සංසාර සිහින | TK | Nonfiction | Ongoing

සංසාර සිහින | TK | Nonfiction | Ongoing

Updating 386
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
| දෛවයට හැකිනම් වෙන් කරන්න. අපිට ඇයි බැරි ආයෙ ආයෙත් හමුවෙන්න |
❝ දන්නවද නුඹ,
මා මතක් කරලම හුස්ම ගත් පළවෙනි දවස....
නුඹ දුටුව ඒ මුල්ම දින...❞

~ Aksha' diary- නොමැකෙන්න හදවතේ ඔය රුවම ඇඳගමී..
සංසාරයම ඔබ එක්ක ලග ඉන්න දිව්රමී...........
වෙන් වුණත් මේ භවේ යළි සොයා එන්නෙමී..
ගිම්හානය නොවේ වස්සානයම කැන්දමී.......


-මේ අපේ ආත්මීය කතාවයි......... ♡


|| සංසාර සිහින ||Written by Sukii_♡✍️

Chapter list

- Last updated at 07:00 21-06-2024

Related stories

stray kids Little space

boy x boy Little space - self harm (few)- fluff- angst - cursing
𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐂𝐀𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 ~ Tale Of Three Girls Journey Through Time

The story of three reincarnated Girls from 21st century tied the knot in the pre historical time of 13th century what will happend when three water personalities meet with the fire!!!Will they dissolve or not?or will evaporate like gas?" Dont try to seduce us prince we aren't fragile like your soldiers "" So l need to show you how powerful l am? " scanning the body he Said" Boys get one for yourself and leave HER for me "....Historical book!!fictional with magic!!Will start after my current ongoing book THE LOVE ARRANGE#3 fictional#1 old
𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗰𝘂𝗽𝗶𝗱. dating applyfic

⁀➷ in which six (broke) uni studentsaccidentally create the latest datingapp sensation... for a class project.. . . all the while being single themselves.ㅡ ⭏⭏ rune ⊹ 2024. open for testing !
DC: I am Bruce Wayne

I am not really that good at writing a synopsis but here goes nothing,* * *Synopsis :Its about a guy who transmigates into Bruce Wayne's body after the original gets killed along with his parents. Now, the only way he can survive is to be what the original would have been one day and more. He would have to be the best Bruce Wayne there is if he even wants a chance to survive in this dark world full of danger. And the only 'cheat' he has to make all this possible is Intuitive Intelligence, an ability of his favourite marvel mutant character, Forge. But is it truly all there is to his power?Will he be able to survive with it? Will he be an overpowered character or will he get killed way before he even realizes his own potential. Will he become the strongest being in DC or will he die trying? Read on to know.* * *Note :Alternate Universe(s)* * *You can also read advance chapters by visiting my Pa treon page,pat reon.com/God_Doom* * *You can also join my discord channel through this link: https://discord.gg/WYVfYe2KNS * * *Author's note :I do not own DC or any of its characters other than my own OC.The cover art is not mine, if you want me to take it down, please notify me.
A Guy who always Smile

Jerome never thought that one day he will be a mother.And that he will no longer live on Earth.But the scenery is just different, there are not much change in his environment and he now has a cute white tiger cub as a son.A life full of malice and scheme but Jerome wants to remain true to himself and just be happy, be glad and always smile.◇◇[My own story]◇◇
Empowered (Unbound, Book 6)

Noreena Fallyn has overcome the grief of her mother's death, embracing her abilities, discovering family, and life-threatening events.Zachariah is no longer keeping his distance as he recovers from his death. He takes Nora to where she will cement her role within the magical community and finally discover the missing pieces she's been searching for. With her family's mentor at her side, Nora discovers why she's burdened with the obligation to keep everyone in line and why she's the only one capable of it--and the secrets she once desired to know are bigger than she ever imagined.Power breeds enemies, though, and Nora has to fight to discover hers before they are able to take her down like they had her mother and grandparents. Fighting against her own fears after barely escaping her kidnapper, Nora continues her journey to learn how to handle the strength of her power, tap into her heritage, oust her father and fix the corruption in Wickenton.Can she win back her half-sister and keep Calin along the way? Or will she be like many leaders before her and be destined to rule alone?
A Maxley fic (I can't title books)😭✊

⚠️Cover art is not mine⚠️It's a Maxley fic because I can't find any😭 It's probably gonna be really cringe. Have fun I guess✊🥲

You may also like

A husband's regret

Rudradev Rathore was born with a unique psychic power, the ability to witness anyone's past life. He knew he had been the notorious King Agrim Bhairav Rathore, an ancestor, who killed his beloved wife all for his greed to annex her kingdom. Her beautiful brown eyes play before him day and night. No woman at par with her great majesty, Ganga. He was mourning a woman he had never met in real, could feel the longing every minute of his waking life. Guilt and regret were gnawing at his conscience, slowly eating him alive. ***Bhavani Agrawal was the first son born after twenty seven generations of female descendants in Devi Kula. It was believed they were blessed with the ability to manifest Devi, the divine goddess in themselves, though the mystery behind his birth remained unsolved.***One fated meeting was all it took to upheaval Rudra's life. For the first time ever, he met someone whose past life was merely blank. 𝐆𝐚𝐲 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧.

