My Cousin. (GirlxGirl)

My Cousin. (GirlxGirl)

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
She is my cousin that's she knows,

But there is more onto this.

(No harsh comment it's an non- fiction too.)

Related stories

🗨️🗨️ O͓̽N͓̽L͓̽I͓̽N͓̽E͓̽ 🗨️🗨️ ..... zhanyi fan fiction ... ongoing ....

❤💚රිදෙන විට , වැටෙන විට මගෙ ලඟින් නැවතිලා....හඩන හිත හදන්නේ පිණි බින්දු අතුරලා .....ඇවිද යන මාවතේ කටු පඳුරු ඉතිරිලා....අත නොහැර පෙරට යමි දිනුම තෙක් ඉවසලා......නොසිතු මොහොතක දැකපු අපේ ඇස් පැටලිලා......ඈත් වී හිඳින්නට බැරි ලෙසම ළංවෙලා.....දුෂ්කරම ජීවිතේ දාහයෙන් නැහැවිලා.....ඒත් අපි සිනාසෙමු හෙටක් ගැන මුමුණලා......❤💚O͓̽N͓̽L͓̽I͓̽N͓̽E͓̽ 🌾
Maddamsir: Kabhi Pyar Kabhi Takkrar

it's pure imagination story, to know more, start to read, hopefully with the smile..
2.1 | Vishal and Layla

Vishal and Layla - two notoriously competitive all-rounders, never shy to play dirty when it comes to winning. It's all grades and glares between them until one day, it's more.
Mafia is my little puppy(mdlg)

When a stubborn and intolerant, werewolf gets classified as a little puppy, her whole life changes as she is fetched by a Vampire.Starting date:12 /13/22Ending date:?Warning:This cgl, mdlg, story #1 in caregiver #3 in mommy#3 in gxg#8 in mafia#13 in lesbian #6 in puppy#12 in girlxgirl#2 in breastfeeding
blue lock fanfics

multiple ships! SOME contains nsfw while others don't. the genre would be the first thing stated, so.. you ion needa worry👏and uhhhh comment, plis🙏 my LATEST (NOT THE OLD ONES) stories are kewl check em out 👊
Quick Transmigration As A Cannon Fodder To Be The Winner In Life

Short Title: QTACFAlternate Title: 快穿炮灰的人生赢家路Status: CompletedAuthor: 凡间小妖Genre: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mecha, Sci-fi, Supernatural, YaoiTags: Ancient China, Bullying, Clever Protagonist, Doting Love Interests, Futuristic Setting, Genius Protagonist, Medical Knowledge, Modern Day, Showbiz, System Administrator, Transmigration, World HoppingA proud and talented singerSilent and introverted godly writer... and so onThese people who should have lived happily because of their outstanding strength, but because of some small accidents, their life sank into hell and went towards their death.Before they died, they had been unwilling. Their unwillingness attracted Su He. Watching these suffering souls, the innocent and harmless teenager come towards them, "are you unwilling? Then give me your life. "From then on, the infamous son of the aristocratic family became a godly doctor that everyone admiredThe talented singer whose voice has been destroyed/damaged was popular againThe godly writer who was scolded as plagiarist ascended the throne again......Su He smiled. Cannon fodder can also become a winner in life, sweep away the darkness, stand up again, these former geniuses will one by one blossom their own radiance.- Description from Novelupdates...√: NOT MINE! This novel was written by Mortal Goblin. You can visit mtlnovel. com for more info or just use the link provided: https://www.mtlnovel.com/quick-transmigration-as-a-cannon-fodder-to-be-the-winner-in-life/√: First of all, I posted it here on watty purely because I wanna read it offline. I easily got irritated when the signal doesn't work so, yeah, much better this way (for offline purpose). Second, I thought, maybe there is someone out there who wanna read it too. √: Machine translated, mtl, poor quality of translation.
Cale De Alger Obelia I ʷᵐᵐᵃᵖ ˣ ᵗᶜᶠ

...In which Cale Henituse (Kim Rok Soo),got transmigrate-"Give me back my slacker life!!!"A-ahem,again as Cale De Alger Obelia,The Son of Claude de Alger Obelia"Haah,I wanna kill that motherf!cking God Of Death"---------------------ғᴜʀᴛʜᴇʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ-sᴡᴇᴀʀɪɴɢ/ᴄᴜssɪɴɢ-BL-ᴄᴏɴғᴜsɪɴɢ sʜɪᴛs
Naaz - His 13th Wife

Sidharth Suryavanshi, the king of Ratnapur. He had 12 queens but still he always felt alone..until he met his real queen his 13th wife.. His NAAZPeek inside to know their story.

