His Puppet (ZhanYi Nonfiction Sinhala)

His Puppet (ZhanYi Nonfiction Sinhala)

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
අවිද්‍යාවෙන් මිදී මිනිසුන් විද්‍යාව වැළදගත් යුගයක ඔහු ඒ සදහා තම දිවියම කැප කරන්නෙකු විය. - ❤

ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ලෝකයක් තුළ වුවද කිසිවෙකුට හිස නොනමන ඔහු තවමත් ඒ අවිධිමත් රහස් පරීක්ෂකයාම විය. - 💚

එක් මාවතක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්ට වෙන් වෙන්ව පියමන් කල ඔවුන් නොසිතූ ලෙස එම මාවතෙහිම නැවත මුණ ගැසෙන ඔවුන්ගේම කතාන්දරය මේ ලෙසින් ඉදිරිපත් කරමි..💛

..............................................

'ඔබට ඕන උනේ මන් ගැන සාක්ෂි හොයාගන්න උනත් ඒක මගේ හිත රිද්දන්නේ නැතුව කරන්න බැරිද මගේ ලෝරන්ස්?' - ❤

'මට ඔබේ හිත රිද්දන්න ඕන උනේ නෑ ලොරෙන්සෝ.. - 💚

..............................................

ZhanYi Fanfiction වන අතර Nonfiction එකක් ලෙස රසවිදීමටද හැකිය..💛🖤


Start: 16 May 2024
End: ?

Related stories

Learning Spanish

I made this for anyone trying to learn Spanish! Since learning cultures is a big part of learning a language, I have included different traditions/food/phrases/etc. from countries in Latin America and Equatorial Guinea. Notice: I am Salvadoran so I'm probably not familiar with any of the other countries' traditions and food, I researched it. If you are from any of these countries and noticed a mistake, please tell me in the comments.This book is to keep track of my notes and hopefully help some other people. These books are not to make you fluent in languages (because I am also not fluent) but they are to help me and others with grammar, vocabulary and culture knowledge and make it easier to learn.
Regretevator x Reader

Scenarios, hc, and more!!
Adhvika - prince's Political Bride

I was married to him . He was an emotionless and heartless man. His father asked for my proposal just to win my kingdom Mehrangarh.
The Emotionless Genius

[On going.....]Kaiden Alex Jackson An adopted daughter...a genius but barely shows any emotion...how will Kaiden could bare the truth behind her unknown existence, will she accept who really she is? Or would she decline it and step up on her own feet...What are the mystery behind that emotionless face of her..? Could they uncover the mysteries behind Kaiden's emotionless face and see what she came through and see the real her?
The summer we got back together

Belly Conklin and Conrad Fisher has been through all the ups and downs. But after Belly college graduation is when they get back together and are better then before. Come join them as they walk through life together.
Caught In The Trap-HTGAWM

"Why does everyone around us die?"the young helpful daughter, of Annalise and Sam Keating, finally gets to attend the very law school her mother works at. it was a dream of hers to follow in her mother's footsteps. though as she goes through these events, events that make her jolt awake at night. she begins to wonder if it would've been different if she never went to that school or if she never even went into law. but with the people she has met she'd never take that back. not even with all the deaths floating around her. she'd just have to find a way to cope. ocxwes (mainly)ocxfrank#1 laurel castillo feb.2021#2 taylor russell feb.2021#2 viola davis feb.2021#3 web gibbins feb.2021#3 bonnie winterbottom feb.2021started// july 14th 2020cover by nophotoshop© honeydixon
مرت سنه واخاف لايروح العمر وانا انتظر والشوق باقي ما انمحى

يطلب من زميله يتزوج اخته عشان يحميها ويوافق وأخته من الاساس تحب زميل اخوها هذا ، بعد مايتزوجون اخوها يتسبب بموت صاحب زميله وياخذ اخته ويختفي 5 سنين
[02] 𝐍𝐎𝐓 𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 || LISKOOK FF ✓

Completed [Not Edited]________"𝙸'𝙼 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙰𝚃𝙴." - 𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏"𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙼𝙰𝙹𝙴𝚂𝚃𝚈, 𝚂𝙾𝚁𝚁𝚈 𝚃𝙾 𝙾𝙵𝙵𝙴𝙽𝙳 𝚈𝙾𝚄 𝙱𝚄𝚃 𝚈𝙾𝚄'𝚁𝙴 𝙱𝙰𝙳 𝙰𝚃 𝙹𝙾𝙺𝙴𝚂" - 𝑱𝒆𝒐𝒏 𝑱𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌A story where the princess of werewolf (Lisa) found her mate but her mate was a human. Is he really a human?Read to find out!Highest ranking#1 in Lizkook [27/01/2021]#2 in Lizkook [26/01/2021]#1 in namjoon [26/01/2021]#31 in Jackson [21/02/2021]#55 in Rose [22/02/2021]#1 in Liskook [21/07/2021]#1 in Bangpink [02/08/2021]DisclaimerAll of the picture, gif, videos and etc, is not mine, credit to the rightful owner.

