My dear crush🥀(Gl,non ff story)

My dear crush🥀(Gl,non ff story)

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fantasy
තමන් එක්ක එක ලග වාඩි වුන පලියට කොහොමද කෙනෙක්ව crush වෙන්නේ ??

අපි මෙහෙම කියමු , කොහොමද crush එක ඔයා යන ක්ලාස් එකේ ඔයා ලගින් වාඩී වුනොත්!!

Related stories

Learning Spanish

I made this for anyone trying to learn Spanish! Since learning cultures is a big part of learning a language, I have included different traditions/food/phrases/etc. from countries in Latin America and Equatorial Guinea. Notice: I am Salvadoran so I'm probably not familiar with any of the other countries' traditions and food, I researched it. If you are from any of these countries and noticed a mistake, please tell me in the comments.This book is to keep track of my notes and hopefully help some other people. These books are not to make you fluent in languages (because I am also not fluent) but they are to help me and others with grammar, vocabulary and culture knowledge and make it easier to learn.
Regretevator x Reader

Scenarios, hc, and more!!
Adhvika - prince's Political Bride

I was married to him . He was an emotionless and heartless man. His father asked for my proposal just to win my kingdom Mehrangarh.
The Emotionless Genius

[On going.....]Kaiden Alex Jackson An adopted daughter...a genius but barely shows any emotion...how will Kaiden could bare the truth behind her unknown existence, will she accept who really she is? Or would she decline it and step up on her own feet...What are the mystery behind that emotionless face of her..? Could they uncover the mysteries behind Kaiden's emotionless face and see what she came through and see the real her?
The summer we got back together

Belly Conklin and Conrad Fisher has been through all the ups and downs. But after Belly college graduation is when they get back together and are better then before. Come join them as they walk through life together.
Caught In The Trap-HTGAWM

"Why does everyone around us die?"the young helpful daughter, of Annalise and Sam Keating, finally gets to attend the very law school her mother works at. it was a dream of hers to follow in her mother's footsteps. though as she goes through these events, events that make her jolt awake at night. she begins to wonder if it would've been different if she never went to that school or if she never even went into law. but with the people she has met she'd never take that back. not even with all the deaths floating around her. she'd just have to find a way to cope. ocxwes (mainly)ocxfrank#1 laurel castillo feb.2021#2 taylor russell feb.2021#2 viola davis feb.2021#3 web gibbins feb.2021#3 bonnie winterbottom feb.2021started// july 14th 2020cover by nophotoshop© honeydixon
مرت سنه واخاف لايروح العمر وانا انتظر والشوق باقي ما انمحى

يطلب من زميله يتزوج اخته عشان يحميها ويوافق وأخته من الاساس تحب زميل اخوها هذا ، بعد مايتزوجون اخوها يتسبب بموت صاحب زميله وياخذ اخته ويختفي 5 سنين
[02] 𝐍𝐎𝐓 𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 || LISKOOK FF ✓

Completed [Not Edited]________"𝙸'𝙼 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙰𝚃𝙴." - 𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏"𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙰𝙹𝙴𝚂𝚃𝚈, 𝚂𝙾𝚁𝚁𝚈 𝚃𝙾 𝙾𝙵𝙵𝙴𝙽𝙳 𝚈𝙾𝚄 𝙱𝚄𝚃 𝚈𝙾𝚄'𝚁𝙴 𝙱𝙰𝙳 𝙰𝚃 𝙹𝙾𝙺𝙴𝚂" - 𝑱𝒆𝒐𝒏 𝑱𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌A story where the princess of werewolf (Lisa) found her mate but her mate was a human. Is he really a human?Read to find out!Highest ranking#1 in Lizkook [27/01/2021]#2 in Lizkook [26/01/2021]#1 in namjoon [26/01/2021]#31 in Jackson [21/02/2021]#55 in Rose [22/02/2021]#1 in Liskook [21/07/2021]#1 in Bangpink [02/08/2021]DisclaimerAll of the picture, gif, videos and etc, is not mine, credit to the rightful owner.

