I LOVE YOU,STUPID! ( BL SINHALA | COMPLETE )

I LOVE YOU,STUPID! ( BL SINHALA | COMPLETE )

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Romance
මන් උබට ආදරෙයි බන් !!!
මටත් පුලුවන් වුනානම් කට ඇරලා බය නැතුව කියන්න.
මම හරි බයයි බන්
මගේ ඒ වචනෙන් මට උඹව නැති වෙලා යයි කියලා..

උබේ ඇස් දෙක දැක්කත් ඇති මට
ඇග පුරා සමනල හැගුම් දෙනෙනවා..
මට්ටු කරන්න බෑ බන් මගේ හැගීම්
උබ මාව තව තව අවුස්සනවා..

දවසක් ආවොත් තීරනයක් ගන්න වෙන
එදාට මම උබව අතාරිනවා දෙපාරක් නොහිතා
වෛර කරත් එදාට උබ මට
මම සතුටින් ඒක පිලිගන්නවා..

- උබටත් හොරෙන් උබට පිස්සුවෙන් ආදරේ කරන කෙනෙක්

Chapter list

- Last updated at 07:59 08-06-2024

Related stories

Omoriboy's Blog

I'm just writing what was on the blog...Update: Added images, Mewo's commentary, Omocat's commentary, the original captions, and a part that was scrapped.
Ishq Ki Kahani

"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (The badass girl) gets tied in an arranged marriage to Zain (The reserved one) but he makes it very clear he wants nothing to do with her while she can't help falling for him. Alizeh X Zain : •Arranged Marriage• Forced Proximity • Grumpy X Sunshine-----------"Go die!" I shouted "Dying for you is very easy Meri Jaan. I want to live, for you, with you. But if I ever have to live without you again I WILL die." He replied like he meant every word of it. - Dua (the heartbroken girl) comes across Azaan (the playboy) who broke her years ago. Now that they meet again he is determined to get her back but she isn't ready to give him another chance but a truth from the past crushes all their chances. Dua X Azaan • Second Chance • Soulmates • Forbidden Love ----------"That rich brat-!" I was complaining to my friend when a voice interrupted me from behind "Yes, sweetheart" it was that rich brat winking at me. -Noor (the good girl) meets her perfect match Ahaan (the bad boy) who challenges her in everything. He doesn't care about anyone except her but she cares about everyone except him. Noor X Ahaan • Enemies to lovers • Fake Dating • Good girl X Bad boy----------"We are nothing to each other" I said "Yes we are, you're my future girlfriend" he replied flashing his brightest smile. -Shayra (The grumpy sarcastic one) comes across Kabir (The golden retriever). He is the one who can bring light to her darkness. He falls for her but she only pretends to fall. Shayra X Kabir•Reverse Grumpy X Sunshine • Love at First Sight* Office Romance---The four best friends ( Alizeh, Dua, Noor and Shayra ) meet up after five years at a former classmate's wedding but this wedding turns out to be a life changer for all of them as they come across the Aziz brothers.
A and D

Nerdy Dakota Evans makes the biggest mistake of her life by falling in love with her best friend, Aaron Ford. Despite coming from entirely different cliques in school, will their relationship have a chance?***In a high school where everyone belongs to cliques, nerdy and boyish Dakota Evans' friendship with basketball jock, Aaron Ford, becomes a big issue. Aaron's highly protective of Dakota and doesn't realize that she's in love with him. With their friendship eventually going on the rocks, will Aaron finally realize his true feelings for Dakota before it's too late?[[word count: 90,000-100,000 words]]
The Bite (Book 1)

The Bite was published as a Paperback and E-book from W by Wattpad Books on February 7, 2023!As a Wattpad reader, you can access the Wattpad Books Published Edition here upon purchase and the Wattpad Original Edition for free. *****Charlotte is on the run from a troubled past to start a new life, turn a new page and begin again. Little does she know that the new life she is about to start, is one that is only supposed to exist only in fairy tales. What was a minor decision put her in the wrong place at the wrong time; a decision that will be burned into her memory, a decision that forced her to fight for her life, a decision that will turn her into a thing of fairy tales- and it only took one bite.
FOREVER • S.ROGERS

