BROKEN WINGS |BL

BROKEN WINGS |BL

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
'මයුර අයියේ...'
වටපිටාවේ හිටපු කිසිම කෙනෙක්ව හුළං පොදකට මායිම් නොකරපු එයාට මන් කතා කරේ එයාගේ ආපිට වචනයක් බලාපොරොත්තු නොවී.හවස හයට විතර දැනෙන අමුතු සීතල සුළගත් ඇග වටේ දැවටෙද්දි එයාගේ ඒ සීතල හැසිරීම මට මතක් කරේ අමාවක.....

'කියන්න...'
ඒ ඇස් මගේ දිහාවට හැරිලා නැවතුනේ අවුරුදු කිහිපයක ඉදන් කියන්න හදන අමුතු කතාවේ පෙරවදන අදත් මට ඇස් වලින් පෙන්නලා.ඒ දුඹුරු පාට ඇස් හරියට කෝපි කෝප්පයක් වගේ.එයාගේ ඒ ඇස්..එයාගේ ඒ හැසිරීම මාව එයාට ඇදගෙන තිබුනා...

-සහින සෙහස්නර

Related stories

Potere | Book II ✓

[BOOK TWO] [Completed][Voted #1 Best Action Story in the 2018 Fiction Awards]When the Russians dismantle one of the largest and fastest growing Italian Mafia family's in the States, war is declared.To avenge their friend's death, a fallen king, a washed up queen, a struggling couple, and a depressed brother must come back together to fight.Through their own series of trials and tribulations, they learn that although they can attempt to fight their own battles, the only way they can overcome them is together.That is when they have the most power.~ ~ ~© 2018 taintedkissesxo* cover by lvcianos on instagram *
Blue Roses.

Ranked #02 in spiritual.18/09/16. Alhamdulillah"Please don't." I said taking few steps back and he clenched his jaw."Why not?" He was literally confused as he took a step closer. I gulped."Cause you are. Na mehram." I whispered and his frown deepened.----------She was just another girl who met Him under the strangest circumstances. But once he rest his eyes on her, it was like impossible to look away. She intrigued him.He scared her.But you know, there are no coincidences, Its all perfect plan of ALLAH Subhan O Tallah.----"Hoping for him is like hoping for natural blue roses." I looked up from my hands and frown at Mrs. Khalid. "Uh.. you mean they are rare to find?" I asked confused and she gave me a small smile, which quite dint reached her eyes. "Blue roses don't exist." She informed and I blinked at her. Momentarily, Speechless.••••
She's In Love With A Geek

Miss Perfect, Courtney Collins, has everything a teenage girl could ever wish for. She has the Pretty Face, Perfect Figure, Popularity, Fortune, Friends who follow her every command and a Super Hot Boyfriend who's madly in love with her.Ultimate Geek, Chad Treyson, is a typical teenage boy who only wish for a peaceful senior year. He is the Smart Guy with goofy eyeglasses, wears lousy shirts, grade conscious, living a normal lifestyle, a musician and a certified bookworm.Put the two together and set a game.A game of love. Who fell in love first will lose. If Miss Perfect falls for the Ultimate Geek, is she willing to leave her spotlight just to be with him? And if Chad falls for Courtney, is he ready to deal with lots of drama and attention?Who will win and who will lose? Is it the Beauty or the Geek?
Diary of Anne frank

Diary of Anne frank
Learning Spanish

I made this for anyone trying to learn Spanish! Since learning cultures is a big part of learning a language, I have included different traditions/food/phrases/etc. from countries in Latin America and Equatorial Guinea. Notice: I am Salvadoran so I'm probably not familiar with any of the other countries' traditions and food, I researched it. If you are from any of these countries and noticed a mistake, please tell me in the comments.This book is to keep track of my notes and hopefully help some other people. These books are not to make you fluent in languages (because I am also not fluent) but they are to help me and others with grammar, vocabulary and culture knowledge and make it easier to learn.
Regretevator x Reader

Scenarios, hc, and more!!
Adhvika - prince's Political Bride

I was married to him . He was an emotionless and heartless man. His father asked for my proposal just to win my kingdom Mehrangarh.
The Emotionless Genius

[On going.....]Kaiden Alex Jackson An adopted daughter...a genius but barely shows any emotion...how will Kaiden could bare the truth behind her unknown existence, will she accept who really she is? Or would she decline it and step up on her own feet...What are the mystery behind that emotionless face of her..? Could they uncover the mysteries behind Kaiden's emotionless face and see what she came through and see the real her?

