He Is My Painkiller  ( Complete )

He Is My Painkiller ( Complete )

Full 286
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
තේෂූ.. මගෙ ආදරේ..

මගෙ අම්මා වගෙ ම මගෙ තාත්තා..

තේෂාන් සචින්ද විජේරත්න ... Wijerathna Industries එකේ බාල පුතා..

තාත්තා කියන විදිහට නොසන්සාලයෙක් , අම්මා කියන විදිහට දගකාරයෙක් අයියා කියන විදිහට හුරතලෙක්.. මගෙ විදිහට බෙහෙතක්..

He is My Painkiller in my life..

Related stories

The Revelations

As we all who watch the Pokemon Anime know Ash doesn't show his achievements to his new companions at all.But what if at the end of Alola a cetain mythical Pokemon showed up with a legendary pokemon that will slowly reveal all the BIG achievements and titles our hero has gotten?Well let's find out.DISCLAIMER:I don't own ANY characters in this story the only thing I own is the plot.Also This was suggested to me to write by:@KhangHuynh854
සුදු අරලිය...

" ඇයි අයියෙ ඔයා කොයි වෙලෙත් මාව සුදු අරලිය මලකට සමාන කරන්නෙ.."මං අයියගෙ මූන දිහා බලන් අහනකොට එයා මගෙ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා.. මගෙ අයියගෙ මූනෙ ඇඳිලා තිබ්බෙ හරි ලස්සන නිවිච්ච හිනාවක්.." ම්ම්ම් මොකද මගෙ චූටි මහත්තයා මට සුදු අරලිය මලක් නිසා.."" අනේ.. හේතුව කියන්නකො අයියේ.."මං කියනකොට අයියා අරලිය ගහට හේත්තු වෙන ගමන් ඇස් පියාගෙන හොඳ හුස්මක් ගත්තා.. මේ අරලිය මල් සුවඳ මගෙ හිත නිවනවා වගේම එයාගෙ හිතත් නිවනවා ඇති..මමත් ඇස් පියාගෙන අයියගෙ පපුවට හේත්තු වුනේ හීතල හුලඟත් එක්ක එන මගෙ ආසම අරලිය මල් සුවඳ විඳින ගමන්.." සයාෂ් දන්නවද.."" අරලිය මලට තියෙන්නෙ වෙන කිසිම මලකට නැති හරි අමුතුම සුවඳක්.."" ඒ සුවඳ මගෙ හිත නිවනවා.." " හරියට ඔයා මගේ හිත නිවනවා වගේ.."ඒකද මම තේව් අයියගෙ සුදු අරලිය මල වුනේ..අයියගෙ පපුව ගැහෙන රිද්මයට කන් දෙන ගමන්ම මම එයාගෙ ඇස් දිහා බැලුවා..
A Tale In Session (City Series #1)

City Series #1Claude Noestro is a famous guy in a small city not only for his skill in sports but also his family background, with that comes a lot of pressure when it comes to his lovelife. Every move he makes, news spreads around the city like wildfire. Rafaela is a hard-headed girl trying to get over her first love. Will the two clash or compliment each other?Beginning: April 12, 2020End: July 16, 2020Background photo credits: C-Jhay Mapangdol
Trapped In Love ✓

"C- Can you move b- back a little?" My words made him smirk and if it's even possible, he came closer. Why do I always have to stuck between him and the desk?!"Why? Am I making you nervous?" "No." I lied. Ofcourse, he was making me nervous. His eyes had the power to hold a person on his place and that's what his eyes were doing to me. "Really?" He asked, putting his hands on my waist and pulling me closer towards him. On instinct, I put my hands on his chest. I didn't like it. I didn't like the way my body was responding to his touches. "T- This is un- unprofessional." I choked out the words, but I wish I couldn't have. He brought his face closer, so close that I could feel his minty breath on my lips. My lips parted accordingly in shock. "Oh, is it?" He said, mockingly.Oh god! What have I gotten myself into?••••Aaron Steele, the CEO of the multi billionaire Steele's Company was the eligible bachelor of 25. He always had his way among girls and having blue eyes, a chiseled jaw and a hot body, didn't help either. With new woman on her arms every other day, he was obviously not planning on falling on that cliché word also called love, but would his thoughts of not falling in love still remain the same, after meeting her? Sienna Collins was a girl of 22 with extremely shy personality. After completing her graduation, the only thing in her mind was to get a good job and settle on her own, but what she didn't expected was a job at Steele's Company. This is a story of the innocent and the sinful. Read inside to find out what happens when two persons from exactly opposite worlds collide together. #I would suggest 14+ to read this story as some part in the book contains mature scenes.~# 37 in Romance#12 in humor *I am not a grammer nazzy, so there would be grammatical mistakes.*
Traveling through space, the princess became rich in a frivolous way

Author: Tianlian Devouring Ghost Type: Time Travel Rebirth Status: CompletedWork introduction:[Ancient romance + time travel and face slapping + storage space + sudden wealth upgrade + protecting and pampering wife + love over time]Modern woman Wen Jinhe got a storage space due to a strange astronomical phenomenon. She knew in advance that she would travel through time and decided to sell her house and use her savings to fill the space.She traveled through time and became a princess in the cold palace and married Li Junche, the second prince of Beidi Kingdom.On the wedding day, Wen Jinhe raised her eyebrows and smiled softly: "Prince, should we ask Butler Li to consummate the marriage?"Li Junche raised his thin lips slightly and lifted Wen Jinhe's small chin, "It's beautiful, but it's not my favorite."Wen Jinhe looked at the assassin sent by Linyue Kingdom on the ground, "Prince, my damn father is here to trouble me again, I want to teach him a lesson."Li Junche hugged Wen Jinhe and comforted her: "How about destroying Linyue Kingdom to vent your anger?"Buy land, cultivate it, increase production; manufacture transportation vehicles, and develop gunpowder weapons.Steward Li hurriedly reported: "My Lord, the princess has become the richest person in the country."Wen Jinhe said contemptuously: "The prices of all the things sent to Linyue Kingdom have doubled. I will sanction them economically."Li Junche: "This king will use all his strength to seek justice for the princess."DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you
Poems Of Sadness

