Related stories

පූර්ව 🌛 > °°> [ taekook ]

එයා වෙනස් කොල්ලෙක් හිත හයියෙන් අල්ලන් ඇදලා තියාගන්න හදවත් අස්සෙ ගැහෙන හැගීම් අදුනාගන්නහැබැයි , දැනගෙනත් නොදැන වගෙ රගපාන්න........ ඉතිම් මට හම්බුනු හොදම හමුවීම එයා...... එයා යශේන් අපූර්ව ❤Cover by @lochi_jeon
Harry Potter x Kiyotaka (The Sorcerer's Stone)

"You are a wizard Kiyotaka""Um, I'm sorry, what?"Delve into a story where Kiyotaka is freed from the white room by Prof. Dumbledore at the age of 11.He is introduced to the magical world where he hopes to regain his emotions and form genuine friendships. What will the magical world bring him? Will he be able to help Harry in defeating Voldemort?Note: Since Kiyo is 11 here, the tool mentality is weaker than canon. He will be more conflicted.The characters from Classroom of the Elite are owned by Syougo Kinugasa... And the characters from Harry Potter are owned by J.K Rowling.
Enemies To lovers

အနိုင်ကျင့်တာလေးတွေ ပါတာမလို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် မဖတ်ပါနဲ့ရှင်....⚠️စိတ်ကူးသက်သက်သာ ဖြစ်တာကြောင့်Character တစ်ခု အနေဖြင့်သာ ဖတ်ပေးပါရှင့်⚠️Warning ⛔ လုံး၀(လုံး၀) မပါပါဘူးရှင့်⚠️လိုအပ်ချက်ရှိရင်လည်း ထောက်ပြပေးကြပါအုံးနော်💞Voting ပေးချင်းဖြင့် အားပေးကြပါအုံးရှင့်💞
The Girl He Never Noticed

When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in love again?****** When Jade Collins goes to work for billionaire bad boy Eros Petrakis, all she thinks she'll be doing is making his coffee...but when sparks fly, the shy Jade (who wears a disguise to mask her beauty and the secrets of her past) and the fiery, cocky Eros (who is solely focused on business and doesn't believe in the distractions of love) begin to grow closer and closer. Will Eros be able to see past her disguise to the beauty within? And will Jade be able to tame his heart -- and her own -- once the man of her dreams finally notices her?******Officially now a series! Watch it for free on MediaCorp's Youtube Channel- MediaCorp Drama.[[Word Count: 150,000 - 200,000]]The Girl He Never Noticed (Book 1 + 2) by Neilani Alejandrino (Sweetdreamer33)Copyright © 2015. All Rights Reserved.
One That Got Away

*Shortlisted for Wattys 2017* Sixteen year old Charlie Shultz almost died ten years ago, when a little boy lured her away with murder on his mind. She escaped, but now her attempted murderer is back. This time, he's different. He's grown up. His face has changed with age; his name is no longer the one that haunts her nightmares. His methods have improved. He's learned new ways to torture, new ways to terrify, and new ways to make the chilling experience last. Poor Charlie won't even see him coming. She won't even realize who he is until he gets a second chance at the One That Got Away.
Till Fate Tie Us Together...

Till Series: Part 3 Highest Rank #6"I'm going to be a queen! Bow before me, sister." Her sister smirked. Ada held her head high. She will not bow to her arrogant sister. So what if she is to be the queen of Iran? She absolutely would not bow, she'd rather fancy losing her head. "I will not." Her 13 year old self spoke. "I will an empress myself, one day!" Her sister cackled. "So naïve. You will bow before me and I'll make sure you will." "You will lose." Ada said confidently. *** Since then all Ada wanted to be was an empress. To prove her sister wrong. But fate had other plans.
CAFE 20.. ( BL ) ONGOING

Just friends... Right ?AYUSH ♡ ADHEER Start - 03.06.2024End -* Cover credits goes to - Miku_Sasuke
Miss Cousin Wants to Become a Monk

Author: Tian Xia Wu Yi In the previous life, Xie Miao tried so hard to marry her cousin but she didn't expect that her cousin couldn't let go of the white moonlight in his heart. Not only did he ignored her for many years but he even caused her to die unexpectedly. After being reborn, Xie Miao thought: getting married is risky but being single can save your life. Aunt, I have a destiny with Buddha, please allow me to become a nun! Cousin Cui Mu Li: ...A Miao, what nonsense are you talking about! Rival Zhou Nian Nan: Xie Miao, your brain is flooded. Do you want me to help you get out. The pretentious cousin Xie Miao was reborn. She was no longer infatuated with her cousin Cui Mu Li and only wanted to become a monk. Relying on the advantage of her past life and secretly using Cui Mu Li's hand, she gradually changed the tragedy of everyone in the previous life. In the process, she won the admiration of Cui Mu Li and her arch-enemy Zhou Nian Nan with her smart and true character.

