Related stories

මේඝාම්බර | ᴏɴɢᴏɪɴɢ

" ඔව් ඉතින් තොට මං මොකක් හරි කිව්වම තමයි දහසක් හේතු මතක් වෙන්නෙ..!! "" දැන් මොකක්ද කියන්නෙ !? "" අන්න දැක්කනෙ..! මේ ටිකකට කලින් කිව්ව දේ දැන් මතක නෑ.. හැබැයි අර හුකන ගෑනි කිව්වනම් පොතක් තියන් හරි තෝ ලියාගනියි..! ගොන් බල්ලා..!!! "" සරූ මේහ්..!! දැන් ඇති ඕක..! "" ඇයි මොකද !? හිත රිදෙනවද අරකිට ඒව මේව කියද්දි..!!? "" සරූ මං දැන් එකසැරයක් කිව්වා..!! "" මොකද මොකද..!!? උබ ගහන්නද ආ.. ගහපන් බලන්න තෝ..! අඩු ගලවනවා මං..!!"ඇගිල්ලකුත් දික් කරන් ඌට බැනලා මං එන්න හැරිල එනකොට මගෙ පිට මැදට ශොට් එකක් වැදිලා මං ඉස්සරහට විසිවුණා.. හරි එහෙනම් තෝ මට ගැහුවනෙ..!? හෙනම ගහපන් පර ගොම්බිලියට..!!!! වැස්ස දවසකට තෝ ගිහින් කුණු ඇළේම වැටෙන්න ඕනි..!!!!!!!
Dead Boy Bewitched

[PREVIEW ONLY - COMPLETED ON REAM & RADISH]whatever our souls are made of, his and hers are the same •••When seventeen-year-old Nancy attends the funeral of her infamous bully, Kai Jones, it's not to mourn him but to steal back her grandmother's locket which he snatched from her. What she doesn't expect though is for him to show up in her room later at night, as a half-dead entity only she can see, touch and feel.Soon, Nancy is thrown into the tale of a dead boy's ghost, a vengeful witch, a timeless curse, and a mythical legend that stretches upon centuries.All she has to do is find the witch, break the curse and bring the boy back to life, but there's one slight problem - her soul is now bound to her disastrously handsome ghost and his charms are starting to play a tug-of-war with her wild heart.FEATURED BY @Fantasy

Nagkataon naman na ang dumating na jeep ay lima nalamang ang kasya, kaya nauna ng pumasok si mama sumunod naman sina kuya tanner, mac at kuya Cedric, nahuli namang pumasok si kuya kenneth, dahil hindi nga ako makakaupo ay pinili nalang ni kuya Kenneth na sapupuhin ako, o yung umupo sa mga hita niya,Sa mga panahun namang iyun ay wala pa akung puwang tulad ng mga naiisip nyo haha,Nagsimula ng umalis ang jeep, dahil sa bukidan ang daan ay hindi pa ayus ang daan medyo sira sira parin kaya medyo malikot ang jeep, pauga uga ito kaya sa aking pagkakaupo ay dumadaos os ako papunta sa gitnang mga hita ni kuya Kenneth hanggang sa makarating ako sa tapat ng alaga niya,Di ko alam pero nung dun naka ako sakto nakaupo e nararamdaman ko sa may bandang pwetan ko e may gumagalaw.Warning: No Soft Copies No Copyright agiarismGenre: Bromance,Games,Drama,teen fictionStatus: OngoingCover Disign: Picarts or Thai PicsLanguage: Tagalog,EnglishStart:Dec 8,2023End: © Jamesonriveralovers
𝐍𝐎𝐓 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋𝐒 || 𝐠𝐚𝐥𝐥𝐲

𝐍𝐎𝐓 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋𝐒alex had always been the only girl in the glade, and because of that, she didn't really open up to anyone. but then one day,suddenly, the most obnoxious boy in the glade doesn't seem so horrible...gally x fem!oc𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐙𝐄 𝐑𝐔𝐍𝐍𝐄𝐑𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐂𝐇 𝐓𝐑𝐈𝐀𝐋𝐒𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐀𝐓𝐇 𝐂𝐔𝐑𝐄published: 04/01/2023finished: 11/19/2023
A Defiant Liaison