In which an Asgardian Goddess finds a Brooklyn Soldier, and they fall in love.''I love you.''''I love you too. I'll love you forever.'' ''Forever, wow. That's a long time.''Steve Rogers X OC Captain America: The First Avenger - Avengers: Endgame.We'll meet again - Vera Lynn.
100 Reasons Why To Love Stonefield

To every Stonefield Shipper / Fan This book is for you! Andrew Garfield and Emma Stone are Endgame! And we know it! And here's 100 Reasons Why to Love Stonefield! ♥The best OTP ever is in this book and we got the truth!
You will forever be my always

She never met someone that is so cold and soft at the same time, that is mean to everyone, and not to mention he is super hot.He never met someone so shy, that only minds her own business, and is a total darling and makes his cold heart melt. Liliana Smith is a total angel, she is shy, and the girl that had no friends and her parents are workaholic, she just finished high school and is about to go to college. Greyson Carter is the opposite of Liliana he is cold, has lots of friends, is a hockey player, and has the perfect family. He is on his second year of college. As everyone says, opposites attract each other.
My Vampire mommies

Opal and Helen are the leaders of the South of America, the most feared mafia heads in the world currently, along with being mafia they're both vampires which makes them basically untouchable. Athena is a little sweetheart, trying to do things the right way and stay out of trouble because she has enough of it already. --------the story is set in a world where vampires and humans co exist, and age regression is known and everyone is classified into the category when they're 10 Athena unknowingly steps into Opal and Helen's territory and she is taken in by the couple, but not before she goes through a bit of trouble before that happens

You may also like

Last train to Morioh (josuke x reader)

💫fixing spelling errors 💫Y/n is a young girl who lost her father at a very young age, Muhammad Avdol. Muhammad Avdol had a child with a mysterious woman before going on a 50 day trip. He swore to come back home to his only child, but never did. The Speedwagon Foundation took care of her and told her stories about her father. At age 16 , a man who went on the 50 day tip with her father, called her to a small town name Morioh.

148.3K 19 6K Full
Cabin Crew Job in India Airwing Aviation Academy

Cabin Crew Job in India Airwing Aviation Academyhttp://airwingaviation.com/air-hostess-training-institute-in-india.aspxMember of Air Cabin Crew provides excellent services to the passengers throughout the flight. Crew ensures the safety and comfort of passengers. Airwing Aviation Academy trains the students for cabin crew position in Indian airline to deal with security and situation of emergencies. Cabin crew is also referred as flight attendants or Air hostess. Cabin Crew Job in India Airwing Aviation Academyhttp://airwingaviation.com/air-hostess-training-institute-in-india.aspxWorking as Cabin crew is most challenging and exciting experience for airline in India. The major role of cabin crew is to provide best customers services to the guests or passengers on business jet aircraft, on military aircraft and on abroad commercial flights etc. Airwing Aviation Academy offers cabin crew job in India.

14 1 1
Star Wars: Darkness Rising

"What do you know about the Jedi...?" "I know a lot about them, but more importantly, I can teach you to use your gifts properly. I can show you the way your abilities are meant to be used!""How?""Find me and pass the trials of my people, and we will talk!""How will I find you?""Ask your Chiss friends about the World of Lehon"What started as a simple rescue mission has turned into a mission of survival for Sabine Wren and Ahsoka Tano!Having been found, Ezra Bridger is safe and very much alive, but has suddenly realised he is the only hope to save the honour bound and proud Chiss Ascendancy from a warmongering alien race. Ezra however, has his own problems. Haunted by a vision received over a year earlier, he is desperate to solve the mystery before times runs out. As he does so, Ezra quickly realises that the following the Jedi way may not be the key he needs to win the war against the Grysk, but the person he has been hearing in his head might be. Ahsoka Tano isn't so sure, and offers to continue Ezra's cut short training, unaware of a more sinister presence at play, hoping to keep Ezra on the right path! Ezra however is unaware that there is more than just the Chiss Ascendancy who want to use him, and his allies are fast running out!Meanwhile, Sabine has her own battles to fight. Despite finding her best friend, Sabine can't help but feel a part of her is missing, and she finds herself turning to her most unlikely ally to put them together: Grand Admiral Thrawn! However, Thrawn has his own Agenda, one that involves Ezra and Sabine, and he is determined to see it through to the end. Thrawn isn't the only one with a hidden agenda. The Irizi family have their own plans for Ezra and his friends, and it may involve an unlikely alliance among the several beings to escape not just with their lives, but with a chance at ever seeing the rest of their friends again!

