π— π—©π—¦π—ž. π—Άπ—»π—°π—Όπ—Ώπ—Ώπ—²π—°π˜ π—Έπ—²π—½πŸ­π—²π—Ώ

π— π—©π—¦π—ž. π—Άπ—»π—°π—Όπ—Ώπ—Ώπ—²π—°π˜ π—Έπ—²π—½πŸ­π—²π—Ώ

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Humor
kep1er on cRaCk
either stolen or freshly made.
!! HIGHEST RANKINGS !!

!! : there will be a bit of cursing in this book !!

#2 in incorrectkpop
#3 in chaehyun
#6 in youngeun
#6 in incorrectqoutes
#9 in xiaoting
#4 in incorrectqoutes
#3 in incorrectqoutes
#7 in mashiro
#5 in mashiro
#6 in youngeun
#1 in incorrectkpop
#4 in mashiro
#5 in youngeun
#3 in mashiro
#2 in mashiro
#2 in incorrectqoutes
#17 in yujin
#1 in incorrectqoutes

Chapter list

- Last updated at 11:25 29-03-2022

Related stories

Happily after Ever { SLOW EDITING }

He was deprived of his Father's love since childhood,and he had seen his parents going through worst relation in which his mother was under state of mental and physical abuse.After their divorce his mother had made a lot blood and sweat to make him who he was today,Azfar Rehaan.A super rated businessman of the country and also of the topmost influential persons in the entire Asia.He showed his utmost dedication to two things only in his life which was his lifelines, more like breath. His mother and His work.√And she was a broken reflection of her own soul,small baggy eyes replaced by the beautiful large ones, had lost it's charm after that phase of depression she had been severely under.Zahra Tabassum wanted to be a pious Muslimah,she had found her love in Allah whom she trusted more than anyone else in the entire world.Her world was confined in her little room of stuffs like fluffy toys,books,prayer mat and her art book.Closing her eyes slowly she drifted on to sleep every night thinking of all the wrongdoings which might lead her to Jahanum in the akhirah,or which may cast a deadly spell on her nearby future.She only wanted to rely upon Allah SWT to get lead to a way which will be fruitful and free from any black spots like the ones which spoiled one of her masterpiece canvases.***Will Azfar come out of his tough demeanor of which he has been acting since a long time?***Will Zahra, ever be healed and see the pleasures of life as a normal individual again?***A journey between two souls accompanied with love, trust and above all an intimacy that belongs in the heart which helps them become what they are !!" Life comes in multidimensional package filled with vibrant & some dull colors.It becomes Happily After Ever when you learn to embrace it "
The Alphas Unknown Daughter | βœ“ (Rewritten)

COMPLETED Two teenagers, a party and the unmistakeable mate pull, but what happens when it follows with a steamy night and a rejection the next day? Then only a month later, you discover a surprise which would change your life forever? In Lara's case, she decides to keep her baby a secret only to accidentally bump into her mate four years later.No copyright intended for photos - all credit goes to the owner.
C.E.A.S.E.

In the desolate landscape of the mutated wasteland, "C.E.A.S.E." weaves a tale of relentless solitude and shattered hope. Joseph, a lone wanderer, embarks on a journey through a world marked by the haunting remnants of a civilization long lost. The narrative unfolds as a symphony of desolation, where the air is thick with the echoes of despair and the shadows of mutation cast an oppressive pall over the mutated canvas."C.E.A.S.E." stands as a narrative exploration of isolation, the fragility of hope, and the inexorable descent into despair. The story's vivid descriptions evoke a world both haunting and captivating, where the mutated landscape mirrors the fractured soul of a lone wanderer caught in the echoes of desolation.
Literotica

these are a few erotica stories gotten from Literotica.com
Veins of Verse

Echoes of the night
The House Of Nightmares

A well known psychopath and a cursed girl. Both wanting to leave the world behind. Wanting to escape from the present they enter the house where no one who's gone in has ever come out Alive. "What could go wrong?""Everything." Psyco x cursed Updated once a week
(BL) There's a Beauty (There is a beautiful woman [Ancient wear today]

