𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇 πŒπ„γ€Ž hawks 』

𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇 πŒπ„γ€Ž hawks 』

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fanfiction
⚠️ contains strong language

Natsume Aiko thought she had her life planned out - graduate from UA, be a pro hero, adopt some cats and get married to have two lovely yet annoying kids. She was halfway through completing her life goals until white snowy wings grew from her back overnight.

Confused with the sudden change in her life, she seeks help from a well known Pro Hero, Winged Hero: Hawks, to learn how to use her newly found wings. Though it might be difficult for her when unexpected feelings grew between the both of them.

Is her past really what she was told from young?

Can she master her wings and be the Pro Hero she's always wanted; or will she fall into the depths of life's misery?

Related stories

ANIMAL FARM (Completed)

Animal Farm is an allegorical novella by George Orwell, first published in England on 17 August 1945. According to Orwell, the book reflects events leading up to the Russian Revolution of 1917 and then on into the Stalinist era of the Soviet Union.Orwell wrote the book between November 1943 and February 1944, when the UK was in its wartime alliance with the Soviet Union and the British people and intelligentsia held Stalin in high esteem. It became a great commercial success when it did appear partly because international relations were transformed as the wartime alliance gave way to the Cold War.Time magazine chose the book as one of the 100 best English-language novels (1923 to 2005). It also featured at number 31 on the Modern Library List of Best 20th-Century Novels. It won a Retrospective Hugo Award in 1996, and is included in the Great Books of the Western World selection.
Beauty & The Beasts (Twisted Wonderland x Reader)

Young and gentle Y/N L/N is tired of her provincial life and the people around her treating her like an outsider. Suddenly she is thrown into a world of Twisted Wonderland.There she meets boys that are flawed, stubborn, vain, and rube, but she can't help but feel some sort of attachment to them and soon discovers maybe their not as beastly as she thought. But the more time she spends with them, the more she can't help but fall for them....And the boys can't help but feel the same.Maybe there's something there that wasn't there before.(Female Reader Insert x Various Twisted Wonderland Harem)First posted as of November 27, 2022 and still updating.This is NOT a Yandere book.I do not own Twisted Wonderland or the pictures.Cover Credit goes to the app "Unsplash"Help with translations from Ryota's Musings
Mr. Smiles and Mr. Badboy βœ”

Beckett Steel is considered to be the schools cute boy, the boy you can't hate. The boy that makes everyone smile. The boy everyone loves. The boy that happens to be openly gay and no one judges him for it. And he found someone who needs a smile. The bad boy Reese. Reese Ridge is considered to be the school's badboy, when he really just needs someone who understands, and he doesn't like the little ball of joy that has popped into his life. But Beckett happens to know more than Reese knows.Cover: @DucksEatBananas
Alchoholic Blood { BTSxReader }

All the stories are true...Everything we believed that did not exist; vampires, werewolves, faeries, angels, demons, ghosts, warlocks; just to name a few, did exist after all.Faeries are part angel, part demon. Warlocks are the offspring of humans and demons. Werewolves and vampires are humans who bear demon diseases.Just after graduating high school, Lee Y/N is thrilled of the opportunities before her.But what will be the consequences she will have to face when she finds out that she had entered a territory where no human soul has ever set foot on?Or was she the only one?
my best friends boyfriend

"oh my god!" my eyes are wide when i realize what i just did. "what?" he comes back to me and starts kissing up and down my neck. fuck i didn't want him to stop. "wait, we can't!" i put my hand on his chest slightly pushing him away. "you're my best friends boyfriend! i can't...we can't!" ❀ most impressive rankings starting 2/7/21 ❀ ❀ #1 in lust→ 2/7/21 ❀ #1 in teens→ 3/2/21 ❀ #2 in boyfriend→ 4/11/21 ❀ #1 in completed→ 4/25/21 ❀ #2 in boyfriend→ 11/18/21 ❀ #3 in boyfriend→ 3/6/22 ❀ #3 in forbidden→ 6/12/22 ❀ #5 in bestfriends→ 8/20/22 ❀ #7 in teens→ 8/27/23 ❀ #6 in teenromance→ 9/6/23 ❀ #1 in teenromance→ 10/10/23❀ i've rewritten this book so many times but i was like 13 when i first wrote it sooo warningggg: teenage plot ❀
Cursed (Paranormal Romantic Suspense, Complete)