Belle Desjardins has officially begun her life over, leaving the life of a slave back in Saint-Martin. But as much as she tries, she is still haunted by the nightmares and memories of an existence that was worse than death. Belle is determined to hide from her past, and the dangers that still follow her.There is but one truth that Belle has come to know as fact: men are not safe. She cannot trust them. They will only bring her pain. But Belle never counted on meeting a young man by the name of Peter Denham, who is about to challenge her in all the right ways, and who could quite possibly change her life. But there is one problem. Belle is concealing a very dangerous secret, one that could spell deadly trouble for the both of them.
Ascension│Bluelock x male reader

Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is always smiling, always trying to make friends. An outgoing, kind, and cheerful teenage boy. And someone who will not stop at anything to become the best striker in the world. A monster who will screw over everyone around him if it means he can get a step closer to his final goal. An insane egoist. When Y/N is invited to the Bluelock Project, his first thought is that it would be a waste of time. He hides his true abilities, doing his best to stay low and stay out of sight. But as he makes his way through Bluelock's tests, trials, and challenges, he's confronted with new challenges, old relationships, and complex emotions that he's never felt before. Is he really fit to be the greatest striker in the world?Top Rankings:#1 in anime 18/02/24#1 in malereader 17/02/24#3 in bl 16/02/24#1 in male 15/02/24#1 in bluelock 24/05/24#1 in egoist 22/12/23#1 in bllk 03/02/24#1 in ego 26/02/24[Updates every Monday and Thursday, 3:15 GMT]
Hunter Williams' Taboo Adventure

❝I thought that I had at it all figured out... and then, I met my new English teacher.❞Follow along with a quirky high school senior Hunter Williams and his stoic English teacher Blake Carter on a romantic and dramatic adventure.• Completed January 11th, 2020© 2020 winterhex. All Rights Reserved.
𝐄𝐍𝐒𝐋𝐀𝐕𝐄𝐃 | Ragnar Lothbrok ¹

Sophie Ealhmunding, a young woman enslaved and thrust into the world of the Vikings, quickly captures the attention of every man in Kattegat, especially the gaze of Ragnar Lothbrok, the king of Kattegat. Will she endure his cruelty, or will her rebellious spirit lead to her demise? Can the secrets she guards from everyone provide her salvation, or will they seal her fate?#1 in ragnar#2 in vikingsfanfiction

You may also like

2 point of views

Marie Léonie is confused. Doubt and curiosity come in her mind.Is she in the right place? Is she on the right side? Not until an incredible event Marie nearly survives, she can get some answeres. And she finds out the truth of everything, but some she never expected.

22 1 0
✨New Life✨

فتاة صغيرة تعيش وسط عائلة ما لكنها وبرغم صغر عمرها تعرف انها غريبة عنهم وهي ليست عائلتها فما قصتها؟!.Harry x Draco James x Severus Sirius x Remus

7.2K 24 628
Among us x reader (oneshots) ~Discontinued~

Ummmm.....Why am I making this?I don't even know.

24K 8 331 Full
Corrupting you. ~ Dabi/Shigaraki x Reader

The quirkless daughter of one of the biggest power couples of the Hero industry, you've caught the attention of both The League of Villains and the Shie Hassaikai. But what the hell do they want from you? As the life you once knew fades away like a dream, you're left with no choice but to explore the lives of those who hide in the dark.But that same darkness threatens to conquer you.~•~•~•~•~•~•~•~•~[Shie Hassaikai arc + MLA/PLF arc] || [+18] Mature content will be tagged.Main character is an OC. However, most of her physical characteristics as well as her first name, are written as self inserts.Highest ranking since release: #8 Shigaraki#1 Kai Chisaki#3 Overhaul#11 Touya Todoroki__________________I do not own BNHA characters or plot. All rights belong to Kōhei Horikoshi.

