My Concerns with the LGBTQ+ community.

My Concerns with the LGBTQ+ community.

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
Is it just me that noticed a spike in homophobic attitudes? I dare say, it may even be the LGBTQ+ community's fault. Here is why I have this viewpoint.

Related stories

Malika

This book is a sequel to Khalifa and cannot be read as a standalone. To avoid spoilers, description and excerpt are added inside the book.✵Started: May 2, 2022.Completed: December 3, 2022.✵cover by @xniftykayx
🗨️🗨️ O͓̽N͓̽L͓̽I͓̽N͓̽E͓̽ 🗨️🗨️ ..... zhanyi fan fiction ... ongoing ....

❤💚රිදෙන විට , වැටෙන විට මගෙ ලඟින් නැවතිලා....හඩන හිත හදන්නේ පිණි බින්දු අතුරලා .....ඇවිද යන මාවතේ කටු පඳුරු ඉතිරිලා....අත නොහැර පෙරට යමි දිනුම තෙක් ඉවසලා......නොසිතු මොහොතක දැකපු අපේ ඇස් පැටලිලා......ඈත් වී හිඳින්නට බැරි ලෙසම ළංවෙලා.....දුෂ්කරම ජීවිතේ දාහයෙන් නැහැවිලා.....ඒත් අපි සිනාසෙමු හෙටක් ගැන මුමුණලා......❤💚O͓̽N͓̽L͓̽I͓̽N͓̽E͓̽ 🌾
Maddamsir: Kabhi Pyar Kabhi Takkrar

it's pure imagination story, to know more, start to read, hopefully with the smile..
2.1 | Vishal and Layla

Vishal and Layla - two notoriously competitive all-rounders, never shy to play dirty when it comes to winning. It's all grades and glares between them until one day, it's more.
Mafia is my little puppy(mdlg)

When a stubborn and intolerant, werewolf gets classified as a little puppy, her whole life changes as she is fetched by a Vampire.Starting date:12 /13/22Ending date:?Warning:This cgl, mdlg, story #1 in caregiver #3 in mommy#3 in gxg#8 in mafia#13 in lesbian #6 in puppy#12 in girlxgirl#2 in breastfeeding
blue lock fanfics

multiple ships! SOME contains nsfw while others don't. the genre would be the first thing stated, so.. you ion needa worry👏and uhhhh comment, plis🙏 my LATEST (NOT THE OLD ONES) stories are kewl check em out 👊
Quick Transmigration As A Cannon Fodder To Be The Winner In Life

Short Title: QTACFAlternate Title: 快穿炮灰的人生赢家路Status: CompletedAuthor: 凡间小妖Genre: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mecha, Sci-fi, Supernatural, YaoiTags: Ancient China, Bullying, Clever Protagonist, Doting Love Interests, Futuristic Setting, Genius Protagonist, Medical Knowledge, Modern Day, Showbiz, System Administrator, Transmigration, World HoppingA proud and talented singerSilent and introverted godly writer... and so onThese people who should have lived happily because of their outstanding strength, but because of some small accidents, their life sank into hell and went towards their death.Before they died, they had been unwilling. Their unwillingness attracted Su He. Watching these suffering souls, the innocent and harmless teenager come towards them, "are you unwilling? Then give me your life. "From then on, the infamous son of the aristocratic family became a godly doctor that everyone admiredThe talented singer whose voice has been destroyed/damaged was popular againThe godly writer who was scolded as plagiarist ascended the throne again......Su He smiled. Cannon fodder can also become a winner in life, sweep away the darkness, stand up again, these former geniuses will one by one blossom their own radiance.- Description from Novelupdates...√: NOT MINE! This novel was written by Mortal Goblin. You can visit mtlnovel. com for more info or just use the link provided: https://www.mtlnovel.com/quick-transmigration-as-a-cannon-fodder-to-be-the-winner-in-life/√: First of all, I posted it here on watty purely because I wanna read it offline. I easily got irritated when the signal doesn't work so, yeah, much better this way (for offline purpose). Second, I thought, maybe there is someone out there who wanna read it too. √: Machine translated, mtl, poor quality of translation.
Cale De Alger Obelia I ʷᵐᵐᵃᵖ ˣ ᵗᶜᶠ

...In which Cale Henituse (Kim Rok Soo),got transmigrate-"Give me back my slacker life!!!"A-ahem,again as Cale De Alger Obelia,The Son of Claude de Alger Obelia"Haah,I wanna kill that motherf!cking God Of Death"---------------------ғᴜʀᴛʜᴇʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ-sᴡᴇᴀʀɪɴɢ/ᴄᴜssɪɴɢ-BL-ᴄᴏɴғᴜsɪɴɢ sʜɪᴛs

You may also like

Schizophrenia

The story of a girl living her almost perfect life. She has everything; beauty and brain, active social life, supportive parents, a healthy bank card, lovable friends and a sweet and caring boyfriend. Everyone loves and cherish her. But the unfortunate turns of events made her chained to her worst nightmare. How will she able to grasps the unbelievable and craziest present day of her new unusual life. Almira Cruz, 20 years old suffering from a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. What changes she will suffer aside from his disorder?

1 1 0
Defying Equilibrium: Book III

The fight against the Rule of Equilibrium has now truly begun, and with the mysterious Malachi warriors at their side there is new hope. Armed with their new weapons and a new sense of purpose, Oscar and Dare have set out for the Malachi fortress.But once they are there, they are confronted with a deadly reality. True colours are revealed when the past and the present are brought to light, and stories are never quite what they seem. This is war. This is truth. This is Equilibrium.The third installment in the Defying Equilibrium series.

