ප්‍රේමයට කාරණා

ප්‍රේමයට කාරණා

Updating 431
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
සදෙව් මේඝව පල්ලියගුරු

නැශනල් ටීම් එකට අලුතින්ම එකතු වෙන අවුරුදු 19ක පුන්චි කොල්ලෙක්.. හැබැයි කොල්ලා උනත් හිතුවක්කාර නෑ කියන්න කාටද පුලුවන්?

කේසර නිරුද් රාජපක්ෂ

නැශනල් ටීම් එකේ අභිමානවත් නායකත්වය කිව්වොත් නිවැරදියි!

ඉතින් මේ අභිමානවත් නායකත්වය අලුතින් එකතු වුන පොඩ්ඩට කොහොම සලකයිද..

කේසර කියන්නේ මොන වගේ ගතිගුණ හිමි කෙනෙක්ද.. හැබැයි නොඅනුමායි. කේසර කියන්නෙත් දඩබ්බරයෙක් කියන්න!

ඉතින් එන්න... වෛරයට කාරණා දහසක් මැද අපි එකතු වෙලා ප්‍රේමයට කාරණාවක් හොයමු!

මේ,
-ප්‍රේමයට කාරණා-

Related stories

My Bosses (18+)

Highest Ranking - #1 in Forbidden Romance Highest Ranking - #1 in LoveHighest Ranking - #2 in ForeverHighest Ranking - #7 in MatureHighest Ranking - #27 in Boss࿎࿎࿎࿎࿎Annabelle Parsons is a normal girl. A normal job, a normal life. But she dreams about getting an opportunity at the biggest editing company in New York. C&C Editing.Kane and Austin Carter, owners of C&C Editing, know they are the biggest bachelor's of New York, yet they don't want the endless supply of girls that throw themselves at them. Little do they know, the next personal assistant of theirs is going to give their world a spin. **THIS IS A COMPLETED STORY**
𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃, k. bakugo

"𝘺𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘴𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯 𝘪'𝘥 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩."╰┈ ➤ katsuki bakugo x fem!reader ☆彡╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ⋆.ೃ࿔*˗ˏˋ 𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃 ˊˎ˗in which (y/n) fakes a relationship to make her ex, shoto, jealous╰┈ ➤𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵𝘦𝘥, 2/9/2023𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘥,
𝔖𝔱𝔬𝔯𝔶 𝔯𝔢𝔭𝔢𝔞𝔱 𝔦𝔱𝔰𝔢𝔩𝔣 | 𝐇𝐏 ʷᵗᵐ

𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲. 𝗛𝗶𝘀 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗴𝗼𝗮𝗹 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗵𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗵𝗶𝗺, 𝗺𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗮𝘀 𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗻 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿.𝖨𝗇 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗍 𝗐𝖺𝗍𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗂𝖿𝖾𝗈𝖿 Antares Black & 𝖢𝗈𝗏𝖾𝗇𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖯𝗈𝗍𝗍𝖾𝗋.p"𝗘𝘃𝗲𝗻 𝗜𝗳 𝗜 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗺𝘆 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗱𝗶𝗿𝘁𝘆 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗺𝗶𝗻𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗻, 𝗜 𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹 𝘀𝗶𝗻."Copyright• Cold_introvert I DO NOT OWN HARRY POTTER'SSERIESI ONLY OWN MY OC'S AND SOME OF MY PLOT
Married To The Devil'S Son 2 (SAMPLE)

Starting from chapter 26 (SAMPLE)
𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 // 𝐖𝐓𝐌¹︎

"𝐓𝐞𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐭𝐞𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐬 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐜𝐥𝐨𝐰𝐧 𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞"Elijah Mikaelson, known as the noble Original vampire. Nora Potter, known as the Girl-Who-Lived.What if Elijah, his family and the Scooby-Doo gang, get the chance to watch the story of Nora Potter, AKA Elijah's daughter?{HP x TVD}{book one of the Nora Potter series}𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍𝖾𝖽: 𝖩𝖺𝗇𝗎𝖺𝗋𝗒 1, 2024 𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽:Sorcerer's Stone - finished✅Chamber of Secrets - writing✍🏼Prisoner of Azkaban - starting soon Goblet of Fire - not startedOrder of Phoenix - not startedHalf-Blood Prince - not startedDeathly Hallows - not started
On The Run

'It is horrible outside, and with the short time it took to take me in the car, I'm soaked. It's too dark to know what car it is. I wonder if that's why he didn't blind fold me. I spoke too soon, because he flips down my hood and slides the material over my eyes... I'm suddenly thankful for the warm car and cover from the storm. He shuts the door and gets in on the other side. Oh gosh. I'm being kidnapped...'-------------------------------------------------------Iz lives with her loving brother, dead beat dad, and greedy mother. Her life is far from perfect, yet, nothing to complain about.It all changes when a mystery man shows up soaked at her for step one day. Why'd she let him in? Maybe it was the part of her that wanted ease her curiosity. Maybe it was the thrill of defiance. Or, maybe it was familiarity? Whatever it was, her life drastically changes after being kidnapped.
Hearts Intertwined - Evie Grimhilde

Princess Bella, the first and only daughter of the famous rulers of the United Kingdom of Auradon, Belle and Beast. The twin sister of Prince Ben, younger by 12 minutes. And the royal advisor to her brother, the soon-to-be-king. Returning from her long trip in London to accompany her brother in Auradon prep and help him in making a change to the kingdom. The proclamation that Ben had installed to the kingdom will change everything forever. Would it end good or badly to the two royal twins. [Evie Grimhilde x fem! oc][Started: 01/31/24]
𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑢𝑛    HP× PJO WTM/RTB