33.7K 11 936
how to lose weight naturally In Kannada

Free Doctor Consultant : +91 99949 52278How to Lose Weight naturally in Kannada,How to Lose Weight in a Month In Kannada,How to Lose Weight in 3 days in Kannada,How to Lose Weight Fast In Kannada,How to Lose Weight fast with Exercise In Kannada,How to Lose Weight in a Day In Kannada,How to Lose Weight at Home Kannada,How to Lose Weight in Kannada,How To Lose Weight In one month at home In Kannada,How To Lose 15 kgs In a month at home In Kannada,How To Lose 15 kgs In 1 month at home In ,How To Lose 15 kgs In a month at home without exercise In Kannada,How To Lose 15 kilos In 2 months diet plan In Kannada,How To Lose Weight with exercise In tamil In Kannada,How To Lose Weight with exercise In Kannada,How To Lose Weight with honey In Kannada,How To Lose Weight with thyroid In Kannada,How To Lose Weight In tamil at home,how to reduce weight In Kannada,how to decrease weight In Kannada,how to reduce weight In Kannada pdf,how to weight loss In Kannada tips,How To Lose your weight In Kannada,How To Lose Weight In Kannada,How To Lose Weight In Kannada language,weight loss tips In Kannada,How To Lose Weight In Kannada,How To Lose Weight In Kannada home remedies,How To Lose Weight In Kannada in 7 days,How To Lose Weight In Kannada tips,how to lose breast weight in Kannada,how to lose thai weight in Kannada,how to weight loss in Kannada at home,how to weight loss in Kannada video,How To Lose Weight after delivery in Kannada,How To Lose Weight In thyroid in Kannada,How To Lose Weight with water in Kannada,How To Lose Weight with apple cider vInegar in Kannada,How To Lose Weight with honey with warm water in Kannada,How to Lose Weight fast naturally and permanently in Kannada,How to Lose Weight fast without exercise in a month in Kannada,How to Lose Weight fast without exercise in a week in Kannada,How to Lose Weight fast without exercise in tamil in Kannada,How to Lose Weight fast with exercise in a month in Kannada,fast for men in Kannada,How To Lose Weight In Kannada Tips

1 1 0
❤증미역우크라이나여자출장안마후기『0일O-42O❶-74⑶⑶』재궁동러시아출장op추천#석촌고분역번호❤안암역칠례여성출장마사지추천『O➀0-4이0❶-74⑶

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️구산동볼리비아여성출장마사지추천❤️후불⭐#화곡동러시아모텔출장추천,#길음동호텔출장마사지추천,#금호동리투아니아여성출장마사지후기⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️보증금없는일본인홈케어❤️후불⭐#이태원동번호,#상수외국인출장마사지,#청운효자콜롬비아여자출장안마후기,#신이문역콜롬비아여성출장마사지가격,#역삼동외국여성출장안마후기,#등촌백마출장마사지번호,#구일역러시아출장샵가격,#행당동우즈베키스탄여자출장안마후기,#한강로동백마출장마사지후기,#염창역예약금없는출장후기,#군자코스타리카여자출장안마,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️양평동페루여성출장마사지후기❤️후불⭐#대림동후기,#몽촌토성우즈베키스탄여성출장마사지추천,#용산구청역러시아출장안마,#삼양러시아백마출장가격,#석촌동모텔출장안마후기,#신수벨라루스여성출장마사지번호,#구로디지털단지역리투아니아여자출장안마추천,#고려대역외국여자출장마사지가격,#영등포구청역볼리비아여자출장안마추천,#동화우즈베키스탄여성출장마사지후기,#구반포역러시아홈타이추천,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️약수역코스타리카여자출장안마가격❤️후불⭐#화곡본동러시아걸출장마사지번호,#아현볼리비아여자출장안마후기,#구성동러시아여자출장,#공릉동리투아니아여자출장안마,#갈현코스타리카여자출장안마후기,#구로동모로코여성출장마사지후기,#화곡본동호텔출장마사지가격,#노량진아르헨티나여성출장마사지후기,#상봉역출장op번호,#양천일본인홈케어추천,#군포모텔출장마사지후기

