Dandelion

Dandelion

Full 585
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
එකවරම එයා නැඹුරු වෙලා මගේ දකුණු අත සිපගත්තා. මං කොතරම් තිගැස්සුනාද කියනවා නම් මං අත ඇදලා ගත්තු පාර එයාගේ යුනිෆෝම් එකේ දිග කාබන් පාරක් ඇඳුනා.

"සොරි"

මං යුනිෆෝම් එක දිහා බලාගෙන මිමිණුවා. තාමත් මගේ අත් දෙකම වෙව්ලනවා. එයා හිනාවෙලා මං දිහා බැලුවා.

"හැපි වැලන්ටයින්ස් ඩේ"

එයා තොල් අතරින් හිමින් මුමුනද්දි මං නිරුත්තරව එයා දිහා බලාගෙන හිටියා

Chapter list

- Last updated at 12:21 25-03-2024

Related stories

Real Horror Stories

Real horror stories. Warning: some of them might be still not investigated
අසම්මත (sinhala bl)

ආදරේ කරන්නම්..අසම්මත උනත් මේක අපේ ආදරේ රත්තරන්
My Creepypasta experiences! (how am I not dead)

yeah so if anyone is still interested in creepypastas by 2024 then congrats..you found these true encounters or experiences I will try my best to write a chapter a day. (also I made the story cover)
This Boy Named Steven

This boy named Steven was my everything, we laughed together and cried together. We had our good times and our bad, but somehow everything always seemed to work out for the best. We were always a joined at the hip. He was my addiction, The one very person that could destroy me with one single word, he held my heart in the palm of his hand, whether he knew it or not. I needed him. MY life couldn't be complete without him. When his parents called me and told me He had died in duty, I didn't want to live, I didn't want there to be a life without him. After many long months of depression, I decided to lift my head up and write this for him. Much like Agustus Waters he always wanted to be remembered, I write this for him so that his legacy could live on through the heart of another person, I'm happy to be able to this one last thing for him, to be able to re-live all of our moments, so that I can see him again through the memories. So, This is our Story.
~SIR~

Kitabın instegram hesabı : dortlu_cember
هدوء الشيطان

رجل مجهول الهويه فلا ماضي بعيد او قريب يخبئ نفسه القديمه خلفف قناع بعد ان عاهد نفسه في ان يبداء حياه جديده !هو رجل خلفيته كلها دماء و قتل لكن يريد حياه هادئه بعيدا عن كل هذه الدماء يوميا لذا ... زيف موته للجميع لاجل ألا يبحث اي مخلوق عنه في هذه الحياه لاجل اكتشاف من هو ،صنع لنفسه ماضي مزيف لكن....هل سوف تسير خططة كما يرغب بها ...حتى بعد ان ملك انقى شئ في حياتهفهل سوف تسير حياته كما يرغب ام سوف تكون هناك عرقلات تفسد سلامه الذي يرغب به؟
stray kids Little space

boy x boy Little space - self harm (few)- fluff- angst - cursing
𝑆ℎ𝑎𝑑𝑦𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒--- 𝐷𝑒𝑒𝑛𝑎 𝐽𝑜ℎ𝑛𝑠𝑜𝑛

Juliana Rodrigo has been best friend with Simon,Kate and Deena since kindergarten What happens when deena's ex girlfriend sam disturbs Sarah fier's grave.warning/strong language, mentions of blood,deaths,murder if you easily get disturbed with these subjects please click off this story. disclaimer-I do not own the fear street trilogy

You may also like

Favorite

This was for a Halloween contest on VRA. Prompt: Len consumes poison.

1 1 0 Full
My Princess, Ladybug, Marinette Dupain-Cheng: A Miraculous Story

Cat Noir saves Ladybug from Mayura, despite the fight they had. And even crazier, Cat Noir ends up secretly finding out that Ladybug is Marinette Dupain-Cheng.Adrien Ageste is then filled with guilt calling her "just a friend," making her feel even more alone and unloved. However, a part of him is filled with joy knowing that his "just a friend" has been his Miraculous partner all of this time. Adrien decides to keep his identity secret, but not for her safety, but because he's not sure how she'd react.Fueled by the overjoyed side of him, Adrien does everything he can as both himself and as Cat Noir to help his crush and partner. As Adrien Agreste, he's always sure to give Marinette the best of kindness and interest she deserves. And, as Cat Noir, the hero gives Ladybug the best kind of support he can give his buggy partner.As time unfolds, Adrien and Cat Noir become more and more of a source of protection and security to Marinette and Ladybug. And possibly something else can blossom...

248 6 1
effloresce ❋ a graphic portfolio

❁ a graphic portfolio ❁contains : ❝ [ random edits ❝ [ collaborations ❝ [ giveaways❁ \ˌe-flə-ˈres\ ❁; to burst forth : bloomㅡ! resources and tutorials transferred to another graphic book: ❝Aestheticism: Graphic Tutorials and Resources❞highest ranks: 4 in #graphic | 5 in #covers

162.4K 78 14.3K
Ranko forever

With news of a possible cure, Ranma and Ryoga rush in search of a special spring in Japan. Shampoo, Mousse, and Genma all come along for the ride. But is there something that could go wrong? Or is everything going to be solved by a simple dip? Only time can tell in the life of Ranma.

22.6K 13 333
magic johnson

another song

10 1 2
Strawberry Prince [Honey x Fem!Reader]

He's the cutest thing, sweet as cake. Carmel eyes and Honey hair. He's your Strawberry Prince. 🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰🍓🍰

1K 5 58
A Gentleman's Guide to (Fake) Romance

Satoh Tomiichi is a busy man. As the successor of his father's multimillion-pound company, he has neither the luxury nor leisure for love - and certainly not the distractions that come from it. But when a crucial project requires him to provide more than just facts and figures, Tomiichi is forced to rethink his strategy, and fast.To secure the lucrative deal, Tomiichi must impress Niraj Chabra, chairman of the luxury resort company OneRoyale. But Niraj is a traditional family man, and Tomiichi is a bachelor of a certain reputation. To succeed, Tomiichi seeks the help of an acquaintance, Ms. Jasmine Knight. The proposal is simple: Tomiichi and Jasmine shall pose as a happy couple for three months until the deal is secured.Except there's one tiny problem. Jasmine has a roommate. A roommate that is unlike any woman Tomiichi has ever seen. She is opinionated, loud, and thoroughly unafraid of polite society. And when she offers to teach Jasmine and Tomiichi how to fake being in love, Tomiichi has the feeling that soon, he may just be falling for real ...

431 5 37
Is It Over

This is about a girl who's popular and pretty but play the game wrong and you could lose everything. Her life is one giant board game. Is this life or death?

12 1 1
Prideshipping Role play lemon

So disappointingly this probably isn't the role play you were thinking of or wanting but what it is, is a role play I did with someone else, since it was going so well and the story was actually pretty good I thought I would share. the story line is Kaiba went to Ancient Egypt after Atem but ended up taking the throne from Priest Seth; there is lemon in it.

3.2K 10 34
Real Horror Stories

Real horror stories. Warning: some of them might be still not investigated

247 69 4 Full