You may also like

 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐎𝐮𝐫 𝐋𝐢𝐟𝐞 -[𝗜𝗧𝗔] (BakugouxMisa;ShotoxReyko)

Due giovani ragazze si trasferiscono nel famoso Liceo Yuei, con l'ambizione di diventare due supereroine e la speranza di lasciarsi il passato alla spalle.Qui incontreranno tante persone, ma due in particolare cambieranno totalmente le loro vite.Tra gli studi e gli scheletri nell'armadio Reyko e Misa scopriranno l'amore. Le loro vite saranno scombussolate da Shoto Todoroki e Bakugou Katsuki.AVVISO: CONTIENE SCENE SMUT?Leggi la storia e facci sapere cosa ne pensi.❄️??~Giulia e Catalina~

499 15 33
Преемница Эрзы Скарлетт

После того, как они победили Акнологию и Зерефа, на Столетнем задании. Эрза и подумать не могла, что найдёт свою преемницу так скоро, и так неожиданно. В этой девчушке она увидела одновременно и себя и полную свою противоположность. Всего лишь один взгляд. Один взгляд дал понять, что ещё есть тот человек, который когда-нибудь сможет победить её, превзойти её.

13 1 2 Full
Верни мне надежду

Милая, спокойная школьница Вики Морген живет в Нью-Йорке. Она наслаждалась спокойствием, пока друг детства - Эрик Браун не ворвался в её жизнь, и не перевернул её с ног на голову. Все окружающие будут хранить тайну, которая впоследствии может разрушить её. Одна лишь надежда поможет Вики отомстить и вернуть себе спокойствие. (История редактируется.)

4.4K 21 397 Full
𝐀𝐋𝐋 𝐈 𝐍𝐄𝐄𝐃𝐄𝐃; 𝐏𝐉𝐌

"𝐰𝐞'𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬" ‧₊°

542 14 56 Full
Angel eyes- leah williamson (wlw)

Olivia dormer and her family had just moved from Manchester to Milton Keynes. The city is all new to the family, especially the town they have moved into 'Newport Pagnell'.What happens when the euros are over and leah comes back to her home town to celebrate with her family, and she accidentally bumps into a girl with her hands full of coffee spilling it down her shirt."Oh god I am so sorry." Leah quickly apologises after noticing what she just did."No it was completely my fault. I wasn't looking where I was going." Olivia says, she hadn't looked up once still trying to dry the remaining coffee on her favourite shirt."Really do you want some new coffee it's completely on me, maybe a new t-shirt as well?" Leah offers to the brown eyed girl."No but I really should get going. Thank you so much I really apprec-" liv is stuck mid sentence when she finally meets eyes with the one and only."Oh shit, leah Williamson." She blurts out.

342.8K 49 5.1K Full
Life as Laxus's sister (ON HOLD!)

hi I'm Lexy Dreyar! i am the younger sister to laxus Dreyar. my grandfather is Mokorav Dreyar. i use 2nd generation lighting dragon slayer magic like my brother. i was locked away on tenrou island for 7 years trying to become an s-class wizard like my brother. when i got back to fairy tail i found out that we where the weakest guild in fiore! but that will all change.About Lexy:Age:16Family: Laxus, Mokorov, IvanMagic: 2nd generation lighting dragon slayerBffs: Erza, Lucy, Mira, Wendy, Gray, Loke, the exceeds Fears: her father, her fathers guildPet paves: when guys that she meets try to hit on her Hobbies: singing, dancing, cooking(Mira is teaching her to cook)Looks: long blonde hair, Green eyes, lighting bolt scar on her left arm, black fairy tail emblem on her left leg.Cloths (what she wheres almost every day): Black leggings, black ankle boots, long cream colored sweater, black tank top under the sweaterhey guys Diamond here i hope you like this story. this is my 2nd fairy tail fanfic so enjoy!Lots of Love~ Diamond<3

2.7K 5 44
Śmieci

:)

589 26 73
always knew ↬ dabi

"𝙳𝚒𝚍𝚗'𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚞𝚢𝚜 𝚏𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗𝚜𝚝 𝚝𝚎𝚎𝚗𝚊𝚐𝚎𝚛𝚜..., 𝚊𝚗𝚍 𝚞𝚑.. 𝚕𝚘𝚜𝚎?" ˜"*°•.˜"*°• | •°*"˜.•°*"˜ [ dabi x reader ] ** ➳ y/n a newly appointed tattoo artist, comes into contact with a familiar stranger who can't seem to stop thinking about her** slightly a soulmate storyStrong Language Slight GoreMature Content(Boku No Hero Academia/My Hero Academia does not belong to me but to Kōhei Horikoshi. This also goes for any pictures or songs used unless said otherwise)

193.4K 20 6K Full
WORK WIFE

Ruth Parker is a talented graphic artist working at a major advertising firm in Atlanta. Ryan Stevens is a copywriter at that same firm and her frequent collaborator. Best friends for nearly twenty years, they've been through just about everything that life can throw at one another together, except actually being together, as a romantic couple....But when Ryan gets engaged to his latest girlfriend Jaymi, she starts to realize Ruth has a closeness and importance that she finds troubling. What kind of future can she possibly have with Ryan when he already has a work wife?

20.2K 7 1.2K
Conjoined

Who doesn't like cute traumatized boys that can end your life at any moment? :)

113 1 2 Full