You may also like

「·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳When Flowers Wilt·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳」- 【 Kamisato Ayato x Fem Reader】

Flowers wilt, and love is simply a rose that blooms quietly at the strike of dawn. Kamisato Ayato. The heir of the Kamisato Clan, the great and mighty Yashiro Commisions future Commissioner. Everything was planned out. You came to Inazuma with your family since they ran a wealthy Kimono franchise in Inazuma that depended on Liyue's silk flowers. And since the Yashiro Commisions main focus was the festival affairs, it seemed only right to make a "contract" that would tie two children together, and for a long time. Warning: maybe swearing? angst, mentions of seggsi stuff though trust me its not explicit.Cover art doesnt belong to me. Please tell me the artist so i could credit her (^U^)<33Platonic/Romantic

140 3 5
watch Vikings vs Bills Live

http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/http://livestreaminglive.co/watch-vikings-vs-bills-live/

1 1 0
Juneau Elicits

Book 2 of 2, sequel to Alaska's Illicit.In which Mikaere returns to Alaska, but upon arriving realizes that she has a new problem: Vaughn, Darren, or should she just stick with Jared?Vaughn's past and life are revealed, and also a serial killer might just be on the loose. Completed !! :)[ Wattys 2022 Shortlister ]

33.9K 37 2K Full
Disney love  (Chris Evans x reader)

When you join the avengers cast as a new character and Producer you may end up dating a ChrisDisclaimer: I only own the characters I made up#1 in mcucast 8/4/21#1 in premiere 9/15/21, 5/25/22, 9/24/22#1 in godmother 10/25/21

4.3K 19 89
FRIDAY I'M IN LOVE  ━━ Jonny Goodman

it's the independent revolution! ©planetromance2020

18.2K 7 471
You Idiot | Bakudeku/Suicidal Deku

TW, self harm and topics of suicide~~~ON HIATUS UNTIL FURTHER NOTICEA lot of fluff but mostly angst. <3Definitely not a vent story.~~~I don't own these characters, they're from MHA. I also don't own any of the art.

155.6K 92 3.8K
Akatsuki Boyfriend Scenarios 2 [Hiatus]

Disclaimer: I do not own Naruto, any characters from Naruto, any other anime's referenced along with their respective characters.[THIS BOOK IS ON SEMI-PERMANENT HIATUS]This is a continuation so if you haven't read the first book, corresponding to this one, you should probably go do that.Including:-Kisame-Itachi-Hidan-Kakuzu-Deidara-Sasori-Tobi-Pein-Suigetsu-Konan-Sasuke(So, everyone. I just felt like I should be professional and write a list.)Expect possible gore, mature themes, feels and plenty of idiocy, so, proceed with caution, you have been warned!

19.6K 6 330 Full
Tortured bakugou

bakugou was kidnapped and no one knows about it because everyone's memories of him was erasedWhat will happen to bakugouWill he be saved or will he die in that place and if he is saved who will save himKeep in mind this is my first story

5.9K 8 57
ESTA HISTORIA TE LA DEDICO A TI

Siempre as querido que te dediquen algo bueno esta es una buena oportunidad espero no defraudarte tu lo unico que tienes que hacer es platicarme de como o que quieras que te invente tu solo dime , va???

187 5 11
The Long Life of Eave

-1994- Liverpool, England Tis' a life of aimless wondering, learning and of many deaths. Her eyes wondered from one delicate body to the next. They might've been only small infants at the time, but each one of them would grow, they'd grow to be the worlds eyes, ears and hands. The choices of what they would do with that responsibility would be theirs alone to see through. But tis' only fate and Eaves unfortunate destiny; that one of these small and fragile humans must be her own eyes, ears and hands for the next 80 or so years until they too, like this body begun to decay.Eave needed to choose, and choose fast; Time was short-lived at the moment.

7 1 0