අහිමි මතක (Taekook Nonfanfiction)

අහිමි මතක (Taekook Nonfanfiction)

Updating 476
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
මන් මේ හිතට හරි ආදරෙයි මහත්තයො.ඒත් මන් මේ වලව්වෙ වැඩකාර කොල්ලා.මන් මගෙ මහත්තයට ගැලපෙන කෙනෙක් නෙමෙයි.අනේ මට සමාවෙන්න මහත්තයො.


සදහිරු

මට උබ කවුරු වුණත් වැඩක් නැහැ.මට ඕනේ උබ විතරමයි.මේ දේවරාජ පොඩිහාමු ආදරේ කරන්නෙ සදහිරු කියන රෝසමලට විතරමයි.අභීශේක්

Related stories

Lady De Jorgia

شَعر بني كشلالٍ من الشوكولاته...عُيون خضراءٌ لامعةٌ... رمزُ الجمالِ النابع من الطَبيعة.... فَتاة عاشَت تحت كنفِ وَالدهَا المُحب .... ذكِية بمَا يكفِي لتَعرف أنهاَ مُميزة أو لنقُل مختلفَة.... مبادئٌ ثابتَة فِي زَمن كَانت المبادئُ فِيه مجَرد كلامٍ عَلى ورقْ..تمردٌ ضِد مجتمع لا يُؤمنُ بأَهمية المرأَة ، مُجتمع فَرض عليهاَ ضغطاً هائلاً ضد مَا تؤمن بهْحَدث وَاحد..... يُغير حياتَها...شَخص واحِد ......يَقلبُ حَياتها إلَى الأبدْ...زُمرد عائلة دِي يورجِيا ......كَالِيستا دِي يُورجيا ....
Aradhya ||Indian historical fiction||

||PART 1- REGAL DUOLOGY|| Aradhya, the firstborn of the king of Shiladhika...her life wasn't very pretty. Dispised for being a concubine's daughter insulted on a normal basis and treated inhumanely, Aradhya grew used to it. Stripped of all her powers as a princess, she just stayed in the palace, quietly, and soundly and she was unsung. Her world, quiet, peaceful world tips to a whole other side when a crusade strikes her kingdom while keeping her marriage at bay. . . . .Vihaan, the most prestigious ruler of a prominent empire, Ashokdhar. Respected everyone, arrogant, and yet applauded. Resentment raged in his heart since he was nineteen to have the head of the king who severed his father's head at his feet. All he needed was a little spark that would release his rage without suspicion and on cue, it does. . . . .Forced into marriage, Aradhya and Vihaan detest each other. Not being able to escape, Aradhya tries to find peace with the relationship, and will the peace turn into something more?•[Unedited]•Begin- November 2021End- November 2022Has things a debut book ought to have, a mediocre story line, dislikable characters and a very twisted ideology. Deal with it. ~Highest rankings~#1- conspiracy#1- disbelief#7- arguments#4- greed #2- King #1- India #50- romance (out of 1.4 Million tags)
Dragon Tamer

《Paperback available on Amazon》Book 1 || Adventures of Wala series ||Kali Dracino is a born-and-raised dragon tamer. There hasn't been a single dragon in the valley she couldn't handle. What she never expected to have to train for was how to tame a prince.Prince Camden Acker is finally of age to become a Dragon Prince. All he had to do was partake in his Rite of Passage and find a dragon worthy to be his partner. Nobody told him his guide would be a woman as fierce as the dragons she tamed.Can these two can settle their differences and fulfill their sworn duties--or will Camden's time run out and Kali repeat her ancestors' mistakes?
The Shewolf Within Me | BxB

Pyro is a werewolf with a dark secret, he was born as an female wolf side. A all white wolf which is a prize to male werewolves to have as their mate. When his family becomes apart of a pack, he does his best hiding it from them.With the pack thinking his sister is the one with the white wolf. Attention rasie for her as young werewovles do their best to get her to choose one of them to claim her. But how long before they find out the truth and make it their mission to claim him as their mate.Read and find out.
The Girl He Never Noticed

When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in love again?****** When Jade Collins goes to work for billionaire bad boy Eros Petrakis, all she thinks she'll be doing is making his coffee...but when sparks fly, the shy Jade (who wears a disguise to mask her beauty and the secrets of her past) and the fiery, cocky Eros (who is solely focused on business and doesn't believe in the distractions of love) begin to grow closer and closer. Will Eros be able to see past her disguise to the beauty within? And will Jade be able to tame his heart -- and her own -- once the man of her dreams finally notices her?******Officially now a series! Watch it for free on MediaCorp's Youtube Channel- MediaCorp Drama.[[Word Count: 150,000 - 200,000]]The Girl He Never Noticed (Book 1 + 2) by Neilani Alejandrino (Sweetdreamer33)Copyright © 2015. All Rights Reserved.
Alliana