Rania Algafari never asked to be different, and when she escaped the war in Syria and moved to the UK, her only goal was to live her life in peace. Get up, go to work, avoid talking to the dead - that sort of thing.But not everyone dies quietly, and Rania's soon being pestered by one ghost, blackmailed by another, and distracted by a handsome private investigator who's got his own reasons for wanting to solve a particularly gruesome murder. While Will Lawson doesn't mind using unorthodox methods to crack a case, he's never had to contact his witnesses via a seance before. But the clock is ticking, and Will and his unlikely sidekicks need to hunt down a killer before he's dispatched to join the spirit world himself.
Ninjago:  The Cursed Spirt 5

Anna and the ninja defeated Chen and his Anacondrai, by banishing Garmadon to the cursed realm. However, this victory came with a heavy cost. Lloyd, Garmadon's son, was left grieving over his father's death. This loss had a profound impact on Lloyd, leaving him emotionally scarred. As the dust settled from the intense battle, a mysterious figure emerged, catching the attention of Wu and Sukina due to its uncanny familiarity. This unexpected appearance raised questions and concerns among the ninja, especially as they were now stripped of their powers. With their powers gone and their friend in peril, the ninja found themselves facing a daunting challenge in confronting this enigmatic ghost. The stakes were high as they embarked on a mission to save their friend and unravel the mysteries surrounding this spectral presence. The outcome of this encounter would determine not only their fate but also the fate of those they held dear. Only time will tell if the ninja will be able to overcome this ghostly adversary and save their friend without succumbing to the curse that looms over them. The outcome of this harrowing encounter will reveal the true strength of their bonds and their unwavering resolve in the face of adversity.
(MTL)Get rich in the era of the text [quick wear]

https://m.shubaow.net/253/253141/Author: Tang JiajiaCategory: Rebirth through timeRelease time: 2022-06-30Latest: Chapter 67rebirthfinished190,000Bai Tan is a time traveler. Her mission is to help those female supporting roles who have been delayed and ruined by the so-called male and female protagonists to make a comeback against the wind, make a fortune, and live out the most wonderful version of herself! 1. Six Zero: The female partner who was divorced by the male lead. - Later, the female supporting role relied on the knowledge in her head to become an innovative technician of a large factory, earning foreign exchange for the country. 2. Seven Zero: The disfigured female supporting role designed by the reborn heroine. - Later, the female match developed skin care products and led the whole village to become rich. Edible guide: 1. This article is purely fictitious, all settings are for the plot, please do not take it seriously. 2. The male protagonist slices, and various images come again. 3. Vegetables and radishes have their own love, please do not ginseng rooster thank you. Content label: Ability to quickly pierce through the book chronological text Search keyword: Protagonist: Bai Tan ┃ Supporting roles: many supporting roles ┃ Others:

You may also like

I want to be a Hero || BNHA OC (Pause)

Life is like a river, the water always ends up joining the vastness of the ocean.Nanami, a girl who has endured so much seeks her fate at U.AWill she become a hero and follow her destiny?

1.3K 7 54
Hα»“ng lΓ’u chi gαΊ·p được muα»™i khα»‘ng lΓ m sao bΓ’y giờ?-Mα»™ Dung Hα»“ng Linh

