Fate Changers (FengJiu/Donghua fanfic)

Fate Changers (FengJiu/Donghua fanfic)

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Historical

Related stories

အရူးညီလေးကမွေးစားအစ်ကိုကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ လိမ္မာချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်[Ongoing]

Title - အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ် Love of an idoit [or]အရူးညီလေးကမွေးစားအစ်ကိုကို သိမ်းပိုက်ဖို့ လိမ္မာချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းပြီး မာယာများတဲ့Psycho Semeလေးနဲ့ အယုံလွယ်ပြီး ရိုးအတဲ့Ukeကောကောတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်ကြောင်းလေးပါ❤Warning 🔞 🚫Genre:Chinese bl typeUnicode & Zawgyiseme:ကျိုးယွင်uke:ရှောင်ဟန်#own creationFic type: possessive, psycho ခင်ဗျားကိုလွတ်ပေးရမယ်!! ...အဟက်...စိတ်တောင်မကူးလိုက်နဲ့! မွေးစားအစ်ကိုကို အလိုမတူစားသောက်မယ့် ficဖြစ်ပါတယ်...။စကားလုံးရိုင်းတာတွေ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်ဆက်တာတွေက ficရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းအရ မပါမဖြစ် ပါရမှာမို့ အသက်ပြည့်မှ ဖတ်ရှု့ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ။ဤဇာတ်လမ်းပါအကြောင်းအရာများအားလုံးသည် စာရေးသူ၏ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။
I Have An Amnesia Don't Be Noisy (ဘာသာပြန်) [Completed]

Author - Lu Ye Qian HeTranslation site - Dew and Frostchapters status - completed (119 chapters+5 extras)I don't own this story,I just translate it credit to original author.Photo credit
My Love Story

It had been 300 years since Bai Fengjiu was crown as the Queen of QingQiu. She was said to be extremely beautiful and graceful only second to her Aunt who was said to be the most beautiful woman in the nine realm that even Heaven was jealous of them.Fengjiu had tried hard to forget her first love all these years just to be sway by him again..But she could no longer play around as she used to.She was now the Queen of East.She must not let herself bring shame to her people.She was force to attend her aunt and uncle in law wedding and perhaps it was the biggest mistake yet....the more she avoid him , the more fate bring them together. It is said that they are not meant to be together..yet why is it so hard to stop loving him?!Why is it so hard for her to stay away from him?!her feelings for him was resurfacing once again.and she couldn't deal it..it was tearing her apart..knowing that he would once again reject herwhat would she do?would she follow her heart?or ...?// do note that I will use some character from the novel as well,all the characters in here does not belong to me, it is rightfully belong to Tang Qi Gong Zi//
Ruhani ~ The Language Of Love

Sitting on the bed, I was waiting for my husband to arrive. It was our wedding Night.I rolled my toes as the visuals of him slowly touching my cheeks, making love to me was blurring my vision again and again.I was trying to compress my frequent blush that were turning my cheeks warm like candles. My lips unknowingly turning into the slight smile.Suddenly, the door pushed open and I shivered slightly.I could hear the slow and faded footsteps of him coming closer. I couldn't see him as my eyes were low and even covered with the veil.I felt him sitting on the bed, a little away from me.He was Sultan Aashiq Ibrahim Khan, my husband, and my childhood love. Ever since, I started knowing this world. I had imagined him my husband. And now, we were married through an arranged marriage."What's your name? Begum,"His voice was dark and deep. But it made my smile vanished all of sudden. My heart started beating insanely. I terrified honestly."Tell me," he asked again.My eyes turned teary as I realised that he had no clue about my muteness. Yes, I couldn't speak. I had lost my voice forever in accident. But, the much I remember my father sent him a letter revealing it."What happened? Are you okay?"He asked with concern, pulling my veil up. The tears left my eyes and I shivered.I sucked on my lips as my throat turned dry. Even my cries didn't have any voice.I moved my fingers to signal him that I was mute, a voiceless princess.But, his eyebrows turned in a thinned line and a immense shock was clear on his face."Your fa... Family lied to me?"He stood up from the bed in anger.***The life was difficult for ladies back in 17th century but it was worse for specially abled.This is the love story of Ruhani, a princess who can't speak but has a lot to say. Ever since, she lost her voice, she learnt to nod for everything and when she married to her childhood crush. Her life turned a complete turn.Mature content!!!It also have triggering scenes!!!
Going Against The Wind (Myanmar Translation) Completed

This is just a translation.Original work is 逆风而行 by Author 蓝淋. So, I own neither the content nor the cover.All credit to original author and English translator.This is our first translation, and if anything goes wrong, it is our fault.This is English translation of 逆风而行 by yesterdream - https://www.wattpad.com/story/217454907?utm_source=android&utm_medium=link&utm_conte nt=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Eri1485EXOL&wp_originator=ibpZBCJBYc%2B2JEu67Z9GJ9yrogLQIKMiYUs7WZUMWi852KSj%2FIYXLJS%2FD6lcFXWrGwM8aoAX2HA15Y5GnqOF3%2FXqGl4JnNZESBa%2FdVsLMcztz4zaq%2Fgxv30Iw7Awzp4v
Meera ~ anvaar-e-illahii

Back in the 15th century when the times were tough and the kings were ruthless blossomed a beautiful love story.Baadshah Ashar and Rajkumari Meera. Two completey different people for two completely different cultures. Coming form different backgrounds have their own complications, but Ashar did not care about it. When he saw the Indian princess for the first time he knew that he would marry her. But it's not as easy as it sounds. Being rejected by the princess's father for the third time was not something the young King could accept. So now with no option left he decided to take the matter in his own hands. Attacking her empire was the easiest option he could come up with after being rejected and insulted by the old king.But when the king invites him on a feast with his army he expects him to leave without any bloodshed but the young king comes back to kabul with the most prized possession of the Suryavanshi empire. Meera.But what about the princess. Being married to an unknown person and leaving her home going away to a place miles away. Will it be easy for her to survive?...........................