PLEASE READ MY NOTE!!!!!!!! NOTES: THIS NOT MY NOVEL. PURE MTLNOT EDITEDBL CHINESE NOVELCompleted 105 + 6 extratotal chapters 111Will delete after reading :D There's a Beauty (ζœ‰δ½δ½³δΊΊ[叀穿今) Or There is a beautiful woman [Ancient wear today]Shen Yuhan is the brother of Zhongyong Hou Fu, with the reputation of "the first brother of the capital".He was the best example of the capital's brothers, and the man who asked to marry him was able to row from the east side of the capital to the west side every day, and even the old emperor almost included him in the harem.Qi's internal and external troubles, the national strength declined year by year, the old emperor sent Shen Yuhan to make peace. On the road to and pro met the mountain bandits, Shen Yuhan accidentally fell the carriage, and then opened, he came to a strange world, and a few days later, he seems to be married, or can not escape the fate of marriage.Shan was born in a complex family, many brothers and sisters, he is outstanding, less than 30 years old is the CEO of a listed company, is a single younger generation of the leader.Because of his father's absurd dream, the family had to choose a black sheep who was uneducated, smoking, drinking and clubbing, and was pushed off the pool at a party. He was said to be the only grandson of his father's late friend.After a magic stick calculation, in many brothers selected Shan Haohuan.Sneer.After marriage, he must snubb the black sheep, not falsely, let the other side back.-Wedding night, Shen Yuhan nervously stood in front of Shan Haohuan, ready to unbutton his suit.Shan, who resisted closeness, wanted to wave his hand away, but when he gently held the other hand, the latter raised his head.Shen Yuhan's face was reddish and asked him softly: "Husband, do you want to rest? "That's what people here call their husband?Looking at by the clean-eyed beauty, Shan Qihuan took a breath: " rest."
There is an apocalyptic man in the village [Rebirth] (MTL)

Rebirth in the last days, Wu Qingyuan just wanted to find a safe place to live well. Using the memory of his previous life, he made sufficient preparations in modern times, buying supplies, redeeming gold bars, and successfully traversing with spatial objects and abilities. Facing the ancient world where traffic relies on walking, communication relies on roaring, and security can only relied on native dogs, Wu Qingyuan said that this is not a problem. He just came here to find a wife who is warm in bed. Months later. Wu Qingyuan: Matchmaker, help me find a kiss. Matchmaker: Whose is it? Wu Qingyuan: Lin Shugen's family. Matchmaker: What? It's the one who is so ugly and ugly that he doesn't know how to be reserved and still can't get married...Ling brother? ! ! Wu Qingyuan: Yes, I like him. (Smiling blushing) Matchmaker: "...."*********************This is not my story. All rights belong to the original author and publisher.Original Title:ζ‘ι‡Œζœ‰δΈͺζœ«δΈ–η”·[ι‡η”Ÿ]

You may also like

ARCÁNGEL

Un lunes cualquiera, en cualquier rincΓ³n...

23 1 0
Done With Life

too lazy to write a desc

118 5 0
Cherish Anika

Ako nga pala si Cherish Anika.Isang kaibigan, girlfriend, apo, anak at isang ina.Marami sa amin ang ganito 'Single mom.'Pero, ako ang single mom na hindi papaapekto sa iba. Dahil ako ay Single mom na matibay.

17 5 0
Daydreams| Outer Banks ΒΉ

Where two Pogues cannot stick to the number one rule: No Pogue on Pogue macking. JJ Maybank X Fem OC

490 14 4
Ronnie Radke is my dad?

Elena is the girl everyone wants to be. She rich, popular, and gorgeous. You may think she has the perfect life, but she has faced brutal obstacles in her 16 years. What happens when those obstacles bring her together with her father, and favorite band?

492 6 6
The Game (1 Page Story)

(Dream-based). A one-page story where a ghost plays a "game" with the main character. It is not until the end when the main character understands.

25 1 1 Full
Get here Top Quality Aluminium Milk Can

Bimal Industries is the leading Aluminium milk can Manufacturers in India. We are engaged in providing the best quality Aluminium milk can at the best prices. Our products are made using the finest quality components and growing technology in support of industry standards. The delivered products are highly admired by our valued customers for features like easy to operate, long-lasting service, low maintenance, available at lowest prices, and many more.

2 1 0