Being born as a demigod isn't easy. Half of the time you die young and painfully..... being born as a daughter of apollo with unique powers and a prophecy ? You are so dead..... Life as a witch or wizard isn't that bad. But born in the middle of war and live through the second..... you don't want to be a witch or wizard. All this while born in the most ancient and noble house of black with dark lord trying to kill you? Forget it. This is the story of alecsandrean black. The past watching her life story where she balanced two worlds between finding home, family, friends and love .percy jackson🌊 🗡️× oc ☀️🏹 books in order..... 👓💎 HP - TPS ( ❌) 🌊⚡ PJO - TLT( ...🖋️) 👓 🐍 HP - COS 🌊 🌲 PJO - SOM 👓 🏚️ HP - POA 👓🏆️ HP - GOF 🌊⛰️ PJO - TTC 🌊🐲 PJO - BOL 👓🔮 HP - OOP 🌊 ⚔️ PJO - TLO 🌊⚔️ HOO - TSN .... TBO 👓📖️ HP -HBP 👓 🪄 HP - DH 1 & DH 2

You may also like

High & Low ~The story of SWORD~

The Kuryu group proceeds to destroy S.W.O.R.D. Friendship, love, battles, trust, mystery will raise to the zenith. If you dare, enter their world! Meet Cobra, Kasumi, Smoky, Murayama, Rocky, Hyuga, Naomi, Masaki, Hiroto, Lala and the rest. Forgotten secrets will be uncovered. Bitter enemies will be forgiven. ((Based on Season 1, 2 & Movies)) Edit and continuing the Fanfiction!

57.1K 34 1.1K Full
The Last Summer Apart

Audrey is going camping with her six best friends, what could be the last summer they will all be together before everyone goes off to university. What Audrey doesn't know, is the feelings she has ignored for one of the members for a very long time. With time running out before she might never see him again, will these feelings come to the surface?

294 14 6 Full
Another world [Wakfu x M!Oc](Rewriting)

Kaden was Martial art nerd and always wanted to go on adventures. His wish was granted when he fell into another universe through a dimensional rift and was reborn into a new world full of adventures and magic he decides to become a martial artist using the fictional knowledge he knew from his previous world.[First time writing a story]

1.8K 5 62
The Liar and The Patient

Angst story warning.Takagi is diagnosed with a disease that threatens her life. With this drastic change in her and Nishikata's slice of life, both are forced to cope with the worries and sorrow, deal with the absence of each other, and faster realize their feelings.

3.2K 18 176 Full
Finding You My Love.❤️❤️(On Hold)

This is a shivika story....Nothing related to the serial...Shivaay and annika are school friends....But due to their different career choices they separate...Will they meet again?Will they find their love??To know peep in.....😀

917 5 109
Watching the life of Willow Black-Gilbert (DISCONTINUED)

What if John married and who he married a core witch and had a daughter named - Willow Black-Gilbert HARRYPOTTERxOCHPxTVD

70.2K 15 1.3K Full
60 HADIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM

kompilasi 60 hadis ini mengenalkan sisi lain dari hadis-hadis yang lebih fundamental yang seharusnya menjadi rujukan utama dibanding hadis dengan tema-tema yang nge-pop. Melalui 60 Hadis hak-hak perempuan dalam Islam diharapkan masyarakat bisa mengenali sikap Islam terhadap perem-puan dari teks sumber yang sangat otoritatif bahwa posisi dan peran perempuan dalam Islam sebagai manusia yang utuh adalah setara dengan laki-laki.

578 30 44
The Teen Mutant Saga: Awakening

Nick Ebube was an average teenager living in the suburbs of Ogun state, when on a fateful night of new year's Eve, he got injected with mutant blood.A week later, he began to experience strange powers as an awakened mutant and realized he had to protect his friends and family from his father's enemy.

18 4 0
Hearts of Rebels   |   Star Wars Fanfiction

28/43 Chapters revised ~ 1/12/2020 (It's a painful process)Rhea Olesa, a young woman who dreamed of seeing the galaxy and flying her own starship, couldn't wait any longer to get off the wasteland of a planet called Tatooine. As her friends begin enlisting into the Imperial Academy and leaving their farm lives behind she starts seeing the Imperial Academy as her saviour, until her closest friend convinces her to join the Rebellion with him. With a poorly formed plan to escape Tatooine and join the Rebellion, Rhea sets off ready to join the fight. Only for her landspeeder to break down in the middle of the Jundland Wastes. As a wise old hermit happens upon her, they end up meeting a blonde farmboy, causing Rhea to be entangled in his adventure to the Rebellion and ultimately his journey into becoming a Jedi.༺✧༻

30.9K 46 945 Full
Revolutionizing Local Transport: Vizhil's Taxi Service and Car Rental Solutions

Vizhil's taxi service is designed to provide customers with a convenient and hassle-free way to get around town. Whether you need a ride to work, a trip to the airport, or a night out with friends, Vizhil's fleet of well-maintained vehicles and professional drivers are ready to take you where you need to go. With easy booking options and transparent pricing, Vizhil ensures a seamless and enjoyable travel experience for all passengers.For More Details:https://riders.vizhil.com/9360326970

1 1 0