කණාමැදිරි එළි

කණාමැදිරි එළි

Updating 247
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
බැදීමක් කියන්නෙ හරියට නිකන් පොඩි නූල් කෑල්ලක් වගේ. ඒකට පුලුවන් ඉරුනු රෙද්දක් මහනවා වගේ දේවල් එකතු කරන්න වගේම සබන් කෑල්ලක් දෙකට කඩනවා වගේ දේවල් වෙන් කරන්නත්.
ඉතින් ඇයි අපි එ අමුතු නූල් කෑල්ල පොඩි එලියක් දෙන කනාමැදිරියෝ ගොඩක් එක්ක දේවල් එකතු කරන්න පාවිච්චි නොකරන්නෙ?

Related stories

Lost for you

Tvd x to x twIn which the Scooby gang, the Mikaelson's and the pack watch the life of Charlotte Stilinski. The biological daughter of Derek Hale and the soulmate of the one and only Elijah Mikaelson. A life full of love, sarcasm, jealousy and even more.Started: April 28 2024Finished: ?Tome 1: Teen wolf s1-6Tome 2: The originals s1-s5
Leave the World Behind

Jennifer Green knew she would hate Anthony "Fridge" Johnson until the end of time. But, being sucked into a video game can change everything you knew. (This story has both Welcome to The Jungle and The Next Level in it.)
000 (Stranger things Eleven x Male reader)

Hawkins, Indiana. A quiet town where nothing happens. But with the disappearance of a boy named Will Byers also gives us the appearance of someone new along with dangerous monsters. it is now up to him and his new found friends, Jane/Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Nancy, Johnathan, Steve, Joyce, Terry, Becky and Jim and more to find a way to keep this secret from the public and save the world as well.I DO NOT OWN STRANGER THINGS OR THE CHARACTERS. All rights go to Netflix and the Duffer Brothers who gave us the incredible showMy first story so go easy on me but if I would appreciate some feedback as well to help me get better.Inspiration for this story came from @KingofShips1 and their Stranger Things x male reader book. So go check them out to read their stories.
✳️서울비아그라퀵배송⭐[0IØ↔7504↔6Ø45]㏇처방전필요없는비아그라❤#신사역비아그라처방전필요없는약국☞시알리스퀵배송⒡[0IØ↔7504↔6Ø45

⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️영천동필름형비아그라퀵구입❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#당산역조루지연크림당일구입,#용강동남성성기단련기구판매처,#서울남자강직도영양제종류⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45비아그라구매◈️강동정품시알리스처방전없이구입❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#송정발기부전용품처방전없이구매,#성동구뿌리는남자정력제퀵,#입정발기력향상제품복제약구입방법,#동대입구역뿌리는남자정력제100mg약국가격,#동작필름비아그라처방전없이구입,#체부골드비아그라효과,#중구발기부전치료제약국,#애오개역액상형시알리스판매점,#내손동발기부전시알리스퀵배송가격,#위례동천연비아그라처방전없이구입,#중곡사정지연제처방전없이구매,⭐시알리스파는곳『ØIØ↔75Ø4↔6Ø45』비아그라구매◈️암사동천연비아그라직거래❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#구반포역남성성기단련기구약국,#장승배기역골드비아그라가격,#수유약국용비아그라처방전없이구입,#과천역골드비아그라구매후기,#대림역정력에좋은약퀵가격,#왕십리역강직도영양제구입후기,#잠실역성기능향상영양제당일구입,#휘경동칙칙이당일수령,#우이동골드시알리스가격,#상왕십리비닉스직접구매,#상월곡역팔팔정복제약구입방법,⭐시알리스파는곳[ØIØ↔75Ø4↔6Ø45]비아그라구매◈️경운동약국용비아그라효능❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#송중동비아그라필름가격,#상왕십리동한방비아그라복제약가격,#청담역레비트라약국가격,#잠실동필름시알리스당일구매,#노량진동발기부전치료제구매후기,#산본킹콩100mg처방,#필동발기부전영양제당일배송
TORTURED

"The pool of blood seeps into the floor as my legs begin to tremble. Wobbling over I catch my balance on the wall. "I told you...ill do anything and everything...to make you mine.'" In this Thriller Casey struggles to keep not just her but her family safe from her known ' Secret Admirer' from school. Could reading and asking about a letter really come to such violent events? Will Casey and her Family survive? Is this the ending of a life, or the beginning of a new?Find out in my new series 'TORTURED'.
Making Things Right

Midoriya Izuku has gone through hell and back. Not only did he find out that the number 1 villain is his father, but he had to watch all of his friends die right in front of him. When he finally thinks that it's over, he gets sent back in time to right the wrongs. Will he be able to save everyone? or will they all die for a second time?This story is also on AO3
The Heartbreak Hypothesis

[2022 Wattys Winner] When love cynic Madison Watson starts university, she vows to follow three simple rules. One: Work out at least twice a week. Two: Get an internship. Three: Stay away from men.But after a chance encounter with three guys in the dorm halls, Madi's enlisted to transform a shy and love-sick hopeless case into the perfect boyfriend. Unbeknownst to her optimistic accomplices, she's out to prove a hypothesis of her own - love is a construct, and heartbreak is inevitable. ♡A college story about first love and first heartbreak, reflecting on the ins and outs of dating in the age of technology.Achievements:2022 WATTY WINNER (New Adult and W by Wattpad Books Award)Featured on Editors' Picks by @wattpadexplorer (Apr 21)#1 in The Siren Awards 2020 (user run)#1 in The Creator's Choice Awards 2020 (user run)Best Protagonist in The Creator's Choice Awards 2020 (user run)Ranks:#2 collegestudent (Sep 20)#1 contemporary romance (Feb 21)#3 newadult (Feb 21)#1 collegestories (Feb 21)
Baby, just say ... yes? | Landoscar <3

