අසම්මතය...!☪️👩‍❤️‍👨☸️

අසම්මතය...!☪️👩‍❤️‍👨☸️

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
මම හරියට අහස වගේ,🍃
එතකොට,🔥
එයා පොළොව වගේ,🍂
ඉක්මන් එක් වීමක් නොමැති,🥀
නමුත් දෙදෙනා දෙදෙනාම වෙනුවෙන් බලා හිදින,👩‍❤️‍👨
මේ අපේ කතාව💞
.
.
.
.
☪️රිෆාන්+ලක්ෂි☸️


ආරම්භය:- 01.05.2023
අවසානය:- 29.07.2023

Related stories

Iɴᴠɪsɪʙʟᴇ Sᴛʀɪɴɢ | Cʟᴀʀɪssᴇ Lᴀ Rᴜᴇ

"The Invisible String theory is the idea that the universe always connects people who are destined to meet one day. It is said that there is an invisible string connecting the two people until the universe decides it's the right time for you to meet."--Clarisse La Rue x Oc
Rodzina Monet

Hailie Monet-Santan jest tuż tuż po ślubie z Adrienem Santanem lecz pewna rzecz wywraca ich życie do góry nogami. Dalsze losy bohaterów Rodziny monet "Diament" (moja wersja zdarzeń)
CHAMBERS OF MADNESS (unedited Version)

You will not sleep again if you read this Daniel ackroyd a paranormal activities investigator , is summoned to a little town vellefier by a land lord with high concerns.with unknown mysterious presence super natural entity which leads to a horrific and maleficent truth that will keep you on the age of your sit.Its fast paced but i promise it will keep you on the edge of your sit.
a y/n story

in which y/n exists. she also rides some fat cock, but we'll get to that later-
THE LOST TWINS

Alexa and Alesa Romano are the only daughters of the Romano family They grew up without their 7 brothers.. After the divorce of their parents. Their mother took the only daughters with her and the sons stayed with their father. Alexa grew up away without her twin in a very prestigious famous private school while alesa stayed with her mom and step-dad Alexa and Alesa was a happy childhood until Alexa left the house to study at the school and Alesa had to stay back. While alexa learned new things and enjoyed her time there with her friends. Alesa was abused by her mother and constantly raped by her stepfather. But one day everything changed. When their. Mother and stepfather died and they move In with their unknown 7 brothers. Alexa is an extroverted girl who can be friends with anyone easily and boss around everyone. She don't care for rules and what people think of her. But has a kind heart and personality and she is everyone's bestfriend .she comes off rude many times.. Alesa is an introverted girl..who find it hard to make friends. People bully her and she can't fight back. She easily get scared and follow all the rules. Had a kind heart and love people unconditionally. The twins are complete opposites of each other.. How will they suddenly Addapt to this change? Make sure to vote and comment on story. And I really hope that you enjoy the story.. There are 2 parts of this book and both are here. Killed - #1 Funeral - #1 Highschool - #1Twin sister - #1Abused - #1Cousins - #1Family - #1Care - #1Mafia - #2Brothers - #2Parents - #2 Abused - #3Bestfriends - #4
Entangled With The General

Woke up in the ancient era frightened the hell out of her.But she has to make a choice : Let the real plot take place or try to change it.•••His presence alone exudes the honourable and dignified air of a general. Undefeated and as lofty as a mountain.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤHer exquisite beauty stunned the world. But her clumsiness and odd actions attracted him.𝙒𝙞𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚?🥟COMPLETED STORY🥟
MY COLD CEO HUSBAND || JJK FANFICTION

A story of two people finding home in eachother. No drama, No angst just a simple love story of a normal girl and a Cold CEO who got arranged by their parents.MY COLD CEO HUSBAND.[ JJK X READER ]:: under construction.. lol idk how it sounds but i'm editing this book right now. maybe i'll also do some changes.
HALWRIGHT SCHOOL OF SUPERNATURALS

