පෙම්වන්තයෝ || TK NONFICTION

පෙම්වන්තයෝ || TK NONFICTION

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
"හරි නරකයි ඔහෙ මට ඉන්න දෙන්නැ ඉහි..ඉහි ,අනික මන් ඔහෙගෙ නමවත් දන්නෑ"


යෙහස් බිම බලාගෙන කිව්වා..


"මගෙ නම විහංඟ , විහංඟ ප්‍රභාෂ්වර රත්නායක ....කවුරැහරි උබෙන් ඇහුවොත් කියපන් උබ විහංඟගෙ ස්ව්ටී කියලා!!! ,අනික දැන් ඉදන් තෝ මගෙ විතරයි !!!"

විහංඟගෙ වියරැ ඇස් දිහා බලන්න බැරැව යෙහස් බිමබලාගත්තෙ විහංඟගෙ මූනෙ දඟකාර හිනාවක් මැවෙද්දි....


_පෙම්හීන මල් පිපිණු මාවතේ අපි ආදරෙන් උන්නු කාලයේ මතකේ පෙම්කතා ඇසුනා මතකයි නේද පෙම්වන්තයෝ!_


විහංඟ ප්‍රභාෂ්වර රත්නායක
යෙහංස නිර්වාන් දිසානායක

#Taekook Nonfiction
#High School Love Story
#Romantic Story

Started=2024/04/28
End=?

Cover By @Lochi_Jeon

Related stories

Not so Married [MxM]|√

On the same night Miller was going to propose to his girlfriend of two years. She announced her engagement to another man over dinner. Heartbroken and angry, Miller decides to interfere with their relationship. Little did he know he would end up falling in love in the process.[#First book in the marriage series#]
Tainted Love (BO #1)

on-going | seanna karina vuenista | billionaire's odyssey #1 Seanna, a woman of humble origins, is thrown into a loveless marriage with Flord, a wealthy businessman who treats her more like a slave than a wife. But as she endures his harsh treatment, she discovers her own strength and independence, leading her to question her life choices. Will she continue to live under Flord's oppressive rule, or will she escape and find the life she truly deserves?
Complete Chaos

Julia's life completely changes when she discovers that she has to deal with the upside down, the mind flayer, demogorgons, demodogs, and, if that wasn't enough, she's pregnant after a one-night stand with Steve Harrington. Julia Wallace is not ready for the new adventures and responsibilities that are about to start and turn her life into complete chaos.Rankings:#1 Joe Keery 01/25/23#1 Fanfiction 02/04/23#1 Stranger Things 02/04/23#1 Hawkins 02/04/23#1 Stranger Things Fanfiction 03/02/23#1 Steve Harrington 03/18/23#1 Harrington 05/04/23#1 Vecna 10/01/23#2 Baby 01/13/23
أعشق جحيمك || I LoVe Your Heel

عشقته و أذاها... و كم أحبت أذيته..أهانها و خانها.. ضربها و تخلى عنها..و لم يزدها ذلك إلا هياما له.. كانت غلطتها عشقها لسادي بلا رحمة.. أدركت ذلك لكن لقلبها كان رأي آخر..لكن الحب و الكرامة لا يلتقيان..حملت ما تبقى من كرامتها و عزة نفسها..و تزوجت من الذي يحبها..لكن كيف ستستطيع التحكم في مشاعرها عندما تكتشف بأن جحيمها.. تزوج من أخت زوجها.. و أنها ستعيش معه تحت سقف واحد.. سادي الذي يعشق تعذيبها.. يثيره كسرها و تحطيم قلبها.. دموعها التي لم يراها أحد من قبل.. تحسسه بالسعادة..فهل ستحب من يحبها.. أم ستستمر بعشق جحيمها..؟!!!

We Are Blue Smith Brothers, Rich, Powerful, Cold and irresistibly Hot. No One ever Even Dared To Look at us in the Eyes. Victor Blue Smith - Jordy Blue Smith - Hardin Blue Smith - Kevin Blue Smith. We Thought No one could Ever , Ever Make us Weak untill They introduced her as Our stepsister. A Girl With White Hair and Mysterious Aura, She Never even looked at us But When Finally Her Gaze met ours, We saw somethi'n in Her doe eyes, Like She wanted to escape from somethi'n, she was trapped somewhere. Seemed like No one could Read Her Silence Like Us, But Why We ? We wanted to Hate Her But We ended up Being Her Saviour. More More ?? Falling in Love With Her . Reverse Harem.Contain: Hatered, Abuse, Sexual assault, Irresistible cute Moments, Please Read this on your own risk.
𝙈𝙮𝙨𝙩𝙞𝙘 𝘽𝙤𝙤𝙠 𝙍𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬𝙨 | OPEN FOR ALL