1 1 0
❤까치산코스타리카여성출장마사지후기『O➀0-4이0❶-74⑶⓷』서빙고베네수엘라여자출장안마#논현역러시아호텔출장안마가격★몽촌토성역러시아출장op추천『O➀

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️동대문구페루여자출장안마후기❤️후불⭐#역촌역러시아출장op,#거여역러시아걸출장,#상월곡역출장샵후기⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️동대문출장샵번호❤️후불⭐#청림러시아출장맛사지가격,#외대앞역리투아니아여자출장안마추천,#자양볼리비아여자출장안마,#정자동러시아출장마싸지추천,#인의동멕시코여자출장안마후기,#옥천동호텔출장안마번호,#녹번러시아백마출장,#동선동리투아니아여성출장마사지가격,#전농일본인홈케어,#대림역우루과이여자출장안마추천,#도원백마출장마사지가격,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️개봉역러시아콜걸출장안마번호❤️후불⭐#미아역러시아걸출장마사지추천,#논현역코스타리카여자출장안마번호,#신길동러시아출장안마,#영등포일본인출장안마추천,#불광역백마출장안마,#불광역일본인홈케어,#신길외국여자출장번호,#평창동러시아출장마싸지가격,#역삼역러시아홈타이출장번호,#수택베네수엘라여자출장안마번호,#한강로볼리비아여성출장마사지,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️갈현동코스타리카여성출장마사지❤️후불⭐#신천러시아걸출장안마번호,#망우동출장안마추천,#사간러시아출장맛사지추천,#서초백마출장가격,#역삼백마콜걸출장추천,#오장멕시코여자출장안마가격,#구일역러시아출장마사지후기,#시흥리투아니아여성출장마사지,#중계러시아콜걸출장,#도봉동러시아모텔출장안마가격,#강동페루여자출장안마후기

1 1 0
☞남태령역남자강직도개선가격➡️0IØ↔75Ø4↔6Ø45㏇시알리스당일구매➡️#풍납남성단련용품직거래☞온수동필름비아그라복제약구입방법ⓠ0IØ↔75Ø4↔6

⭐시알리스파는곳『0IØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️연남비아그라복제약직거래❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#위례천연시알리스100mg약국가격,#혜화동팔팔정구매후기,#을지로3가역한방비아그라복제약구매⭐시알리스파는곳『0IØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️강남천연시알리스구매후기❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#신대방삼거리사정지연제처방전없이구매,#향남비아그라필름처방전필요없는,#퇴촌면스페니쉬플라이처방전없이구매,#수락산역레비트라효능,#충무로역사정지연제당일배송,#월계역남성확대크림직거래,#해남남성발기제품처방전없이구매,#종각역남성성기단련기구직거래,#송파구발기부전용품판매점,#수송동남성정력제구입후기,#보문동발기부전영양제퀵배송가격,⭐시알리스파는곳『0IØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️토정동남성발기제품퀵배송가격❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#동두천발기약직거래,#원효로비아그라구매방법,#오금한방비아그라구매후기,#압구정역비아그라가격,#마북동센포스약국판매가격,#도림발기부전성인용품효능,#서대문구강직도영양제판매처,#하중강직도영양제복제약구입방법,#독산남성성기단련기구100mg약국가격,#종암동발기유지제품약국가격,#하왕십리사정지연제당일구입,⭐시알리스파는곳0IØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️부산정품비아그라당일구매❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#도곡남성발기개선제품퀵,#은행동남성단련용품구매,#버티고개역약국용시알리스퀵배송,#장위발기부전성인용품퀵배송가격,#잠실본동발기부전치료제약국,#서울대입구필름형시알리스당일배송,#개포동요힘빈종류,#청룡액상형시알리스당일배송,#

1 1 0
Months

5 1 1
Shu Sakamaki x Yui Komori  (Diabolik Lovers)

"My baby lives in shades of blue.Blue eyes,Blue jazz,And attitude.And when he calls, He calls for me,And not for you.But I can't fix him...Can't make him better...And I can do nothing about......This strange weather."~Lana Del Rey

654 1 10