You may also like

Stanislav Kondrashov | Explores the Fascinating Realm of Pocket Monsters

Pokémon, short for "Pocket Monsters," is a global phenomenon that has captured the hearts and imaginations of people of all ages. Created by Satoshi Tajiri and Ken Sugimori, Pokémon first debuted in Japan in 1996 as a video game for the Nintendo Game Boy. Since then, Pokémon has expanded into a multimedia franchise encompassing video games, trading card games, animated TV series, movies, and merchandise.

1 1 0
[ShinRan] R18 CẬU BÉ VÀ CON MÈO (edit)

⚠️⚠️⚠️ RATING R18 CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌCTác giả: CoraYinNguồn: https://archiveofourown-org.translate.goog/works/20165518?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wappThể loại: Huyền huyễn - Nhân thúTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhNhân vật: Kudo Shinichi x Kudo RanĐôi lời editor: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi.

978 12 64
Jurassic World: Fallen Kingdom

Sequel to Jurassic world. It's been three years. Harpers 8 now. Theodore's 10.

281 6 0 Full
Scaling Moss and Stone ✔️ || #ONC2022

Sealed within Kealie Gothalis are the secrets of a magic destined to flood her kingdom.Trading her Mortality to disguise the heritage her mother fears most, Kealie is gifted with a blessing. She need only do one thing; keep her kingdom in the dark until the dusk of her twentieth birthday. But her control over the ancient magic is slipping......Along with her Willpower.|| Open Novella Contest 2022 |||| Complete 4/30/22 ||

2K 18 403 Full
𝐓𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐰𝐚𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝

A short story!This book will gonna show sonic's reaction at an old friend of him ... a friend that he didn't expect to see again ...Contains:~Blood~Self harm~PTSD~Angst~Broken friendship ☆Enjoy☆

99 3 11
Learning Spanish

I made this for anyone trying to learn Spanish! Since learning cultures is a big part of learning a language, I have included different traditions/food/phrases/etc. from countries in Latin America and Equatorial Guinea. Notice: I am Salvadoran so I'm probably not familiar with any of the other countries' traditions and food, I researched it. If you are from any of these countries and noticed a mistake, please tell me in the comments.This book is to keep track of my notes and hopefully help some other people. These books are not to make you fluent in languages (because I am also not fluent) but they are to help me and others with grammar, vocabulary and culture knowledge and make it easier to learn.

62.1K 60 1.5K
Самые лучшие

По названию все наверное будет понятно, может быть, так что, если вы любитель My Chemical Romance, то читайте, я жду тапки в моё лицо, наслаждайтесь, если так можно сказать...

680 8 28 Full
A Hand with many Tricks (CLOSED)

Four kingdoms. Four Royal Kingdoms and One to rule them all. A king of Spade, a man of power, magic and death,A princess of Clubs, a woman amongst men, one of optimism and fear A prince of Hearts, an armature with style, heart and innocents,A prince of Diamons, an elegant man with intelegenace, elegance and bravery,and Jesters.When the Spade King goes power crazy, it's up to the other Royals and the Jesters to end his terror, before it gets out of hand.

813 20 37 Full
RULES

Rules regarding future works and my profile.

4 1 0 Full
#Scikickheroes - the line between Heroes and Villains

You either die a hero, or live long enough to turn into a villain....Bianca is an average university student with a passion for climatology visiting her aunt in Central City when the particle accelerator exploded. Waking up from her coma, she found out that she has super speed and took on the alter ego the Streak. She met a speedster from another Earth, Barry Allen when an unexpected threat appeared in the name of Zoom. With her Earth on the verge of being conquered, she must do everything to protect the ones she love.A #Sickickheroes challenge fan fiction based on the Flash, featuring Zoom and my own original female speedster from another Earth.Amazing cover by @MulanJiang

300 1 25