Lando and Oscar haven't been teammates for very long but they do get along quite well, maybe too well. Oscar catches himself feeling something for his fellow driver. Hiding it becomes more and more difficult, especially when Lando is sending ambiguous signals. Will their story finally be a love story? ""I attended the grand prix in Imola and secretly watched the podium ceremony where Lando looked so ... divine, his head proudly raised and his tongue sticking out during the champagne fight, very cocky and ..."Oi Osc, you have some drool there, were you dreaming of me?" I snap out of my daydream and immediately blush.""Englisch isn't my first language so please excuse little mistakes. This is also my first fanfic, don't be too harsh. I will try to write one chapter per week. I hope you enjoy the story at least a little bit :)

You may also like

Being His Little (Andy Biersack) ✔️

Kolleen Dermott is a twenty-four year old working for Biersack Enterprises as one of his Personal Assistants. Over time Andy has taken a liking to his PA and introduces her to the DDLG life. But is it really something that she can adapt to?DDLG: is a relationship by which one individual is the caregiver or "Daddy Dom" as well as the other is childlike, in this case the "Little Girl". It is NOT a relationship between a real daddy and child or any minor.

2.2M 36 39.9K Full
Jo [COMPLETED]

Jo was--and is--the best singer-songwriter to have ever existed. His very first song with his band, WYATT, became a huge hit after just two days. They quickly rose in fame, playing with Queen and AC/DC in many of their concerts. One day, after a concert, Jo met a girl. She was beautiful. She was sassy. She was everything he loved and needed. Her name was Sam. So he did what everyone would do: took her back to his hotel room and had a little fun with her.He didn't mean to get her pregnant. He didn't know the girl was only sixteen. Throughout the years, Jo has kept in contact with the love of his life and sends money to her and their son constantly. To make sure they stayed out of the limelight and he didn't go to jail, Jo and Sam kept their child a secret. But when Jo dies from AIDs and some other terrible STD, secrets are spilled. And Alec is caught right in the middle of it. ~~~~~~~COPYRIGHT: FarquadHave fun reading :)

254 13 28 Full
Leave the World Behind

Jennifer Green knew she would hate Anthony "Fridge" Johnson until the end of time. But, being sucked into a video game can change everything you knew. (This story has both Welcome to The Jungle and The Next Level in it.)

190.4K 22 3.2K Full
The Witch of No Space

Nauwhrin is an old and powerful witch that has travelled across many realms, shrouded in mystery and rumours, known as a lone witch who answers to no one but himself. When he wakes up from a 3 week coma in a strange place, things start taking an unforeseen turn, more than three hundred years after the collapse of his home realm, he finds himself working with a man he never wanted to see again, a young woman that is a little too full of life, and a seemingly demented old man who is more than he seems. With the fate of all the mortal realm in the balance, will Nauwhrin accept this motley crew of witches or live up to his name?Highest rankings: #581 in darkness #5 in witchy #192 in mystical

155 4 7
oneshots [ kye x lay ]

𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙘𝙖𝙨𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙙𝙚𝙙.- - - smut, fluff and lime. no angst ::i was inspired by yeosM, great lgbtq minecraft gay animation series i really loved that, it got me into her channelso this is one of my favourite ship. ::𝗲𝗻𝗷𝗼𝘆 ! (also they are older than 18+ i guess)

15.5K 15 237
My Opinion On Genshin Impact Ships!

Just a disclaimer: There will be a TON of rarepairs, the majority of them being talked about positively. If you aren't okay with the fact that I ship characters that don't interact, then get out and leave me alone <3 And also a heads up that I will be deleting anything to do with age discourse. The majority of the ages are ambiguous so please behave. I also will not be doing ships with the small 6 and ships between family members (this includes you know what). Anything else is fair game.ALSO, ITS NOT SPOILER FREE, SO ONLY PROCEED IF YOU DONT CARE ABOUT GETTING SPOILED!

126.4K 159 1.5K
Living with the Bad boy (HICCSTRID)

Astrid's parents are famous lawyers who travel around doing cases, but Astrid is not. Her school life isn't so fabulous and famous instead she is a nerd one of the biggest in Berk High, she is bullied and well hated.Hiccup, now Hiccup is quite different. His family own the biggest hotel chain in the entire country. They are famous for their restaurants as same as Hiccup. His school life is full of fabulousness and is adored. He is also the school's biggest Bad boy, girls swoon over him, but he takes no interest.Read to find out what will happen to Astrid when she is forced to live with the biggest bad boy and millionaire.Will they become friends?Will they be at each others throats? Will they find a spark between them?Read to find out.

181.3K 38 4.1K
Siblings who nearly die together, stay together (cult of the Lamb x reader)

What if Lambert had a sibling, and that sibling was you?

32.1K 35 1.2K
Riverdale Texts and Social Media

This story will be a multitude of Riverdale texts between the characters and social media, there will be lots of drama and different events from Riverdale will be included. 💛

9.9K 28 158
SuperPie64's RISE OF NEO - REWRITTEN (Part 1)

Pie get's a job at his local McDonald's, but things quickly take a turn after his shift. What happens now will change his life forever.

6 1 0 Full