You may also like

Graceland (A GLEE Fanfiction)

Takes place after the Season 4 finale. Rachel Berry, after sadly being kicked out of Funny Girl, starts hanging out with the new guy, Gabe, at NYADA. After tragedy strikes McKinley, she takes him to Lima (for some odd reason) so she can mourn. As they spend some time there, a lot of crazy things happen. Shocking discoveries, bad breakups, love triangles, and way more... Oh, it's Graceland alright. *Cover Credits: @NataliaHunt :)*

26.7K 22 652 Full
Libro de arte / Comic (Reader X ?)

mysteriously wake up on a sailboat in the middle of the ocean and all you remember is your family vacation days before. Until you discover a secret in the boat, it will take you through a strange dimension where everything you think can materialize---Misteriosamente despiertas en un velero en medio del océano y lo único que recuerdas son tus vacaciones familiares días antes. Hasta que descubres un secreto en el barco, que te llevará a través de una extraña dimensión donde todo lo que pienses puede materializarse.

609 7 18
Star Wars: Cross Paths 2

2 years had passed since the last book. Luke and Ines are married for 5 years now, living a calm life with their 3 kids and family, but a sudden distress call from a creature and the appearance of Luke's father old Padawan will change everything, revealing a new threat in the horizon. How it will end? The Continuation of Star Wars: Cross Paths.

17.2K 104 1K Full
Matriochka

Lorsque son grand-père malade ne parvient pas à achever une commande exigée par la mafia, Jo, sa petite-fille, prend son relai. Mais très vite, Ivan Sobakin, membre de la dangereuse organisation, se rend compte de sa ressemblance avec une femme dont il a besoin des services, et donc que ses talents de faussaire ne seront pas les seuls à être exploités. Bien qu'elle ait en horreur le monde du crime auquel appartient Ivan, Jo n'aura pas d'autres choix que de collaborer avec lui pour son plus amer plaisir.

12 1 1
Mother May I

In my world, for this story at least, Paul and Laura become a couple. Laura may seem a little OOC, but you tell me what you think. Paul Weston and Laura Hill's dark haired, blue eyed five year old daughter asks them for a baby brother. How do they react to their daughter's question.In this world, Kate and Paul were married and divorced, so their three kids still exist.

1 1 0 Full
Repressed Retribution

After millenia of living on an island no bigger than the Bay of a Thousand Scales, the Pantalans are ready to exact their revenge on the descendants of those who ousted them.A book with worldbuilding lore from if Pantalans wanted to go back to Pyrrhia violently

376 45 48 Full
One Shot's / Other stuff

This is a collection of my one shot fan-fic's and story's/scenarios. Some of this is just whatever I felt like writing it's random .... Some of these are sexual.Some of these are fill in's (put your name in or who ever else's)Some of these are GirlxGirl, BoyxGirl, BoyxBoy, GirlxBeast, ETC. (Check out my "Understanding My Stories" to get a better feel of these)Y/N= Your NameH/N= His Name (or) Her NameHave any questions? Message me.sometimes emoticons(emoji's) will be used to show actions of feelings.There is not really a category for these but yeah...If you want any of these one shots to become whole stories or fan fictions leave a comment or message telling me which one.Please enjoy!

1.1K 32 3 Full
Опыт моего сыроедения

К сыроедению меня привели многочисленные болезни, список диагнозов занял практически страницу А4, вот только некоторые из тех, что меня беспокоили: боли в сосудах, суставах, стопах ног - прогрессирующее плоскостопие, артрит, артроз, диабет, хронический тонзиллит, остеохондроз, сколиоз, хроническая анемия, полипы в желчном, гастрит, дуоденит, вегето-сосудистая дистония, а также многое другое, и это все в 36 лет.

54 2 0
Smoke free salon near me| Avanbeautylounge.business.site

Discover the ultimate smoke-free sanctuary for your beauty needs at Avan Beauty Lounge. Visit avanbeautylounge.business.site to experience a clean and refreshing environment that enhances your beauty treatments.

2 1 0
stormy weather (dreamnotfound)

George is arranged to marry the princess from a rival kingdom. What happens when he falls for the wrong royal?-~completed june 2021~cw's:- depression themes- self harm- violencedisclaimer - i don't actually ship them irl this just for fun :))

149.8K 28 5.7K Full