A poem for someone you lovedA poem for someone you missA poem for someone you caredA poem for someone you hateA poem for you
သရဲဆရာဝန် [Book_6 Completed]

Ghostly Doctor ManhuaMyanmar translation(part_6)Original author_Feng JiongArtist_Yuan Man DongmanIf you like this Manhua,pls also support original author & artists like as supporting me.This is only fan translation.I hope you will like this Manhua.Thanks
𝐑𝐍𝟒𝐋

A bunch of Atlanta shit A lil Chicago shitSome hoodrat shitA lil drug shit A little bit of love in this bitch , but most importantly a good ass read.Kiyari "Kash" a badass female who don't go for bullshit encounters Nahzir "Draco" someone who acts just like her. What happens when the two clash together and shit hits the fan?

You may also like

Velvet's Most Wanted Death Battles

I got bored and made my Top 10 Most Wanted Death Battles so i'll put it here toofirst thing i'm actually putting on wattpad and I plan on writing fights and putting them here too i guess so uh... look forward to that i guess

43 1 0
Code 3 for Ivy - a Joshua Burns gagfic

The whole adventure started on a film set when he stepped on a landmine, then some extras in their ninja suits hopped on him. Apparently they were trying to steal Jinnius. But then some crazy woman dragged him away and cut his hair and gave him a new wig, and now he was suddenly a spy for the WBBA. I basically made this crackfic because Joshua Burns was a decent character who I felt the show completely screwed over. Liek seriously, he had a lot of potential to be a great character, and I wanna expand on his interactions with his sister and stuff because Karina is a queen. Fair warning, it'll probably devolve into violence and more cliched serious themes later in, sooo watch out for that.

338 10 16
This simple, complicated life.

A collection of poems that I wrote when thoughts overwhelmed me.

481 97 76 Full
Enemies to Lovers: Mattheo Riddle x Y/n Potter

"Wait, wait, wait.." Pansy and I were talking "So, you got a chance to be with THE Mattheo Riddle, but you TURNRD IT DOWN?!" She screamed at me in shock"Well, yeah, I mean, all he has every been is rude to me, and I'll bet you 5 galleons that he IS going to be with Layla at breakfast tomorrow morning." I said "Alright," She replied "Game on."Y/n Potter is Harry Potter's twin sister and is in her 4th year of Hogwarts. However, there is a surprise in her fourth year (also the start of the book) as another boy enters the school. Over the year, she bonds with Riddle, eventually falling in love too.!!!Why are you still reading this?? IT'S BAD- YOU HAVE BEEN WARNED!!!Started: May 28th 2022Ended: July 17th 2022#775 in harrypotter - April 24th#23 in mattheoriddle - April 24th#9 in harry-potter - April 24th#17 in mattheo - April 24th#1 in mattheo-riddle - April 24th(I'm not happy with these ranks, read and help me reach the top!)

1.2M 35 13.5K Full
The Revelations

As we all who watch the Pokemon Anime know Ash doesn't show his achievements to his new companions at all.But what if at the end of Alola a cetain mythical Pokemon showed up with a legendary pokemon that will slowly reveal all the BIG achievements and titles our hero has gotten?Well let's find out.DISCLAIMER:I don't own ANY characters in this story the only thing I own is the plot.Also This was suggested to me to write by:@KhangHuynh854

77.2K 21 928
Mha One-Shots! (Various x Reader)

His hands cupped your cheeks as he leaned his face closer to yours. His breath lingering on your lips making shivers run up your spine. His face was as red as yours, as he closed the gap between you two.^Part of the first one shot! Just a bunch of Mha one-shots, feel free to request one! This is mostly for me to take small breaks from my books to write something different, enjoy!Requests currently opened!

42 3 3
Mute || Yoongi FF

Min Yoongi was on his way to a cafe when he bumps into a girl causing her to spill her drink. He tries to apologize but she won't answer him and walks away. He felt bad for spilling her drink so he ends up buying her another drink and attempts to apologize once more but all she did was look at him. He kept trying to apologize to her until he saw a tear drop roll down her cheek. Why?---------------"Why won't you answer me?"She then pulls out a little notebook and writes something down. She rips the paper out and hands it over to him. He was a little confused because he thought 'why not just speak to me?' but when he read the paper, his eyes widened."Y-You're a mute."---------------Started: 02/11/2020End: ---

568 6 21
Love and Literature: Gin and Vermouth (A Screenplay)

Henry dismisses Eliza's literature review out of a sense of feeling overshadowed and unimportant. He expresses that he feels like he is losing her to her academic pursuits and that their relationship is being pushed aside for the sake of her research. Henry longs for Eliza to prioritize their love and emotional connection over her dedication to her work, as he wants to feel valued and cherished in their relationship.

32 6 3 Full
WHAT COULD HAVE BEEN

another damn story about you

1 1 0 Full
Jaune of the imperium 2: guardian, hunter, shadow.

most went their own way after the battle of Beacon. Jaune took team JJAE along with his commissar, a techpriest and the sister of battle to Atlas, to start the creation of a guard regiment. team SHOK joined team RNJR on their trip to Mistral to than make their way to Atlas. and team GLKM was split apart and scattered.

3.7K 10 59