මල් සරා 🌼 (Complete)

මල් සරා 🌼 (Complete)

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Short Story
වසන්තය මඟහැරැනා කියලා පසුතැවෙන්න එපා,

කවුරුත් දන්නෑ අවාරෙට පිපෙන කහ මල්

කොච්චර සුන්දරයි ද කියලා.. 🌻

Related stories

Khalifa

✵ featured ~❝Once upon a time in Baghdad, a street girl teaches the Khalifa of the kingdom why a king needs a queen.❞✵Started: June 5, 2021. Completed: March 30, 2022. ✵cover by @xniftykayxfeatured on wattpad historical fiction, undiscovered, and dangerous love profiles.Highest ranking #1 in historical fiction.
My Bosses (18+)

Highest Ranking - #1 in Forbidden Romance Highest Ranking - #1 in LoveHighest Ranking - #2 in ForeverHighest Ranking - #7 in MatureHighest Ranking - #27 in Boss࿎࿎࿎࿎࿎Annabelle Parsons is a normal girl. A normal job, a normal life. But she dreams about getting an opportunity at the biggest editing company in New York. C&C Editing.Kane and Austin Carter, owners of C&C Editing, know they are the biggest bachelor's of New York, yet they don't want the endless supply of girls that throw themselves at them. Little do they know, the next personal assistant of theirs is going to give their world a spin. **THIS IS A COMPLETED STORY**
 18+

-ក្នុងរឿងមានពាក្យមិនសមរ្យបើមិនចូលចិត្តឬទើសទាល់អាចអូសចោលបាន-សុំទោសបើមានពាក្យមិនសមរ្យក្នុងរឿងនេះ-បម្រាមសម្រាប់អ្នកអាយុក្រោម18កុំអាន⚠️-កុំចម្លងរឿងខ្ញុំណាមួយទៅផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំ😊Chrxstaシ
☞서울비아그라퀵배송[010↔7504↔6Ø45]㏇시알리스구매❤#먹는시알리스처방

⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️센트립온라인약국❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#남성정력제효능,#필름형비아그라약국가격,#남성확대크림구매후기⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️정품비아그라가격❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#팔팔정구입,#남자강직도영양제퀵배송,#카마그라후불퀵,#발기부전비아그라가격,#골드시알리스효능,#한방비아그라구매후기,#약국용비아그라효과,#비아그라필름효과,#남성단련용품처방전없이구매,#남성성기단련기구효과,#남성발기개선제품구입,⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️약국용비아그라판매처❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#필름형시알리스구매후기,#발기부전치료제파는곳,#골드드래곤구입후기,#남자강직도영양제처방전없이구매,#발기부전용품직거래,#남성발기제품처방전필요없는,#발기부전치료제처방없이구매,#센트립당일구매,#강직도영양제구입후기,#필름비아그라처방전없이구입,#비아그라복제약구입후기,⭐시알리스파는곳[ØIØ↔75Ø4↔6Ø45]비아그라구매◈️정품비아그라복용법❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#필름비아그라처방전필요없는,#팔팔정구입,#사정지연칙칙이퀵구입,#시알리스판매처,#발기유지제품구입,#뿌리는남자정력제당일배송,#남성성기단련기구구입,#카마그라당일배송,#발기부전용품처방전없이구매,#사정지연크림처방없이구매,#킹통약국가격⭐시알리스파는곳『010↔7504↔6Ø45』비아그라구매◈️a 발기부전 치료제 구매,비뇨기과 비아그라,비아그라약국처방전,핀페시아,카마그라,카마그라 직구,센포스,비달리스타,독일정품프로코
Bride of War (18+)

An unlucky bride makes a deal with a God of War to bless her marriage. Unfortunately, her husband has other plans and leaves her for dead at his altar.#8 in Romance#1 in Gods#2 in Fantasy Romance#65 in Love
𝐘𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐧 𝐬𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 || ♡︎𝐖𝐚𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞♥︎|| On Hiatus

|| 𝐘𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐧 𝐬𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 || 𝑾𝒂𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆本物の悪魔 ⬎ "𝙰𝚕𝚕 𝚠𝚎 𝚊𝚜𝚔 𝚒𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚞𝚜 𝚋𝚊𝚌𝚔...𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚘𝚘 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚝𝚘 𝚊𝚜𝚔?"꧁༺❤︎︎ ༻꧂ -𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 demons and demon slayers fall head over heels for a woman who only wanted to avenge the death of her little sister▂▃▅▇█▓▒░❤︎︎░▒▓█▇▅▃▂ 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑𝐒 𝐇𝐀𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐀 𝐘𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘, 𝑵𝑶𝑻 𝑬𝑽𝑬𝑹𝒀𝑶𝑵𝑬𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐒 𝐅𝐄𝐌𝐀𝐋𝐄𝐈𝐓 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐋𝐎𝐓 𝐁𝐔𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐒 𝐇𝐄𝐑 𝐎𝐖𝐍 𝐋𝐈𝐓𝐓𝐋𝐄 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐘 𝐒𝐎𝐌𝐄𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒𝐕𝐔𝐋𝐆𝐀𝐑 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐔𝐀𝐆𝐄𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑𝐒 𝐌𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐄 𝐁𝐄𝐇𝐀𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐔𝐓 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑𝐒𝐋𝐎𝐖 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐒☆꧁✬◦°˚°◦. ❤︎︎ .◦°˚°◦✬꧂☆
000 (Stranger things Eleven x Male reader)