You may also like

Mastering the Art of Corporate Finance: Key Concepts and Strategies

Corporate finance is a complex and multifaceted discipline that involves making financial decisions that maximize shareholder value. Here are some key concepts and strategies for mastering the art of corporate finance:Understanding financial statements. Familiarity with financial statements such as the balance sheet, income statement, and cash flow statement is essential for understanding a company's financial position and performance.Managing cash flow. Effective cash flow management is crucial for ensuring that a company has the resources it needs to meet its financial obligations and fund its operations. This can include forecasting future cash flow, managing working capital, and minimizing debt.Evaluating investment opportunities. Corporate finance involves evaluating the potential returns and risks of different investment opportunities and deciding which ones are the most viable. This can include analyzing financial ratios, performing cost-benefit analyses, and using financial modeling techniques.Determining the cost of capital. The cost of capital refers to the required rate of return that investors expect for providing capital to a company. Determining the cost of capital is important for evaluating the feasibility of investment projects and setting financial goals.Financing options. There are a number of options for financing a company's operations and investments, including equity financing (issuing stocks) and debt financing (borrowing money). Choosing the right financing option involves weighing the costs and benefits of each option and considering the company's financial position and goals.By understanding these concepts and adopting effective strategies, companies can effectively manage their financial resources and make informed financial decisions that maximize shareholder value.

7 1 0 Full
Photos Don't Capture Anything

A man peers over a photo of a girl sitting on a driftwood pier, reminiscing about the moment it was taken and agonising over what the photo has missed.

6 1 1 Full
The Forest

You wake up in a strange room trying to contemplate if you just got kidnapped or not, you try to escape and you manage to find a forest. But when you find out you are a dragon sorcerer you have a much harder life and try to survive with your friend who is also going through all of this with you.

43 11 0
Zuho  fanfic: Miss December

Duh like i just told you. Read the title. it's a fanfic. My mans Zuho there. And there is a chocolate queen in the mix. Your welcome.

40 4 0
Charged Reincarnation/Reincarnated as Denki Kaminari

Once upon a time, there was a guy who wanted to impress someone during a double date. Things were going smoothly until, out of nowhere, he got hit by a bright yellow lightning bolt. Suddenly, everything went black, and he thought he was done for. To his surprise, though, he started hearing voices and eventually woke up in a hospital.To his amazement, he discovered that he had been reborn in the world of My Hero Academia as a character named Denki Kaminari. Now faced with this unexpected twist of fate, he had to decide whether to stick to the original storyline or venture off to a different country to pursue a career as an electrical engineer.⚡️=============================⚡️DISCLAIMER: I do not own My Hero Academia or any of the characters in it. Kohei Horikoshi founded and owns My Hero Academia. This fanfiction is only for amusement purposes. I'm not making any money off of this story. Kohei Horikoshi owns the rights to My Hero Academia.

88.2K 52 4.1K
Frost and Haddock

Jack and Hiccup are boyfriend and Boyfriends but will there hot life make them fall deeply in love

6.3K 12 150
Puerto Vallarta Yacht Rental

Puerto Vallarta Yacht RentalYacht Charters Rental Puerto Vallarta - PV Fishing And SailingPuerto Vallarta Yacht Rental - Get a Yacht Rental in Puerto Vallarta, PV Fishing and Sailing offers luxury Fishing & Sailing Yacht Charter rental in Puerto Vallartahttps://www.pvfishingandsailing.com/en/

1 1 0
Parallel Vol. 6

A surprise guest joins Suzuki and company at the compound. They must face the oncoming gladiator battles in order to challenge for the right to assume a position as a centurion.Meanwhile, danger looms on the horizon as restless nations seek more drastic measures to acquire Genaco's secrets.

31.3K 31 3.5K Full
The Last Straw

She's had enough.The Last Straw has been drawn.And all she wants now ... is to rest and for her new life to begin.[Contains suicide and depression]

51 1 3 Full
Rating your eddsworld ships

Your local multi-shipper here to tell you what I think. I will rate any ship you want, though I cannot promise I'm very good at it. I'm not taking canon into this, cause I really don't c a r e

560 6 11