CΓ‘c loαΊ‘i muα»™i khα»‘ng xuyΓͺn qua Δ‘αΊΏn hα»“ng lΓ’u chuyện xΖ°a.LΓ’m muα»™i muα»™i đường caTiαΊΏt BΓ nGiαΊ£ gia trưởng tα»­VΖ°Ζ‘ng NhΓ’nSα»­ TΖ°Ζ‘ng VΓ’n ca ca...8 nguyệt 1 ngΓ y bαΊ―t Δ‘αΊ§u khΓ΄i phα»₯c Δ‘α»•i mα»›i, mα»—i ngΓ y buα»•i chiều 5--7 Δ‘iểm Δ‘ΓΊng giờ Δ‘α»•i mα»›i, Δ‘a tαΊ‘ Δ‘αΊ‘i giaNghiΓͺm tΓΊc thanh minh: Bα»•n vΔƒn Δ‘em vα»›i 8 nguyệt 23 ngΓ y nhαΊ­p V, Δ‘αΊΏn lΓΊc Δ‘Γ³ 5 cΓ ng. Hy vọng Δ‘αΊ‘i gia duy trΓ¬.CΓ‘m Ζ‘n cuα»“ng bαΊ‘o trang trΓ­ bΓ¬a mαΊ·t

90 4 5 Full
I was building in ancient times

Duan Shubai passed from a modern retired special soldier to an ancient general. However, this dynasty valued culture over military affairs. After the rebellion was put down, he was sent to a barren area to be the prefect because he offended his uncle. He brought more than a hundred soldiers and his newly married wife. Shubai went to his post bitterly. The new daughter-in-law is beautiful, but he is indeed a man from the appearance! ! ! ! ! ! What the hell is Shuanger Fulang? As a straight man, Duan Shubai is not well... Yangzhou has many mountains and steep boundaries, barren fields, thieves are rampant, the people have eaten their last meal, and there is not even a decent city. Prefect, what is the difference between being dispatched to the frontier. Fortunately, he also carried a "city construction system" when he crossed, and various city construction tasks continued one after another-- Small town task 1: Choose a place to build your small town! Small town task 2: Choose a name for your small town! Small Town Task 3: Build the first house for the residents of the small town. ... From then on, Duan Shubai lived a struggling life of building infrastructure and teasing his wife in ancient times. Content tags: A soft spot for farming Wen Tianwen Shuangwen Search keywords: Protagonist: Duan Shubai ┃ Supporting role: Xiao Yuhe ┃ Others: Zhongtian WenNOT MINEThis is an MTL (no editing)Link: https://m.shubaow.net/56/56766/

59.6K 179 2.4K Full
JoJoCharacter x Reader Stories

Right now it'll be some short stories of any JoJo Character x you, the reader! Feel free to request characters from JJBA only!

24 3 0
Soul Eater Evans X Reader- Soul Eater

You are a loner in the DWMA, spending most of your time riding your motorcycle in Death City. Though you keep your head low, you have eyes on a certain EAT class student. Somehow, you get the chance to spend time with him and his friend group.

231 1 4
Midnight Thoughts

This Book contains the writer's overthinking and also messy mindset so read at your own risk.Have you ever wondered what's going on in other people's minds? Well, here is mine.These thoughts would mostly originate from my day to day activities.I go home, think about my day and then create plot twists.I also let my mind wonder around and sometimes it would find me questions that would always make me curious.Are you interested to know?

2 2 0
Roadside Freakshow.

Katiya is not normal. Everyone can tell that at first glance, so why does a stranger let her hitchhike with him? Simple, Endine isn't normal either. Neither is his friend or his friend's brother. What will happen when these four super-powered teens meet and have to live together for a few months?

68 2 2
Spy school: Blitzkrieg

What's that you say? The man said clearly amused. I struggled to get out of my handcuffs but failed miserably. Erica however, probably could break out of them blind folded. I sighed not know when everything went so wrong. It was a simple plan and a easy one at that too. Next to me Mike was out cold with a nasty bruise forming on his head. What's that? I said pointing my head to the weird looking device next to me. The man said that, my friend is a Quantum Computer....

297 4 15
What the Mist Doesn't Hide

Just a bunch of PJO and HoO one shots. I'll do specific characters as well as ships.--+--✦--+--I don't own PJO or HoO. All rights go to Rick Riordan for the books. --+--✦--+--Warnings:β€’ I will include swear words.β€’ This is sixth grade and up.β€’ LGBTQ+ will be in here, so please leave if you have an issue with that. I don't need anyone's homophobic shit.β€’ There will be a lot of homophobia from idiot mortals. Homophobia is a major issue and I don't support it in any way, but some people are really stupid.--+--✦--+--Have fun reading!

59 2 2