ស្នេហ៍ដំបូងម្ដងទៀត💖🌻

ស្នេហ៍ដំបូងម្ដងទៀត💖🌻

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Short Story
ខ្ញុំម្យ៉ាយាមតាមរកនាងគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់ឥឡូវ ខ្ញុំក៏រកឃើញនាងដែរជាស្នេហ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំ....តែខ្ញុំក៏ត្រូវខក់ចឹត្តព្រោះជាតិនេះនាងមិនមែនមនុស្សស្រីដូចមុនទេ....🌻🌫

Related stories

You may also like

𝓜𝓘𝓝𝓔 #texttospeech

Sequel to cold dangerous love from It's about Rome raising his daughter Jariyani as a parent what happened when he decide to hire a nanny.Texttospeech

254 6 7
It ruins 🥀 #texttospeech

Type bitch that don't give a fuck falling in love #texttospeech

534 14 1
All of Me

Storie Sovany is used to being dismissed as the fat friend, until she moves from New York City to rural Ohio for college and the charming frat boy Liam Alexander approaches her. Torn between disbelief and flattery, Storie hopes her luck may have finally changed - but is it too good to be true?

2.9M 45 113.8K Full
𝚃𝚑𝚎 912

𝚁𝚎𝚊𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚘𝚞𝚝...

1.4M 43 47.5K Full
Bad Boy Roommate  ✔︎✔︎

after a prank gone terribly wrong, hayden jones is sent across country to caldwell academy, a school for the bitchy, the dangerous and the rebellious.and if that wasn't bad enough, it becomes much worse when hayden is accidentally put in the male dormitory, landing her in a room with the school's notorious heartbreaker, chase everett.[not edited...like at all]

47.7M 70 1.3M Full
Psycho

Myanmar Girl love

250.9K 12 11.6K Full
•*+g h o s t f u c k+*• (ghostface x reader)

"whats your favorite scary movie?" "that one my little pony movie"

2.6M 26 65.3K Full
𝐂𝐚𝐧'𝐭 𝐒𝐥𝐞𝐞𝐩

𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝟏𝟐/𝟏𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟎𝐄𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝟔/𝟐𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏

1.1M 81 36K Full
What Is Love ?

Sequel to The 912

105.7K 31 4.3K Full
𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐧𝐞𝐬

You the one I wanna be next toHope you don't mind when I text you

1M 33 40.6K Full