Alliana Rei Wingston / Alliana Shane CostelloAlliana is a 17 yrs old lady with a beautiful face and intelligent mind despite being at her age she endured all the abused that she lived for 15 yrs. Alliana was kidnapped at the age of 2, she never know she has a family until that day came.The Costello Family is an Italian Mafia, they were happy that they finally have a girl in the family after decades but that change when their little princess was kidnapped by the person they trust, they all left heart broken and lost. The only thing they want is their little princess to come back.How can she adjust at the situation?Will she accept them?..Started: August 1, 2022Finished:.pleased vote in every chapter guys thank you!!!50K!!🎉🥳- JANUARY 10,2023100K!!🥳🎉- APRIL 9,2023
The house of terror and devotion

The House Of Terror And Devotion, is a fan fiction story inspired by American Horror Story. Written by Ryan Murphy, Brad Falchuk, James Wong, Ned Martel, Manny Coto, John J. Gray, Jennifer Salt, Tim Minear, Akela Cooper, Jessica Sharzer, Doug Petrie, Adam Penn, Asha Michelle Wilson, Kristen Reidel, Dan Dworkin, Jay Beattie, Todd Kubrak, Andrew J. Paulsen, Reilly Smith, Crystal Liu, Joshua Green and Rachel Rush.The House Of Terror And Devotion Description.A 15 year old girl named Ava Raven moves into new house. Together with her mother, Martha Raven.Ava is haunted by her past and her evil childhood. She starts noticing things in the house, things that can't be explained.Ava hasn't always had it easy with fitting in when she starts at her new school, she ends up getting in a fight on her first day.Ava is alone with a lot of thoughts on her mind daily.And later her thoughts will haunt her forever.
ပျင်း လာလိာု့ ထရေးကြည့်

ဖေကြီးရဲ့ တခြား sexy အကောင့်လေးတွေ သိချင်မာစိုးလိုး လိုးစာ ကောင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ် ကို လက်တွေ့ ကူညီပေးမယ့် bae လေးတို့

You may also like

WICCA GIRL: Book One--The Flowering

Simi grows from a baby into a young girl mystified herself at the supernatural events which she seems to be at the center of. As she matures into womanhood, she learns to harness this sorcery which can change people's lives forever. She eventually learns of a surprising explanation of why hers is a life always at the forefront of paranormal events. Her two-volume story is a compelling journey into the past and present world of witchcraft.

23.9K 35 2K Full
Memes of Fandom

WElp... Memes

2.1K 71 286
The heart comes last...untold love

Kayan doesn't believe in love, or maybe he does, but he thinks he isn't worth it. All these years, he always kept his feelings aside and said that the hearts emotions aren't something he cared about.However, destiny has its plans, and Kayan falls in love with Hayat, ready to sacrifice everything just for her, who accepts him the way he was along with his past. But what would happen when Hayat leaves one day with a note for Kayan; leaving him completely shattered. Will Kayan let her go or find the answers his heart deserves? The only heart which was beating for Hayat and her love."Don't try to find me because I'm going to India and getting married in 2 weeks, please carry on with everything, Kayan. You are the best anyone could get, but I wasn't so lucky to have you. You are perfect, but...I have to leave. Get married to some girl as soon as possible if you ever loved me."-Hayat Zaeef(Under editing)

7.3K 40 1.4K Full
An Idiot's Guide to Line Editing

Trouble with filtering? Bothered by pov? Befuddled by adverbs? Stop. Don't panic. You and I are going to learn to absolutely boss line editing. Ongoing: updated most Mondays.

676 20 164 Full
Dear Stranger || 박지민 - Park Jimin ✔

A story told through a series of letters that were never sent to the person who caused everything. [COMPLETE]~(a Park Jimin AU FF)(story contains mild profanity)(story contains mentions of touchy subjects)(short story & short chapters)~Highest Ranks:#6 - parkjiminfanfic#6 - parkjiminff#34 - dear#69 - jiminfanfic#75 - collegeromance#114 - jiminff#261 - letters

14K 19 1.5K Full
Thing That Goes Bump In The Night

Creepy pasta. You know the drill.

43 1 2 Full
The Lives Of the Cherry Blossoms

Ginny Blu's life has always gone well. She lives in a rich ( and big) family, and is enrolled into the best school in the country. But what will happen when she actually steps foot in the castle of Crystal-Ivy Academy? Will her enemies outnumber her friends? Read on to discover more.

52 3 0 Full
An Uprising of Feathers, Fins & Fur

A scientist developing a system for communicating with animals is soon engaging in non-vocal exchanges with his parrot, who teaches it to the family dog. The pets begin modifying the system on their own, using a camouflaged version to interact with other animals during demonstrations being held for growing audiences. Only the scientist who trained them realizes his non-human proteges could be capable of abstract thought, and suspects the possibility of them organizing to save the planet before mankind can destroy it.

1 1 0 Full
Dextreme Adventures: Condensation

The origins behind Storm's powers, and who Raichu was

13 3 0 Full
La Sirene

Mira remembers the early days she sailed the seas along side her mother, the salty wind flying through her hair. Now she stood dressed in fancy gowns and pearls, presented to the court as the ghastly pirate girl turned lady, Mira accepted this as her fate, long forgetting her mothers final words. But when her father announces she will be the royal consort of the crown prince - a cruel and selfish man - she is enraged, and in a bout of anger, releases an ancient power that would change her life forever.---On the run from the queens men and fearful for what is to come, she gathers a team of outcast pirates to find the legendary La Sirene and unlock her mystical past.

17 2 4