bye.)

723 40 52 Full