You may also like

7FATES: CHAKHO

New parts every week on Fridays at 10PM ET*****It's the day of visitors.But the visitors to Sin-si are unwelcomed, vengeful beom.Unforgotten animosity fills the air and rage collides, soaking the ground with blood. Seven boys take up their weapons to end this fight, once and for all.7FATES: CHAKHO with BTS*****Content advisory: this story contains some violenceOriginal story: HYBECo-planning: HYBE / NAVER WEBTOON

2.9M 81 156.9K
Marriage of Royal Inconvenience [Jimin x Reader]

"Hold me for real... Just once."Prince Jimin needs to keep his younger brother away from the throne. There's only one way to do that: marry you. But marrying the famous Playboy Prince is more difficult than you imagined, and when his cousin - Prince Jungkook - tries to steal you away, the opportunity seems overwhelmingly tempting...Do you follow your heart? And if so, which way is it actually leading you...?Random Ratings ~#1 - Jimin x Reader (June 2019)#41 - Jungkook (July 2018)#8 in Fanfiction - Dec 2019

3.3M 79 158.6K Full
The Siren's Curse  ✓

[ PARK JIMIN ]"Are you sure it's just empathy? Are you sure you're not feeling... attracted to me?" There was a shift in his voice as it became more silky, pleasing to listen to. I could feel my muscles relax in response to the soothing sound. "Don't you feel the need to get closer to me? To touch me?" he continued, his eyes darkening wickedly.• • •Jimin is a siren, a once-human creature that is cursed to roam the lonely sea for eternity to pay for his past sins. That is, until he gets captured by the pirate captain Min Yoongi and his crew. When Jimin sets his eyes on Katherine, he knows he has a chance of breaking the curse. All he has to do is get close to her, but Yoongi will not let that happen so easily.As Jimin slowly becomes more human, his ability to love also returns, and his newfound feelings may get in the way of his plans.➺ Romance➺ Fantasy➺ Siren au➺ Pirate au━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ACHIEVEMENTS:• A Wattpad Kpop Featured Story •• Winner of The Bangtan Writers Awards 2019 •• Winner of The BTS Airplane pt.2 Awards 2019 •• Winner of The Insomnia BTS Awards 2019 •HIGHEST RANKS: ⤷01 in bts ⤷01 in parkjimin ⤷01 in pirates ⤷01 in btsjimin ⤷01 in pjm ⤷01 in yoongi ⤷04 in jimin ⤷02 in hoseokword count: 165,000COPYRIGHT © Hoseokiiss** NOTE: though all comments still exist, many older ones are no longer in-line with paragraphs due to some editing **

2.3M 59 150.1K Full
banana milk | park jimin

"excuse me, but i found that milk first."-in which two strangers fight for the last remaining carton of banana milk.book one of bts seriescompleteddate started: 18/12/15date finished: 08/02/16lowercase intended

723.8K 26 38.3K Full
RINGS & VEINS | 𝐏𝐉𝐌 ✓

✅ "We always long for the forbidden things."𝐝𝐲𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 ↯⚔︎ ʙᴏᴏᴋ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴡᴏ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇᴅ ⚔︎ ↯➵ sᴛᴀʀᴛᴇᴅ 3/31/18➵ ᴇɴᴅᴇᴅ 1/31/19

3.7M 101 181.1K Full
therapy ➳ park jimin

in which two sad teenagers meet at a therapy session#570 in fanfiction

1.3M 28 61.5K Full
Through My Eyes |PJM Fanfiction|

"You don't have to see love Darling, you feel it. When you feel it you will know, because you would rather die than live a day without it."Best Ranking: #1 in #soulmates #1 in #jiminpark #1 in #parkjimin #1 in #jimin #1 in #jeonjungkook #1 in #destiny #1 in #junghoseok #1 in #jungkookJimin×ReaderAll Credit for cover goes to BTS and Bighit Entertainment

2.2M 103 137.6K Full
dear jimin | pjm

'she wrote letters to him, but he returned them all back to her.'-a story in which a girl starts reading back those letters she had once written to a boy. starring: park haeri (oc) and park jiminlowercase intended started on: 05/02/16ended on: 11/02/16

630.2K 18 28.6K Full
Icy Dreamer |PJM Fanfiction|

You look up at the scoreboard with fury in your eyes.Second place, again.Chest heaving and hands balled into fists, you look over to your left and grit your teeth.Jimin smirks at you with his perfect white teeth, hatred boiling in your blood the minute your eyes land on him, his voice smooth as silk when he speaks."Maybe next time."Best Ranking: 🏆 #1 in #fanfiction 🏆 #1 in #taehyung #1 in #Christianchimchim#1 in #Iceskating #1 in #Jimin #1 in #jin #1 in #parkjimin#1 in #jungkook #1 in #seokjin #1 in #chimchimJimin×ReaderAll Credit for cover photo goes to BTS and Bighit Entertainment ♡

2.7M 67 140.3K Full
kdrama // park jimin ✔️

" you're watching kdramas in class? "" yeah, wanna join? "- - -in which a drama-addicted girl must face the reality of having a crush. and no, it's not park hyung-sik.

143.9K 33 7.5K Full