වරා මල් [Call me yours] | TK | NF |

වරා මල් [Call me yours] | TK | NF |

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
| අතරමං වන බව දැන දැනත් සුළගටම පෙම් බඳි වරා මල්....|


Your name engraved in my heart, as 'MINE'| මට පුලුවන් උඹ නැතුව අනිත් ඔක්කොම බෙදාගන්න.....
උඹට පුලුවන් මම හැර අනිත් ඔක්කොම උබේ කරගන්න....|

- ආරෝ -


| ඒත් හමුවීම් කියන්නෙ එක්වීමක් නෙමෙයි කියලා උඹත් දැනගන්න ඕන ආරෝ...|

- ආදි -කවුරුත් එන්න ඇති කවුරුත් යන්න ඇති
මල්පෙති ඉහිරුණු "ඇළ පාරේ"

දවසක හමුවෙමු - හමු වී හිනැහෙමු
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ...
Sukii_7_

Related stories

Celebrity Crushes

My Own Personal Taste x
| torn up

'A scared little girl, that's you, Willow. That's all you've ever been and all you ever will be, do you understand?' He spits venomously, getting so close to me that all I can see and hear is him, all I can feel is him and I hate it. I try my hardest to swallow the lump in my throat and ignore the tears threatening to spill over as his hurtful words echo in my head. Shaking my head feebly, I try and take a step back but he clamps his hands tightly onto my shoulders, forcing me to meet his dark eyes. I can't even find it in me to feel embarrassed anymore when a traitorous tear escapes my eye, prompting a scoff from Eli. I just need to get away from him, even if it's just a few steps, I need to put some distance between us so I can escape his painful words. But despite my struggle, his grip on my shoulders only tighten and soon the corners of his lips are lifting in malice when he sees how desperate I become to get out of his hold. 'So stop trying to play the hero when you're such a coward yourself. Because that's all you are- just a weak, pathetic, littl-'And that's when I slap him.And I regret it instantly- because no-one, and I mean no-one, slaps Eli Walters and gets away with it.---I was only thirteen when my best friend was taken from me. Up until that point, we had practically been inseparable. And then she was gone, and overnight I had to learn to adapt to a life without the light of Ciara Walters in it. Doing even the simplest of things suddenly became a hundred times harder and walking into school that following fall without her by my side felt like one of the worst things I had ever had to face. Especially since I knew who was waiting for me inside, because the day I lost my best friend was also the day I gained an enemy in the form of a boy called Eli Walters, Ciara's twin brother.• TW: mentions of death. | @oreoz4milkx.9.20
Genshin x Male/GN Reader

This book contains, fluff, smut, and angst. It has stories for male and GN readers. My main story posting page is on my Tumber (Silveon57) so everything originates from there.
Dead Red Rose || ✔

මැරුණු රෝස මලක පෙතියළි කෙසේ ජීවත් කරන්නද ?එය විනාශයිනේ ...( Coverd by Armygirl920 )Published -2024.6.11[ Don't copy my work ]
Human Psychology

Human Psychology is the science of mind and human behavior. It opens interesting characteristics and traits that human being encompasses reading about it will not only give a meaningful perspective to how you see the world , but it will allow you to reach out and understand people around you.
This Star does not Work Overtime

THIS STORY IS NOT MINE!FOR OFFLINE PURPOSE ONLY.Title: 这个明星不加班© Author: 茗夜 [Ming Ye]Chapter: 524Status: OngoingSummary:"Wang Cheng, we need to practice!""No, I'm going to get eight hours of sleep a day."......"Wang Cheng, it's nine o'clock soon, you're late.""Didn't you go to work at nine? It's still a minute away, what about the punch card?"......"Wang Cheng, what variety show do you want to be on?""Is there a variety show for fishing?"
At The End Of The Tunnel