Secret Plots.Cruel leaders and Vengeful exes.Halwright an all boys school opens it's doors to Benjamin Syre. He's quickly swept up into the commotion after a demon laid claim on him. Now he's forced to accept the love of a demon and protect himself from the mystics who either want him hurt or dead.And it only gets worse before it gets better, when you're an outcast you have to fight harder to survive and not just between friends even with family.With new threats on the horizon, can Ben save himself and the ones he loves or will he be swept away by all those who threaten his peace.This work is Inspired by Bluechaosrose.#1demons.#1.lgbtfiction

You may also like

Fruit x y/N x Yandere Vegetables

Y/n wants to live a romantic life with fruit, but when vegetables get in the way and live to end fruit, y/n is in a bit of a pickle (pun intended)y/n is also joined by its roomated and their lovers

192 13 43
The Necklace (An Aruden Oneshot)

Aiden gives Aru a lightning bolt necklace.

2.4K 4 39 Full
Varian x Reader Oneshots

Just a book of Varian x reader oneshots! Cause who doesn't love that adorable, ham sandwich loving alchemist! No lemons or smut, those make me uncomfortable and I want to make these as clean as I can. But there will be kissing, like intense kissing, and maybe slight gore, but nothing bad.- I take requests

5.3K 5 125
🔥❄️Before you go🔥❄️ Shoto X Reader 🔥❄️

This is a Shoto X Reader.In a world of 80% and a 20% of society, they have an ability called "Quirk".80%: With Quirks20%: Without Quirks/QuirklessYour quirk is called TimeTraveling...You enrolled in a persitigious high school Called U.A High.Your childhood friends with Ochako and Shinsou from...Ochako Uraraka: Class 1-AShinsou Hitoshi: Class 1-BYou met a guy with a split hair color of White and red looking like peppermint, a huge scar on the face, and emotionless like eyes.Will you be a Pro Hero or a Villain?New info: No.1Neito Monoma (Quirk: Copy) Is your Middle school Boy Best friend until you two ended the friendship and switched to other schools.

3.4K 23 36 Full
Little Tyke

Gura and Amelia enter the Eon Tournament, a legendary tournament hosted across the world. The two of them meet some very interesting friends, one of which Gura has to fight.Prequel story to Hololive: Reflection!

296 1 16 Full
Emerald Lotus [Kimetsu no Yaiba]

[Book 3 of 4] Kitai Iguro, a pained child with a traumatic past. She was abused and overworked from the early age of two and forced to do all sorts of nasty things before she was even 10. That was until fate brought her to the Serpent Hashira, Obanai Iguro. After a vicious demon attack, the pillar brought her under his wing as his Tsuguko. Years later she meets Zenitsu Agatsuma at the final selection and the two soon become friends. The question is... Could they ever be more??

259 10 13
Creepypasta One-Shots

Hello readers! As you can see this book is "Creepypasta One-shots". You prooooobably already now how these work, but let me explain for those new to this! Okay so, there will be Fluff One-shots, Angst One-shots, and Smut One-shots. These are pretty much just short. Different. Stories.Smut/Lemon- 🍋Fluff/calm- 🦙Angst/Drama- 😤Requests are always open y'all! So feel free to Request something! It's alright, don't be shy, we're open to whatever kind of ships y'all like and what we can do! Oh! We also do OC ships!OC-Original Character

169 3 3
♥xLidiiax♥

Pewnego pięknego letniego dnia żyła sobie dziewczyna nastolatka o imieniu Lidia miała ona brązowe włosy nawet długie twarz też ładna smukła i długa twarz Lidia jest bardzo ładną dziewczyną i wspaniałą przyjaciółką♥♥♥♥

6 1 1
Machina-TomTord Robot AU

Tord is an inventor-a geniusTom is a robot-a blank slateWhat will happen when Tom flees from Tord?

214 4 1
『CHAINSAW MAN ONE SHOTS! || cendriilon』

Cover: Rendevous, Kanaria {edited}-wow! chainsaw man oneshots who could've guessed.Warnings: OOC, i'll warn you more for specific parts of the story ok?-whoever wants to make me an actual cover i will kiss you on your mouth//no, i don't own chainsaw man. yes i have a tumblr, so no i did not steal this content. (it's aliusworld btw)

4.1K 14 47