4.6K 22 118 Full
In Loving Memory

The day of 9/11 is upon us once again, and it is a troubling time for the personification of America. Because all of the nations are going on tours of each other's lands, and America cant change his plans, he is stuck revealing himself on the day that he is his weakest. What will the others think of him now?

70.1K 6 2K Full
Closeted (Curtis sister)

"I think somethings wrong with me. My head doesn't think right."- violet CurtisBasically the Curtis brothers sister is gay, she tries to find herself in a society that doesn't accept it.

1.6K 4 26
OBSESSIVE

i always loved you, skye.i had to destroy them.but skye, please, i never,not once,intended to->•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>as kids, skye promised that if she wasn't married by age twenty eight, she'll marry her best friend declan.but he loves skye, so of course, he's going to make sure she doesn't marry anyone at all. by any means possible.

389K 27 11.1K Full
Outer Banks Imagines

Imagines and POV's about the best show ever.

116 3 5
The Angel of Death

"I am a girl on a mission. Nothing more. I am a normal girl with an abnormal goal and a confusing past. I am just a girl. A normal girl with a hit list. A normal girl with abnormal power. A girl who demands to have the heads of those who've wronged her. Don't mistake me for a cold-hearted killer, I am not. I am just a girl. A girl commonly called the Angel of Death. I may not be the coldblooded, slimy, disgusting reptile you are, but don't make the mistake of underestimating my power. You destroyed my family, and whoever you are, I will track you down to the end of the earth, and I will make sure you suffer. Watch your back." There was a moment of silence, but soon enough, a gunshot could be heard, then static, and nothing more. I looked out the window, watching the raindrops trickle down the glass, like claws, attemting to force their way inside. I gave a smirk and a light chuckle. She doesn't know what she's getting into, and that's just what I'm counting on...

55 5 7
WOF Opinion Ships

Yea, I saw a lot of people making these, so hey, I'm joining in now as well. Keep in mind that these are MY opinion, and I am stating what I think, this is not made to change anyone's mind. With that being in mind, enjoy useless information :]

286 38 0
Wooing the Ex-Wife

Liza was finally happy. She had a great family, a job she loved and she was finally free of all the pain. What will happen when she will come face to face with Jonathan, the man who had broken her heart, the man she loved and had left behind ? Liza claims to have forgiven him but can you ever truly forgive someone who has broken your heart? Jonathan had made a grave mistake four years ago. A mistake that had costed him the love of his life. When he comes face to face with Liza four years later, will he try to win her back or will he let her go, just like he did years ago ?Can Liza and Jonathan find a way to be together again or are they be fated to be apart forever? Find out all this in this sequel to 'Letters from an Ex- Wife'IMPORTANT NOTICE: This book will be removed from Wattpad except a few sample chapters on 21st March 2021Cover credit: @damn-danielp.s. If you are not a fan of Liza + Jonathan, you might want to skip the book, and if you are okay with it, then read on :)P.s. This is going to be a book where they get their happy ending together, so if you are looking for some other storyline then I sincerely request you to ignore this book and consider the last book as a stand alone. Don't get me wrong, Liza won't be running into Jonathan's arms and will be giving shit for all that he has done to her but it will end with them making up.

1.1M 33 32.8K Full