[BoyxBoy] Kai Carter has been through hell and back. His parents are abusive, homophobic and don't support him financially so he has to work part time as a waiter after school.He's like a shadow at school. No one notices him or even sends a glance his way.Damien Beckett is the star athlete and most popular guy at school. He's the guy that every girl wants. The student body bends to his will. He's rich with loving patients and an easy going life.One day Damien notices Kai and the two start building a very close relationship.******Highest ranks#11 in highschool#9 in gay#3 in gayromance#3 in gaylove#4 in bxblove#27 in malexmale#12 in bxb#13 in mxm#3 in teenlove#3 in jock
Pranking The Prank King

A Shodimu Sophia, Dream_writer11, novelHIGHEST RANKING:#1 IN BADASS#1 IN HUMOUR#1 IN ABUSE#1 IN PRANKSTER#1 IN LOVESTORY#1 IN PAINED#4 IN HIGHSCHOOL#10 IN ROMANCE#10 IN TEENFICTIONA story of a high school girl who has endured a lifetime of abuse. She finds herself entangled in a school where a notorious prankster, who happens to be a wealthy player, reigns supreme. When he pranks her, she fearlessly retaliates, sparking an unexpected romance.Diana KentAfter the tragic death of her father, she was forced to live with her mother. Depression wasn't the best state for the young widow as she inflicted all the pain on her teenage daughter. She ignored all her duties as a mother and it became the responsibility of the child.Dylan KingsBluefall's popular prankster and ladies man, Dylan Kings had all every child his age could wish for. Money, looks, luxury. He was popularly known for pulling pranks on people for the sake of fun. After making a huge mistake by pulling a prank on a nerd and hoping to get away with it, she became the first and only person to plot a revenge against him. Two different lives meet for the sake of a prank. Find out in pranking the prank king.

You may also like

Used Omega

"Why would an alpha like you want an used omega like me?"In a world filled with powers, secondary genders, and kingdoms we follow the story of an powerless omega, who's luck was never the best. After all... who'd call you lucky if you were taken from your home at age 8, and only managed to escape at age 18? But what happens when this Used Omega catches the eye of an powerful alpha prince?Omega-verse, and Fantasy Au. Powers/quirks are still included. Please forgive me if my update schedule isn't on par with other authors.~~Story Status- Completed~~~~Start Date- 8/19/2020~~~~Finish Date- 2/01/2021~~

215.4K 21 6.6K Full
The Cold Guy (GORGEOUSLY COMPLETE)

Meet Jae Bum Marquez, the cold guy in stonehart university, gwapo, habulin ng mga babae at woman hater, until he met kaycee martinez, the nerd girl, he found himself falling inlove with her pero pagpapatuloy nya ba ito kung woman hater sya?

181 5 13 Full
Destiny

Nayeon dies in a car crash. Mina gets one chance to travel back in time to find her last wish.

81.7K 35 4.5K Full
Les pires blagues

Voici les blagues d'un magazine au quel j'etais abonnée

22 1 1
[Since then] (Senku x Gen - Sengen) ~Fanfiction~

Senku x Gen NSFW fanfiction First 3 chapters are just a quick start to them confessing and smut starts at chapter 6

133.2K 18 4.2K
Celebrity Crushes

My Own Personal Taste x

43.3K 110 516 Full
love a first sight || jake ff

"i think i just found my first crush.."start: august 31, 2022end:(if your gonna be reading this i might take a long time finishing this book cause im too lazy to write a chapter or i cant think of anything)

186 8 6
Who Hurt You? (ONE SHOT)

Who hurt you?Our own expectations.Did I hurt you?

74 2 13
spencer reid x reader one shots

a collection of one shots that i am writing as i fall deeper in love with spencer reid. i needed an outlet for my feelings towards him, and i figured i'd share my writing as i went- i hope u enjoy!(these are mostly romantic/fluff right now, i am trying to write the other stuff too!)*if you actually read any of these, thank you so much! leave a comment to say hi, it will make my day*

130.6K 25 1.6K