Related stories

ආරු...  ( BL )  COMPLETED ✓

මන් අදටත් කියනවා ඒක මහ පුදුමාකාර ඇස් දෙකක්..උබේ ඇස්.. ඒවට පුලුවන් මාව සම්පූර්ණෙන්ම පාලනෙ කරන්න.ඒත් ගොඩක් කල් ගන්න එපා ආරු.. උබ මගේ අහසෙ හදක් වෙලා පායද්දි මන් අමාවකට ආස වෙලා තියෙන්න එපා කියලා මන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා- යුග්ම අවින්ද්‍යකාලකන්නි වෙච්ච ජීවිතෙකට ආදරෙ කරන්න ලේසි නෑ මගෙ යුග්..- ආරෝන් අයාන්# 1 in sl# 1 in sinhala# 1 in sinhalabl Start - 12.02.2024 End - 19.04.2024* Cover credits goes to - Miku_Sasuke
3 am ' thoughts

Just a book filled with things I failed to say
Sugar-Daddy (mxm Cheating Cuckolding 21+)

WARNING! PERINGATAN!TOLONG DIPERHATIKAN BATASAN UMUR SEBELUM MEMBACA!BILA TOPIK TIDAK COCOK, JANGAN DITERUSKAN!1. Cerita mengandung unsur lgbt, mxm, bxb, mxb, gays love, boys love, shounenai, smut, nsfw 21+!2. Cerita banyak memuat adegan dewasa dengan kink CHEATING CUCKOLDING PERSELINGKUHAN yg mungkin tidak cocok utk sebagian orang.2. Bila tidak cocok, jangan diteruskan!3. Dilarang plagiat!Greg adalah suami yg baik.Selama 10thn kami bersama, semua tampak indah n baik2 saja.Hanya perasaan ini menyadari ada sesuatu yg terjadi di belakang layar.
Burning in Revenge

Story of a boy who wants to destroy enemy's family for revenge by trapping enemy's daughter. Actual story starts when he succeeded. Circumstances made her live with his family who love her. She couldn't tell about their son's deception. He yearns for her love. Can she forgive his betrayal and accept him?
Winter-Rose

Winter was born and breed to become the Queen of Rogues. She was never going back down. Winter didn't care if you were the best of the best she will show you what the future Queen can do. Since the age of ten, she has been training. Over the years she has become known as the Demon Princess. Not many see her face but when they do. They say her beauty is as dangerous as her. When she goes on a mission on enemy territory she finds out a few things. 1: Wayland is her mate. Her enemy, King of Wolves her mate.2: He has a fiancee. What does she do now? Easy. Pretend as nothing happened. They always said she was born without emotions. When there two kingdoms are forced to become one what happens them?Marry the two to form one big Alpha Kingdom. But will any of them allow that to happen?Read and find out. READ AND FIND OUT Started: March 12, 2018End: 12 June 2020
Double the Trouble, and Maybe the Fun

Haven was an alphas daughter. Although she thought she was just an ordinary girl, her father always told her she was destined for greatness. When news of a great pack invading reached her, Haven couldn't believe her ears. She quickly left her pack work, and went out to fight off the intruders. She prepared for a war, but what she got was much worse. Well, at least to her.Having one mate is hard enough, and an alpha at is one of the hardest. Imagine having two alpha mates. That's what the one girl who didn't want one mate, got. Is it double trouble or just more fun? •"I have twin mates?" I asked out loud, shit this was confusing. "Yes, baby girl." Kiran whispered softly in my ear. I hadn't even noticed him lean forward. "But I'm not a twin." I asked, voicing my confusion, I'm not a twin. Am I? I don't think I am. Wait, yesterday, my mate. He was alpha. Oh shit. "We're alphas honey. We only need one, and that one is you."•Best ranking: #1 in Werewolf 12/06/2018#1 in twins 12/06/2018
Lost In Ice (Various x Fem. Reader)

Y/n awoke in a bed made of ice that was covered in blankets. Now she's the daughter of a crazed wizard who kidnaps princesses to try and marry.In short: Y/n wakes up with no memory and is now Ice King's daughter~Adventure Time doesn't belong to me. Some art will be made by me~(This story was taken straight from my Quotev account)
THE ROSE AMONG THE THORNS

Miracle Hope is an ordinary girl with a simple life with her grandma. Not until she got into a prestigious school, and there she will meet the people who will change her life.

You may also like

I love you, I hate you..|BamBam

20 letnia Jinsoo która walczy ze swoim ojcem który wyżywa się na niej i matce odkąd Suga opuścił dom rodzinny. W końcu odnajduje brata sekunda zmienia jej całe życie zapraszam autor: xXxROSExXx3

66 3 9 Full
greek gods and hero's

a good book of mythology

7 4 0 Full
AISHITERU - LOVE CONFESSION

Dan untuk pertamakalinya aku sangat berterimakasih pada Tuhan yang telah membuatku tersesat di Osaka seorang diri lalu mempertemukanku dengan seseorang yang begitu sempurna seperti dia - Lee Nara

2 1 0 Full
What it is to be normal

Two girls become close friends in a short period of time. One is openly queer, but the other doesn't want to admit it. She is told by her parents that she shouldn't have anything to do with that 'nonsense' as they say, because she deserves a 'normal life'.

20 10 2
Reborn as a Shinazugawa

Posted on my new account!! @child_of_villainy --Chapters 10 out of 10 COMPLETE---Female Demon Oc- Danuja Shinazugawa used to be a GenZ teen but passed away and was reborn as Sanemi's little sister and Genya's older one. When her family was killed she was turned into a demon and made it her life goal to find her brothers, fight bad demons, help the victim of Muzan, and find the cure for demons. Along the way catching the hearts of some demons and a demon slayer.Minor, endgame: Zenitsu x OC

6.2K 1 3 Full
Photography

Personal photography. I'm not very good but I enjoy my attempts.

35 4 1
Super Edition - Birdflight's Justice

Birdflight has been friends will Shelltail and Silverleaf since they were kits, but when he finds out they have been murdering his kin, he wants to speak up, but his fears for his own life get in the way. Will he be able to overcome his fears? Or will Shelltail and Silverleaf get to him first?

399 11 22 Full
Can I have this dance? | KyuMin

Era vals, ¿qué tan difícil podía ser aprenderse la coreografía? KyuMin (KyuHyun/SungMin)

45 1 11 Full
The Diary Of 2021

A diary where I write my thoughts about what is happening in 2021.Warning: This will contain my opinions, which is guaranteed to have cussing in it.

45 24 5
The concert

A meeting with a crazy lady at the Harry styles concert, changed the way the maknae line plus hobi, looked at the world as she dragged them through her nonsensical drama.

394 12 40