My dream forever

My dream forever

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fanfiction
Oii espero que gostem da fic

Related stories

Lesbian Oneshots

Lesbian Oneshots for Pride Month 2019!All written by me - do not repost here or on any other sites without permission
ක්ෂිතිජ ඉම  ( SOPE ) 🌟🌻

වේදනා වින්දෙමි සතුටක්නොමැති ප්‍රේමයක් ලගහැඩුවෙමි මම නුබට නොඇසෙන්නටසිනාසෙන්නට වෙර දැරුවෙමි මමනුබ අභියස...🍂අවසරයි නුබට පිටව යන්නටඉගිල බලා හිදිමි මම ඈත සිටනුබට පෙම් බදින මගේ උමතු සිත සගව ගෙන.....🍂IU
𝕊𝕀𝕊𝕋𝔼ℝ... || Black butler x reader

"𝓐𝓝𝓓 𝓨𝓞𝓤𝓡 𝓑𝓔𝓐𝓤𝓣𝓨 𝓘𝓢 𝓔𝓜𝓟𝓣𝓨..." The life of the adored younger sister of Ciel Phantomhive, a cherished girl who follows her brother and bears many names for many reasons.Might contain sensitive topics beware!No pics are mine credit to ownersA big warning I don't really read over what I type that much so if there is a typing error they're mostly corrections made pls use your imagination to fill it in I swear I don't type stupid stuff on purpose 😿
Twisted Wonderland x (Todoroki) Reader

Follow Todoroki (Y/n) in her journey of being in Twisted Wonderland, and on the way somehow having a harem of boys following after her.{This follows the English version of the game.}{Cover by: mx_dottore}{Hiatus till the next book in the game comes out}
Kidnapped By My Mate (Beautiful Belle and Alpha Grayson)

Belle has not had the best life. Most of it she spent taking care of her sick father while her mother ran off to sleep with other men. So you can imagine her frustration when, only a few months after the death of her father, her mother forces her to come spend the holidays with her and her new family. But what happens when she meets a certain alpha on the plane who claims that she belongs to him?----"Mine. Mate," he said, his deep, husky voice ringing in my ears. His hands tightened around me as his forehead came down to meet mine and he breathed in deeply. I let my eyes close as I basked in the feeling of his arms around me and the delicious sparks that were running through my body. I didn't even know that it was possible to feel this good. I felt his head move from mine as he nuzzled his nose into my neck. I tilted my head to give him better access and he let out an approving grunt.And then I felt him place a gentle kiss right where my neck and shoulder met. My knees went weak, my entire body going numb as a breathy sound came from my mouth. He smiled against my neck, chuckling and taking all of my weight into his arms as I leaned completely into him to stop myself from falling."Hello, mate," he whispered in my ear.------This book is also known as Kidnapped By My Mate.
The Neglected fox

Naruto was neglected and was bullied and abuse in "his" own village and "his" family neglected "him" for "his" two siblings menma and mina. What is going to happened go and read the story to find out.Will naruto find love?Will naruto friends find out 'his' sercet?Will naruto be strong?P.S This is my first story so please bear with me ( i dont own naruto charatcers so pleased don't sue me ok. Ok.)
Hot Coffee (The Hollens Book 1)

When plain simple nerdy Emma Cole goes to Hollen Tower for an interview she quickly realizes she is out of her league. The women of Hollen Tower are gorgeous, and their shoes cost more than her entire wardrobe. But an accident, and a talent for coffee, put Emma in the position to meet the man of her dreams. There's just one problem, he's engaged. And when Emma falls for CEO Ethan Hollen she finds herself in the middle of a dangerous plot she never would have imagined.Ethan Hollen wasn't born with a silver spoon in his mouth but he climbed the ladder to riches very quickly. At just twenty four, he is one of the youngest and most powerful CEOs. With a huge mansion, several cars, successful business, and beautiful fiancée, he has it all. But when internal enemies threaten everything he's built, he must quickly act to save his company and the woman he loves.**Edited May 2019 by @vauncamille**
Always - Mono x Six - Little Nightmares

Cover by SepiaPawsThe third and final book in the trilogy. I recommend starting with my first story "Together" and then reading "Forever" so you know what's going on.If you find any errors, let me know about them in the comments and I'll do my best to fix them right away.