Hawkins, Indiana. A quiet town where nothing happens. But with the disappearance of a boy named Will Byers also gives us the appearance of someone new along with dangerous monsters. it is now up to him and his new found friends, Jane/Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Nancy, Johnathan, Steve, Joyce, Terry, Becky and Jim and more to find a way to keep this secret from the public and save the world as well.I DO NOT OWN STRANGER THINGS OR THE CHARACTERS. All rights go to Netflix and the Duffer Brothers who gave us the incredible showMy first story so go easy on me but if I would appreciate some feedback as well to help me get better.Inspiration for this story came from @KingofShips1 and their Stranger Things x male reader book. So go check them out to read their stories.
The Food Guide of the little lucky girl

After waking up from a dream, Song Yue's soul traveled directly to a fictional dynasty. Not only did she become a little farm girl, but her family was extremely poor. Fortunately, the exchange system came along.  We have all the top-quality ingredients, unique condiments, and protective gear!  Finally, she conquered the entire dynasty with her excellent cooking skills!  -  [ Farming x Getting Rich x Food x Ancient Daily Life x Exchange System x Space ][Important note: The story is not Mine]

You may also like

It's a Love-Hate relationship

Summer Jones doesn't have a perfect life - a crazy half family, dropping grades and absolutely no idea on what she's doing in life. This tomboy has no care in the world about anything except her sleep, food and loved ones. In that order (or not). But someone's about to crash that scale of preference and make her mind even crazier. Caleb Anderson seemed to have a perfect life. He had the looks, the crazy psycho girls running behind him and amazing soccer skills. What more could he need, right? Wrong. All he needed was a wild Summer Jones to spice his life up and all she needed was an arrogant Caleb Anderson to show her how to live fully in life. Would these two completely independent people, go past their hatred for each other and depend on that one chance brought to them? ***"I just got started. Wait and watch how I ruin your entire existence." He narrows his eyes at me, challenging me to come at him. "Are you sure you didn't just walk into the wall when you were young? You seem to have had your head hit pretty bad considering the consequential brain cells loss." I say while crossing my arms over my chest to get my point across. "Take care of those heavy words, blondie. You might just have to pay for them." That seemed to anger him so I smirked even more, despite him calling me blondie. Trust me, I've got that a lot. "It's okay, I anyways don't deal with cheap stuff like you." I throw him the most sarcastic smile I could ever muster. Told you it's a love-hate relationship.A humorous non-cliché story with absolute madness, relatable characters, lots of laughter and lots of conflicting emotions from Summer and Caleb. Warning: contains some abusive content. Written by a 16-year-old who has no idea on how to write all this. Promise it gets better after a few chapters :)***Ranked #1 in badboy on 13/11/2019#1 in summer#7 in #teenfiction#2 in #hateatfirstsight#1 in Caleb

371.1K 61 10.8K Full
Жизнь Найтмера (DreamSvap)

здесь я буду писать о том как живет СВ!Найт ......Найту надоело со всех вселенных терпеть насмешки ...... И он пришел К Дриму и сказал чтобы тот прекратил этот хаос и спустился с небес на землю. Дреме конечно-же это не понравилось и он решил проучить брата, впитав в него все негативные эмоции всех кого он отправил на тот свет, потому что у них было много негативных эмоций, и Найт начал превращаться в точно такое-же чудовище, как и оригинальный Найтмер ........

8K 9 357
Boys Before Flowers x Avatar Last Airbender Crossover Story: Strength of Heart

Yoon Ji Hoo is a member of the F4, an elite group of young Fire Nation soldiers. His life is drastically changed when he encounters Jan Di, a girl determined to bring them down. Together they fight for freedom, and in turn learn the true meaning of friendship, sacrifice, and of love. Note: This is a JanHoo [AU] story

271 4 0
Ash and Marnie's Pokemon Journey

This is the story of a Pokemon Trainer name Ash Ketchum, who's goal is to become a Pokemon Master, with his partner Pikachu. But first he has to head to the opening of a new laboratory, where he meets Marnie, a girl from Galar who's goal is to bring new life to her hometown, with her partner Morpeko. Their encounter will change the course of their lives forever. Our heroes better get ready because their journey starts today.Note:-This is NOT an Ash x Marnie story. -This series was made out of dislike and disappointment of Goh. But for the fans of Goh or shippers, still check it out. This series will have some change of tone from the actual show. -This series is going to tackle some serious moments that the show has never explore.

907 8 26
i love her-cristina yang

Jalen Grace's life on the east coast was nothing to aspire to. Between being abandoned by her parents and her mother's best friend, her surrogate father of sorts, who took her in having a heart condition, she knew she needed to get far far away from that place. So, when she was choosing where she wanted to do her residency, she chose the place farthest away from Miami, Florida- Seattle Grace Hospital. There she met a group of people that would change her life forever. One of those people- Cristina Yang, the woman she fell in love with and the woman who would change her life forever...STARTED 7/12/22

4.2K 6 181
A Series of Mistakes

In which two idiots attempt to rob a vampire, commit an accidental kidnapping, and find themselves in over their heads -- not necessarily in that order.

17 5 10 Full
Recovery

This short story will follow Alec's fight with the Owl and the situation it leads to.Therefore a warning: Violence will be mentioned.All the characters belong to Freeform

2.1K 4 140 Full
Flightless

Warrior series based book about 5 clans of owls and their life in the cold forests of Northern Canada.

26 2 1
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒔//Ramyeonz(HeeJake)

အရာရာဟာ သူနဲ့တွေ့မှပြောင်းလဲသွားတယ်♡Start-15.1.2023(Sun-10:05AM)End-

270 3 22
Explorations from a Writing Class

short stories that i came up with in my writing class

7 4 3