Join the Mystic Book Reviews club today and experience the power of our reviews! Our expert team will provide insightful feedback on your book, helping you enhance its quality and attract more followers and readers. Don't miss out on this opportunity to take your book to new heights. Join us now! ✨💫💜#1 Assignment 🏅#1 Book Reviews 🏅#1 forall 🏅#8 reveiwshop#2 constructive#2 Book club#3 critique#3 Feedback
My Mafia Fiancee

ye Ek morden Omegavers Wangxian ff Top Lan zhan Bottom Weiying
Trolls: The Bro-Trip

When Invited To Their Cousin's Wedding, BroZone Emarks On A Road Trip Odyssey To Make It In Time To Perform, But This Trip Ends Up More Chaotic Than Expected. [This Story Will Have 7 Episodes]• Long Haul• Beached• The Ringmaster • Route To Nowhere • Illegally Sensitive • Bitty B-Roll• Just Married (To Doom)Book Cover & Artwork By @Opefulee

You may also like

A Love To Remember ❤️ Kim Taehyung FF

I hope you like the Story please support. ❤️Saranghaeyo❤️💜Borahaeyo💜

31 3 2
Luke Triton X OC/Reader (READ DESCRIPTION)

Don't read this story. Changing the desc again because I genuinely can't stand this story. I'm rewriting it. It'll be the same plot, I'm just going to change the ages and remove moments that I find too questionable to exist. Honestly, I don't know what tf I was thinking writing this. But yeah the edited story is gonna be edited slowly because I'm genuinely not interested in this and I'm only doing it because the story is annoying me.

3.1K 20 36 Full
Ned Whitaker House Coyote

A boy has resigned that he would be a non-magical child in a family of witches and wizards. He has turned of age and gets a letter that is a little confusing. He was wizard after all, but once he gets to school he finds out that he won't be in the same house as the rest of his family, or even in a house with any other students.I am typing this and pushing out my first rough draft. I will go back and edit this when I finish enough to warrant edits.#fanfiction #fantasy

144 10 8
Jste ZLÝ, prože to enčtete!

Prošííím, nesuďte knížečku. půodle obalu!!!!!!

10 2 0
Drugs, Love, and Money

Layla was a smart and Good girl. Always had good grades, had a 5.0 GPA, never got in trouble and would always follow the rules. But little did people know,She was tired of being called "The Goody Goody". Everyday she would talk long walks in the park with her head down and her hands in her pocket thinking about how unhappy her life is. When she was leaving the park she felt eyes on her. She turned around and 10 guys came up to her. All she could smell was weed and alcohol. They all surrounded her, which made her feel uncomfortable. Javon, the gang leader noticed and stepped toward and made everyone back up a bit. She looked at him thinking if she knew him. Feelings eyes burning in the back of his head he turned around , he caught her staring. He recognized her beauty and couldn't take his eyes off her. She coughed and Made him snap out of his thoughts. She quickly walked off without saying another word. More thoughts rushed through her head. No one has ever did that to her before. When people come up to her then yell at her or want to fight her. She was developing feelings for him. But every time she thought of it she denied because of her last relationship .She thought he loved her. But he just wanted to get in her pants.Javon walked off, following Layla. Something about her he just couldn't get off his mind........

42 1 2
The Demons Within

After adopting a child, Mark and Jack notice something rather strange about her. They discover together that not only are Darkiplier and Antisepticeye are real and ready to attack, but that Little Scar is right behind them and is ready to cause a lot of trouble...

265 4 16
Going Out

Another on-the-fly poem I wrote only a few minutes ago. (about a single mother who goes out and drinks at night leaving her children at home)(in case that was unclear)

12 1 2 Full
the life of y/n

This isn't the regular y/n we all know but yes she does have a boyfriend named denki kaminari.yes your from the my hero universe but their is one thing different she is Guyanese wanna learn more? find and find out!

8 1 0
Little Patriots

Ron Morris and Danny Campbell are hotshot businessmen who never lost. Now, they're coaching a football team that's never won. They want to teach the team how to win. But now the team is teaching them...that winning isn't everything. Because football isn't about just winning, it's also fun. Rated PG. Mostly based on Little Giants, and The Mighty Ducks. This story is dedicated to my dad, for he was a die-hard patriots fan.

710 19 3 Full