918 27 187 Full
#신논현역페루여성출장마사지

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️세곡애콰도르여자출장안마❤️후불⭐#수색동출장샵가격,#도봉역베네수엘라여성출장마사지번호,#원남동외국인출장마사지번호⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️갈현동페루여성출장마사지가격❤️후불⭐#배곧동스페인여자출장안마후기,#충현브라질여성출장마사지후기,#문배아르헨티나여자출장안마추천,#안산상록볼리비아여자출장안마가격,#성신여대애콰도르여자출장안마,#청진동콜롬비아여성출장마사지가격,#응봉동모텔출장안마추천,#은천동칠례여성출장마사지후기,#상왕십리역러시아홈타이가격,#만리출장안마후기,#안산러시아출장부르는법가격,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️동선동러시아출장페이만남추천❤️후불⭐#연신내러시아콜걸출장후기,#누하러시아출장맛사지추천,#성수백마콜걸출장가격,#면목본동멕시코여성출장마사지,#동선러시아출장맛사지가격,#성내동러시아출장마사지추천,#신대방삼거리역러시아출장op후기,#논현동러시아출장op추천,#불광역러시아걸출장마사지,#서초리투아니아여성출장마사지가격,#개화산역러시아걸출장마사지추천,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️삼선동외국인출장안마추천❤️후불⭐#을지로외국인출장부르는법추천,#미아사거리역러시아출장샵가격,#수유리투아니아여자출장안마가격,#휘경페루여성출장마사지추천,#충현러시아여성출장추천,#은평구신사동백마출장안마후기,#중앙동우크라이나여성출장마사지번호,#선유도역페루여성출장마사지추천,#당산출장안마번호,#장지동애콰도르여자출장안마가격,#신계동예약금없는출장가격

1 1 0
CHARLOTTE

First time writing a short story and just wanted to see how it goes. I would appreciate it if you guys would show me some support.~ Emma Green is a 30 year old woman in a mental hospital and she's remembering the thing she regrets most in life.She had a bestfriend called Charlotte Smith but that friendship quickly ends when she has to move away

3 1 0 Full
널 부르는 나

When SECRET Entertainment, a HYBE subsidiary, debuts their new group girl-group, MYSTIC, at the same time ENHYPEN does, they're banded together for a 2021 end-of-year collab stage. What happens when the two centers get paired up for the main duo of the performance and have to choreograph a duet between themselves? Will anything more come out of it?

0 1 0
world critics

In a world where nearly nobody is saying the truth self critic is the only way to find reality. Collection of poems

274 8 25
My Babies Daddy Is Mr. Casanova  [COMPLETED]

Ramirez #01Tungkol sa babaeng NERD na pina inom ng alak then may nangyare sa kanila ni -oh-so-called- Mr.Casanova at nag bunga ng twins..Si Ace at Ice ang mga anak ni Jeya Shin sa Casanova/Famous na si Blake Ramirez.... let's just say na akit si Blake sa lasing na Jeya at di niya sinasadyang mabuntis ito ••••anong mangyayare sa kanilang dalawa ?.papanagutan kaya ito ni Blake?o Ilalayo nalang ni Jeya ang twins kay Blake?may pag asa kayang maging isang pamilya sila?para masagot ang mga tanong Read My story ^_^ MBDIMC...

2.6M 74 57.5K Full
The Siphoner (TVD & TO) - Niklaus Mikaelson (REWRITING)

THIS STORY IS BEING REWRITTEN New story is called "DEVILS SMILE, SIREN EYES"Can be found on my profile works. This story is no longer being updated, so I encourage you to read the rewritten version. Or read this one. Whatever floats your boat 🤷🏻‍♀️Running from New Orleans lead Mira to a small town in Virginia, and knowing the history, she decides to take a step back and observe. She sees the vampires and the witches and the werewolves and death that surrounds the town, and at a certain masquerade ball decides to make herself known to the Scooby gang. Follow Mira's story and she lives life in a small town, keeping her secrets close. But what happens when the originals come to town?Can't wait for you guys to find out!!TVD - season 2 episode 7 - ??OC x Niklaus MikaelsonDisclaimerI DO NOT OWN TVD OR THE ORIGINALS ALL RIGHTS GO TO THE ORIGINAL WRITERS!!!!Except for Mira and a few other side characters that I create :)Also trigger warning:Story contains things such as murder (common in TVD fanfics) Also contains Elena Gilbert. Started: 21st October 2021Finished:Hope you enjoy :)🥇 in abomination (20th jan '22)🥇 in siphon (25th feb '22)

25.8K 24 540 Full
The one with the mic check

A girl named Steph had a normal boring life then all the sudden her dreams are coming true ..... Well at least one, Chase Hudson aka Huddy. Moves to her school but she doesn't know weather to trust him or not, could this be to good to be true? But how can she run when there's something that she has of his, Is this true love or is this fake? writers comment: Hey guys I hope u read this book I'm new to this stuff so bare with me as I have no idea what I'm doing I had no Idea what to write for the description. So I hope you enjoy. If Chase ever actually read this I would die of embarrassment just kidding I would be honored and it would make my life so much better. Anyways hope you enjoy I will be writing a second book as well but I'm not gonna say what happens in that at all. Hope you enjoy

913 30 50 Full