37.9K 41 2.5K Full
Love Triangle

Lisa a girl who is new to a high school and is welcomed by two playboys. "L-lisa I l-like you" He said shyly not making eye contact.

331 5 13
You Promised

Dear all my so called "friends"I cared for you. CARED, past tense bitc*. I don't really care now about what will happen to you. Don't come running to me when you need help. Not that you will find me when you need a hero to save the day. You have your new "hero", Dan. Annabeth or is it actually Annabitch? I thought you would have at least believed in me and not the lies that went around. I did so much for you. I fell into Tartartus for you so I can make sure that you were safe. We've been through everything together. But, now I can see your true colors of being a hoe. Hope you find Dan enough! From, the 2 time Saviour of Olympus Percy (My first time writing so its not gona be that good.)

5.4K 8 51
tomarry Enemy To Lovers

Tom was manipulated by Dumbledore and was forced to the dark side. Harry finds out and tries to help Tom but Dumbledore won't allow that. Will Harry be forced to the dark side or will Harry succeed in helping Tom against Dumbledore.

232 3 3
Two-sentence Horror Stories

You'd be surprised how two sentences can scare you.This is a collection of some two-sentence horror stories I found across the internet. How scary you'll find them is only a guess, but I overall hope you enjoy them?

4.2K 54 11
- ͙۪۪̥˚┊❛Roll of the dice | Shuichi x Reader x Kokichi❜┊˚ ͙۪۪◌ (Being Rewritten)

DISCONTINUED: This story is half-decent at best, but feel free to read it! It's been a couple years since I've worked on this fic and I've moved on from liking Danganronpa, I return to this fic to laugh at how bad my writing was, but if you like it go ahead lol⭑・゚゚・*:༅。.。༅:*゚:*:✼✿ When the detectives Shuichi Saihara and Y/N L/N's workplace gets turned to literal ashes by the Yakuza they must continue investigating, even if it means going into a war bigger than themselves. ✿✼:*゚:༅。.。༅:*・゚゚・⭑◦ ◦ ◦。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ Shuichi and Y/N are helping each other solve a new murder that they quickly find to be done by the yakuza, they run into hundreds of troubles on their mission to find out who murdered the girl Sato, even including Y/N's troublesome roommate Kokichi Ouma. 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆________Warnings(?):» Mild gore» Bad language» May include smut (not written by me)» Masculine reader» Genderneutral reader» Spoilers up to the DR3 anime» Alcohol/drinking» Major character death» Background ships» Reader is pan/bi (unspecified)_________Credits:✮ Danganronpa: Spike Chunsoft, Team Danganronpa, Kuzutaka Kodaka✮ Cover: Edited by @XxFlyingFlamingoxX / Vince✮ Art on cover: @/riyuta on twitter (https://twitter.com/riyuta)✮ Writing: Vince/@XxFlyingflamingoxX✮ Assets on the cover: Danganronpa (Taken from the danganronpa wiki)✮ Oneshot chapters: Me and anonymous friends on Discord (All one-shots are currently unpublished)✮ Special thanks: You ♥

11.9K 15 426
ALIEN RIDER

SCIENCE-FICTION SPACE OPERA

5 2 0 Full
City Lights and Country Nights

Lily is a small town red head (even though it's dyed) that's tough as nails, she's a lockbox and nobody knows why. Her family is the most important thing on God's green earth. Although that's what's important, Lily wants a taste of city life, she wants to be the wild wild red head she was born to be. She finally gets a taste of it when a group of outsiders in the form of Poison. The wild little red head gets unleashed.Briza Bailey-Ann is the youngest of her family, being Lily Mry-Leigh Duke's little sister all her life isn't as fun as it used to be. Briz wants out, a new life, a new way, always in her sisters footsteps and running from the Sherrif and his asshole of a sidekick .When the Glam metal band Poison's tour bus breaks down -and gets shot at- Briz sees a certain poofy blonde, and thinks she can get out of the small town. but, their uncle sees it another way. with Briza being ninetten and her sister twenty one, Briz is told to stay in the town but this country girl has tricks

2.7K 77 120
Tone Keto : Improved Your Sleeping And Brain Health.

This can be as cold as ice. Weight Loss Supplement most likely comes down low on your list. Well, I will not teach you ways to setup a Weight Loss Formula that butchers a background for a Weight Loss. Tone Keto That is the way it needs to be. Here's how to prevent being involved and start living. It's a robust answer. Fat Burner Supplement would be fan-freaking-tastic if Weight Lose was paramount. I was shocked. It's obvious there is no one answer to the question of Slim Body. I could even say that a few trickery is critical. https://www.nutrifitweb.com/tone-keto/

3 1 0
Battle Tendency DxD (Joseph Joestar x High School DxD)

Joseph Joestar thought his life was over after defeating Kars but it turns out he's about to get a new one.

74.5K 12 1.2K