You may also like

cover maker ➳ 1

hello {NOW CLOSED, REQUEST ON MY NEW BOOK COVER SHOP} lets be honest, we judge books by their covers. please read the first chapter before commenting your request :) also note that some of my previous covers are just terrible and dont mind them lol check out my new cover shop book (the successor of this book), it will be up soon and i will be accepting request from there fairly soon :) remember to add cover shop to your library milestones: 100 Votes 100 Reads 500 Reads 1K Reads 2K Reads -6th September 2016 2.5K Reads -6th October 2016 3K Reads -25th October 2016 3.5K Reads -2nd November 2016 4K Reads -22nd November 2016 4.5K Reads -5th December 2016 5K Reads -21st December 2016 10K Reads -18th April 2017 15K Reads - 9th June 2017 20K Reads - 13th August 2017 by laura

27.8K 145 1.1K Full
A broken heart to be mended

This is a creepypasta x child reader storyPlease enjoy!

45K 15 1K Full
Desideratum ;  Mørk Sted

just expressing the insides- Outside.

444 16 80
yandere thomas the train X foot model reader NSFW

thomas wants to see your lovely toes. it's all he needs.crossposted on ao3

3.5K 6 60 Full
Strawberry Boy // Tysh // ddlb ~ Discontinued ~

"Y-you can be my daddy! A-and I can be your little Strawberry Boy!""Of course my little boy"After Tyler didn't come to class after a heart shattering breakup, and Josh spots him and talks to him, a new life is made for them both.Highest ranking #18 in joshdunOther rankings#27 in tylerjoseph#19 in joshdun#396 , #261 in tysh#236 , #163 in joshler#394 , #354 , #333 , #301 , #298 , #254 , #210 , #207, #186 , #121 , #95 #88 , #64 , #59 , #44 , #43 , #38 , #34 in twentyonepilots#252 in fluff#397 , #355 , #301 , #274 , #259 , #255 , #222 , #201 , #194 , #192 , #188 in cgl

140.7K 28 2.4K Full
Gold

No one has gone into the woods, not since the incident. Now Luka is alone, well not alone it's watching her, she knows it is.

111 4 2
eunoia || mcyt oneshots

eunoia- (n.) beautiful thinking; a well mindthese are some mcyt/streamer oneshots that i have written! :] feel free to put requests!i can do x reader or ships (if im comfortable)i can also do platonic things as well :]]](i will not write smut)

10 1 0
The Lone Guardian-Completed

Ridley is the last of a powerful alien race. He is assigned a cybernetic guardian to protect him. Earth has been gone for over six hundred years. The ship he has possession of is an old relic Terrian war ship.

59.8K 34 6.3K Full
Blood Stained Woods (SyndiSparklez)

AU/AH When Jordan arrived, sword in one hand, book in the other, he was told he was invited to destroy the menace lurking in the woods. A stable man, with the ideals of justice and balance interwoven into the seams of clothes is thrown into a state of chaos when the mystery of just who is the destructive force attacking the town and what does he want?Sequel now out: Poisoned Crown

22.3K 24 1K Full
the blue-blooded alpha

Jayden is an alpha but no ordinary Alpha. He was An alpha that carried the blood of the founding werewolf's the one ones that created the very existence of werewolf's. Just by being in room with him you can feel the radiation of his power roll of him. And then you Layla a werewolf her self and a daughter to another powerful alpha. But as her own secret that can possible turn the tables around in the werewolf world. Lastly as if this story can get any better and it will. The Moon goddess just happen to make Jayden and Layla mates. How will this story start?, what is to happen with fate?, and will they even accept on another? Read and find out.

229 9 15